Förfarande : 2017/2951(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0195/2018

Ingivna texter :

B8-0195/2018

Debatter :

PV 18/04/2018 - 26
CRE 18/04/2018 - 26

Omröstningar :

PV 19/04/2018 - 10.17
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 170kWORD 53k
16.4.2018
PE618.448v01-00
 
B8-0195/2018

till följd av frågorna för muntligt besvarande B8‑0011/2018 och B8‑0012/2018

i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen


om vaccineringsmotstånd och minskad vaccineringsgrad i Europa (2017/2951(RSP))


Joëlle Mélin för ENF-gruppen

Europaparlamentets resolution om vaccineringsmotstånd och minskad vaccineringsgrad i Europa (2017/2951(RSP))  
B8‑0195/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF‑fördraget),

–  med beaktande av rådets slutsatser om immunisering av barn: framgångar och utmaningar när det gäller immunisering av barn i Europa samt hur man ska gå vidare, som antogs av EU-medlemsstaternas hälso- och sjukvårdsministrar den 6 juni 2011(1),

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 1 december 2014 om vaccinering som ett ändamålsenligt verktyg inom folkhälsan,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 29 juni 2017 En europeisk One Health-handlingsplan mot antimikrobiell resistens (COM(2017)0339),

–  med beaktande av Världshälsoorganisationens (WHO:s) globala handlingsplan för vaccin, som godkändes av Världshälsoförsamlingens samtliga 194 medlemsstater i maj 2012,

–  med beaktande av WHO:s resolution 68.6, som antogs av Världshälsoförsamlingens samtliga 194 medlemsstater den 26 maj 2015,

–  med beaktande av WHO:s europeiska handlingsplan för vaccin 2015–2020, som antogs den 18 september 2014,

–  med beaktande av den tekniska rapporten av den 27 april 2017 från Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) om system för information om immunisering i EU och EES,

–  med beaktande av den tekniska rapporten från ECDC av den 14 juni 2017 om sjukdomar som kan förebyggas genom vaccinering och immunisering: grundläggande kompetens,

–  med beaktande av den politiska deklarationen från FN:s generalförsamlings högnivåmöte i New York om antimikrobiell resistens av den 21 september 2016,

–  med beaktande av Världsbankens rapport från mars 2017 om läkemedelsresistenta infektioners hot mot vår ekonomiska framtid,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 22 december 2009 om vaccination mot säsongsinfluensa(2),

–  med beaktande av att flödet av resenärer mellan kontinenterna växer,

–  med beaktande av frågorna till rådet och kommissionen om vaccineringsmotstånd och minskad vaccineringsgrad i Europa (O-000008/2018 – B8‑0011/2018 och O‑000009/2018 – B8‑0012/2018),

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den förebyggande vaccinationsteknik som riktar in sig på vissa sjukdomar, såsom stelkramp, polio, smittkoppor och tuberkulos, har hittills gett strålande resultat, utan betydande biverkningar varken på europeisk eller global nivå, och utan att väcka oro för en lägsta vaccinationsgrad.

B.  I Europa är dessa sjukdomar på väg tillbaka i resistent form, vilket har en direkt och påvisad koppling till stora migrationsströmmar.

C.  Under sju år ska antalet fall i EU av sjukdomar som kan förebyggas genom vaccinering ha varit 215 000, med undantag för influensa, dvs. 30 000 fall per år, eller 0,0055 % av Europas befolkning, vilket är väldigt lågt i ett vetenskapligt perspektiv med avseende på nytta-/riskförhållandet(3).

D.  95 % av dessa sjukdomar, varav vissa är potentiellt livshotande och skulle kunna förebyggas genom vaccination, har till stor del utrotats i Europa enbart genom hygienåtgärder, särskilt mässling.

E.  Fortfarande dör 2,5 miljoner människor i världen, inte direkt till följd av otillräcklig vaccinering, men på grund av vissa sjukdomars utbredning endast på grund av dålig hygien.

F.  Vaccinationsgraden per den 1 januari 2018 varierade stort i de 28 medlemsstaterna och det har varit brist på vaccin i Europa i tio år.

G.  Trots detta har det inte inträffat några pandemier i Europa eller världen som kan rättfärdiga de alarmistiska tal‑ som hålls för att främja vaccinering.

H.  Det är just dessa orkestrerade alarmistiska tal som utgör riktigt falska nyheter.

I.  Dessutom har inga djurförsök genomförts på kombinationsvacciner med flera stammar trots att användningen av kombinationsvacciner just nu håller på att införas i olika länder i unionen.

J.  Kopplingen mellan vaccin och antimikrobiell resistens är inte direkt. Antimikrobiell resistens kan endast hanteras genom en korrekt användning av antibiotika på global nivå, och inte enbart genom en korrekt användning av vacciner.

K.  Artikel 8 i den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna föreskriver följande: ”1. Var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. 2. Offentlig myndighet får inte ingripa i denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till den nationella säkerheten, den allmänna säkerheten eller landets ekonomiska välstånd, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.”

1.  Europaparlamentet kräver rigorösa kontroller av migranter vid EU:s yttre gränser för att fastställa om det finns risk att de bär på resistenta bakterier.

2.  Europaparlamentet begär att samma kontroller ska utföras vid varje medlemsstats gränser.

3.  Europaparlamentet uppmanar varje medlemsstat att inleda ett omfattande försök med kombinationsvacciner innan de släpps ut på marknaden och föreskrivs enligt lag, och att jämföra deras nytta-/riskförhållande med andra förebyggande metoder.

4.  Europaparlamentet begär att all information rörande europeiska anbudsinfodringar som inleds och godkänns av de 24 medlemsstaterna med ‑vaccintillverkande laboratorier offentliggörs med största möjliga öppenhet.

5.  Europaparlamentet begär att efterlevnaden av beslutet från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna om respekt för privatlivet(4) utvidgas till obligatorisk vaccination genom extrapolering.

6.  Europaparlamentet begär att medlemsstaterna ges fortsatt befogenhet att inrätta vaccineringsprogram.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaterna, Världsorganisationen och medlemsstaternas regeringar och parlament.

 

(1)

EUT C 202, 8.7.2011, s. 4.

(2)

EUT L 348, 29.12.2009, s. 71.

(3)

Council on Foreign Relations: Vaccine-Preventable Outbreak Maps, 2015.

(4)

Europadomstolen, nr 32647/96, D.R. 94, s. 91–94.

Senaste uppdatering: 18 april 2018Rättsligt meddelande