PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 251kWORD 50k
16.4.2018
PE618.449v01-00
 
B8-0196/2018

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen rikkomisesta kahden Turkissa pidätetyn ja vangitun kreikkalaisen sotilaan tapauksessa (2018/2670(RSP))


Charles Tannock, Notis Marias, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen rikkomisesta kahden Turkissa pidätetyn ja vangitun kreikkalaisen sotilaan tapauksessa (2018/2670(RSP))  
B8‑0196/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon, että Turkin viranomaiset pidättivät ja vangitsivat 1. maaliskuuta 2018 kaksi kreikkalasta sotilasta, jotka väittävät tietämättään eksyneensä huonossa säässä partioidessaan Kreikan ja Turkin rajalla,

–  ottaa huomioon, että Kreikan ja Turkin sotilaat ovat usein ylittäneet Kreikan ja Turkin rajan monesta kohdasta ja että tällaiset vähäpätöiset tapaukset on tavallisesti ratkaistu nopeasti menettelyillä, joihin poliittinen taso ei osallistu,

–  ottaa huomioon, että tämä erityinen rajan kohta Kastaniesin metsäalueella Évros-joen (Meriç-joen) varrella on maahanmuuttajien, pakolaisten ja ihmiskauppiaiden kannalta tärkeä rajanylityspaikka ja että kyseinen luutnantti ja kersantti olivat suorittamassa säännönmukaista partiointitehtävää rajalla,

–  ottaa huomioon Kreikan hallituksen toimet sotilaiden vapauttamiseksi ja palauttamiseksi,

–  ottaa huomioon, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 5 artiklan 2 kappaleessa todetaan, että ”vapaudenriiston kohteeksi joutuneelle on viipymättä ilmoitettava hänen ymmärtämällään kielellä vapaudenriiston perusteet ja häneen mahdollisesti kohdistetut syytteet”,

–  ottaa huomioon Geneven yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon, että Kreikka ja Turkki ovat molemman Naton jäseniä,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että Turkin viranomaiset pidättivät 1. maaliskuuta 2018 kaksi kreikkalaista sotilasta, jotka olivat pukeutuneet univormuihin ja jotka olivat selvästi tunnistettavissa Kreikan asevoimien jäseniksi;

B.  toteaa, että tällä hetkellä nämä kaksi sotilasta ovat huipputarkan valvonnan alaisina turkkilaisessa vankilassa, jossa heitä on pidetty yli kuukauden ajan järjestämättä heille minkäänlaista oikeudenkäyntiä;

C.  toteaa, että Kreikan korkein oikeus on keskeyttänyt Turkin väitteiden mukaan vuoden 2016 vallankaappausyritykseen osallistuneen kahdeksan turkkilaisen sotilaan luovuttamista koskevan menettelyn sillä perusteella, että heille ei järjestettäisi oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä;

D.  toteaa, että Eurooppa-neuvosto ilmaisi 22. maaliskuuta 2018 syvän huolestuneisuutensa EU:n kansalaisten, mukaan lukien kahden kreikkalaisen sotilaan, jatkuvasta vangittuna pitämisestä Turkissa ja peräänkuulutti näiden kysymysten ripeää ja myönteistä ratkaisemista vuoropuhelussa jäsenvaltioiden kanssa;

E.  toteaa, että kreikkalaisten sotilaiden pitkittynyttä pidätystä käsiteltiin 26. maaliskuussa 2018 Varnassa, Bulgariassa pidetyssä EU:n ja Turkin huippukokouksessa, jossa komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker kehotti Turkkia vapauttamaan sotilaat ennen kreikkalaista pääsiäistä;

F.  toteaa, että Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan arvosteli EU:ta Turkin painostamisesta kahteen kreikkalaiseen sotilaaseen liittyvällä tapauksella ja totesi, että EU ei ole tehnyt mitään terroristien suhteen viitaten kahdeksaan turkkilaiseen sotilaaseen, jotka pakenivat Kreikkaan vuoden 2016 vallankaappausyrityksen jälkeen;

G.  toteaa, että helmikuussa 2018 turkkilainen alus törmäsi Kreikan rannikkovartioston laivaan, kun kummatkin partioivat kiistellyn Imian saaren edustalla olevilla vesialueilla; toteaa, että 10. huhtikuuta kreikkalaiset sotilaat ampuivat varoituslaukauksia turkkilaista helikopteria kohti sen lähestyttyä Kreikalle kuuluvaa Ron saarta itäisellä Egeanmerelle;

1.  kehottaa Turkin viranomaisia vapauttamaan nämä kaksi kreikkalaista sotilasta ja palauttamaan heidät Kreikkaan;

2.  kehottaa neuvostoa, komissiota, Euroopan ulkosuhdehallintoa ja kaikkia EU:n jäsenvaltioita osoittamaan solidaarisuutta Kreikalle, pyytämään näiden kahden kreikkalaisen sotilaan välitöntä vapauttamista ja tukemaan kaikkia tähän liittyviä toimia;

3.  kehottaa Turkkia noudattamaan kansainvälistä oikeutta ja hyviä naapuruussuhteita ja normalisoimaan suhteensa Kreikkaan;

4.  kehottaa Naton pääsihteeriä toimimaan Turkin ja Kreikan välisenä sovittelijana, koska molemmat ovat Nato-liittolaisia, ja edistämään kahden kreikkalaisen sotilaan välitöntä vapauttamista ja vahvistamaan näin liittoutumaa sekä EU:n ja Naton yhteistyötä aikana, jolloin Syyriaa koskevat jännitteet lisääntyvät;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Turkin ja Kreikan presidenteille, hallituksille ja parlamenteille, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, komissiolle, jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja Naton pääsihteerille.

Päivitetty viimeksi: 18. huhtikuuta 2018Oikeudellinen huomautus