PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 403kWORD 49k
16.4.2018
PE618.449v01-00
 
B8-0196/2018

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


Žmogaus teisių ir teisinės valstybės principų pažeidimas. Dviejų Graikijos karių, areštuotų ir sulaikytų Turkijoje, atvejis (2018/2670(RSP))


Charles Tannock, Notis Marias, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija „Žmogaus teisių ir teisinės valstybės principų pažeidimas. Dviejų Graikijos karių, areštuotų ir sulaikytų Turkijoje, atvejis“ (2018/2670(RSP))  
B8-0196/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. kovo 1 d. Turkijos valdžios institucijų įvykdytą dviejų Graikijos karių, kurie tvirtiną pasiklydę dėl blogų oro sąlygų jiems patruliuojant Graikijos ir Turkijos pasienyje, areštą ir sulaikymą,

–  atsižvelgiant į tai, kad nedideli incidentai, susiję su Graikijos ir Turkijos kareivių įvykdytu nelegaliu sienos kirtimu jau yra įvykę daugelį kartų keliose vietose palei Graikijos ir Turkijos sieną, o tokiais atvejais paprastai sprendimas buvo priimamas netaikant politinio lygmens procedūrų,

–  atsižvelgdamas į tai, kad atitinkama sienos dalis Kastanies miško vietovėje, palei Evros (Meric) upę yra svarbus sienos perėjimo punktas, kuriuo dažnai naudojasi migrantai, pabėgėliai ir prekyba žmonėmis užsiimantys asmenys, o leitenantas ir seržantas vykdė reguliarų sienos patruliavimą,

–  atsižvelgdamas į Graikijos vyriausybės pastangas užtikrinti karių išlaisvinimą ir juos grąžinti,

–  atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių konvencijos 5 straipsnio 2 dalį, kurioje teigiama, kad „kiekvienam suimtąjam turi būti nedelsiant jam suprantama kalba pranešta, dėl ko jis suimtas ir kuo kaltinamas“,

–  atsižvelgdamas į Ženevos konvenciją,

–  atsižvelgdamas į tai, kad abi Graikija ir Turkija yra NATO narės,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi abu Graikijos karius, kurie dėvėjo uniformas ir buvo aiškiai atpažįstami kaip Graikijos ginkluotųjų pajėgų nariai, Turkijos valdžios institucijos suėmė 2018 m. kovo 1 d.;

B.  kadangi abu kareiviai, šiuo metu yra griežčiausio režimo Turkijos kalėjime, kur jie jau ilgiau kaip mėnesį yra laikomi nevykdant jokio teisminio proceso;

C.  kadangi Graikijos Aukščiausiasis Teismas neleido išduoti aštuonių Turkijos karių, kuriuos Ankara kaltina esančius susijusiais su bandymu 2016 m. įvykdyti perversmą šalyje, teigdamas, kad savo kilmės šalyje jie negalėtų pasinaudoti teise į teisingą bylos nagrinėjimą;

D.  kadangi Europos Vadovų Taryba 2018 m. kovo 22 d. išreiškė didelį susirūpinimą dėl to, kad Turkijoje vis dar yra sulaikytų ES piliečių, įskaitant du Graikijos karius, ir paragino greitai ir pozityviai išspręsti šiuos klausimus palaikant dialogą su valstybėmis narėmis;

E.  kadangi užsitęsęs Graikijos karių kalinimas buvo akcentuotas ES ir Turkijos aukščiausiojo lygio susitikime Varnoje (Bulgarija) 2018 m. kovo 26 d., o Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude’as Junckeris paragino Ankarą išleisti Graikijos karius iki graikiškųjų Velykų;

F.  kadangi Turkijos Prezidentas Recep Tayyip Erdoğan kritikavo ES dėl Ankarai daromo spaudimo išleisti du Graikijos karius ir pareiškė, „Jūs nepadarėte nieko tiems teroristams“, turėdamas omenyje aštuonis Turkijos karius, pabėgusius į Graikiją po mėginimo įvykdyti perversmą 2016 m.;

G.  kadangi 2018 m. vasarį Turkijos laivas atsitrenkė į Graikijos pakrantės sargybos laivą jiems abiem patruliuojant prie ginčijamos Imijos salos; kadangi 2018 m. balandžio 10 d. Graikijos kariai paleido įspėjamuosius šūvius į Turkijos sraigtasparnį, šiam priartėjus prie Graikijos Ro salos Egėjo jūros rytinėje dalyje;

1.  ragina Turkijos valdžios institucijas paleisti abu Graikijos karius bei grąžinti juos į Graikiją;

2.  ragina Tarybą, Komisiją, Europos išorės veiksmų tarnybą ir visas ES valstybes nares parodyti solidarumą su Graikija ir ragina nedelsiant paleisti abu Graikijos karius ir remti visas su jų paleidimu susijusias pastangas;

3.  ragina Turkiją laikytis tarptautinės teisės ir gerų santykių su kaimyninėmis šalimis bei normalizuoti santykius su Graikija;

4.  ragina NATO generalinį sekretorių veikti kaip tarpininką tarp Turkijos ir Graikijos, kurios abi yra NATO sąjungininkės, siekiant palengvinti spartų Graikijos karių išlaisvinimą ir tokiu būdu sustiprinti aljanso bei ES ir NATO bendradarbiavimą šiuo metu, kai didėja įtampa dėl Sirijos;

5.  paveda savo Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Turkijos ir Graikijos valstybių prezidentams, vyriausybėms ir parlamentams, Europos išorės veiksmų tarnybai, Komisijai, valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir NATO generaliniam sekretoriui.

 

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 18 d.Teisinis pranešimas