PROJEKT REZOLUCJI
PDF 330kWORD 50k
16.4.2018
PE618.449v01-00
 
B8-0196/2018

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

złożony zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie naruszenia praw człowieka i praworządności w przypadku dwóch greckich żołnierzy aresztowanych i przetrzymywanych w Turcji (2018/2670(RSP))


Charles Tannock, Notis Marias, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie naruszenia praw człowieka i praworządności w przypadku dwóch greckich żołnierzy aresztowanych i przetrzymywanych w Turcji (2018/2670(RSP))  
B8‑0196/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając aresztowanie w dniu 1 marca 2018 r. i przetrzymywanie przez władze tureckie dwóch greckich żołnierzy, którzy twierdzą, że nieświadomie zgubili drogę podczas złej pogody, patrolując granicę grecko-turecką,

–  uwzględniając fakt, że w różnych miejscach na granicy grecko-tureckiej wielokrotnie dochodziło do drobnych incydentów związanych z przekraczaniem granicy przez greckich i tureckich żołnierzy i że przypadki te były zazwyczaj szybko rozwiązywane za pomocą procedur pomijających szczebel polityczny,

–  uwzględniając fakt, że ta konkretna część granicy, w obszarze leśnym Kastanies, wzdłuż rzeki Evros/Meriç, stanowi główne przejście dla migrantów, uchodźców i przemytników, oraz że porucznik i sierżant, o których mowa, byli na zwykłym patrolu granicznym,

–  uwzględniając wysiłki rządu greckiego podejmowane w celu uwolnienia i powrotu żołnierzy,

–  uwzględniając art. 5 ust. 2 europejskiej konwencji praw człowieka, który stanowi, że „każdy, kto został zatrzymany, powinien zostać niezwłocznie i w zrozumiałym dla niego języku poinformowany o przyczynach zatrzymania i o stawianych mu zarzutach”,

–  uwzględniając konwencję genewską,

–  uwzględniając fakt, że zarówno Grecja, jak i Turcja są członkami NATO,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w dniu 1 marca 2018 r. władze tureckie aresztowały dwóch greckich żołnierzy – umundurowanych i wyraźnie rozpoznawalnych jako członkowie sił zbrojnych Grecji;

B.  mając na uwadze, że obaj żołnierze są obecnie przetrzymywani w tureckim więzieniu o zaostrzonym rygorze, gdzie przebywają od ponad miesiąca bez rozpoczęcia procesu sądowego;

C.  mając na uwadze, że grecki Sąd Najwyższy zablokował ekstradycję ośmiu tureckich żołnierzy, który według Ankary byli uwikłani w próbę zamachu stanu w 2016 r., twierdząc, że nie będą oni mieli sprawiedliwego procesu we własnym kraju;

D.  mając na uwadze, że w dniu 22 marca 2018 r. Rada Europejska wyraziła poważne zaniepokojenie dalszym przetrzymywaniem w Turcji obywateli UE, w tym dwóch greckich żołnierzy, i zaapelowała o szybkie i pozytywne rozwiązanie tych kwestii w drodze dialogu z państwami członkowskimi;

E.  mając na uwadze, że kwestię przetrzymywania greckich żołnierzy poruszono podczas szczytu UE-Turcja w Warnie w Bułgarii w dniu 26 marca 2018 r., kiedy przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker wezwał Ankarę do uwolnienia żołnierzy przed greckimi świętami wielkanocnymi;

F.  mając na uwadze, że prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan skrytykował UE za wywieranie nacisku na Ankarę w sprawie dwóch greckich żołnierzy, twierdząc: „Nie zrobiliście nic w sprawie tych terrorystów”, które to słowa odnoszą się do ośmiu tureckich żołnierzy, którzy uciekli do Grecji po próbie zamachu stanu w 2016 r.;

G.  mając na uwadze, że w lutym 2018 r. turecki okręt staranował grecki statek straży przybrzeżnej, podczas gdy oba statki patrolowały wody przybrzeżne spornej wyspy Imia; mając na uwadze, że w dniu 10 kwietnia 2018 r. greccy żołnierze oddali strzały ostrzegawcze w kierunku tureckiego śmigłowca, który zbliżał się do greckiej wyspy Ro we wschodniej części Morza Egejskiego;

1.  wzywa władze tureckie do uwolnienia dwóch greckich żołnierzy oraz do ich odesłania do Grecji;

2.  wzywa Radę, Komisję, Europejską Służbę Działań Zewnętrznych i wszystkie państwa członkowskie UE, by okazały solidarność z Grecją, domagały się natychmiastowego uwolnienia dwóch greckich żołnierzy oraz wspierały wszelkie wysiłki podejmowane w tym celu;

3.  wzywa Turcję do poszanowania prawa międzynarodowego i stosunków dobrosąsiedzkich oraz do normalizacji stosunków z Grecją;

4.  wzywa sekretarza generalnego NATO, by pełnił rolę mediatora między Turcją a Grecją, które są sojusznikami w ramach NATO, aby umożliwić natychmiastowe uwolnienie dwóch greckich żołnierzy, wzmacniając tym samym sojusz i współpracę między UE a NATO w czasie rosnącego napięcia w Syrii;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji prezydentom, rządom i parlamentom Turcji i Grecji, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, Komisji, właściwym organom państw członkowskich oraz sekretarzowi generalnemu NATO.

Ostatnia aktualizacja: 18 kwietnia 2018Informacja prawna