Procedūra : 2017/2922(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0217/2018

Iesniegtie teksti :

B8-0217/2018

Debates :

PV 02/05/2018 - 29
CRE 02/05/2018 - 29

Balsojumi :

PV 03/05/2018 - 7.13
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0202

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 492kWORD 54k
25.4.2018
PE621.590v01-00
 
B8-0217/2018

iesniegts, pamatojoties uz jautājumiem B8-0017/2018 un B8-0018/2018, uz kuriem jāatbild mutiski,

saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu


par vispārēju aizliegumu izmantot kosmētikas testēšanai dzīvniekus (2017/2922(RSP))


Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par vispārēju aizliegumu izmantot kosmētikas testēšanai dzīvniekus (2017/2922(RSP))  
B8-0217/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Regulu (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (Kosmētikas līdzekļu regula)(1),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 13. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 11. marta paziņojumu par izmēģinājumu ar dzīvniekiem un tirdzniecības aizliegumu un par pašreizējo situāciju attiecībā uz alternatīvām testēšanas metodēm kosmētikas līdzekļu jomā (COM(2013)0135),

–  ņemot vērā Komisijas 2016. gada 19. septembra ziņojumu par alternatīvu metožu izstrādi, validāciju un tiesisko akceptēšanu attiecībā uz kosmētikas nozarē veiktām pārbaudēm izmēģinājumos ar dzīvniekiem (2013–2015)(COM(2016)0599),

–  ņemot vērā Komisijas 2015. gada 3. jūnija paziņojumu par Eiropas pilsoņu iniciatīvu „Izbeigt vivisekciju” (C(2015)3773),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas (EST) 2016. gada 21. jūlija spriedumu lietā C-592/14,

–  ņemot vērā 2016. gada marta īpašo Eirobarometra aptauju Nr. 442 „Eiropiešu attieksme pret dzīvnieku labturību”,

–  ņemot vērā pasūtījuma pētījumu „Dzīvnieku labturība Eiropas Savienībā”, kas pēc Lūgumrakstu komitejas pieprasījuma veikts 2017. gada janvārī,

–  ņemot vērā jautājumu Padomei par vispārējo aizliegumu veikt izmēģinājumus ar dzīvniekiem kosmētikas līdzekļu pārbaudē (O-000040/2018 – B8-0017/2018),

–  ņemot vērā jautājumu Komisijai par vispārējo aizliegumu veikt izmēģinājumus ar dzīvniekiem kosmētikas līdzekļu pārbaudē (O-000041/2018 – B8-0018/2018),

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas rezolūcijas priekšlikumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Kosmētikas līdzekļu regulā ir noteikta kārtība, kādā ES tirgū tiek laisti kosmētikas līdzekļi un sastāvdaļas, un ar to ir iecerēts izveidot kosmētikas līdzekļu iekšējo tirgu un vienlaikus nodrošināt augstu cilvēka veselības aizsardzības līmeni;

B.  tā kā saskaņā ar LESD 13. pantu, nosakot un īstenojot Savienības politiku, jo īpaši attiecībā uz iekšējo tirgu, būtu pilnībā jāievēro dzīvnieku labturības prasības, jo dzīvnieki ir justspējīgas būtnes;

C.  tā kā kosmētika ir neatņemams ES iedzīvotāju ikdienas dzīves elements un ietver plašu produktu klāstu, sākot ar dekoratīvo kosmētiku un dezodorantiem un beidzot ar vannas, dušas, sauļošanās līdzekļiem, matu, ādas un nagu kopšanas līdzekļiem, skūšanās un mutes higiēnas līdzekļiem;

D.  tā kā ES ir apņēmusies veicināt dzīvnieku labturību, tomēr nodrošinot arī cilvēka veselības un vides aizsardzību;

E.  tā kā, lai garantētu, ka kosmētiku var droši lietot, Kosmētikas līdzekļu regulas 10. pantā ir noteikta prasība veikt drošuma novērtēšanu un sagatavot drošuma ziņojumu par katru kosmētikas līdzekli;

F.  tā kā minētās regulas 11. pantā ir noteikta prasība glabāt katra tirgū laista kosmētikas līdzekļa lietu un iekļaut tajā datus par jebkādiem testiem, kas ar dzīvniekiem ir veikti saistībā ar kosmētikas līdzekļa vai tā sastāvdaļu izstrādi vai drošuma novērtējumu;

G.  tā kā Eiropas Savienībā attiecīgi kopš 2004. gada septembra un 2009. gada marta ir aizliegts izmantot dzīvniekus gatavu kosmētikas līdzekļu un kosmētikas sastāvdaļu testēšanai („izmēģināšanas aizliegums”);

H.  tā kā kopš 2009. gada marta Eiropas Savienībā ir aizliegts laist tirgū gatavus kosmētikas līdzekļus un kosmētikas sastāvdaļas, kuru testēšanai ir izmantoti dzīvnieki, ja vien tie nav testi, ar ko pārbauda atkārtotas devas toksiskumu, toksisku ietekmi uz reproduktīvo sistēmu un toksikokinētiku; tā kā saistībā tieši ar šo komplicēto ietekmi uz veselību kopš 2013. gada marta ir spēkā aizliegums laist tirgū kosmētikas līdzekļus neatkarīgi no tā, vai ir pieejamas alternatīvas testēšanas metodes, kurā dzīvniekus neizmanto („tirdzniecības aizliegums”);

I.  tā kā lielākā daļa vielu, kas ir kosmētikas līdzekļu sastāvā, tiek izmantotas arī daudzās citās patēriņa un rūpniecības precēs, piemēram, farmācijas precēs, mazgāšanas līdzekļos un citos ķīmiskos produktos, un arī pārtikas produktos; tā kā saskaņā ar attiecīgo tiesisko regulējumu (piemēram, REACH regulu(2)) šīs sastāvdaļas, iespējams, ir testētas ar dzīvniekiem, jo nav bijis citas alternatīvas;

J.  tā kā saskaņā ar īpašo Eirobarometra aptauju Nr. 442, kas veikta 2016. gada martā, 89 % ES iedzīvotāju piekrīt, ka ES būtu jādara vairāk, lai starptautiskā līmenī veicinātu lielāku izpratni par dzīvnieku labturības nozīmi, un 90 % ES iedzīvotāju piekrīt, ka ir svarīgi noteikt augstus dzīvnieku labturības standartus, ko atzīst visā pasaulē;

K.  tā kā Parlaments saņem neskaitāmus lūgumrakstus no iedzīvotājiem, kuri, īstenojot savas tiesības, kas noteiktas LESD 24. un 27. pantā un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 44. pantā, pieprasa izbeigt Eiropā un arī visā pasaulē testus ar dzīvniekiem un iedibināt starptautiskus dzīvnieku labturības standartus;

L.  tā kā sabiedrība pieprasa pieņemt jaunu tiesisko regulējumu, lai pakāpeniski izbeigtu testus ar dzīvniekiem;

M.  tā kā EST 2016. gada 21. jūlija spriedumā lietā C-592/14 apstiprināja, ka tad, ja atsevišķas kosmētikas līdzekļu sastāvdaļas aiz ES robežām ir testētas ar dzīvniekiem, lai šos kosmētikas līdzekļus varētu tirgot trešās valstīs, šādus kosmētikas līdzekļus var aizliegt laist Savienības tirgū, ja testu rezultātā iegūtos datus izmanto kā pierādījumu attiecīgo līdzekļu drošumam, lai tos laistu ES tirgū;

N.  tā kā ir nepilnības, kuru dēļ ES tirgū ir iespējams laist kosmētikas līdzekļus, kas aiz ES robežām ir testēti ar dzīvniekiem, un attiecīgos līdzekļus Eiropas Savienībā testēt vēlreiz ar citām metodēm, neizmantojot dzīvniekus, un tas ir pretrunā ES tiesību aktu principiem;

O.  tā kā ES ir ietekmīga Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībniece; tā kā ES iestādēm un dalībvalstīm ir jāuztur spēkā apņemšanās atbalstīt pasaules kārtību, kuras pamatā ir starptautiskās tiesības un daudzpusēja sadarbība;

P.  tā kā ES būtu jādara vairāk, lai popularizētu dzīvnieku labturības standartus, veidojot savas ārējās attiecības,

Pieredze, kas gūta no vēsturiski nozīmīgā ES aizlieguma izmantot kosmētikas testēšanai dzīvniekus

1.  norāda, ka Eiropā ir plaukstoša un novatoriska kosmētikas nozare, kas nodrošina aptuveni divus miljonus darbvietu, un ka Eiropa ir lielākais kosmētikas līdzekļu tirgus pasaulē; uzsver, ka ES aizliegums veikt testus ar dzīvniekiem nav traucējis nozarei attīstīties;

2.  konstatē, ka gan izmēģināšanas, gan tirdzniecības aizliegums Eiropā tiek ļoti lielā mērā ievērots; tomēr uzsver, ka saistībā ar kosmētikas līdzekļiem, kas ES importēti no trešām valstīm, kur vēl arvien tiek prasīts veikt testus ar dzīvniekiem, joprojām nopietna problēma ir pilna ticamas tehniskās dokumentācijas komplekta trūkums un ka šī jautājuma risināšana ir uzskatāma par prioritāti;

3.  uzskata, ka ar vēsturiski nozīmīgo aizliegumu izmantot kosmētikas testēšanai dzīvniekus ES raidīja spēcīgu signālu visai pasaulei, apliecinot, cik svarīga tai ir dzīvnieku aizsardzība, un ka šis aizliegums ir veiksmīgs pierādījums tam, ka ir iespējams pakāpeniski izbeigt testus ar dzīvniekiem kosmētikas līdzekļu vajadzībām;

4.  atgādina, ka Eiropa ir izdarījusi politisku izvēli noteikt aizliegumu neatkarīgi no tā, vai ir pieejamas alternatīvas testēšanas metodes, kurā dzīvniekus neizmanto; uzskata, ka Eiropas paraugs apliecina — ja attiecībā uz dažiem beigu kritērijiem nav citu iespēju, kā vien veikt testus ar dzīvniekiem, tas nav uzskatāms par argumentu, ar ko vērsties pret vispārēju aizliegumu izmantot kosmētikas testēšanai dzīvniekus;

5.  atkārtoti norāda, ka vairs nav pamata kosmētikas testēšanai izmantot dzīvniekus, un prasa ES un dalībvalstu valsts iestādēm rēķināties ar sabiedrības iebildumiem pret kosmētikas testēšanu un veicināt novatorisku, humānu testēšanas metožu progresu;

6.  prasa, lai regulatīvās iestādes un uzņēmumi izveidotu monitoringa sistēmu, kas ļauj regulāri veikt neatkarīgu revīziju, tā nodrošinot, ka nozares piegādātāji pilnībā ievēro aizliegumu;

Aizlieguma ietekme uz alternatīvu metožu izstrādi

7.  atgādina, ka aizliegums testēšanai izmantot dzīvniekus ir veicinājis pētnieku centienus izstrādāt alternatīvas testēšanas metodes, un ietekme ir jūtama krietni plašāk nekā tikai kosmētikas nozarē vien; norāda, ka ievērojams progress ir panākts arī attiecībā uz alternatīvu metožu validāciju un tiesisku atzīšanu;

8.  aicina Komisiju, Padomi un dalībvalstis atvēlēt pietiekami daudz finansējuma, kas vidējā termiņā un ilgtermiņā būtu pieejams, lai ātri izstrādātu, validētu un ieviestu alternatīvas testēšanas metodes, ar kurām pilnībā aizstāt testus ar dzīvniekiem galveno toksikoloģijas beigu kritēriju pārbaudei, piemēram, tādiem kritērijiem kā kancerogenitāte, toksiska ietekme uz reproduktīvo sistēmu un atkārtotas devas toksiskums(3);

9.  uzsver, ka ir pastāvīgi jāstrādā pie apmācības un izglītības, lai nodrošinātu, ka alternatīvas un procesi ir labi zināmi ne vien laboratorijās, bet ir pienācīgi izprasti arī kompetentajās iestādēs;

10.  norāda, ka akadēmisko iestāžu darbība ir svarīga, lai zinātniskās disciplīnās popularizētu alternatīvas testēšanas metodes, kurā neizmanto dzīvniekus, un izplatītu jaunas zināšanas un prakses piemērus, kas ir pieejami, bet ne vienmēr tiek plaši izmantoti;

11.  uzmanību jo īpaši vērš uz to, ka ir jāstrādā starptautiskās struktūrās, lai panāktu alternatīvu metožu raitāku validāciju un atzīšanu un lai nodrošinātu zināšanu pārnesi un finansiālu atbalstu trešām valstīm, kur zinātniekiem alternatīvas metodes varbūt vēl nav zināmas un testēšanas laboratorijām, iespējams, trūkst vajadzīgās pētniecības infrastruktūras;

12.  norāda, ka ar Eiropas partnerību alternatīvu pieeju izstrādei attiecībā uz izmēģinājumiem ar dzīvniekiem (EPAA) ES ir veicinājusi starptautisku sadarbību alternatīvu metožu izstrādes jomā un ir piedalījusies vairākos citos attiecīgos starptautiskos procesos, piemēram, tādos kā starptautiskā sadarbība kosmētisko līdzekļu reglamentēšanā (ICCR) un starptautiskā sadarbība alternatīvu testēšanas metožu jomā (ICATM); uzskata, ka šādai sadarbībai ir izšķiroša nozīme;

Situācija pasaulē

13.  uzsver, ka Gvatemala, Indija, Islande, Izraēla, Jaunzēlande, Norvēģija, Serbija, Šveice un Turcija jau ir noteikušas aizliegumu izmantot kosmētikas testēšanai dzīvniekus; atzīmē, ka citas valstis, piemēram, Dienvidkoreja un Austrālija, ir panākušas būtisku progresu ceļā uz šāda aizlieguma noteikšanu;

14.  norāda, ka ievērības cienīgs progress likumdošanas jomā zināmā mērā ir panākts visā pasaulē, tomēr aptuveni 80 % pasaules valstu vēl arvien ļauj testēšanai izmantot dzīvniekus un laist tirgū kosmētikas līdzekļus, kas testēti ar dzīvniekiem;

Vispārēja aizlieguma noteikšana izmantot dzīvniekus kosmētikas testēšanai

15.  pieprasa ES Kosmētikas līdzekļu regulu izmantot ka paraugu, lai starptautiskā līmenī noteiktu aizliegumu izmantot kosmētikas testēšanai dzīvniekus un aizliegumu visā pasaulē tirgoties ar kosmētikas sastāvdaļām un līdzekļiem, kas ir testēti ar dzīvniekiem, un lai tas stātos spēkā līdz 2023. gadam;

16.  prasa, lai ES iestādes garantētu vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem līdzekļiem, kas laisti ES tirgū, un raudzīties, lai neviens no tiem kādā trešā valstī nebūtu testēts ar dzīvniekiem;

17.  aicina ES iestāžu priekšsēdētājus tikšanās reizēs ar saviem partneriem, jo īpaši ar ANO ģenerālsekretāru, popularizēt vispārēju aizliegumu izmantot kosmētikas testēšanai dzīvniekus, paust atbalstu šāda aizlieguma noteikšanai un to veicināt;

18.  aicina Komisiju, Padomi un dalībvalstis izmantot savus diplomātisko sakaru kanālus un apņēmīgi rīkoties ikvienā divpusēju un daudzpusēju sarunu forumā, kāds vien varētu būt, lai veidotu spēcīgu un plašu koalīciju, kas atbalsta vispārēju aizliegumu izmantot kosmētikas nozarē testus ar dzīvniekiem;

19.  aicina Komisiju, Padomi un dalībvalstis atvieglot, veicināt un atbalstīt centienus ANO struktūrā noslēgt starptautisku konvenciju pret dzīvnieku izmantošanu kosmētikas testēšanai; prasa ES iestādēm un dalībvalstīm jautājumu par vispārēju aizliegumu izmantot kosmētikas testēšanai dzīvniekus iekļaut nākamās ANO Ģenerālās asamblejas sanāksmes darba kārtībā;

20.  aicina Komisiju izrādīt iniciatīvu un aktīvi sadarboties ar visām ieinteresētajām personām, pirmām kārtām ar tām, kas uzsākušas kampaņu, lai panāktu, ka visā pasaulē tiek izbeigti testi ar dzīvniekiem kosmētikas līdzekļu vajadzībām, un sadarboties ar NVO un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, un ar šādu sadarbību popularizēt ideju par papildu pasākumu rīkošanu nākamajā ANO Ģenerālās asamblejas sanāksmē, kā arī veicināt raitāku dialogu par to, kādus ieguvumus un priekšrocības sniegtu starptautiska konvencija pret dzīvnieku izmantošanu kosmētikas testēšanai;

21.  aicina Komisiju un Padomi raudzīties, lai nevienas tirdzniecības sarunas, kas pašlaik notiek, nedz arī Pasaules Tirdzniecības organizācijas noteikumi nevājinātu ES noteikto aizliegumu izmantot kosmētikas testēšanai dzīvniekus; aicina Komisiju nevienu no brīvās tirdzniecības nolīgumiem — nedz tos, kas jau ir stājušies spēkā, nedz tos, par kuriem vēl notiek sarunas, — neattiecināt uz kosmētikas līdzekļiem, kas testēti ar dzīvniekiem;

22.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Eiropadomes priekšsēdētājam, Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos/ Komisijas priekšsēdētāja vietniecei, dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram.

(1)

OV L 342, 22.12.2009., 59. lpp.

(2)

OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

(3)

1 Scientific Committee on Consumer Safety. Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Ingredients and their Safety Evaluation, 9th revision, SCCS/1564/15 [Patērētāju drošības zinātniskās komitejas konspektīvi norādījumi par kosmētikas sastāvdaļu testēšanu un to drošuma novērtēšanu, 9. pārskatītais izdevums].

 

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 27. aprīlisJuridisks paziņojums