Процедура : 2018/2666(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0218/2018

Внесени текстове :

B8-0218/2018

Разисквания :

PV 02/05/2018 - 28
CRE 02/05/2018 - 28

Гласувания :

PV 03/05/2018 - 7.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0201

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 599kWORD 55k
25.4.2018
PE621.591v01-00
 
B8-0218/2018

внесен вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8‑0016/2018

съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността


относно закрилата на децата мигранти (2018/2666(RSP))


Анна Мария Кораца Билд, Роберта Мецола, Иво Белет от името на групата PPE
Катерина Киничи, Енрике Гереро Салом, Силви Гийом, Моника Беньова, Хуан Фернандо Лопес Агилар, Ана Гомеш, Милтиадис Киркос, Кристин Рево д’Алон Бонфоа от името на групата S&D
Сесилия Викстрьом, Натали Гризбек, Хилде Вотманс, София ин 'т Велд, Ангелика Млинар, Жерар Дьопре от името на групата ALDE
Джийн Ламбърт от името на групата Verts/ALE
Корнелия Ернст, София Сакорафа, Щефан Ек, Меря Кюльонен, Елеонора Форенца, Николаос Хундис, Барбара Спинели, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу от името на групата GUE/NGL
Лаура Ферара, Иняцио Корао, Фабио Масимо Касталдо
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно закрилата на децата мигранти (2018/2666(RSP))  
B8‑0218/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 12 април 2017 г., озаглавено „Закрилата на децата мигранти“ (COM(2017)0211),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 8 юни 2017 г. относно закрилата на децата мигранти,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето,

–  като взе предвид резолюцията на Общото събрание на ООН от 19 септември 2016 г., озаглавена „Декларация от Ню Йорк за бежанците и мигрантите“(1),

–  като взе предвид параграф 44 от Общ коментар № 21 (2017) на Комитета на ООН по правата на детето относно децата от улицата от 21 юни 2017 г.(2),

–  като взе предвид Насоките на ЕС за утвърждаването и защитата на правата на детето: Да не се допусне нито едно дете да бъде изоставено, от 6 март 2017 г.;

–  като взе предвид своята резолюция от 27 ноември 2014 г. относно двадесет и петата годишнина на Конвенцията на ООН за правата на детето(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 12 април 2016 г. относно положението в Средиземно море и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 12 септември 2017 г. относно предложението за решение на Съвета за сключване от Европейския съюз на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие(5),

–  като взе предвид решението на Съда на Европейския съюз от 12 април 2018 г. по дело C-550/16, A and S v Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, EU:C:2018:248(6),

–  като взе предвид въпроса до Комисията относно закрилата на децата мигранти (O-000031 – B8‑0016/2018),

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че според данни на УНИЦЕФ в Европа живеят приблизително 5,4 милиона деца мигранти(7); като има предвид, че според последните данни на Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) през 2017 г. в Гърция, Италия, Испания и България са пристигнали 32 039 деца; като има предвид, че 46% от тях са били непридружени или отделени от своите семейства деца, а 54% са били придружени от своите родители или други грижещи се за тях лица; като има предвид, че към 1 септември 2016 г. в центровете за административно задържане на имигранти на девет държави членки са се намирали 821 деца; като има предвид, че повечето държави членки не предоставят и не събират систематично данни за децата в центровете за административно задържане на мигранти(8);

Б.  като има предвид, че година след публикуването на съобщението на Комисията от 12 април 2017 г. относно закрилата на децата мигранти, държавите членки все още са изправени пред предизвикателства при изпълнението на препоръките в него;

В.  като има предвид, че липсата на надеждна информация и дългите процедури по събиране на семейството и назначаване на настойник, съчетани със страх от задържане, обратно изпращане или прехвърляне, карат децата да се укриват, като ги излагат на опасност от трафик, насилие и експлоатация;

Г.  като има предвид, че липсата на служби за защита на детето и дейности за деца в приемните центрове има отрицателно въздействие върху психичното здраве на децата;

Д.  като има предвид, че Хартата на основните права на Европейския съюз и Конвенцията на ООН за правата на детето изискват във всички действия, които засягат децата, висшите интереси на детето да бъдат съображението от първостепенно значение;

Е.  като има предвид, че според неотдавна проведено сравнително проучване(9) държавите членки интегрират търсещите убежище деца в училище с различна скорост, като в някои случаи това отнема повече от три месеца от подаването на молбата за убежище, и че по-големите деца срещат особени затруднения;

Ж.  като има предвид, че според докладите за 2016 г. на Информационната база данни относно предоставянето на убежище, достъпът до процедурите за предоставяне на убежище често е проблематичен и може да доведе до допълнително значително забавяне(10);

З.  като има предвид, че някои държави членки все още са изправени пред предизвикателства по отношение на определянето на възрастта и закрилата на децата, които не кандидатстват за убежище;

И.  като има предвид, че според наскоро публикуван доклад на Международната организация по миграция (МОМ) относно броя на пристигащите сексуално експлоатирани мигранти 80% от момичетата, които идват от Нигерия по маршрута през Централното Средиземноморие – чийто брой нарасна от 1 454 през 2014 г. на 11 009 през 2016 г. – са потенциалните жертви на трафик с цел сексуална експлоатация; като има предвид, че държавите членки срещат затруднения при идентифицирането и оказването на подкрепа на момичетата, които са жертви на трафик на хора и сексуална експлоатация;

Й.  като има предвид, че липсата на гражданство при децата е свързана със сериозни предизвикателства по отношение на правата на човека, което забавя процеса за определяне на статута на деца в Европейския съюз и лишава децата от достъп до основни услуги и права;

1.  подчертава, че всяко дете, независимо от неговия статут на мигрант или на бежанец, е преди всичко дете, което има всички права, заложени в Конвенцията на ООН за правата на детето;

2.  изразява твърдото си убеждение, че Комисията следва да подпомага държавите членки при възприемането и прилагането на всеобхватен и основан на правата на човека подход във всички политики, свързани с децата;

3.  подчертава значението на изграждането на индивидуален план въз основа на потребностите и други конкретни белези за уязвимост на всяко дете, като се взема предвид фактът, че за качеството на живот и благоденствието на децата са необходими също така ранно интегриране, общностна система за подпомагане и възможност за реализиране на пълния потенциал; счита, че този подход се е оказал ефективен и за предотвратяването на случаите на изчезване на деца;

4.  призовава държавите членки да прилагат принципа за висшия интерес на детето при всички решения, отнасящи се до деца, независимо от техния статут;

5.  подчертава, че цялата необходима информация за правата на децата, процедурите и възможностите за закрила следва да бъдат на разположение и да се предоставя на децата по подходящ за възрастта и съобразен с пола начин и на език, който те разбират; призовава Европейската служба за подкрепа в областта на убежището да съдейства на държавите членки при изготвянето на подходящи материали, свързани с приемането, с цел информиране на децата;

6.  настоятелно призовава държавите членки да ускорят процедурите по назначаване на настойник или временен настойник на непридружените деца при пристигането им;

7.  настоятелно призовава държавите членки да гарантират, че при пристигането си всички деца имат достъп до служители в областта на закрилата на детето, включително в „горещите точки“ и центровете, в които се настаняват деца, и на граничните пунктове;

8.  призовава държавите членки да гарантират, че всички деца, и по-специално непридружените деца, имат достъп до осигуряващо достойни условия на живот настаняване и здравно обслужване и да гарантират пълен достъп до формално и приобщаващо образование при същите условия като за децата от приемащите държави от ЕС, включително до подготвителни мерки, като например езикови курсове, за да се осигури интегрирането на децата в приемащите общества за целия период на пребиваването им на територията на държавата членка;

9.  припомня, че непридружените деца следва да се настаняват отделно от възрастните, за да се избегне всякакъв риск от насилие и сексуални злоупотреби;

10.  призовава за даване на приоритет на преместването на останалите непридружени деца от Гърция и Италия, които отговарят на условията съгласно решенията на ЕС за преместване; призовава за въвеждане на структури за продължаване на преместването на децата от държавите членки на пристигане, когато това е в техен висш интерес;

11.  признава съществената роля на местните и регионалните органи, които имат първостепенна роля по отношение на приемането и интеграцията на децата мигранти, въпреки ограничените ресурси; призовава държавите членки да изградят капацитет и да предоставят достатъчно средства за приемането на деца мигранти, особено на непридружени деца;

12.  призовава държавите членки да предоставят достатъчно и постоянно финансиране и подкрепа за местните и регионалните органи и да гарантират достъп до европейско финансиране, като например по линия на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ);

13.  настоятелно призовава държавите членки да продължат работата по всички открити процедури за събиране на разделените семейства без по-нататъшно забавяне;

14.  подчертава, че децата не могат да бъдат задържани поради свързани с имиграцията съображения и призовава държавите членки да настанят всички деца и семейства с деца в несвързани с лишаване от свобода жилища в общността, докато се разглежда имиграционният им статут;

15.  счита, че Комисията следва да открива производства за установяване на нарушение срещу държавите членки в случаи на продължително и систематично имиграционно задържане на деца и техните семейства, за да се гарантира спазването на основните права на децата;

16.  подчертава неотложната необходимост държавите членки да инвестират в психологическа и психиатрична подкрепа и рехабилитация за справяне с проблеми с психичното здраве при децата;

17.  подчертава значението на изграждането на стабилна система за идентификация и регистрация, която се основава на висшите интереси на детето, за да се гарантира включването и оставането на децата в националните системи за закрила, с ориентиран към децата подход по време на цялата процедура, в пълно съответствие с Конвенцията на ООН за правата на детето;

18.  призовава държавите членки да обменят най-добри практики по отношение на процедурите за установяване на възрастта с цел въвеждане на високи стандарти в процеса на оценка на възрастта навсякъде в ЕС; подчертава, че медицинските прегледи на деца следва да се провеждат по начин, който не е интрузивен и зачита достойнството на децата;

19.  призовава освен това държавите членки да увеличат усилията и трансграничното сътрудничество между правоприлагащите органи и органите за закрила на детето за намирането на изчезнали деца и закрилата им, като същевременно се гарантира, че висшият интерес на детето е винаги от първостепенно значение;

20.  изразява съжаление по повод на продължаващото и широко разпространено явление на деца без гражданство; призовава ЕС и неговите държави членки да гарантират адекватното разглеждане на проблема с липсата на гражданство при децата в националното законодателство при пълно спазване на член 7 от Конвенцията на ООН за правата на детето;

21.  признава напредъка, постигнат от държавите членки и Комисията по отношение на Европейска мрежа на институциите за настойничество и попечителство и призовава държавите членки да я подкрепят;

22.  подчертава, че всички, които работят с деца, трябва да имат чисто съдебно минало, особено по отношения на извършването на престъпления или нарушения, свързани с деца; призовава държавите членки да осигурят постоянно и подходящо обучение относно правата и потребностите на непридружените ненавършили пълнолетие лица, включително относно приложимите стандарти за закрила на децата;

23.  призовава държавите членки да увеличат усилията, включително трансграничното сътрудничество, за идентифициране на децата – жертви на трафик, злоупотреби и всякакви форми на експлоатация, и да гарантират равен достъп до услуги за подкрепа на жертвите за всички деца жертви; признава, че съществува особен проблем във връзка с експлоатацията на момичета с цел проституция;

24.  подчертава, че създаването на нови безопасни и законни маршрути ще осигури възможност на Съюза и на държавите членки да се справят по-добре с потребностите от закрила, особено на децата, и да се борят с бизнес модела на контрабандистите на хора;

25.  призовава държавите членки спешно да увеличат усилията си за съвместно справяне с различните форми на организирана престъпност, в това число с трафика на деца, да се борят с безнаказаността и да гарантират бързото осъждане на извършителите на такива престъпления, независимо дали са граждани на ЕС или не;

26.  счита, че на правата на децата в контекста на миграцията следва да се даде приоритет в бюджета за периода след 2020 г., в духа на съобщението на Комисията от 2017 г. относно закрилата на децата мигранти, на целите за устойчиво развитие и на набора от инструменти на Комисията относно използването на средства на ЕС за интеграция на мигранти;

27.  призовава държавите членки да засилят трансграничното сътрудничество, обмена на информация и координацията между различните служби в държавите членки, за да се запълнят пропуските и да се гарантира, че системите за закрила на детето са подходящи и не са фрагментирани;

28.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

(1)

Резолюция на ООН A/RES/71/1, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/1

(2)

https://www.streetchildrenresources.org/resources/general-comment-no-21-2017-on-children-in-street-situations/

(3)

ОВ C 289, 9.8.2016 г, стр. 57.

(4)

Приети текстове, P8_TA(2016)0102.

(5)

Приети текстове, P8_TA(2017)0329.

(6)

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-04/cp180040en.pdf

(7)

https://www.unicef.org/publications/files/Uprooted_growing_crisis_for_refugee_and_migrant_children.pdf

(8)

http://fra.europa.eu/en/publication/2017/child-migrant-detention

(9)

‘#„Back to school” („Връщане в училище“ на Global Progressive Forum, Migration Policy Group и SIRIUS European Policy network network,www.globalprogressiveforum/backtoschool

(10)

Докладите за 2016 г. на Информационната база данни относно предоставянето на убежище, озаглавени „Wrong counts and closing doors: the reception of refugees and asylum seekers in Europe“ и „Admissibility, responsibility and safety in European asylum procedures“

Последно осъвременяване: 2 май 2018 г.Правна информация