FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 158kWORD 49k
3.4.2018
PE621.602v01-00
 
B8-0228/2018

jf. forretningsordenens artikel 133


om større inddragelse af de nationale parlamenter i gennemførelsen af EU-direktiver


Joëlle Mélin

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om større inddragelse af de nationale parlamenter i gennemførelsen af EU-direktiver  
B8‑0228/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 288 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at gennemførelsen af EU-direktiver har stor betydning for EU’s retsorden;

B.  der henviser til, at beslutninger, der træffes i Bruxelles, først er gyldige i medlemsstaterne, når de er blevet gennemført i de nationale retsordener;

C.  der henviser til, at de nationale parlamenter kun inddrages i gennemførelsen i 14 til 17 % af direktiverne, og at den udøvende magt varetager resten(2);

1.  opfordrer medlemsstaterne til i deres respektive lovgivningssystemer at fremme deres nationale parlamenters rolle;

2.  opfordrer Kommissionen til at støtte alle initiativer, der fremmer en større inddragelse af de nationale parlamenter i gennemførelsen af de europæiske direktiver;

3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne.

(1)

Artikel 288 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastsætter, at de nationale myndigheder kun er bundet af det tilsigtede mål, men frit kan frit vælge de midler og den form, som de ønsker at anvende til at opfylde direktivets formål.

(2)

L. K. Perez, National Parliamentary Involvement in EU Policy-Making: Questions, Resolutions and Transposition, 2016, s. 145.

Seneste opdatering: 22. maj 2018Juridisk meddelelse