ONTWERPRESOLUTIE
PDF 154kWORD 47k
10.4.2018
PE621.604v01-00
 
B8-0230/2018

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over slachten zonder bedwelming


Dominique Bilde, Sylvie Goddyn

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over slachten zonder bedwelming  
B8‑0230/2018

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 13 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EG) nr. 1099/2009 van de Raad van 24 september 2009,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat er jaarlijks 360 miljoen runderen, schapen, varkens en geiten worden geslacht in de Europese Unie;

B.  overwegende dat artikel 4, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1099/2009 voorziet in uitzonderingen voor dieren die worden geslacht volgens speciale methoden die vereist zijn voor religieuze riten en dat slachten zonder bedwelming met name wordt toegestaan in Frankrijk, mits voorafgaande administratieve toestemming wordt verleend;

C.  overwegende dat slachten zonder bedwelming lijden bij dieren veroorzaakt, zoals de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid op 15 juni 2004 heeft bevestigd, en kan leiden tot een verhoogd risico op besmetting met Escherichia coli;

1.  verzoekt de lidstaten zich strikt te houden aan Verordening (EG). nr. 1099/2009 en de slachthuiscontroles te versterken, waar nodig door middel van cameratoezicht;

2.  verzoekt de Commissie en de lidstaten slachten zonder bedwelming te verbieden, in ieder geval totdat er betrouwbare en toegankelijke omkeerbare bedwelmingsmethoden ("reversible stunning") zijn ontwikkeld, en etikettering verplicht te stellen voor producten die afkomstig zijn van ritueel geslachte dieren.

Laatst bijgewerkt op: 15 mei 2018Juridische mededeling