PROJEKT REZOLUCJI
PDF 313kWORD 47k
14.5.2018
PE621.605v01-00
 
B8-0231/2018

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie unijnego programu PEACE dla Bałkanów Zachodnich


Ivan Jakovčić

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie uruchomienia unijnego programu PEACE dla Bałkanów Zachodnich  
B8‑0231/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 6 lutego 2018 r. zarysowujący jej strategię „Wiarygodna perspektywa rozszerzenia dla Bałkanów Zachodnich oraz zwiększone zaangażowanie UE w tym regionie” (COM(2018)0065),

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Bałkany Zachodnie stanowią część Europy i są pod względem geograficznym otoczone państwami członkowskimi UE;

B.  mając na uwadze, że zdecydowana i oparta na zasługach perspektywa członkostwa w UE dla krajów Bałkanów Zachodnich leży we własnym interesie Unii, obejmującym interesy polityczne, gospodarcze i w zakresie bezpieczeństwa;

C.  mając na uwadze, że wszystkie kraje Bałkanów Zachodnich muszą jednoznacznie zobowiązać się do przezwyciężenia spuścizny przeszłości poprzez osiągnięcie pojednania i rozwiązanie otwartych kwestii na długo przed przystąpieniem do Unii Europejskiej;

1.  wzywa Komisję do uruchomienia programu PEACE dla Bałkanów Zachodnich, mającego na celu wspieranie pokojowego pojednania w regionie;

2.  podkreśla, że celami programu PEACE powinny być budowanie pozytywnych relacji między krajami kandydującymi a potencjalnymi krajami kandydującymi do członkostwa w UE, promowanie współpracy między społecznościami oraz współpracy transgranicznej, a także tworzenie możliwości dla ludzi młodych;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

Ostatnia aktualizacja: 31 maja 2018Informacja prawna