Διαδικασία : 2018/2071(INS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0237/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0237/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 31/05/2018 - 7.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0234

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
PDF 454kWORD 44k
24.5.2018
PE621.620v01-00
 
B8-0237/2018

σχετικά με τον διορισμό του Antonio Mura στην επιτροπή επιλογής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) (2018/2032(INS))


Claude Moraes εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

 


Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον διορισμό του Antonio Mura στην επιτροπή επιλογής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) (2018/2032(INS))  
B8‑0237/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 14 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO)(1),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (B8-0000/2018),

–  έχοντας υπόψη τον Κανονισμό του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Antonio Mura πληροί τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 14 παράγραφος 3 του κανονισμού (EE) 2017/1939 του Συμβουλίου·

1.  προτείνει τον διορισμό του Antonio Mura στην επιτροπή επιλογής·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

 

(1)

ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου