Процедура : 2018/2714(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0240/2018

Внесени текстове :

B8-0240/2018

Разисквания :

PV 29/05/2018 - 2
CRE 29/05/2018 - 2

Гласувания :

Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 469kWORD 50k
25.5.2018
PE621.623v01-00
 
B8-0240/2018

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси (2018/2714(RSP))


Бернд Кьолмел от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. и собствените ресурси (2018/2714(RSP))  
B8‑0240/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид изявленията на Съвета и на Комисията относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. и собствените ресурси,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че гражданите на държавите членки очакват бюджет, който е подготвен за бъдещето;

Б.  като има предвид, че бюджетът на ЕС може да се оцени като успешен, единствено ако той води до осезаеми резултати по места;

В.  като има предвид, че наличието на устойчив, балансиран и прозрачен бюджет на ЕС, основаващ се на ефективна и основана на резултатите бюджетна политика, която зачита принципа на субсидиарност, е от съществено значение за постигането на трайно партньорство и за подобряване на сътрудничеството и доверието между държавите членки;

Г.  като има предвид, че изпълнението, разходната ефективност и резултатите, постигнати чрез финансиране от ЕС, следва винаги да бъдат проверявани чрез система за бюджетен контрол, с оглед установяване на устойчиво, дългосрочно въздействие от разходите на ЕС;

Д.  като има предвид, че множество области на политики на ЕС се нуждаят от цялостно преосмисляне, за да посрещнат предизвикателствата на XXI-ви век;

Е.  като има предвид, че бюрократичните забавяния и лошото управление не позволяват на бюджета на ЕС да достигне пълния си потенциал, и като има предвид, че по-доброто регулиране, което гарантира лоялна конкуренция, е от решаващо значение за усилията за укрепване на икономиките по устойчив начин;

1.  изразява съжаление относно липсата на яснота и съпоставимост на данните, представени от Комисията, като част от нейните предложения за следващата многогодишна финансова рамка (МФР);

2.  отбелязва, че в работният документ на службите на Комисията, придружаващ съобщението на Комисията, е озаглавен „Преглед на разходите“; изразява съжаление, че резултатите от цялостния преглед на разходите, извършен от службите на Комисията, на които се основава работният документ на службите на Комисията, не са включени; изразява съжаление, че този всеобхватен преглед на разходите, който оценява систематично всяка област на политиката от бюджета на ЕС е извършен единствено в рамките на генералните дирекции на Комисията и не включва други участници; счита, че отделните политики, програми и инструменти ще се ползват с доверието на гражданите на ЕС и ще имат легитимност пред тях, само ако се основават на обективни потребности;

3.  приветства по-силния акцент върху европейската добавена стойност като ръководен принцип; счита, че политическите приоритети на Съюза трябва да се основават на ясно и лесно разбираемо определение на „европейска добавена стойност“, една от чиито основни характеристики е установяването, че действия, провеждани на равнище ЕС, водят до по-добри резултати, отколкото същите действия, изпълнявани на национално равнище;

4.  отново подчертава необходимостта от засилване на акцента върху резултатите от изпълнението за всички програми, посредством определяне на по-ясни цели и съсредоточаване върху по-малък брой по-качествени показатели за изпълнение; подчертава значението на утвърждаването на „култура на резултатите“ в генералните дирекции на Комисията; приветства предложението на Комисията да се направят правилата по-последователни и драстично да се намали административната тежест за бенефициерите и управляващите органи, с цел да се улесни участието в програми на ЕС и ускори изпълнението;

5.  приветства вниманието, отделено в предложението за МФР за периода 2021—2027 г. за преодоляване на предизвикателства, като например мащабните миграционни потоци и заплахите за сигурността; вярва, че следва да се насърчава по-тясното сътрудничество между ЕС, неговите държави членки и международни организации, включително ООН, НАТО и Британската общност, с оглед на посрещането на общите предизвикателства в областта на световната външна политика, сигурността и хуманитарната помощ, като се вземат предвид националните компетенции в тези области;

6.  отбелязва въвеждането на Европейски механизъм за стабилизиране на инвестициите като инструмент за поемане на сътресения; противопоставя се на прекаления ентусиазъм за създаването на нови институции, при положение че съществуващите строги правила за справяне с икономически и парични проблеми биват системно пренебрегвани или дори грубо нарушавани; счита, че увеличаването на инвестициите не следва да се разглежда като алтернатива на необходимите структурни реформи;

7.  отбелязва, че въпреки че в предложението на Комисията за МФР за периода 2021—2027 г. се очертават някои широко формулирани опции за бъдещето и се обявява преразглеждането на редица области на политиката, въздействието на новите политически решения ще стане ясно, едва когато бъде въведено приложимото секторно законодателство; ето защо очаква с нетърпение публикуването на правните основания за разходните програми през идните седмици, така че да могат да бъдат оценени цялостните качества на предложението за МФР за периода 2021—2027 г.;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

Последно осъвременяване: 28 май 2018 г.Правна информация