Procedura : 2018/2714(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0240/2018

Teksty złożone :

B8-0240/2018

Debaty :

PV 29/05/2018 - 2
CRE 29/05/2018 - 2

Głosowanie :

Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 327kWORD 49k
25.5.2018
PE621.623v01-00
 
B8-0240/2018

złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 i zasobów własnych (2018/2714(RSP))


Bernd Kölmel w imieniu grupy ECR

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 i zasobów własnych (2018/2714(RSP))  
B8‑0240/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając oświadczenia Rady i Komisji w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 i zasobów własnych,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że obywatele państw członkowskich oczekują budżetu dostosowanego do przyszłych wyzwań;

B.  mając na uwadze, że budżet UE można uznać za sukces tylko wówczas, gdy przynosi konkretne efekty w praktyce;

C.  mając na uwadze, że trwały, zrównoważony i przejrzysty budżet UE, oparty na ukierunkowanej na wyniki polityce budżetowej prowadzonej z uwzględnieniem zasady pomocniczości, ma zasadnicze znaczenie dla trwałego partnerstwa, lepszej współpracy i zaufania między państwami członkowskimi;

D.  mając na uwadze, że wydajność, opłacalność oraz rezultaty osiągnięte dzięki finansowaniu ze środków UE należy zawsze analizować za pomocą systemu kontroli budżetowej w celu upewnienia się, czy wydatki UE przynoszą zrównoważone, długoterminowe skutki;

E.  mając na uwadze, że wiele obszarów polityki UE należy poddać przeglądowi, aby mogły one sprostać wyzwaniom XXI wieku;

F.  mając na uwadze, że opóźnienia biurokratyczne i złe zarządzanie są przeszkodą w pełnej realizacji potencjału budżetu UE, a także mając na uwadze, że lepsze stanowienie prawa, zapewniające uczciwą konkurencję, ma podstawowe znaczenie dla powodzenia działań mających wzmocnić gospodarkę w zrównoważony sposób;

1.  wyraża ubolewanie z powodu braku przejrzystości i porównywalności danych liczbowych przedstawionych przez Komisję w ramach jej wniosków dotyczących kolejnych wieloletnich ram finansowych (WRF);

2.  odnotowuje, że dokument roboczy służb Komisji uzupełniający komunikat Komisji nosi tytuł „Przegląd wydatków”; ubolewa, że wyniki przeprowadzonego przez służby Komisji kompleksowego przeglądu wydatków, na którym opiera się dokument roboczy służb Komisji, nie zostały jednak załączone; ubolewa, że ten kompleksowy przegląd wydatków poddający systematycznej ocenie wszystkie obszary polityki w budżecie UE został przeprowadzony wyłącznie w obrębie dyrekcji generalnej Komisji, bez udziału innych zainteresowanych stron; uważa, że wszystkie poszczególne polityki, programy i instrumenty będą wiarygodne i słuszne w oczach obywateli UE, jedynie jeżeli ich podstawą będą obiektywne potrzeby;

3.  z zadowoleniem przyjmuje większe skupienie się na europejskiej wartości dodanej jako wiodącej zasadzie; uważa, że priorytety polityczne Unii muszą opierać się na jasnej i łatwo zrozumiałej definicji „europejskiej wartości dodanej”, której jedną z podstawowych cech jest fakt, że działania prowadzone na szczeblu UE przynoszą lepsze wyniki niż takie same działania prowadzone na szczeblu krajowym;

4.  ponownie zwraca uwagę na potrzebę położenia większego nacisku na wyniki we wszystkich programach przez wyznaczenie wyraźniejszych celów i skupienie się na mniejszej liczbie wskaźników skuteczności działania, zapewniających wyższą jakość; podkreśla znaczenie „kultury wyników” w dyrekcjach generalnych Komisji; z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji, aby przepisy były bardziej spójne oraz aby znacznie zmniejszyć obciążenia administracyjne dla beneficjentów i instytucji zarządzających z myślą o ułatwieniu uczestnictwa w programach UE i przyspieszeniu wdrażania;

5.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w proponowanych WRF na lata 2021–2027 poświęcono uwagę takim wyzwaniom, jak znaczne przepływy migracyjne i zagrożenia bezpieczeństwa; jest przekonany o znaczeniu sprzyjania głębszej współpracy między UE, jej państwami członkowskimi i organizacjami międzynarodowymi, w tym ONZ, NATO i Wspólnotą Narodów, w celu sprostania wyzwaniom globalnej polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa oraz wyzwaniom humanitarnym, przy jednoczesnym uwzględnieniu krajowych kompetencji w tych dziedzinach;

6.  odnotowuje wprowadzenie Europejskiego Instrumentu Stabilizacji Inwestycji jako mechanizmu amortyzacyjnego; sprzeciwia się nadmiernemu entuzjazmowi dla tworzenia nowych instytucji, podczas gdy rygorystyczne zasady obowiązujące przy rozwiązywaniu problemów gospodarczych i walutowych są stale ignorowane lub otwarcie naruszane; uważa, że pobudzania inwestycji nie należy postrzegać jako alternatywy dla koniecznych reform strukturalnych;

7.  zauważa, że chociaż we wniosku Komisji w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 przedstawiono ogólnie niektóre z wyborów branych pod uwagę na przyszłość i zapowiedziano przegląd wielu obszarów polityki, wpływ nowych wyborów politycznych będzie widoczny dopiero po wprowadzeniu towarzyszących im przepisów sektorowych; oczekuje zatem, że podstawa prawna programów wydatków ogłoszona zostanie w nadchodzących tygodniach, tak aby można było poddać ocenie ogólną jakość proponowanych WRF na lata 2021–2027;

8.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji oraz parlamentom i rządom państw członkowskich.

Ostatnia aktualizacja: 28 maja 2018Informacja prawna