Διαδικασία : 2018/2714(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0241/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0241/2018

Συζήτηση :

PV 29/05/2018 - 2
CRE 29/05/2018 - 2

Ψηφοφορία :

PV 30/05/2018 - 13.10
CRE 30/05/2018 - 13.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 552kWORD 67k
25.5.2018
PE621.624v01-00
 
B8-0241/2018

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και τους ίδιους πόρους (2018/2714(RSP))


Younous Omarjee εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και τους ίδιους πόρους  (2018/2714(RSP))  
B8‑0241/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 311, 312 και 323 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1) και την μεταγενέστερη τροποποίησή του από τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 1311/2013 του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2017(2),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 106α και 171 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 608/2014 του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, σχετικά με τη θέσπιση εκτελεστικών μέτρων για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 609/2014 του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για τις μεθόδους και τη διαδικασία απόδοσης των παραδοσιακών ιδίων πόρων και των ιδίων πόρων που βασίζονται στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ και για τα μέτρα αντιμετώπισης των ταμειακών αναγκών(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής(7),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 2017 σχετικά με το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ (COM(2017)0358),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 70/1 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Μετασχηματισμός του κόσμου μας: θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030),

–  έχοντας υπόψη την επικύρωση της Συμφωνίας του Παρισιού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 4 Οκτωβρίου 2016(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2017 σχετικά με έναν ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων(10),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2017, με τίτλο «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (COM(2017)0623),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2017 με θέμα «Δίκαιο και αποδοτικό φορολογικό σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ψηφιακή ενιαία αγορά» (COM(2017)0547),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Μαρτίου 2007 σχετικά με το μέλλον των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 με τίτλο «Επένδυση στο μέλλον: ένα νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς»(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Απριλίου 2014 με τίτλο «Διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ 2014‑2020: διδάγματα που πρέπει να αντληθούν και μελλοντικές προοπτικές»(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Απριλίου 2007 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά το σύστημα των ιδίων πόρων(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(15),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020(16),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση «Μελλοντική χρηματοδότηση της ΕΕ – τελική έκθεση και συστάσεις της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τους Ιδίους Πόρους», του Δεκεμβρίου του 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0041/2018),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών, τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, τη θέση υπό μορφή τροπολογιών της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, της Επιτροπής Αλιείας, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0048/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που έπληξε τα κράτη μέλη το 2007/2008 είναι ακόμη αισθητές, και ότι οι κοινωνικές, οικονομικές και εδαφικές ανισότητες και διαφορές μεταξύ κρατών μελών εξακολουθούν να υφίστανται· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να προωθεί τις δημόσιες επενδύσεις μέσω της υποστήριξης παραγωγικών και στρατηγικών τομέων (συμπεριλαμβανομένων του εκσυγχρονισμού και της βιωσιμότητάς τους), τις δημόσιες υπηρεσίες, τη δημιουργία θέσεων εργασίας που προστατεύουν τα δικαιώματα των εργαζομένων, την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των ανισοτήτων, την προστασία του περιβάλλοντος και την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού κάθε χώρας και περιφέρειας, καθώς και την επιδίωξη εξωτερικών σχέσεων που βασίζονται στην αλληλεγγύη, τη συνεργασία, τον αμοιβαίο σεβασμό και την ειρήνη·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΠΔΠ 2014-2020 γρήγορα αποδείχθηκε ανεπαρκές για την αντιμετώπιση των αναγκών που είχαν διαπιστωθεί, ιδίως εκείνων που προκλήθηκαν από το εξαιρετικά δυσανάλογο βάρος του χρέους, που πηγάζει και έχει επιδεινωθεί από τις ασύμμετρες πολιτικές και τη φύση της διαδικασίας ολοκλήρωσης, στο πλαίσιο της οποίας ορισμένες χώρες επωφελούνται ενώ άλλες έχουν εξαναγκαστεί σε σοβαρή οικονομική ύφεση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το βάρος του χρέους έχει χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για την επιβολή λιτότητας, η οποία με τη σειρά της εντείνει την ύφεση και υπονομεύει τον κοινωνικό χαρακτήρα του κράτους καθώς και τα δικαιώματα των λαών και των εργαζομένων, και, στη συνέχεια, οδηγεί σε αύξηση της ανεργίας, φτώχεια, μεγάλες περικοπές μισθών, αύξηση του ηλικιακού ορίου συνταξιοδότησης και περιστολή των δημόσιων δαπανών σε τομείς όπως η εκπαίδευση, ο πολιτισμός και η υγεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΠΔΠ 2014-2020 καταρτίστηκε προκειμένου να αντιμετωπίσει μια σειρά αναδυόμενων κρίσεων και προκλήσεων σε τομείς που δεν είχαν ληφθεί υπόψη, όπως η εξαιρετικά άνιση οικονομική ανάπτυξη και το βάρος του χρέους, η υψηλή ανεργία, η εξασθένιση των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων, και η αύξηση των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων, και ότι δεν πραγματοποίησε ρήξη με τις πολιτικές που ακολουθεί σήμερα η ΕΕ και τη στροφή προς πολιτικές — τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο — με τις οποίες ενισχύονται οι προσπάθειες των κρατών μελών για τη δημιουργία ευημερίας για όλους, για δίκαιη κατανομή του πλούτου, βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, πλήρη απασχόληση, ασφάλεια της απασχόλησης και κοινωνική προστασία, παροχή ποιοτικών, καθολικών και δωρεάν δημόσιων υπηρεσιών, περιβαλλοντική ευεξία που βασίζεται σε ένα υγιές φυσικό περιβάλλον, επενδύσεις στην εκπαίδευση και τις υποδομές, αξιοπρεπή ζωή για τους ηλικιωμένους και οικονομικά προσιτή στέγαση, ενέργεια και επικοινωνίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να επιτευχθούν παρόμοιοι στόχοι, θα ήταν καίριες οι ολιστικές πολιτικές για την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των εισοδηματικών ανισοτήτων, συγκεκριμένα μέσω πολιτικών αναδιανομής και δημοσίων επενδύσεων που δημιουργούν θέσεις εργασίας, τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και σε επίπεδο κρατών μελών·

C.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ένωσης απηχεί τις νεοφιλελεύθερες και προσανατολισμένες στη λιτότητα πολιτικές που έχουν επιβληθεί από το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης, οι οποίες έχουν διευρύνει τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες εντός και μεταξύ των κρατών μελών, και έχουν αυξήσει τον αριθμό των ατόμων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και τα συστήματα αντιστρόφως προοδευτικής φορολόγησης έχουν συμβάλει στη μεταφορά του προϊόντος που πλούτου που παράγουν οι εργαζόμενοι σε μεγάλους κεφαλαιοκράτες και έχουν επιδεινώσει το χάσμα εισοδήματος και πλούτου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης υφαρπάζει τις πολιτικές επιλογές των δημοκρατικά εκλεγμένων κυβερνήσεων και των εθνικών κοινοβουλίων, παρακωλύοντας την άσκηση δημοκρατικού ελέγχου από τους λαούς της Ευρώπης και οδηγώντας σε θεσμοθετημένη λιτότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντεινόμενη αντίθεση προς αυτό το είδος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αντικατοπτρίζει την επείγουσα ανάγκη για μια διαφορετική διαδικασία ένταξης, η οποία θα εξυπηρετεί την κοινωνική και δημοκρατική πρόοδο στην ΕΕ, τη δίκαιη και ειρηνική επίλυση των διεθνών προβλημάτων και τον πολιτιστικό διάλογο σε παγκόσμιο επίπεδο, και θα βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ χωρών με ίσα δικαιώματα·

D.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανόνας της ομοφωνίας πρέπει να παραμείνει ως εγγύηση ενός θετικού ΠΔΠ για όλα τα κράτη μέλη και όχι μόνο για ορισμένα· συνιστά να αυξηθεί η αυτόνομη και ευέλικτη διαχειριστική ικανότητα του νέου ΠΔΠ για κάθε κράτος μέλος, απορρίπτοντας τη η μεγαλύτερη συγκέντρωση και την υπέρμετρη γραφειοκρατία ως προς τους κοινούς κανόνες εφαρμογής του·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή παρουσίασε δέσμη προτάσεων σχετικά με ένα σύγχρονο προϋπολογισμό για μια Ένωση που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της: το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027, περιλαμβανομένων των μελλοντικών ιδίων πόρων, στις 2 Μαΐου 2018, ενώ ο κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 όριζε ότι οι προτάσεις έπρεπε να έχουν παρουσιαστεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξίες που έχουν διακηρυχθεί ως η βάση για την αλληλεγγύη της ΕΕ, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενσωμάτωση — δηλαδή η δημοκρατία και η συμμετοχή στα κοινά, η ισότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη και ο σεβασμός του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων — υπονομεύτηκαν στην εν λόγω πρόταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοσιονομικές επιλογές που προτείνονται από την Επιτροπή δεν αντανακλούν τις προτεραιότητες που είναι αναγκαίες για την επίτευξη βιώσιμης, ποιοτικής και κοινωνικά ισόρροπης ανάπτυξης και δεν λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών·

F.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή παρουσίασε προτάσεις σχετικά με ένα σύγχρονο προϋπολογισμό για μια Ένωση που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της: Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027, συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών ιδίων πόρων, δεν αντιμετωπίζει την εξαιρετικά άνιση οικονομική ανάπτυξη και το βάρος του χρέους, την υψηλή ανεργία, την εξασθένιση των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων, και την αύξηση των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι επιβάλλεται μια ρήξη με τις πολιτικές που ακολουθεί σήμερα η ΕΕ και μια στροφή προς πολιτικές — τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο — με τις οποίες ενισχύονται οι προσπάθειες των κρατών μελών για τη δημιουργία ευημερίας για όλους, για δίκαιη κατανομή του πλούτου, βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, πλήρη απασχόληση, ασφάλεια της απασχόλησης και κοινωνική προστασία, παροχή ποιοτικών, καθολικών και δωρεάν δημόσιων υπηρεσιών, περιβαλλοντική ευεξία που βασίζεται σε ένα υγιές φυσικό περιβάλλον, επενδύσεις στην εκπαίδευση και τις υποδομές, αξιοπρεπή ζωή για τους ηλικιωμένους και οικονομικά προσιτή στέγαση, ενέργεια και επικοινωνίες·

G.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμη προτάσεων της Επιτροπής σχετικά με ένα σύγχρονο προϋπολογισμό για μια Ένωση που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της: Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027, συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών ιδίων πόρων, εμμένει στη διατήρηση και την υποστήριξη των τρεχουσών δομών των φορολογικών συστημάτων, οι οποίες ευνοούν το μεγάλο κεφάλαιο και όχι την εργατική τάξη και τους πολίτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σκληρά μέτρα δημοσιονομικής πειθαρχίας και οι βαριές απώλειες κρατικών εσόδων λόγω της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής ασκούν περαιτέρω πίεση στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών και υπονομεύουν τα συμφέροντα του λαού και των εργαζομένων·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση του κλίματος καθώς και η απώλεια βιοποικιλότητας συνεχίζουν να αποτελούν απειλή για τη σταθερότητα, την υγεία και τα μέσα διαβίωσης των κοινωνιών σε όλο τον κόσμο καθώς και για την καλή διαβίωση των ζώων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δεσμεύσεις που ανελήφθησαν κατά τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή (COP 21), αν και φιλόδοξες στην επιφάνεια, πρέπει να ενισχυθούν έντονα προς τη σωστή κατεύθυνση·

I.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές μεταναστευτικές πολιτικές, αντί να ενθαρρύνουν την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και των χωρών που πλήττονται περισσότερο από την παγκόσμια προσφυγική κρίση, δηλ. των φτωχότερων χωρών του κόσμου, δημιουργούν διπλά μέτρα και σταθμά για τη μετανάστευση μεταξύ πολιτών του Βορρά και του Νότου, επιδεινώνοντας την κατάσταση στις φτωχότερες χώρες, ενώ όλο και περισσότερο χαρακτηρίζονται από ρατσιστικά και ξενοφοβικά κριτήρια·

Για μια πραγματικά προοδευτική κοινωνική, ειρηνική, χωρίς αποκλεισμούς, οικολογική και φεμινιστική Ευρώπη

1.  υπενθυμίζει ότι το προσεχές ΠΔΠ της ΕΕ πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο μιας στρατηγικής για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και τη στήριξη μιας βιώσιμης γεωργίας, ώστε να αποβαίνει προς όφελος όλων των πολιτών· θεωρεί ότι το προσεχές ΠΔΠ θα πρέπει να συμβάλει σε μια φιλική προς το περιβάλλον και κοινωνικά δικαιότερη Ευρώπη· απορρίπτει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόταση την οποία υπέβαλε η Επιτροπή στις 2 Μαΐου 2018 για ένα νέο ΠΔΠ, η οποία εξαγγέλλει υποβάθμιση της πολιτικής συνοχής και τάσσεται υπέρ μιας Ευρώπης-φρουρίου απομακρυσμένης από τις ανησυχίες των πολιτών της·

2.  τονίζει ότι οι στόχοι και οι πολιτικές του ΠΔΠ θα πρέπει να συμφωνηθούν πριν από τη διάθεση πόρων σε αυτές, και τονίζει ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να έχουν πλήρως αναπτυγμένες διαπραγματεύσεις επί όλων των θεμάτων που αφορούν το ΠΔΠ, πριν από τη διάθεση πόρων και την τελική προσαρμογή της συνολικής δέσμης του ΠΔΠ· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 312, παράγραφος 5, και 324 της ΣΛΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετέχει κανονικά στη διαδικασία διαπραγματεύσεων για το επόμενο ΠΔΠ· καλεί την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να διεξαγάγουν διαφανείς διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλή τη πίστει· τονίζει ότι είναι το μόνο κοινοβούλιο που έχει λόγο όσον αφορά τις δαπάνες αλλά όχι όσον αφορά τα έσοδα και επαναλαμβάνει την έκκλησή του να διορθώσει αυτή η δημοκρατική ανωμαλία·

3.  απορρίπτει τις περικοπές στην πολιτική συνοχής και την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ)· ζητεί, ως εκ τούτου, τη συνεχή και αυξημένη στήριξη με στόχο την αντιμετώπιση του χάσματος πλούτου μεταξύ των πλουσιότερων και των φτωχότερων περιφερειών, καθώς και των εισοδηματικών ανισοτήτων μεταξύ των διάφορων κοινωνικών ομάδων στο πλαίσιο της επόμενης περιόδου προγραμματισμού·

4.  αντιτίθεται σε οποιαδήποτε ονομαστική ή σχετική μείωση του όγκου του προϋπολογισμού της ΕΕ κατά το επόμενο ΠΔΠ· πιστεύει ότι είναι αναγκαία η σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού της ΕΕ, με στόχο να ενισχυθεί ο αναδιανεμητικός του ρόλος και κατ’ αυτόν τον τρόπο να υπάρξει συμβολή στην υλοποίηση της αρχής της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής· θεωρεί ότι αυτή η ενίσχυση πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσω της αύξησης των συνεισφορών των κρατών μελών βάσει του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματός (ΑΕΕ) τους, με ενίσχυση, μέσω της ανακατανομής, της βασικής αρχής σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη με το υψηλότερο ΑΕΕ συνεισφέρουν κατ’ αναλογία περισσότερο, έτσι ώστε να υπάρξει συμβολή στην αποτελεσματική οικονομική και κοινωνική συνοχή, και όχι σε ευρύτερες ανισομέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

5.  τάσσεται υπέρ της ανάγκης για κατάλληλη αναδιανομή των πόρων του προϋπολογισμού της ΕΕ μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα επίπεδα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης· απορρίπτει την αυξημένη συγκεντροποίηση των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ από την Επιτροπή και υποστηρίζει την αύξηση των πόρων η διαχείριση των οποίων γίνεται σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε χώρας·

6.  ζητεί ένα μια ισχυρό και νέο κοινωνικο-οικολογικό πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να υπάρξει συμβολή σε μια δίκαιη μετάβαση σε κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο· θεωρεί ότι τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), μεταξύ άλλων, θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτό το νέο επενδυτικό σχέδιο, ότι προγράμματα όπως το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» πρέπει να είναι προσανατολισμένα στην έρευνα, την καινοτομία και την τεχνολογική αλλαγή με στόχο να καταστεί πιο βιώσιμο το παραγωγικό μοντέλο, και ότι το πρόγραμμα COSME πρέπει να εγγυάται ότι η βοήθεια φτάνει στην κοινωνική οικονομία, η οποία είναι ανεξάρτητη από τις μεγάλες εταιρείες, δεδομένου ότι, στο πλαίσιο των διασυνδεδεμένων εταιρειών, πολλές ΜΜΕ αποτελούν εργαλεία των κεντρικών επιχειρήσεων (όντας θυγατρικές, υπεργολάβοι, εταιρείες δικαιόχρησης ή βοηθητικές εταιρείες)· ζητεί οι πόροι της ΕΕ που χρησιμοποιούνται ως εγγύηση ή ως μερική συνεισφορά του δημοσίου να προσδιορίζονται σαφώς ως τέτοιοι, μεταξύ άλλων στην περίπτωση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, ο οποίος θα πρέπει να επανεξεταστεί, υπό την έννοια του να αποτελέσει κεντρικό χρηματοοικονομικό μέσο για το νέο αυτό κοινωνικοοικολογικό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, με στόχο την ενίσχυση των άμεσων δημόσιων επενδύσεων·

Ευρωπαϊκές στρατηγικές επενδύσεις

7.  θεωρεί ότι ορισμένα ειδικά ανώτατα όρια του ΠΔΠ πρέπει να αυξηθούν σημαντικά, δηλαδή αυτά που έχουν το δυναμικό να μετατρέψουν το ΠΔΠ σε ένα ευέλικτο και οργανωμένο σύστημα των προγραμμάτων της ΕΕ σχεδιασμένων για την αντιμετώπιση ειδικά της έλλειψης πραγματικής οικονομικής σύγκλισης, τη μείωση του χάσματος της ανισότητας, την προώθηση των επενδύσεων στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, την αντιμετώπιση της πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής, και τη συνεργασία για καλύτερες συνθήκες μεταξύ των λαών της Ευρώπης.

8.  πιστεύει ότι η αύξηση του κοινοτικού προϋπολογισμού θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση των δημόσιων επενδύσεων και τη στήριξη στους παραγωγικούς τομείς, τη μείωση των πολλαπλών διαρθρωτικών εξαρτήσεων των χωρών, τη δημιουργία θέσεων εργασίας που προστατεύουν τα δικαιώματα των εργαζομένων, τις ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες, την πλήρη εκμετάλλευση του δυναμικού των χωρών· τονίζει ότι πρέπει να απορριφθεί οποιαδήποτε αιρεσιμότητα κατά την εφαρμογή των κοινοτικών κονδυλίων·

9.  παροτρύνει την Επιτροπή να αναγνωρίσει τις αρνητικές επιπτώσεις του Brexit για τα δικαιώματα και την οικονομική ασφάλεια των πολιτών, και να αξιοποιήσει την ευκαιρία του ΠΔΠ 2021-2027 για να αντιμετωπιστούν οι ενδεχόμενες επιζήμιες επιπτώσεις, με τη διάθεση πόρων για τον μετριασμό του αντικτύπου στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο·

10.  θεωρεί ότι πρέπει στο επόμενο ΠΔΠ να διατεθούν οι απαραίτητοι πόροι για την επίτευξη της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ, καθώς και για την εφαρμογή των ειδικών μέτρων για τις εν λόγω περιφέρειες που ορίζονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ (και που ουδέποτε υλοποιήθηκαν πλήρως), σύμφωνα με τους στόχους και τις αρχές που εκτίθενται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την «προώθηση της συνοχής και της ανάπτυξης στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ: εφαρμογή του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ»(17), καθώς και στην ανακοίνωση της Επιτροπής «σχετικά με μια ενισχυμένη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ»· επιμένει ότι κανένα από τα προγράμματα ή ταμεία από τα οποία επωφελούνται οι εξόχως απόκεντρες περιοχές δεν πρέπει να υποστεί περικοπές στο επόμενο ΠΔΠ, αλλά ότι, αντίθετα, αυτά θα πρέπει να ενισχυθούν·

11.  θεωρεί ότι το βάρος της πολιτικής συνοχής στον συνολικό προϋπολογισμό της ΕΕ πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά κατά την περίοδο μετά το 2020, δεδομένου ότι το Ταμείο Συνοχής και τα διαρθρωτικά ταμεία πρέπει να διαδραματίσουν αποτελεσματικό ρόλο στην καταπολέμηση των ασυμμετριών μεταξύ και εντός των κρατών μελών·

12.  χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής, στο προτεινόμενο ΠΔΠ, να συνεχιστούν οι απαραίτητες πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για την Ιρλανδία, βόρεια και νότια, μετά το Brexit· αναγνωρίζει ότι αυτό συνιστά σημαντική απόδειξη της δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής·

Οικονομικά και νομισματικά θέματα

13.  πιστεύει ότι είναι κοινώς παραδεκτή η άποψη ότι το ΠΔΠ έχει ξεπεραστεί από τα γεγονότα· φρονεί ότι το ΠΔΠ είχε σαφή ρόλο στον περιορισμό και τη συγκράτηση των δαπανών, λαμβανομένου υπόψη του συνολικού όγκου και του περιορισμού εντός των τομέων του προϋπολογισμού της ΕΕ κατά τα επτά έτη της διάρκειάς του, με μικρό περιθώριο για ελιγμούς· πιστεύει ότι τα ανώτατα όρια δαπανών, τα μικρά περιθώρια ευελιξίας μεταξύ των τομέων του προϋπολογισμού, και η απαγόρευση ελλείμματος είναι παράγοντες που καθιστούν το ΠΔΠ έναν οικονομικό μηχανισμό ενισχυτικό των κυκλικών τάσεων, αντί να λειτουργεί αντικυκλικά, κάτι το οποίο, σε περίπτωση ύφεσης, θα έδινε τη δυνατότητα στον προϋπολογισμό της ΕΕ να ενεργοποιεί εκ νέου την οικονομία της ΕΕ, με αντιστάθμιση στον κύκλο της ευημερίας· είναι της γνώμης ότι το ΠΔΠ πρέπει να διαδραματίσει αντικυκλικό ρόλο από τώρα και στο εξής·

14.  επικρίνει έντονα τη γενική κατεύθυνση της πρότασης ΠΔΠ 2021-2027 από την Επιτροπή· παρατηρεί ότι οι νέες προτεραιότητες έχουν την πρωτοκαθεδρία έναντι των παραδοσιακών, κοινωνικά ευεργετικών, προγραμμάτων, παρά την έλλειψη λεπτομερών πληροφοριών όσον αφορά την αναδιάρθρωση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και άμεσων συγκρίσιμων στοιχείων· εκφράζει τη βαθιά του λύπη για τη συνεχιζόμενη τάση προς ολοένα και μεγαλύτερη χρήση χρηματοδοτικών μέσων σε βάρος των επιδοτήσεων παρά την ευρέως αναγνωρισμένη έλλειψη λογοδοσίας και διαφάνειας που είναι εγγενής στη χρήση τους·

15.  απορρίπτει την προτεραιότητα που δίνεται στα χρηματοδοτικά μέσα και στις επενδύσεις σε συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα· θεωρεί ότι το μελλοντικό ΠΔΠ πρέπει αντιθέτως να προωθήσει την ενίσχυση των δημόσιων επενδύσεων, στηρίζοντας τους παραγωγικούς και στρατηγικούς τομείς, τον εκσυγχρονισμό και τη βιωσιμότητά τους, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης που προστατεύουν τα δικαιώματα των εργαζομένων, την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των ανισοτήτων, την προστασία του περιβάλλοντος, και την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων κάθε χώρας και περιφέρειας·

16.  απορρίπτει κατηγορηματικά την υπαγωγή της πολιτικής για τη συνοχή στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που επιβλήθηκαν βάσει της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, καθώς η πολιτική συνοχής δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο οικονομικού σωφρονισμού αν ένα κράτος μέλος ή μια περιφέρεια απορρίπτει πολιτικές απορρύθμισης και ιδιωτικοποίησης·

17.  ζητεί τη θέσπιση προγραμμάτων υποστήριξης για τα κράτη μέλη που επιθυμούν να διαπραγματευθούν έξοδο από το ευρώ επειδή η παραμονή τους σε αυτό έχει καταστεί μη βιώσιμη και αφόρητη· πιστεύει ότι τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να προσφέρουν κατάλληλη αντιστάθμιση για την κοινωνική και οικονομική ζημιά που προκάλεσε η προσχώρηση στο ενιαίο νόμισμα·

Λαός, κοινωνική συνοχή και αξίες

18.  πιστεύει ότι η Ευρώπη έχει ευθύνη να προσφέρει προοπτική για ένα καλύτερο μέλλον στη νέα γενιά, που θα υποστεί τις καταστροφικές επιπτώσεις των οικονομικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες στην Ένωση· είναι αποφασισμένο να ενισχύσει σημαντικά το εμβληματικό πρόγραμμά της Erasmus+, το οποίο πρέπει να απευθύνεται σε όλους τους νέους Ευρωπαίους και όχι σε εκείνους τους σπουδαστές που διαθέτουν τα μέσα για διαμονή στο εξωτερικό, δεδομένου ότι το εν λόγω πρόγραμμα δεν μπορεί σήμερα να ικανοποιήσει την πολύ μεγάλη ζήτηση από υποψήφιους με υψηλά προσόντα λόγω της πολύ περιορισμένης χρηματοδότησης της συγκεκριμένης πολιτικής στον τρέχοντα προϋπολογισμό· προτείνει τριπλασιασμό, κατ’ ελάχιστο, του προϋπολογισμού για το Erasmus+ στο επόμενο ΠΔΠ και διάθεσή τουλάχιστον του 50% των κονδυλίων στους νέους που προέρχονται από τις λιγότερο εύπορες κοινωνικές τάξεις·

19.  απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε είδους μακροοικονομική αιρεσιμότητα κατά την εφαρμογή των κονδυλίων της ΕΕ· αναδεικνύει τους κινδύνους που συνδέονται με τη δημιουργία μορφών πολιτικής αιρεσιμότητας και τις απορρίπτει επίσης·

20.  τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης των κονδυλίων που διατίθενται σε προγράμματα απασχόλησης με δικαιώματα και κοινωνικής ένταξης των νέων, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα κονδύλια της ΕΕ δεν συμβάλλουν στη δημιουργία μη αμειβόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης, εργασίας υπό επισφαλείς συνθήκες ή στην αντικατάσταση μόνιμων θέσεων εργασίας με προσωρινές θέσεις εργασίας ή με μη αμειβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης·

Φυσικοί πόροι και περιβάλλον

21.  ζητεί μετ’ επιτάσεως να αυξηθεί η γεωργική και η αλιευτική πολιτική σε οικονομικούς όρους, με αλλαγή του υποδείγματος επιχορηγήσεων υπέρ των γαιοκτημόνων· τονίζει ότι αυτό προϋποθέτει την ανάπτυξη μιας νέας πολιτικής για την προώθηση της επισιτιστικής κυριαρχίας, της τοπικής γεωργίας και των συνεταιρισμών, καθώς και τη μετατόπιση προς ένα πιο βιώσιμο γεωργικό μοντέλο, που να διασφαλίζει τον εφοδιασμό των καταναλωτών με τρόφιμα μέσω δημόσιων εταιρειών και να αποφεύγει την καθυπόταξη των μικροκαλλιεργητών στον τομέα της μεγάλης κλίμακας διανομής· πιστεύει ότι η αλιευτική πολιτική πρέπει να λαμβάνει υπόψη την εξάντληση των ωκεανών και να ενσωματώσει την έννοια της αυτοσυγκράτησης στην εκμετάλλευση των θαλασσών·

Γεωργία

22.  τονίζει την ανάγκη για μια δημόσια ΚΓΠ που θα δίνει προτεραιότητα στην εσωτερική αγορά, που θα τοποθετεί συμφέρουσες για τον παραγωγό τιμές στο επίκεντρο της αγροτικής πολιτικής και θα θεσπίζει μέσα για τη ρύθμιση των αγορών και της παραγωγής· απορρίπτει οποιαδήποτε προσπάθεια να επανεθνικοποιηθεί το κόστος της ΚΓΠ· τονίζει ότι πρέπει να θεσπιστούν μηχανισμοί για τη δημόσια ρύθμιση της παραγωγής και των αγορών έτσι ώστε να εξασφαλίζονται δίκαιες τιμές για τους παραγωγούς και σταθερό και δίκαιο εισόδημα για τους γεωργούς·

23.  ζητεί να δοθεί εκ νέου έμφαση σε μια από τις ιδρυτικές αρχές της ΚΓΠ, «την εξασφάλιση δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τους γεωργούς», προκειμένου να καταπολεμηθεί η αυξημένη συγκέντρωση της παραγωγής, η μείωση της γεωργίας μικρής κλίμακας, καθώς και η αύξηση των περιφερειακών ασυμμετριών και της εξάρτησης από εμπορεύματα του εξωτερικού, που ευνοεί τις μεγαλύτερες οικονομίες της ΕΕ και τις μεγάλες επιχειρήσεις της αγροβιομηχανίας· εκφράζει τη λύπη του διότι το φαινόμενο αυτό θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμιας σημασίας κληρονομιά της γεωργίας και της υπαίθρου, την ίδια στιγμή που οι μεγάλες επιχειρήσεις της αγροβιομηχανίας επεκτείνουν τα περιθώριά τους και επιβάλλουν το μοντέλο ενός παγκόσμιου επισιτιστικού συστήματος, το οποίο συνεπάγεται καταστροφικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις· υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο των γεωργών στη γεωργική και επισιτιστική πολιτική·

24.  πιστεύει ότι από τη γέννησή της, η ΚΓΠ δεν έδωσε αποτελέσματα όσον αφορά μία από τις θεμελιώδεις αρχές της: «την εξασφάλιση δίκαιου βιοτικού επιπέδου για όσους δουλεύουν τη γη»· θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της προσεχούς μεταρρύθμισης, πρέπει να γίνει εκ νέου εστίαση σε αυτή τη βασική αρχή, προκειμένου να καταπολεμηθεί η αυξημένη συγκέντρωση της παραγωγής και η μείωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μικρής κλίμακας, γεγονός που επιδεινώνει τη μείωση του πληθυσμού της υπαίθρου· εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στο φαινόμενο της κυριαρχίας στην αγορά και της αθέμιτης διαμόρφωσης των τιμών από μεγάλες επιχειρήσεις γεωργικών προϊόντων διατροφής εις βάρος της ασφάλειας των τροφίμων, της ποιότητας και της κυριαρχίας, της υγείας ανθρώπων και ζώων, της καλής διαβίωσης των ζώων και του περιβάλλοντος· τονίζει τη σημασία της καταπολέμησης των ανισοτήτων στις αγροτικές οικονομίες και της διευκόλυνσης της ανανέωσης των γενεών στον γεωργικό τομέα· καλεί την Επιτροπή, ενόψει της επικείμενης μεταρρύθμισης της ΚΓΠ, να μετατοπίσει την έμφαση της τρέχουσας ΚΓΠ, η οποία κυριαρχείται από την εντατική γεωργία και τις μονοκαλλιέργειες, προς την κατεύθυνση της βιώσιμης γεωργίας και της πολιτικής για τα τρόφιμα, λαμβάνοντας υπόψη διάφορα οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά, διατροφικά και υγειονομικά ζητήματα και προκλήσεις· αποδοκιμάζει, ως εκ τούτου, τις περικοπές στον γεωργικό προϋπολογισμό· εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι οι περικοπές εστιάζονται σε ζωτικής σημασίας δαπάνες στον τομέα της ανάπτυξης της υπαίθρου και στον γεωργοπεριβαλλοντικό τομέα και όχι σε λιγότερο στοχευμένες άμεσες ενισχύσεις, θεωρεί ότι οι εν λόγω δυσανάλογες περικοπές και η άρση της οριοθέτησης κεφαλαίων (του λεγόμενου «οικολογικού προσανατολισμού») για το περιβάλλον στον πυλώνα 1 καταδεικνύουν ότι, παρά τη ρητορική, υπάρχει μια γενική στροφή από τη γεωργοπεριβαλλοντική καινοτομία προς την εμπέδωση μακροπρόθεσμων συμπεριφορών που προκαλούν γεωργοπεριβαλλοντικά προβλήματα· καλεί την Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή μέτρα για να αυξηθεί η προβολή και να ενισχυθεί ο ρόλος των γυναικών στον τομέα της γεωργίας· καταδικάζει απερίφραστα την αρπαγή γαιών και ζητεί την άμεση παρέμβαση της Επιτροπής και των κρατών μελών· επιβεβαιώνει ότι το νερό αποτελεί οικουμενικό δικαίωμα και πρέπει να κατοχυρώνεται για κάθε ανθρώπινο ον, και δεν θα πρέπει να υπόκειται σε ιδιωτικοποίηση· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαγορεύσει όλες τις μορφές κατοχύρωσης σπόρων με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, προκειμένου να προστατευθούν οι αγρότες από την πίεση και τον ανταγωνισμό που προκαλούν οι πολυεθνικές εταιρείες που παράγουν σπόρους για σπορά και να προστατευθούν οι τοπικές ποικιλίες, καθώς και η γενετική και πολιτιστική κληρονομιά μας· καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να απαγορεύσει την αδειοδότηση, την καλλιέργεια και την εμπορία ΓΤΟ και να συμπεριλάβει την ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών (IPM) ως προϋπόθεση στη νέα ΚΓΠ έτσι ώστε να μειωθεί η χρήση φυτοφαρμάκων·

Θαλάσσια πολιτική

25.  εκφράζει τη λύπη του για τη μείωση της χρηματοδότησης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) στην πρόταση της Επιτροπής για το ΠΔΠ 2021-2027· καλεί την Επιτροπή να δημοσιοποιήσει πιο λεπτομερή και συγκρίσιμα στοιχεία ώστε να καταστεί δυνατή η ακριβέστερη αξιολόγηση της στήριξης που παρέχεται και να υπάρξουν καλύτερα στοχευμένες μελλοντικές δράσεις· καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει τη σημασία του ΕΤΘΑ και να εξασφαλίσει ότι είναι καλά εξοπλισμένο οικονομικά ώστε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των παράκτιων κοινοτήτων και των θιγόμενων ατόμων, να βελτιώσει την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που απορρέουν από την εξάντληση των αποθεμάτων ιχθύων και την απώλεια της βιοποικιλότητας·

26.  ζητεί ενίσχυση του ΕΤΘΑ, το οποίο αποβλέπει πρωτίστως σε: στήριξη της παράκτιας, μικρής κλίμακας και παραδοσιακής αλιείας· βελτίωση της ασφάλειας του στόλου, των συνθηκών εργασίας, της υγείας και της υγιεινής επί του σκάφους· εξασφάλιση των μελλοντικών αποθεμάτων ιχθύων· βελτίωση της γνώσης σχετικά με τους κρατικούς πόρους· και στη συμβολή στην επίτευξη των επιστημονικών και τεχνικών ικανοτήτων των ιδρυμάτων έρευνας και ανάπτυξης των κρατών μελών· υποστηρίζει τη δημιουργία μηχανισμών αντιστάθμισης και στήριξης για τα εισοδήματα των αλιέων λόγω της αστάθειας που συνδέεται με τις αλιευτικές δραστηριότητες· τάσσεται υπέρ της θέσπισης ενός προγράμματος προσανατολισμένου στις ιδιαίτερες ανάγκες και τις δυσκολίες των εξόχως απόκεντρων περιφερειών, που να καλύπτει το αλιευτικό σκέλος των POSEI και να δημιουργεί νέες συνδέσεις μεταφορών POSEI·

Μετανάστευση

27.  θεωρεί, υπό το πρίσμα της ανθρωπιστικής κρίσης που συνδέεται με τις προκλήσεις όσον αφορά την υποδοχή των μεταναστών και των προσφύγων, ότι χρειάζεται μια άλλη πολιτική η οποία να εστιάζεται στην προστασία των προσώπων, στην πρόσβαση σε βασικά δικαιώματα και υπηρεσίες, στην ανθρωπιστική βοήθεια και τις επιχειρήσεις διάσωσης· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία από την άποψη αυτή για τη μεταφορά κονδυλίων που έχουν δεσμευθεί για την ένταξη του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) στο ΕΚΤ·

28.  αντιτίθεται σε οποιαδήποτε αύξηση των κονδυλίων του Frontex, ιδίως δεδομένης της συμμετοχής του εν λόγω οργανισμού σε πολιτικές επιστροφής, έλεγχο των συνόρων και μέτρα ασφαλείας· προτείνει, αντ’ αυτού, την ανακατανομή των εν λόγω κεφαλαίων σε έναν οργανισμό με αποκλειστική αποστολή την ανθρωπιστική στήριξη και επιχειρήσεις αναζήτησης και διάσωσης·

29.  επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ για την υποδοχή και την ενσωμάτωση μεταναστών και αιτούντων άσυλο πρέπει να αυξηθεί σημαντικά, σε αντίθεση με την προτεραιότητα που δίνεται σήμερα στον έλεγχο των συνόρων και άλλα δαπανηρά μέτρα ασφάλειας, όπως η διοικητική κράτηση, και σε μεγάλα συστήματα ΤΠ για συνοριακούς ελέγχους που δεν έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους, ενώ συχνά παραβιάζουν τα δικαιώματα των μεταναστών· καλεί την Επιτροπή να διαθέσει πρόσθετους πόρους που να προορίζονται ειδικά σε συγκεκριμένες ενέργειες, κατά πρώτο λόγο σε κράτη μέλη που οικειοθελώς προσφέρονται για ενέργειες εστιασμένες στην υποδοχή και ενσωμάτωση μεταναστών και αιτούντων άσυλο, όπως προτείνεται στη γνωμοδότηση της επιτροπής LIBE για τον προϋπολογισμό του 2016·

30.  πιστεύει ότι ο θετικός αντίκτυπος των ενωσιακών κονδυλίων για τη μετανάστευση βασίζεται σε διαδικασίες σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο οι οποίες διασφαλίζουν τη διαφάνεια, την αποτελεσματική παρακολούθηση και τη λογοδοσία· τονίζει την επιτακτική ανάγκη να καθιερωθούν μηχανισμοί παρακολούθησης και αξιολόγησης κατά τη διάρκεια των ενεργειών και όχι μόνο εκ των υστέρων, ώστε να εξασφαλίζονται η αποτελεσματικότητα των δαπανών και η αξιολόγηση του κατά πόσο η ΕΕ επιτυγχάνει τους στόχους πολιτικής της· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι ορίζονται σε επίπεδο πολιτικής και σε επίπεδο έργου δείκτες αποτελεσμάτων και μετρήσιμοι στόχοι βασισμένοι στις αναλαμβανόμενες δραστηριότητες· ζητεί τη θέσπιση ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών, οι οποίοι θα πρέπει να είναι συγκρίσιμοι και να παραμένουν σταθεροί με την πάροδο του χρόνου, προκειμένου να υπολογιστεί ο αντίκτυπος των κεφαλαίων της ΕΕ και η επίτευξη των στόχων τους· τονίζει ότι θα πρέπει να συλλέγονται συστηματικά ποσοτικοποιημένα στοιχεία· πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο πρέπει να ασκεί εποπτεία των έργων καθ’ όλο τον κύκλο του προϋπολογισμού και όχι μόνο στο τέλος τους·

31.  πιστεύει ότι οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν μεγαλύτερη διαφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και ότι οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών πρέπει να διαδίδονται ευρέως και να είναι εύκολα προσβάσιμες· τονίζει ότι σε επίπεδο κρατών μελών, οι τοπικοί και περιφερειακοί τεχνικοί φορείς θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο σε αυτή τη διάδοση, καθώς και να προσφέρουν στήριξη κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων· τονίζει ότι κάθε χρόνο, οι ακόλουθες πληροφορίες πρέπει να δημοσιοποιούνται από την Επιτροπή όσον αφορά τα έργα και προγράμματα που επιλέγονται: τα ονόματα και η φύση όλων των υποστηριζόμενων έργων (αποφυγή γενικών τίτλων που δεν αντανακλούν το πραγματικό περιεχόμενο, όπως «ανάπτυξη δυνατοτήτων»)· το έτος χρηματοδότησης· η διάρκεια του έργου· το ποσό της συνεισφοράς της ΕΕ και η πολιτική προτεραιότητα στην οποία ανταποκρίνεται· ο συνολικός αριθμός αιτούντων για την πρόσκληση· τα κριτήρια αξιολόγησης· και το εναπομένων ποσό της συνεισφοράς της ΕΕ που δεν έχει διατεθεί·

32.  ζητεί τα αναπτυξιακά ταμεία και η ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ να μη συνδέονται με την ικανότητα και/ή την προθυμία των χωρών εταίρων να συνεργαστούν για τον έλεγχο της μετανάστευσης, για παράδειγμα μέσω ρητρών επανεισδοχής· τονίζει ότι έργα που αντιβαίνουν προς τα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών και που προσδίδουν νομιμότητα σε δικτατορικά καθεστώτα δεν πρέπει να υποστηρίζονται·

33.  πιστεύει ότι η κοινωνία των πολιτών, περιλαμβανομένων των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ), διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία, προώθηση και εφαρμογή των δικαιωμάτων των μεταναστών· τονίζει ότι πρέπει να στηριχθούν οι εν λόγω ΜΚΟ στο ρόλο που διαδραματίζουν ως άγρυπνοι φύλακες και παράγοντες προώθησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ως άμεσοι πάροχοι υπηρεσιών και ως φορείς καινοτομίας για την ανάπτυξη νέων εργαλείων και ικανοτήτων των διαφόρων συμφεροντούχων· ζητεί, επομένως, να καθοριστούν αρχές για την αποτελεσματική σύμπραξη οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή τους στην προετοιμασία, τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της χρηματοδότησης, τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο· πιστεύει ότι παρόμοιες αρχές πρέπει να είναι υποχρεωτικές·

34.  πιστεύει ότι κεφάλαια που χρησιμοποιούνται για την υποδοχή και την ένταξη μεταναστών και αιτούντων άσυλο πρέπει να εξαιρούνται από τους ενωσιακούς κανόνες για το έλλειμμα όπως ορίζονται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης της ΕΕ·

Ασφάλεια και άμυνα

35.  απορρίπτει τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης και την ενεργοποίηση της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO), η οποία βλάπτει επίσης την αρχή της συναίνεσης της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ), οδηγώντας σε έναν στρατό της ΕΕ και απευθείας σε περισσότερες συγκρούσεις και λιγότερη ειρήνη· απορρίπτει, ως εκ τούτου, οποιαδήποτε αύξηση των προϋπολογισμών των κρατών μελών για την ασφάλεια και την άμυνα· επιμένει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να συνεργάζονται για την ειρήνη, τη διπλωματική και ειρηνική διευθέτηση των συγκρούσεων, μεταξύ άλλων, μέσω πρωτοβουλιών διαμεσολάβησης, και για προγράμματα αφοπλισμού, αποστράτευσης και επανένταξης σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών· τάσσεται υπέρ της Συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και του πυρηνικού αφοπλισμού·

36.  απορρίπτει κατηγορηματικά τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας και του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (EDIDP) καθώς και τη δημιουργία του νέου τομέα V «Ασφάλεια και Άμυνα» από τον οποίο θα χρηματοδοτείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας μετά το 2020· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι δαπάνες που απορρέουν από ενέργειες που έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στην άμυνα, δεν καταλογίζονται στον προϋπολογισμό της Ένωσης· καταδικάζει και αποδοκιμάζει την πρωτοφανή ταχύτητα με την οποία στρατιωτικοποιείται η ΕΕ· ζητεί τον αφοπλισμό, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού αφοπλισμού, την αποστράτευση στρατευμάτων και τον τερματισμό εξωτερικών στρατιωτικών επεμβάσεων· ζητεί τη διάλυση του ΝΑΤΟ· υπενθυμίζει ότι ο καλύτερος τρόπος για να προωθηθεί η ειρήνη είναι η υποστήριξη μέτρων για την εξάλειψη της φτώχειας, την ανθρωπιστική βοήθεια, και τη βιώσιμη και δίκαιη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη· επισημαίνει ότι η εξωτερική συνεργασία πρέπει να βασίζεται στην αρχή της διεθνούς αλληλεγγύης και στον πλήρη σεβασμό της επιθυμίας κάθε χώρας και τον ρυθμό ανάπτυξης·

Αντιμετώπιση κρίσεων

37.  επισημαίνει τη σημασία του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) για την αντιμετώπιση μεγάλων φυσικών καταστροφών και λαμβάνει υπό σημείωση την προτεινόμενη αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών για το ΤΑΕΕ· καλεί την Επιτροπή να φροντίσει για την περαιτέρω αύξηση του ταμείου αυτού, και για την προσαρμογή των κανόνων ώστε να καταστεί δυνατή η πιο ευέλικτη και έγκαιρη κινητοποίησή του, για να καλύπτεται ευρύτερο φάσμα καταστροφών με σοβαρές επιπτώσεις και να μειωθεί το χρονικό διάστημα μεταξύ της καταστροφής και της διάθεσης των πόρων·

Εξωτερική δράση

38.  αντιτίθεται στην πρόταση της Επιτροπής για τη συγχώνευση όλων σχεδόν των υφιστάμενων εξωτερικών μέσων σε ένα ενιαίο μέσο («Μέσο Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας - NDICI») δεδομένου ότι η δημοκρατική εποπτεία, η ιχνηλασιμότητα των κονδυλίων και δαπανών καθώς και η ενδελεχής εξέταση από τα κοινοβούλια θα τεθούν σε κίνδυνο και θα περιοριστούν ακόμα περισσότερο·

39.  πιστεύει ότι τα τρέχοντα κονδύλια της ΕΕ για τις αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να αποτελούν μέσα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στην αλληλεγγύη μεταξύ των λαών και όχι στην προώθηση και την προάσπιση των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών συμφερόντων των πολυεθνικών ομίλων ή στα πολιτικά συμφέροντα δυνάμεων της ΕΕ·

Διοίκηση

40.  εκφράζει την ανησυχία του για την τρέχουσα πολιτική ανθρώπινων πόρων του, έχοντας κατά νου ότι αυξάνονται οι προκλήσεις και ο φόρτος εργασίας για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ· παρατηρεί ότι υπάρχει έλλειψη διερμηνέων και μεταφραστών, κάτι που αποτελεί πρόβλημα για τη διατήρηση και την υπεράσπιση της αρχής της πολυγλωσσίας και για τις εργασίες των αντιπροσωπειών από διαφορετικές χώρες· απορρίπτει τις περαιτέρω περικοπές σε ανθρώπινους πόρους·

Άλλα θέματα

41.  επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι ο συγχρονισμός του δημοσιονομικού προγραμματισμού με τις περιόδους θητείας της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου θα αύξανε τη δημοκρατική ευθύνη, τη λογοδοσία και τη νομιμοποίηση· χαιρετίζει το μοντέλο 5 + 5, με μια διαδικασία αναθεώρησης στο μέσο, αν ευθυγραμμίζεται με τον οικονομικό κύκλο· σημειώνει ότι το ΠΔΠ μέχρι στιγμής διαρθρωνόταν σε επταετείς κύκλους, και ότι ένα νέο μοντέλο 5 + 5 θα μπορούσε να εξασφαλίσει τον πολιτικό έλεγχο από το Κοινοβούλιο σε κάθε κοινοβουλευτική περίοδο· υπογραμμίζει ότι τούτο θα μπορούσε επίσης να παράσχει μεγαλύτερη ευελιξία για αλλαγές στη διαχείριση των προγραμμάτων, δεδομένου ότι οι οικονομικοί κύκλοι είναι συντομότεροι σήμερα απ’ ό,τι στο παρελθόν, κάτι που δημιουργεί την ευκαιρία να αποφασίζεται ένα επεκτατικό ΠΔΠ κατά τις περιόδους ύφεσης και μια πιο συγκρατημένη προσέγγιση σε περιόδους οικονομικής άνθησης, χωρίς να θυσιάζεται η σταθερότητα των μακροπρόθεσμων προγραμμάτων, τα οποία θα μπορούσαν να συνεχίζονται κατά τη διάρκεια της 10ετούς περιόδου·

Ίδιοι πόροι

42.  πιστεύει ότι αποτελεσματικά μέτρα καταπολέμησης της διαφθοράς και της φορολογικής απάτης εκ μέρους πολυεθνικών και των πιο πλούσιων ιδιωτών θα καθιστούσαν δυνατό να επιστραφεί στους εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών ποσό που έχει υπολογιστεί από την Επιτροπή σε ένα τρισεκατομμύριο ευρώ ετησίως, και ότι στον τομέα αυτό διαπιστώνεται πραγματικό έλλειμμα δράσης από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη να συσταθεί μια ευρωπαϊκή αρχή για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης·

43.  πιστεύει ότι μια δικαιότερη και πιο προοδευτική Ευρώπη μπορεί να επιτευχθεί μόνον με την επαναθεμελίωσή της ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσδοκίες των πολιτών όσον αφορά την αλληλεγγύη, τη συνοχή, το άσυλο, την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, τον οικολογικό προσανατολισμό της οικονομίας και της ενέργειας, την υποστήριξη της έρευνας και της εκπαίδευσης και την κοινωνική πρόοδο· θεωρεί ότι μόνο ένα σύστημα εσόδων βάσει γνήσιων ιδίων πόρων που προέρχονται από τη φορολόγηση των μεγαλύτερων περιουσιών, των χρηματοοικονομικών συναλλαγών και των πιο ρυπογόνων βιομηχανιών θα μπορούσε να επιτρέψει την επαρκή χρηματοδότηση της δράσης της Ένωσης σε αυτούς τους τομείς·

44.  ζητεί σε αυτό το πλαίσιο τη θέσπιση φόρων στον χρηματοπιστωτικό τομέα και στις μεγάλες ψηφιακές πολυεθνικές εταιρείες, την καθιέρωση μιας κοινής βάσης φορολογίας των εταιρειών, καθώς και ενός φόρου άνθρακα στα σύνορα, προκειμένου να επιτευχθεί ένα αυτόνομο, δικαιότερο, διαφανέστερο, απλούστερο και περισσότερο ισότιμο χρηματοπιστωτικό σύστημα, που θα είναι ευχερέστερα κατανοητό από τους πολίτες και θα κάνει σαφέστερη τη συνεισφορά τους στον προϋπολογισμό της ΕΕ·

45.  υπενθυμίζει τη δυνατότητα εφαρμογής συντονισμένων μέτρων φορολογίας μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών, που να στοχεύουν το μεγάλο κεφάλαιο και να αποβαίνουν προς όφελος των πολιτών, των εργαζομένων και των χωρών· απορρίπτει τη χάραξη μιας «ευρωπαϊκής φορολογικής πολιτικής»·

°

°  °

46.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς.

 

(1)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

(2)

ΕΕ L 163 της 24.6.2017, σ. 1.

(3)

ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105.

(5)

ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 29.

(6)

ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 39.

(7)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0309.

(8)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0401.

(9)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0363.

(10)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0010.

(11)

ΕΕ C 27E της 31.1.2008, σ. 214.

(12)

ΕΕ C 380Ε της 11.12.2012, σ. 89.

(13)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0378.

(14)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0432.

(15)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0097.

(16)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0309.

(17)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0316.

Τελευταία ενημέρωση: 29 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου