Procedure : 2018/2718(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0242/2018

Indgivne tekster :

B8-0242/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 31/05/2018 - 7.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0237

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 179kWORD 51k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0242/2018
28.5.2018
PE621.626v01-00
 
B8-0242/2018

på baggrund af Kommissionens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om Connecting Europe-faciliteten efter 2020 (2018/2718(RSP))


Marian-Jean Marinescu, Wim van de Camp, Francisco José Millán Mon, Ivo Belet for PPE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om Connecting Europe-faciliteten efter 2020 (2018/2718(RSP))  
B8‑0242/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 311, 312 og 323 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(1) og dens senere ændring ved Rådets forordning (EU, Euratom) 2017/1123 af 20. juni 2017(2),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning,

–  der henviser til sin beslutning af 6. juli 2016 om forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: Parlamentets input forud for Kommissionens forslag(3),

–  der henviser til Kommissionens oplæg af 28. juni 2017 om fremtiden for EU's finanser (COM(2017)0358),

–  der henviser til sin beslutning af 24. oktober 2017 om oplægget om fremtiden for EU's finanser(4),

–  der henviser til Kommissionens forslag af 14. september 2016 til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (COM(2016)0604)) og det ledsagende arbejdsdokument (SWD(2016)0299),

–  der henviser til Kommissionens forslag af 14. september 2016 om ændring af den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (COM(2016)0606),

–  der henviser til Parlamentets ratificering af Parisaftalen den 4. oktober 2016 og Rådets ratificering af Parisaftalen den 5. oktober 2016,

–  der henviser til sin beslutning af 26. oktober 2016 om midtvejsrevision af FFR for 2014-2020(5),

–  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 15. juni 2016 om midtvejsrevision af den flerårige finansielle ramme(6),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at transportsektoren og infrastrukturen for denne sektor er central og afgørende for ethvert lands udvikling og velfærden for medlemsstaternes befolkninger, og at transportsektoren derfor vedbliver at være et centralt investeringsområde, der bidrager til vækst, konkurrenceevne og udvikling ved at styrke det økonomiske potentiale i alle EU's regioner, hvilket fremmer den økonomiske og sociale samhørighed, støtter det indre marked og herved letter samhørighed, integration og social og økonomisk inklusion, modvirker uligheder mellem regionerne ved at lette adgangen til tjenesteydelser og uddannelse i de mest afsidesliggende regioner, der i øjeblikket trues af affolkning, samt styrker netværk for opstart og udvikling af virksomheder;

B.  der henviser til, at Connecting Europe-faciliteten (CEF) blev udformet som et fælles, centralt forvaltet finansieringsprogram for transport-, energi- og telekommunikationsinfrastruktur som en del af Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst og EU's 20-20-20-mål inden for energi- og klimapolitik;

C.  der henviser til, at CEF udgør en væsentlig andel af EU-finansieringen til transport- og energiprojekter og yder et vigtigt bidrag til dekarboniseringen af den europæiske økonomi, hvilket vil bidrage til at opfylde EU's emissionsreduktionsmål i henhold til klimaaftalen fra Paris;

D.  der henviser til, at CEF på grundlag af de respektive sektorspecifikke retningslinjer bør støtte udviklingen af de transeuropæiske net (TEN) med det formål at forbedre samhørigheden i det indre marked og EU's konkurrenceevne på det globale marked, og samtidig afhjælpe markedssvigt og fokusere på projekter med høj europæisk merværdi og bidrage til at mobilisere flere investeringer fra den private sektor;

E.  der henviser til, at de typer af projekter, der samfinansieres med CEF, matcher EU's ambitioner om at styrke forbindelserne på europæisk plan for tre vigtige sektorer og at koncentrere støtten om offentlige goder med en europæisk dimension; der henviser til, at CEF bidrager til Kommissionens prioriteter om beskæftigelse, vækst og investeringer, det indre marked, energiunionen, det digitale indre marked og klimaet, hvilket styrker EU's globale konkurrenceevne;

F.  der henviser til, at CEF-Transport ved udgangen af 2017 allerede havde afsat 21,3 mia. EUR i tilskud til projekter under de transeuropæiske transportnet (TEN-T), hvilket samlet førte til investeringer for 41,6 mia. EUR; der henviser til, at der i løbet af 2018 vil blive undertegnet yderligere tilskudsaftaler med henblik på en udbudsrunde med blandet finansiering, der kombinerer CEF-tilskud med privat finansiering, bl.a. fra Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI); der henviser til, at det oprindelige budget på 1 mia. EUR for denne udbudsrunde i november 2017 blev forhøjet med 350 mio. EUR for at støtte prioriteten "Innovation og nye teknologier" i overensstemmelse med målsætningerne i handlingsplanen for alternative brændstoffer;

G.  der henviser til, at Kommissionen forventes at offentliggøre sine lovgivningsmæssige forslag om europæiske strategiske Investeringer, herunder en opdateret Connecting Europe-facilitet (CEF) i maj og juni 2018;

1.  understreger, at investering i transportinfrastruktur indebærer investering i langsigtet vækst, samhørighed, konkurrenceevne og beskæftigelse, hvor EU leverer en konkret merværdi for borgerne;

2.  mener, at der i transportsektoren bør gives prioritet til de projekter, som etablerer eller forbedrer grænseoverskridende forbindelser, færdiggør manglende forbindelser og fjerner flaskehalse; mener derfor, at CEF i denne situation vil yde et konkret bidrag til målsætningen om at opnå et fælles europæisk transportområde;

3.  insisterer desuden på, at CEF bør fokusere på at skabe europæisk merværdi for at udvikle konnektivitet inden for transport, hovedsagelig med fokus på projekter på nationalt, regionalt eller lokalt plan, som ellers ikke ville kunne gennemføres uden støtte fra EU;

4.  støtter tanken om, at CEF fortsat bør styre offentlig og privat finansiering i retning af EU's politiske målsætninger, gøre det muligt at gennemføre centrale investeringer, hvor udgifter afholdes på nationalt/lokalt plan, men hvor fordelene er synlige på europæisk plan og bidrager til en fremskyndelse af omstillingen til et lavemissionssamfund og et digitalt samfund;

5.  opfordrer Kommissionen til fortsat at tildele CEF-finansiering i form af tilskud, idet hovedparten af CEF-finansieringen vedrører projekter med større fordele på regionalt plan og i EU, men hvortil den nationale finansiering er utilstrækkelig, eller der mangler markedsbaseret finansiering;

6.  opfordrer Kommissionen til at overveje yderligere måder til fremme af CEF som et politisk instrument med sektorspecifikke mål til håndtering af komplekse projekter med en grænseoverskridende dimension eller EU-dækkende interoperabilitet;

7.  fremhæver betydningen af direkte forvaltning, hvilket tilskynder til hurtig tildeling af midler og en særdeles forsvarlig budgetgennemførelse; understreger, at den direkte forvaltning af CEF-tilskud har vist sig meget effektiv med en stærk projektplanlægning og en konkurrencepræget udvælgelsesproces, fokus på EU's politiske målsætninger, koordineret gennemførelse og fuld inddragelse af medlemsstaterne; insisterer på som følge af, at Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA) har meget gode resultater med hensyn til den finansielle forvaltning af CEF og optimering af budgettet, navnlig takket være dets fleksibilitet med hurtigt at omdirigere ubrugte midler til visse foranstaltninger til finansiering af nye, at styrke INEA for at sikre, at EU's midler anvendes hensigtsmæssigt;

8.  gentager, at den udbudsrunde med blandet finansiering, der blev lanceret i 2017, og som kombinerer CEF-tilskud med markedsbaseret finansiering, navnlig finansielle instrumenter, der er til rådighed under EFSI, er beregnet til at styrke komplementariteten mellem de to støtteordninger, samtidig med at andre finansieringskilder mobiliseres, navnlig EFSI, private investorer eller nationale erhvervsfremmende banker;

9.  fremhæver fordelene ved komplementariteten mellem CEF, Horisont 2020 og de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) og EFSI; påpeger, at Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Samhørighedsfonden har en stærk regional dimension, der tager hensyn til lokale behov og fokuserer den finansielle støtte på de mindst udviklede regioner og de 15 medlemsstater, som er berettigede til støtte fra Samhørighedsfonden, mens CEF har til formål centralt at behandle den EU-dækkende prioritet med et TEN-T-hovednet ved at fokusere på integrationen i EU ved hjælp af grænseoverskridende forbindelser og sammenkoblinger, fjernelse af flaskehalse og interoperabilitetsprojekter;

10.  glæder sig over initiativerne, ifølge hvilke en del af samhørighedsbudgettet (11,3 mia. EUR – transport) er blevet gennemført under direkte forvaltning inden for rammerne af CEF; bemærker, at EU's investeringer i transportinfrastruktur fortsat bør være en velafbalanceret konstruktion af kilder, der forvaltes centralt og ved hjælp af delt forvaltning;

11.  bemærker, at CEF har virket som en katalysator for EFSI, idet flere projekter, som er blevet iværksat som følge af CEF's direkte investeringer, har bidraget til EFSI's projektplanlægning; påpeger desuden, at projekter, som er udarbejdet med CEF-støtte eller delvis er støttet med CEF-tilskud til anlægsarbejder, er begyndt at få gavn af EFSI. understreger dog, at EFSI har haft en substitutionsvirkning på de finansielle instrumenter under CEF;

12.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fortsat at have fokus på CEF's vigtigste politiske målsætninger vedrørende transport: færdiggørelse af TEN-T-hovednettet, herunder ibrugtagning af SESAR og ERTMS, og overgang til ren, konkurrencedygtig, innovativ og forbundet mobilitet inden udgangen af 2030, herunder en EU-rygrad af ladeinfrastruktur for alternative brændstoffer inden udgangen af 2025; fremskridt i retning af fuldførelse af det samlede TEN-T-net senest i 2050; med hensyn til energi: færdiggørelse inden udgangen af 2030 af prioriterede TEN-E-korridorer og tematiske områder i overensstemmelse med "Ren energi til alle europæere" og langsigtede dekarboniseringsmål, dvs. at modernisere og digitalisere nettene, nå sammenkoblingsmålene for 2030 (herunder for medlemsstater i randområderne), udvikle tætmaskede offshorenet og garantere forsyningssikkerheden, også gennem synkronisering; med hensyn til digitalisering: maksimering af fordelene ved det digitale indre marked for alle borgere og virksomheder inden udgangen af 2030 med opnåelse af et fuldt cybersikkert gigabitsamfund senest i 2025, forberedelse af terabitkonnektivitet inden 2030 og udrulning af en EU-dækkende infrastruktur for data og digitale tjenester, som kan støtte den digitale omstilling af centrale områder af offentlig interesse, lige fra sundhedssektoren til mobilitet og offentlige forvaltninger;

13.  opfordrer Kommissionen til at forelægge et målrettet initiativ inden for den fremtidige InvestEU-fond, der mobiliserer private investeringer, delvis ved at kombinere tilskud og finansielle instrumenter med henblik på at nå frem til en fuldstændig gennemførelse af ERTMS;

14.  mener, at det er nødvendigt med en opdateret CEF, som omfatter alle transportformer, herunder vejinfrastruktur og indre vandveje, og som fokuserer på sammenkoblinger og færdiggørelsen af nettene i fjerntliggende områder og omfatter alle transportbehov, herunder digitale løsninger, modalskift og mere bæredygtig transport; mener, at denne opdaterede CEF også bør prioritere mere direkte forbindelser mellem hovednettet og det samlede net, herunder f.eks. horisontale prioriteringer som f.eks. motorveje til søs; mener, at dette bør afspejles i oversigterne over forhåndsudpegede projekter, som skal medtages i den næste CEF-forordning;

15.  minder om, at den opdaterede CEF vil være afgørende for, om EU vil kunne færdiggøre hovedtransportnettet i 2030; mener, at en afbalanceret geografisk fordeling af jernbanekorridorer letter gennemførelsen af hovednettet, forbedringen af transportsystemets modale integration og fremme af sammodale transportoperationer; opfordrer Kommissionen til at udvide hovednettets jernbanekorridorer for at forbedre konnektiviteten i fjerntliggende Atlanterhavsregioner og deres havne;

16.  minder om, at CEF's dobbelte fokus i telekommunikationssektoren på grænseoverskridende digitale tjenester af offentlig interesse og kommunikations- og databehandlingsinfrastruktur har vist, at programmet har en væsentlig indvirkning på opfyldelsen af EU's mål for det digitale indre marked, der vil bidrage til at udvikle og gennemføre fælles politikker til at håndtere samfundsmæssige udfordringer, herunder den digitale omstilling af sundhedspleje, cybersikkerhed, 5G-dækning af TEN-T-korridorer og digitalisering af den offentlige forvaltning;

17.  minder om, at Kommissionens forslag til FFR i 2011 indførte et finansielt instrument med et samlet budget på 50 mia. EUR, der var fordelt med 9,1 mia. EUR til energiprojekter, 9,2 mia. EUR til telekommunikationsprojekter/digitale projekter og 21,7 mia. EUR til transportprojekter; minder desuden om, at 10 mia. EUR under Samhørighedsfonden skulle afsættes til transportprojekter, hvilket bringer det samlede beløb for transportsektoren op på 31,7 mia. EUR, men at FFR for 2014-2020 og EFSI-forhandlingerne reducerede betydeligt dette beløb;

18.  understreger den europæiske merværdi, som CEF medfører for alle medlemsstater ved at støtte konnektivitetsprojekter med en grænseoverskridende dimension og finansiere projekter, der retter op på manglende forbindelser og fjerner flaskehalse med henblik på at sikre et velfungerende indre marked i EU og territorial samhørighed mellem medlemsstaterne;

19.  ser med tilfredshed på opnåelsen af synergier på tværs af sektorer i CEF; forventer, at de kommende sektorspecifikke retningslinjer og CEF-instrumentet gøres mere fleksible for at fremme synergier og mere reaktionsdygtige over for nye teknologiske udviklinger og prioriteter som f.eks. digitalisering, samtidig med at man fremskynder dekarboniseringen og tackler de fælles samfundsmæssige udfordringer såsom cybersikkerhed;

20.  understreger, at CEF har været, er og skal forblive et effektivt og målrettet instrument til investering i transeuropæisk infrastruktur (TEN) i transportsektoren, energisektoren og den digitale sektor og til at bidrage til EU's prioriteter for job, vækst og investeringer, det indre marked, energiunionen, klimaet og det digitale indre marked;

21.  opfordrer Kommissionen til at tage højde for, at fuldførelsen af de transeuropæiske net som defineret i EU's politiske prioriteringer vil kræve betydelige investeringer, hvoraf en del vil afhænge af EU's fortsatte støtte;

22.  opfordrer Kommissionen til at anvende CEF-rammen med henblik på at nå målsætningerne i "Handlingsplanen for militær mobilitet: EU tager skridt hen imod en forsvarsunion";

23.  noterer sig Kommissionens meddelelse med titlen "EU's budget for fremtiden"; mener, at niveauet for de foreslåede bevillinger til CEF, og navnlig det lave niveau af bevillinger til transport, er utilfredsstillende; bemærker, at disse bevillinger er lavere end dem, der tidligere er fastsat i FFR for 2014-2020; opfordrer Kommissionen til at inkludere et større beløb i forslaget til CEF-forordningen i overensstemmelse med behovene for og fordelene ved transport-, energi- og telekommunikationsinfrastrukturer;

24.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og medlemsstaterne.

 

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUT L 163 af 24.6.2017, s. 1.

(3)

EUT C 101 af 16.3.2018, s. 64.

(4)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0401.

(5)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0412.

(6)

EUT C 17 af 18.1.2017, s. 20.

Seneste opdatering: 18. september 2018Juridisk meddelelse