Postupak : 2018/2718(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0243/2018

Podneseni tekstovi :

B8-0243/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 31/05/2018 - 7.7
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :


PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 173kWORD 51k
28.5.2018
PE621.627v01-00
 
B8-0243/2018

podnesen nakon izjave Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o Instrumentu za povezivanje Europe nakon 2020. (2018/2718(RSP))


Michael Cramer, Reinhard Bütikofer u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o Instrumentu za povezivanje Europe nakon 2020. (2018/2718(RSP))  
B8-0243/2018

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članke 311., 312. i 323. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir da je Europski parlament ratificirao Pariški sporazum 4. listopada 2016., a Vijeće 5. listopada 2016.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže i stavljanju izvan snage Odluke br. 661/2010/EU(1) te Uredbu (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010(2),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 26. listopada 2016. o reviziji VFO-a u sredini razdoblja 2014. – 2020.(3),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 15. lipnja 2016. o reviziji višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) sredinom provedbenog razdoblja(4),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(5),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 6. srpnja 2016. o pripremi poslijeizborne revizije VFO-a za razdoblje 2014. – 2020.: mišljenje Parlamenta prije prijedloga Komisije(6),

–  uzimajući u obzir Dokument za razmatranje Komisije od 28. lipnja 2017. o budućnosti financija EU-a (COM(2017)0358),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 24. listopada 2017. o Dokumentu za razmatranje o budućnosti financija EU-a(7),

–  uzimajući u obzir Prijedlog izmjene Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju koji je 14. rujna 2016. podnijela Komisija (COM(2016)0606),

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je Instrument za povezivanje Europe (CEF) zamišljen kao zajednički program sa središnjim upravljanjem za financiranje prometne, energetske i telekomunikacijske infrastrukture, u okviru strategije Europa 2020. za pametan, održiv i uključiv rast i ciljeva EU-a „20-20-20” u području energetike i klimatske politike;

B.  budući da Instrument za povezivanje Europe omogućuje znatan udio sredstava EU-a za prometne i energetske projekte i uvelike doprinosi dekarbonizaciji europskog gospodarstva, a time i ostvarivanju ciljeva EU-a u pogledu smanjenja emisija u skladu s Pariškim klimatskim sporazumom;

C.  budući da bi se na temelju odgovarajućih sektorskih smjernica Instrumentom za povezivanje Europe trebao podržati razvoj transeuropskih mreža (TEN) u cilju poboljšanja kohezije na unutarnjem tržištu i konkurentnosti EU-a na globalnom tržištu, uz istodobno nadvladavanje tržišnih nedostataka i usmjerenost na projekte s visokom europskom dodanom vrijednošću;

D.  budući da vrste projekata koji se sufinanciraju Instrumentom za povezivanje Europe idu u korak s ambicijom EU-a da poboljša integraciju svojih mreža prometne infrastrukture, što je ambicija koja se može postići poboljšanjem međusobne povezanosti, poticanjem interoperabilnosti i podržavanjem intermodalnosti, čime se ostvaruje prelazak na održivije načine prijevoza kao što su željeznički prijevoz i čišći prijevoz vodnim putovima, u kontekstu jedinstvenog digitalnog tržišta, te jača globalna konkurentnost EU-a;

E.  budući da se očekuje da će Komisija u svibnju i lipnju 2018. objaviti zakonodavne prijedloge o europskim strateškim ulaganjima, među ostalim o ažuriranom Instrumentu za povezivanje Europe;

1.  ističe da prioritet ulaganja u prometnu infrastrukturu EU-a treba prije svega biti kvaliteta projekta, koja se temelji na održivosti u vezi s klimom, okolišem, sigurnosti i uključenosti lokalnih interesa, pri čemu EU pruža opipljivu dodanu vrijednost za građane; naglašava da je potrebno usredotočiti se na infrastrukturne projekte kojima se doprinosi smanjenju vanjskih troškova u područjima sigurnosti, zaštite okoliša i klime;

2.  pozdravlja uvođenje međusektorskih sinergija u okviru Instrumenta za povezivanje Europe; očekuje da će buduće smjernice sektorskih politika i Instrument za povezivanje Europe biti fleksibilniji kako bi se olakšale sinergije i kako bi se moglo bolje reagirati na nova tehnološka dostignuća i prioritete kao što je digitalizacija, uz suočavanje sa zajedničkim društvenim izazovima poput kibersigurnosti, ubrzavanje dekarbonizacije, promicanje upotrebe energije iz obnovljivih izvora za održive načine električne mobilnosti i intenziviranje daljnje elektrifikacije željezničke infrastrukture;

3.  smatra da bi se u sektoru prometa prednost trebala dati projektima kojima se stvara ili unaprjeđuje prekogranična povezanost i ponovno uspostavljaju i dopunjuju regionalne željezničke veze koje nedostaju i koje su prethodno uklonjene ili napuštene, tako da Instrument za povezivanje Europe u kratkom razdoblju može dati konkretan i učinkovit doprinos ambiciji postizanja jedinstvenog europskog željezničkog područja;

4.  ističe potrebu za stavljanje jačeg naglaska na pametne horizontalne projekte, kao što su inteligentni prometni sustavi (ITS), riječne informacijske usluge, europski sustavi upravljanja željezničkim prometom (ERTMS), pomorski prijevoz na kraćim relacijama unutar morske autoceste i smanjenje buke na izvoru za željeznički prijevoz tereta; naglašava da je hitno potrebno više ulagati u održavanje postojeće infrastrukture;

5.  naglašava da integracija mreže EuroVelo u transeuropsku željezničku mrežu kroz sufinanciranje infrastrukture i s pomoću postavljanja znakova i promotivnih mjera predstavlja potencijal koji donosi korist turističkom i prometnom sektoru;

6.  poziva Komisiju da ima na umu da će za dovršenje transeuropskih mreža, kako je utvrđeno prioritetima politike EU-a, biti potrebno bolje sudjelovanje građana, veća transparentnost i kontinuirani nadzor rokova i financiranja prometnih projekata, osobito velikih projekata čiji opseg ulaganja nadmašuje 1 milijardu EUR, od čega će jedan dio ovisiti o stalnoj potpori građana EU-a kako bi se projekti uspješno ostvarili; potiče Komisiju da obrati veću pozornost na moguće slučajeve korupcije u kojima se golemi iznosi novca usmjeravaju na velike projekte;

7.  ističe da je potrebna odgovarajuća potpora za uvođenje širokopojasnih mreža velike brzine kako bi se ostvarila potpuna povezivost i uklonile digitalne podjele; podsjeća na to da su nepostojanje povezivosti i bitne razlike između ponuđenih brzina veze važni čimbenici u podjeli znanja i sudjelovanja, kojima se narušava unutarnje tržište i stvara veća rascjepkanost;

8.  poziva države članice i Komisiju da zajamče da sredstva Instrumenta za povezivanje Europe za električnu infrastrukturu, koja je potrebna za energetsku tranziciju, budu usklađena s paketom „Čista energija za sve Europljane”, obvezama u okviru Pariškog sporazuma i dugoročnim ciljevima dekarbonizacije, koji obuhvaćaju uvođenje pametnih i digitaliziranih mreža, postizanje ciljeva međusobne povezanosti do 2030., uključujući za periferne države članice, razvoj zamkaste pučinske mreže i osiguravanje sigurnosti opskrbe s pomoću energetske učinkovitosti, odgovora na potražnju, obnovljive energije i sinkronizacije mreža među svim državama članicama; ističe znatan ali neiskorišten potencijal Instrumenta za povezivanje Europe kao katalizatora prelaska na europsko gospodarstvo s nultom neto stopom emisija ugljika;

9.  prima na znanje prijedloge Komisije u pogledu vojne mobilnosti; podsjeća na vojne zadaće Unije kako je utvrđeno u članku 43. stavku 1. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i naglašava da je organizacija zajedničke teritorijalne obrane, što bi zahtijevalo kretanje vojne opreme i osoblja bez prepreka među državama, zadatak NATO-a, a ne EU-a; smatra da nema razloga da se iz proračunskih sredstava Instrumenta za povezivanje Europe za razdoblje nakon 2010. uloži iznos od 6,5 milijardi EUR u vojnu mobilnost; smatra da bi ionako ograničena proračunska sredstva EU-a trebalo potrošiti na civilne zadaće i ciljeve EU-a; poziva države članice i NATO da osmisle planove o tome kako riješiti pitanje vojne mobilnosti među državama; podsjeća na to da u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP) Unije i dalje nedostaju odgovarajuća sredstva za operacije zračnoga i pomorskoga prijevoza, koje su predviđene u UEU-u; apelira na potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i države članice da znatno povećaju mobilnost i interoperabilnost europskih oružanih snaga zaduženih za provođenje vojnih operacija EU-a, kao što su očuvanje mira i stabilizacija;

10.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji i državama članicama.

(1)

SL L 348, 20.12.2013., str. 1.

(2)

SL L 348, 20.12.2013., str. 129.

(3)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0412.

(4)

SL C 17, 18.1.2017., str. 20.

(5)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(6)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0309.

(7)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0401.

Posljednje ažuriranje: 18. rujna 2018.Pravna napomena