Postup : 2018/2718(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0243/2018

Predkladané texty :

B8-0243/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 31/05/2018 - 7.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 178kWORD 53k
28.5.2018
PE621.627v01-00
 
B8-0243/2018

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o Nástroji na prepájanie Európy po roku 2020 (2018/2718(RSP))


Michael Cramer, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE

Uznesenie Európskeho parlamentu o Nástroji na prepájanie Európy po roku 2020 (2018/2718(RSP))  
B8‑0243/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 311, 312 a 323 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na ratifikáciu Parížskej dohody Európskym parlamentom 4. októbra 2016 a Radou 5. októbra 2016,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ(1) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 26. októbra 2016 o revízii VFR na roky 2014 – 2020 v polovici trvania(3),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 15. júna 2016 – Revízia viacročného finančného rámca (VFR) v polovici uplatňovania(4),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2016 o príprave povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Európskeho parlamentu pred predložením návrhu Komisie(6),

–  so zreteľom na Diskusný dokument Komisie z 28. júna 2017 o budúcnosti financií EÚ (COM(2017)0358),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 24. októbra 2017 o Diskusnom dokumente o budúcnosti financií EÚ(7),

–  so zreteľom na návrh Komisie zo 14. septembra 2016 na zmenu Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (COM(2016)0606),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Nástroj na prepájanie Európy (NPE) bol koncipovaný ako spoločný, centrálne riadený program financovania dopravnej, energetickej a telekomunikačnej infraštruktúry v rámci stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a cieľov EÚ 20-20-20 súvisiacich s politikou v oblasti energetiky a klímy;

B.  keďže NPE poskytuje značný podiel finančných prostriedkov EÚ na projekty v oblasti dopravy a energetiky a výrazne prispieva k dekarbonizácii európskeho hospodárstva, čím pomáha napĺňať ciele EÚ v oblasti znižovania emisií v rámci Parížskej dohody;

C.  keďže vychádzajúc z príslušných odvetvových usmernení by mal NPE podporovať rozvoj transeurópskych sietí (TEN) s cieľom zlepšiť súdržnosť na vnútornom trhu a konkurencieschopnosť EÚ na globálnom trhu a zároveň riešiť zlyhania trhu, pričom by mal byť zameraný na projekty s vysokou európskou pridanou hodnotou;

D.  keďže druhy projektov spolufinancovaných z NPE zodpovedajú ambícii EÚ zlepšiť začleňovanie jej dopravnej infraštruktúry do sietí, čo je ambícia, ktorú možno dosiahnuť zlepšením prepojenosti, posilnením interoperability a podporou intermodality, čo spôsobí posun smerom k udržateľnejším druhom dopravy, ako sú železničná a čistejšia lodná doprava, v rámci jednotného digitálneho trhu a posilní globálnu konkurencieschopnosť EÚ;

E.  keďže sa očakáva, že Komisia v máji a júni 2018 uverejní svoje legislatívne návrhy týkajúce sa európskych strategických investícií vrátane návrhu o aktualizovanom NPE;

1.  zdôrazňuje, že pri investíciách do dopravnej infraštruktúry EÚ by sa mal klásť dôraz v prvom rade na kvalitu projektov na základe udržateľnosti pre klímu, životné prostredie, bezpečnosť a začlenenie miestnych záujmov, pri ktorých EÚ prináša konkrétnu pridanú hodnotu občanom; upozorňuje, že sa treba zamerať na také projekty infraštruktúry, ktoré prispievajú k minimalizácii vonkajších nákladov v oblastiach bezpečnosti, životného prostredia a klímy;

2.  víta zavedenie medziodvetvových synergií v NPE; očakáva, že budúce usmernenia odvetvových sektorových politík a NPE sa stanú pružnejšími, aby uľahčovali synergie a lepšie reagovali na nový technologický vývoj a priority, napríklad digitalizáciu, a zároveň riešili všeobecné spoločenské výzvy, ako je kybernetická bezpečnosť, urýchlili dekarbonizáciu, podporovali využívanie energie z obnoviteľných zdrojov pre udržateľné druhy elektromobility a zintenzívnili ďalšiu elektrifikáciu železničnej infraštruktúry;

3.  domnieva sa, že v odvetví dopravy by sa mali uprednostňovať projekty, ktoré vytvárajú alebo zlepšujú cezhraničné spojenia a obnovujú a dopĺňajú chýbajúce regionálne železničné spojenia, ktoré boli v minulosti odstavené alebo zrušené, aby mohol NPE v krátkodobom horizonte konkrétnym a efektívnejším spôsobom prispieť k ambícii vytvoriť jednotný európsky priestor železničnej dopravy;

4.  zdôrazňuje, že je potrebné viac sa zamerať na inteligentné horizontálne projekty, ako sú inteligentné dopravné systémy (IDS), riečne informačné služby (RIS), Európsky systém riadenia železničnej dopravy (ERTMS) a príbrežná námorná doprava v rámci koncepcie námorných diaľnic, a na zníženie hluku nákladnej železničnej dopravy pri zdroji; poukazuje na naliehavú potrebu viac investovať do údržby existujúcej infraštruktúry;

5.  zdôrazňuje, že začlenenie siete EuroVelo do transeurópskej železničnej siete prostredníctvom spolufinancovania infraštruktúry a dopravného značenia a propagačných opatrení má potenciál byť výhodným riešením tak pre odvetvie cestovného ruchu, ako aj pre odvetvie dopravy;

6.  vyzýva Komisiu, aby mala na pamäti, že dokončenie transeurópskych sietí, ako sú definované v rámci priorít politík EÚ, si bude vyžadovať lepšiu účasť občanov, vyššiu mieru transparentnosti a neustále sledovanie časového plánu a financovania dopravných projektov, najmä veľkých projektov s objemom investícií vo výške viac ako 1 miliardy EUR, z ktorých časť bude závisieť od pokračujúcej podpory občanov EÚ, ak majú byť projekty úspešne realizované; nabáda Komisiu, aby venovala väčšiu pozornosť možným prípadom korupcie, keď na rozsiahle projekty smerujú veľké sumy peňazí;

7.  zdôrazňuje potrebu primeranej podpory zavádzania vysokorýchlostných širokopásmových sietí s cieľom dosiahnuť 100 % pripojiteľnosť a odstrániť digitálnu priepasť; pripomína, že nedostatočné pripojenie a výrazné rozdiely v rýchlosti pripojenia sú významnými faktormi priepastných rozdielov vo vedomostiach a v miere účasti, ktoré poškodzujú vnútorný trh a spôsobujú väčšiu roztrieštenosť trhu;

8.  naliehavo vyzýva členské štáty a Komisiu, aby zabezpečili, aby finančné prostriedky z NPE na elektrickú infraštruktúru, ktorá je potrebná pre energetickú transformáciu, boli v súlade s balíkom opatrení v oblasti čistej energie pre všetkých Európanov, so záväzkami vyplývajúcimi z Parížskej dohody a s dlhodobým cieľmi dekarbonizácie, a to zdokonaliť a digitalizovať siete, dosiahnuť ciele v oblasti prepojenia na rok 2030 (aj v prípade okrajových členských štátov), rozvinúť prepojené príbrežné energetické rozvodné siete a zaistiť bezpečnosť dodávok prostredníctvom energetickej účinnosti, reakcie na strane dopytu, energie z obnoviteľných zdrojov a synchronizácie sietí medzi všetkými členskými štátmi; poukazuje na významný, no zatiaľ nevyužitý potenciál NPE urýchliť prechod sietí na európske hospodárstvo s nulovou bilanciou emisií uhlíka;

9.  berie na vedomie návrhy Komisie týkajúce sa vojenskej mobility; pripomína vojenské úlohy Únie zakotvené v článku 43 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a zdôrazňuje, že organizácia kolektívnej územnej obrany, ktorá by si vyžadovala pohyb vojenského vybavenia a personálu bez prekážok medzi štátmi, je úlohou NATO, a nie EÚ; domnieva sa, že neexistuje dôvod investovať až 6,5 miliardy EUR z prostriedkov NPE na obdobie po roku 2010 z rozpočtu EÚ do vojenskej mobility; nazdáva sa, že už beztak nedostatočné rozpočtové zdroje EÚ by sa mali vynakladať na civilné úlohy a ciele EÚ; vyzýva členské štáty a NATO, aby vypracovali plány týkajúce sa toho, ako riešiť otázku vojenskej mobility medzi jednotlivými štátmi; pripomína, že spoločná bezpečnostná a obranná politika Únie (SBOP) stále nedisponuje primeranými prostriedkami pre letecké a námorné prepravné operácie, ako sú stanovené v ZEÚ; naliehavo vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) a členské štáty, aby podstatne zvýšili mobilitu a interoperabilitu európskych ozbrojených síl poverených vykonávaním vojenských operácií EÚ, ako sú udržiavanie mieru a stabilizácia;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a členským štátom.

 

(1)

Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 129.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0412.

(4)

Ú. v. EÚ C 17, 18.1.2017, s. 20.

(5)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(6)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0309.

(7)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0401.

Posledná úprava: 18. septembra 2018Právne oznámenie