Postup : 2018/2711(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0244/2018

Předložené texty :

B8-0244/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 31/05/2018 - 7.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0238

NÁVRH USNESENÍ
PDF 266kWORD 50k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0244/2018
28.5.2018
PE621.628v01-00
 
B8-0244/2018

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Nikaragui  (2018/2711(RSP))


Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec, Eduard Kukan za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Nikaragui (2018/2711(RSP))  
B8-0244/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Nikaragui, zejména na usnesení ze dne 16. února 2017(1),

–  s ohledem na prohlášení mluvčí místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o Nikaragui ze dne 22. dubna 2018 a 15. května 2018,

–  s ohledem na tiskovou zprávu vysokého komisaře OSN pro lidská práva ze dne 27. dubna 2018 o situaci v oblasti lidských práv v Nikaragui,

–  s ohledem na návštěvu, kterou ve dnech 17. až 21. května 2018 uskutečnila v Nikaragui Meziamerické komise pro lidská práva (IACHR), aby posoudila situaci v této zemi, a na její předběžné prohlášení ze dne 21. května 2018,

–  s ohledem na prohlášení mluvčí Úřadu OSN pro lidská práva Liz Throssellové ze dne 20. dubna 2018 o násilí doprovázejícím protestní akce v Nikaragui,

–  s ohledem na tiskové prohlášení Organizace amerických států o návštěvě, která se uskutečnila dne 14. května 2018 v Nikaragui s cílem posoudit situaci v této zemi,

–  s ohledem na zprávu generálního sekretariátu Organizace amerických států o Nikaragui ze dne 20. ledna 2017,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že bylo údajně zabito nejméně 76 osob, více než 868 osob bylo zraněno a 438 bylo zatčeno v důsledku protestů, které začaly 18. dubna 2018, během nichž účastníci projevovali odpor proti reformě sociálního zabezpečení, kterou oznámil prezident Daniel Ortega; vzhledem k tomu, že nikaragujská viceprezidentka Rosario Murillo otevřeně stigmatizovala demonstranty, když jej nazvala „vandalové“ a obvinila je z „politické manipulace“;

B.  vzhledem k tomu, že vysoký počet obětí ukazuje na brutální represi používanou státními orgány, čímž porušují zásady nezbytnosti a proporcionality, jak to vyžaduje mezinárodní právo a normy stanovující omezení použití síly; vzhledem k tomu, že nejvyšší velitelka státní nikaragujské policie Aminta Granera odstoupila kvůli nadměrnému používání násilí;

C.  vzhledem k tomu, že provoz sdělovacích prostředků pokrývajících protesty byl svévolně vládou ukončen, a novináři, kteří vyjádřili jakékoli formu opozice byli zastrašováni a zadržováni; vzhledem k tomu, že tvrdé zákroky nikaragujských orgánů proti svobodě projevu a zastrašování opozičních vůdců bylo odsouzeno jako útok na občanské svobody; vzhledem k tomu, že novinář Angel Gahona byl zastřelen během živého vysílání;

D.  vzhledem k tomu, že celonárodní dialog mezi panem Ortegou a nikaragujskou opozicí a občanskými skupinami, který zprostředkovala katolická církev, a který byl zahájen dne 16. května 2018, neuspěl při hledání východiska z krize a byl pozastaven na neurčito; vzhledem k tomu, že odmítání předčasných voleb ze strany vlády je hlavní překážkou;

E.  vzhledem k tomu, že pan Ortega byl od převzetí své funkce v roce 2007 opětovně zvolen již třikrát, a to navzdory skutečnosti, že nikaragujská ústava opětovné zvolení do funkce v po sobě jdoucích obdobích zakazuje, což svědčí o korupci a autoritářství, které nyní vládnou tomuto státu; vzhledem k tomu, že volby v roce 2011 a 2016 byly z důvodu nesrovnalostí důrazně kritizovány orgány EU a Organizací amerických států, přičemž tyto volby proběhly bez přítomnosti pozorovatelů z těchto organizací či jiných důvěryhodných mezinárodních pozorovatelů;

F.  vzhledem k tomu, že korupce ve veřejném sektoru, včetně korupce týkajících se příbuzných pana Ortegy, zůstává jednou z největších výzev; vzhledem k tomu, že velmi často dochází k podplácení veřejných činitelů, nezákonné konfiskaci a ke svévolným odhadům ze strany celních a daňových orgánů;

1.  odsuzuje brutální represi a zastrašování demonstrantů, což má za následek mnoho obětí na životech, zmizení a svévolného zatýkání, jichž se dopouštějí nikaragujské orgány, a členové skupiny Sandinovské fronty národního osvobození;

2.  vyjadřuje svou soustrast a účast rodinám obětí a zraněných během demonstrací;

3.  vyzývá nikaragujské orgány, aby ukončily veškeré druhy násilí páchané proti osobám, které uplatňují své právo na svobodu projevu a svobodu shromažďování; vyzývá nikaragujské orgány, aby propustily všechny svévolně zadržované osoby a poskytly záruky, že nebudou trestněprávně stíháni;

4.  vyzývá nikaragujské orgány, aby okamžitě umožnily mezinárodní, nezávislé a transparentní vyšetřování za účelem stíhání osob odpovědných za represi a úmrtí během protestů; vítá v této souvislosti návštěvu Meziamerického soudu pro lidská práva v Nikaragui, a vyjadřuje své znepokojení nad závěry předběžné zprávy; naléhavě vyzývá mezinárodní společenství, aby hrálo aktivní úlohu a pohnalo viníky k odpovědnosti;

5.  vyzývá nikaragujské orgány, aby poskytly všem subjektům ve společnosti, včetně opozičních sil, novinářů a občanské společnosti dostatečný prostor k tomu, aby mohly svobodně působit, podle mezinárodního práva, a to s cílem připravit půdu pro všechny strany k projednání situace v Nikaragui a situace v oblasti dodržování lidských práv v zemi; připomíná, že depolarizace soudnictví, ukončení beztrestnosti a pluralita sdělovacích prostředků jsou základními faktory pro obnovení demokratického pořádku v zemi;

6.  vyjadřuje politování nad neúspěchem národního dialogu v důsledku omezení uložených nikaragujskou vládu;

7.  odsuzuje nezákonné kroky přijaté v rozporu se soudním systémem, které vedly k ústavním změnám, odstranění omezení délky funkčního období prezidenta, a tak umožnilo panu Ortegovi trvale setrvávat ve funkci prezidenta, což je v jasném rozporu s právem na demokratické volby; zdůrazňuje nutnost silných demokratických institucí, svobody shromažďování a politického pluralismu; v této souvislosti vyzývá k reformě volebního systému, jež povede ke spravedlivým, transparentním a věrohodným volbám, dodržování mezinárodních norem, jako způsobu řešení politické krize;

8.  vyzývá orgány, aby bojovaly proti přebujelé korupci v politických kruzích v Nikaragui, která ztěžuje fungování všech státních orgánů a omezuje zahraniční investice; vyzývá k uplatňování protikorupčních právních předpisů Nikaraguy, včetně těch týkajících se úplatkářství, zneužití funkce a odměn za urychlené vyřízení;

9.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států, Parlamentnímu shromáždění EU-Latinská Amerika, Středoamerickému parlamentu, Limské skupině a vládě a parlamentu Nikaragujské republiky.

 

 

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0043.

Poslední aktualizace: 30. května 2018Právní upozornění