Menetlus : 2018/2711(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0244/2018

Esitatud tekstid :

B8-0244/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 31/05/2018 - 7.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0238

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 253kWORD 46k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0244/2018
28.5.2018
PE621.628v01-00
 
B8-0244/2018

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Nicaraguas  (2018/2711(RSP))


Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec, Eduard Kukan fraktsiooni PPE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Nicaraguas  (2018/2711(RSP))  
B8-0244/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Nicaragua kohta, eriti 16. veebruari 2017. aasta resolutsiooni(1),

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 22. aprilli ja 15. mai 2018. aasta avaldusi Nicaragua kohta,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo 27. aprilli 2018. aasta pressiteadet inimõiguste olukorra kohta Nicaraguas,

–  võttes arvesse Ameerika Inimõiguste Komisjoni visiiti 17.–21. mail 2018, et uurida inimõiguste olukorda Nicaraguas, ja selle komisjoni 21. mai 2018. aasta esialgset avaldust,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste büroo pressiesindaja Liz Throsselli 20. aprilli 2018. aasta avaldust Nicaragua meeleavaldustel aset leidnud vägivallaaktide kohta,

–  võttes arvesse Ameerika Riikide Organisatsiooni (ARO) 14. mai 2018. aasta pressiteadet visiidi kohta, mille eesmärk on uurida olukorda Nicaraguas,

–  võttes arvesse Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretariaadi 20. jaanuari 2017. aasta aruannet Nicaragua kohta,

–  võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et president Daniel Ortega välja kuulutatud sotsiaalkindlustusreformide vastu suunatud, 18. aprillil 2018 alanud meeleavalduste käigus on väidetavalt surma saanud vähemalt 76 inimest, vigastatuid on rohkem kui 868 ja 438 on kinni peetud; arvestades, et Nicaragua asepresident Rosario Murillo on meeleavaldajaid avalikult halvustanud, nimetades neid vandaalideks ja süüdistades neid poliitilises manipuleerimises;

B.  arvestades, et ohvrite suur hulk annab tunnistust riigivõimu poolsetest julmadest repressioonidest, mis rikuvad rahvusvahelises õiguses sätestatud vajalikkuse ja proportsionaalsuse põhimõtteid ning norme, millega seatakse piirangud jõu kasutamisele; arvestades, et Nicaragua riikliku politsei ülem Aminta Granera on ülemäärase vägivalla kasutamise tõttu tagasi astunud;

C.  arvestades, et valitsus sulges meelevaldselt meediaväljaanded, mis käsitlesid meeleavaldusi, ning ajakirjanikke, kes väljendasid mis tahes vormis vastuseisu, hirmutati ja peeti kinni; arvestades, et Nicaragua ametivõimude repressioonid sõnavabaduse vastu ja opositsioonijuhtide tagakiusamine on leidnud hukkamõistu ja neid on peetud rünnakuks kodanikuvabadustele; arvestades, et ajakirjanik Angel Gahona lasi maha otseülekande ajal;

D.  arvestades, et 16. mail 2018. aastal alanud president Ortega ning Nicaragua opositsiooni ja kodanikurühmituste vahelise siseriikliku dialoogi käigus, mida vahendas katoliku kirik, ei suudetud leida lahendust kriisile ning see peatati määramata ajaks; arvestades, et ennetähtaegsete valimiste valitsusepoolne tagasilükkamine on oluline komistuskivi;

E.  arvestades, et pärast ametisse asumist 2007. aastal on president Ortega kolmel järjestikustel valimistel tagasi valitud, vaatamata asjaolule, et Nicaragua põhiseaduses on järjestikustel valimistel tagasivalimine keelatud; see asjaolu näitab korruptsiooni ja autoritaarsuse taset, milleni riik on jõudnud; arvestades, et ELi institutsioonid ja ARO kritiseerisid teravalt 2011. ja 2016. aasta valimisi eeskirjade eiramise eest, kuna valimised viidi läbi ilma nimetatud organisatsioonide vaatlejate või muude usaldusväärsete rahvusvaheliste vaatlejate kohalviibimiseta;

F.  arvestades, et korruptsioon avalikus sektoris, sealhulgas president Ortega sugulaste hulgas, on endiselt üks suuremaid probleeme; arvestades, et riigiametnikele altkäemaksu andmine ning ebaseaduslikud konfiskeerimised ja meelevaldsed hindamised tolli- ja maksuasutuste poolt on väga levinud;

1.  mõistab hukka meeleavaldajate jõhkra represseerimise ja hirmutamise, mis on põhjustanud palju Nicaragua ametivõimude ja sandinistliku rahvusliku vabastusrinde (Frente Sandinista de Liberación Nacional) liikmete rühma poolt toime pandud surmajuhtumeid, kadumisi ja meelevaldseid vahistamisi;

2.  avaldab kaastunnet kõikide meeleavalduste käigus surma või vigastada saanute perekondadele;

3.  kutsub Nicaragua ametivõime üles lõpetama kõik vägivallateod isikute vastu, kes kasutavad sõna- ja kogunemisvabadust; nõuab tungivalt, et Nicaragua ametivõimud vabastaksid kõik meelevaldselt kinni peetud inimesed ja tagaksid, et nende vastu ei alustata kriminaalmenetlust;

4.  kutsub Nicaragua ametivõime üles lubama viivitamatult rahvusvahelist, sõltumatut ja läbipaistvat uurimist, et võtta vastutusele isikud, kes on vastutavad repressioonide ja meeleavaldustel aset leidnud surmajuhtumite eest; tunneb sellega seoses heameelt Ameerika Inimõiguste Komisjoni Nicaragua visiidi üle, ning väljendab muret esialgse aruande järelduste pärast; nõuab tungivalt, et rahvusvaheline kogukond osaleks aktiivselt süüdlaste vastutusele võtmises;

5.  nõuab tungivalt, et Nicaragua ametivõimud annaksid ühiskonna kõigile osapooltele, sealhulgas opositsioonijõududele, ajakirjanikele ja kodanikuühiskonnale piisavalt ruumi vabalt tegutseda rahvusvahelise õiguse alusel, selleks et luua võimalused kõigile vastaspooltele arutada olukorda Nicaraguas ja toetada inimõiguste olukorda riigis; tuletab meelde, et kohtusüsteemi polariseerumise vähendamine, karistamatusele lõpu tegemine ja massiteabevahendite mitmekesisus on riigis demokraatliku korra taastamise olulised tegurid;

6.  peab kahetsusväärseks riigisisese dialoogi ebaõnnestumist Nicaragua valitsuse kehtestatud piirangute tõttu;

7.  mõistab hukka kohtusüsteemi eirava ebaseadusliku tegevuse, mis tõi kaasa põhiseaduse muutuse, millega kaotati presidendi ametiaja piirangud ja mis võimaldas hr Ortegal jätkata presidendiametit, rikkudes selgelt õigust demokraatlikele valimistele; rõhutab tugevate demokraatlike institutsioonide, kogunemisvabaduse ja poliitilise mitmekesisuse vajadust; nõuab sellega seoses poliitilise kriisi lahendamiseks mõeldud valimisreformi, mille tulemuseks on õiglased, läbipaistvad ja usaldusväärsed valimised, mis järgivad rahvusvahelisi standardeid;

8.  kutsub ametivõime üles võitlema Nicaragua poliitilistes ringkondades lokkava korruptsiooniga, mis kahjustab kõigi riiklike institutsioonide toimimist ja piirab välisinvesteeringuid; nõuab Nicaragua korruptsioonivastaste õigusaktide ja sealhulgas altkäemaksu, ametiseisundi kuritarvitamist ja meelehead käsitlevate õigusaktide rakendamist;

9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretärile, Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele, Kesk-Ameerika Parlamendile, Lima rühmale ning Nicaragua Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0043.

Viimane päevakajastamine: 30. mai 2018Õigusalane teave