Postup : 2018/2711(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0244/2018

Predkladané texty :

B8-0244/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 31/05/2018 - 7.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0238

NÁVRH UZNESENIA
PDF 263kWORD 47k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0244/2018
28.5.2018
PE621.628v01-00
 
B8-0244/2018

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Nikarague  (2018/2711(RSP))


Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec, Eduard Kukan v mene skupiny PPE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Nikarague  (2018/2711(RSP))  
B8‑0244/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Nikarague, najmä na uznesenie zo 16. februára 2017(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorkyne podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (VP/PK) z 22. apríla 2018 a 15. mája 2018 o Nikarague,

–  so zreteľom na tlačovú správu Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) z 27. apríla 2018 o situácii v oblasti ľudských práv v Nikarague,

–  so zreteľom na návštevu, ktorú v dňoch 17. až 21. mája 2018 uskutočnila Medziamerická komisia pre ľudské práva (IACHR), aby prešetrila situáciu v Nikarague, a na predbežné vyhlásenie z 21. mája 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorkyne Úradu OSN pre ľudské práva Liz Throssellovej z 20. apríla 2018 o násilí v súvislosti s protestmi v Nikarague,

–  so zreteľom na tlačovú správu Organizácie amerických štátov (OAS) zo 14. mája 2018 o návšteve zameranej na posúdenie situácie v Nikarague,

–  so zreteľom na správu generálneho sekretariátu Organizácie amerických štátov (OAS) o Nikarague z 20. januára 2017,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže údajne bolo zabitých aspoň 76 osôb, viac ako 868 osôb bolo zranených a 438 zatknutých v dôsledku protestov, ktoré začali 18. apríla 2018 a boli namierené proti reforme sociálneho zabezpečenia, ktorú ohlásil prezident Daniel Ortega; keďže nikaragujská viceprezidentka Rosario Murillo otvorene stigmatizovala protestujúcich, keď ich nazvala „vandalmi“ a obvinila ich z „politickej manipulácie“;

B.  keďže vysoký počet obetí poukazuje na použitie tvrdej represie zo strany štátnych orgánov, čo je porušením zásad nevyhnutnosti a proporcionality, ako sa vyžaduje podľa medzinárodného práva a štandardov, v ktorých sa stanovujú obmedzenia pre používanie sily; keďže veliteľka štátnej nikaragujskej polície Aminta Granera odstúpila kvôli nadmernému používaniu násilia;

C.  keďže činnosť médií, ktoré informovali o protestoch, vláda svojvoľne ukončila, a novinári, ktorí akokoľvek vyjadrili nesúhlas, boli zastrašovaní a zadržiavaní; keďže tvrdé opatrenia nikaragujských orgánov voči slobode prejavu a obťažovanie namierené voči vedúcim predstaviteľom opozície sú odsudzované ako útok na občianske slobody; keďže novinár Angel Gahona bol zastrelený počas priameho prenosu;

D.  keďže národný dialóg medzi pánom Ortegom a nikaragujskou opozíciou a občianskymi skupinami, ktorý sprostredkovala katolícka cirkev, a ktorý bol začatý 16. mája 2018, neuspel pri hľadaní riešenia krízy a bol pozastavený na neurčito; keďže odmietanie predčasných volieb zo strany vlády je hlavným kameňom úrazu;

E.  keďže pán Ortega bol od svojho nástupu do funkcie v roku 2007 opätovne zvolený v troch po sebe nasledujúcich voľbách, a to napriek skutočnosti, že nikaragujská ústava zakazuje opätovné zvolenie do funkcie v prípade po sebe idúcich období, čo svedčí o korupcii a autoritárstve, v ktorých sa teraz zmieta tento štát; keďže voľby v roku 2011 a 2016 boli z dôvodu nezrovnalostí rázne kritizované orgánmi EÚ a Organizáciou amerických štátov (OAS), keďže prebehli bez toho, aby boli prítomní pozorovatelia z niektorej z týchto organizácií či iní dôveryhodní medzinárodní pozorovatelia;

F.  keďže jedným z najväčších problémov zostáva korupcia vo verejnom sektore, vrátane prípadov korupcie, do ktorých sú zapletení príbuzní pána Ortegu; keďže podplácanie verejných činiteľov, protiprávne konfiškácie a svojvoľné ohodnocovanie colnými a daňovými orgánmi sú obvyklou praxou;

1.  odsudzuje tvrdú represiu a zastrašovanie protestujúcich, ktoré majú za následok mnoho obetí na životoch, zmiznutia a svojvoľné zatýkanie, ktorých sa dopúšťajú nikaragujské orgány a členovia Sandinistického frontu národného oslobodenia;

2.  vyjadruje sústrasť a solidaritu rodinám všetkých obetí, ktoré počas demonštrácií prišli o život alebo boli zranené;

3.  vyzýva nikaragujské orgány, aby ukončili všetky násilné činy namierené voči osobám, ktoré uplatňujú svoje právo na slobodu prejavu a slobodu zhromažďovania; naliehavo vyzýva nikaragujské orgány, aby prepustili všetky svojvoľne zadržiavané osoby a aby poskytli záruky, že proti nim nebude vedené žiadne trestné konanie;

4.  vyzýva nikaragujské orgány, aby okamžite umožnili nezávislé a transparentné medzinárodné vyšetrovanie s cieľom stíhať osoby zodpovedné za represiu a úmrtia počas protestov; v tejto súvislosti víta návštevu komisie IACHR v Nikarague a vyjadruje znepokojenie nad závermi predbežnej správy; naliehavo žiada medzinárodné spoločenstvo, aby zohrávalo aktívnu úlohu pri vyvodzovaní zodpovednosti voči zodpovedným osobám;

5.  naliehavo vyzýva nikaragujské orgány, aby poskytli všetkým aktérom v spoločnosti vrátane opozičných síl, novinárov a občianskej spoločnosti dostatočný priestor na to, aby mohli slobodne a v súlade s medzinárodným právom vykonávať činnosť s cieľom pripraviť pôdu pre všetky oponujúce strany, aby diskutovali o situácii v Nikarague a sledovali situáciu v oblasti ľudských práv v krajine; pripomína, že zbavenie súdnictva účinkov polarizácie, ukončenie beztrestnosti a pluralita médií sú kľúčovými faktormi pre opätovné nastolenie demokratického poriadku v krajine;

6.  vyjadruje poľutovanie nad zlyhaním národného dialógu v dôsledku obmedzení, ktoré zaviedla nikaragujská vláda;

7.  odsudzuje nezákonné kroky prijaté v rozpore so systémom súdnictva, ktoré viedli k ústavným zmenám, ktorými sa odstránili obmedzenia dĺžky funkčného obdobia prezidenta, a tým umožnili pánovi Ortegovi trvalo zotrvávať vo funkcii prezidenta, čo je v jasnom rozpore s právom na demokratické voľby; zdôrazňuje potrebu silných demokratických inštitúcií, slobody zhromažďovania a politickej plurality; v tejto súvislosti vyzýva na reformu volebného systému, ktorá by viedla k spravodlivým, transparentným a dôveryhodným voľbám prihliadajúcim na medzinárodné normy, ako spôsob na vyriešenie politickej krízy;

8.  vyzýva orgány, aby bojovali proti prebujnenej korupcii v politických kruhoch v Nikarague, ktorá narúša fungovanie všetkých štátnych inštitúcií a obmedzuje zahraničné investície; požaduje uplatňovanie protikorupčných právnych predpisov Nikaraguy, vrátane tých, ktoré sa týkajú korupcie, zneužitia funkcie a úplatkov za rýchle vybavenie;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu, Stredoamerickému parlamentu, skupine Lima, ako aj vláde a parlamentu Nikaragujskej republiky.

 

 

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0043.

Posledná úprava: 30. mája 2018Právne oznámenie