Postup : 2018/2718(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0245/2018

Predkladané texty :

B8-0245/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 31/05/2018 - 7.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0237

NÁVRH UZNESENIA
PDF 270kWORD 50k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0242/2018
28.5.2018
PE621.629v01-00
 
B8-0245/2018

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o Nástroji na prepájanie Európy po roku 2020 (2018/2718(RSP))


Roberts Zīle, Zdzisław Krasnodębski v mene skupiny ECR

uznesenie Európskeho parlamentu o Nástroji na prepájanie Európy po roku 2020 (2018/2718(RSP))  
B8‑0245/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 311, 312 a 323 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(1), a jeho následnú zmenu nariadením Rady (EÚ, Euratom) 2017/1123 z 20. júna 2017(2),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) a na návrh Komisie zo 14. septembra 2016 na zmenu tejto medziinštitucionálnej dohody (COM(2016)0606),

–  so zreteľom na návrh Komisie zo 14. septembra 2016 na nariadenie Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020, (COM(2016)0604) a sprievodný pracovný dokument (SWD(2016)0299),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. mája 2018 s názvom Moderný rozpočet pre Úniu, ktorá chráni, posilňuje a obraňuje – Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 (COM(2018)0321),

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedu Komisie Jeana-Clauda Junckera z 2. mája 2018 o rozhodnutí Komisie o balíku viacročného finančného rámca po roku 2020,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže odvetvie dopravy zostáva kľúčovou oblasťou investícií, ktorá prispieva k rastu, konkurencieschopnosti a rozvoju prostredníctvom podpory hospodárskeho potenciálu každého členského štátu a regiónu EÚ, čím podporuje hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť podporou vnútorného trhu a odstraňuje nerovnováhu medzi regiónmi;

B.  keďže súčasná energetická infraštruktúra EÚ starne, a preto nemusí postačovať na uspokojenie budúceho dopytu po energii alebo na zaručenie bezpečnosti dodávok;

C.  keďže Nástroj na prepájanie Európy (NPE) bol koncipovaný ako spoločný, centrálne riadený program financovania projektov v oblasti dopravnej, energetickej a telekomunikačnej infraštruktúry, ako súčasť stratégie Európa 2020 pre zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, a poskytuje konkrétne výsledky v praxi;

D.  keďže NPE poskytuje značný podiel finančných prostriedkov EÚ na dopravné a energetické projekty s výrazným príspevkom k cieľu európskeho hospodárstva s nízkymi emisiami;

E.  keďže druhy projektov spolufinancovaných z Nástroja na prepájanie Európy sú v súlade s ambíciami EÚ zvýšiť prepojenosť na európskej úrovni v troch hlavných odvetviach a zamerať podporu na verejné statky s európskym rozmerom; keďže Nástroj na prepájanie Európy prispieva k plneniu priorít Komisie v oblasti zamestnanosti, rastu a investícií, vnútorného trhu, energetickej únie a klímy, jednotného digitálneho trhu a k posilneniu globálnej konkurencieschopnosti EÚ;

F.  keďže do konca roku 2017 sa v rámci NPE – Doprava rozdelilo 21,3 miliardy EUR vo forme grantov na projekty transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), čo vyvolalo celkové investície vo výške 41,6 miliardy EUR; keďže v priebehu roku 2018 budú podpísané ďalšie dohody o grantoch na predkladanie návrhov v rámci kombinovaného financovania grantov NPE so súkromným financovaním vrátane možnosti získať finančné prostriedky z Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI); keďže pôvodný rozpočet na túto výzvu vo výške 1 miliardy EUR bol v novembri 2017 navýšený o 350 miliónov EUR na podporu priority v oblasti „inovácií a nových technológií“ v súlade s cieľmi akčného plánu pre alternatívne palivá;

G.  keďže sa očakáva, že Komisia v máji a júni 2018 uverejní svoje legislatívne návrhy týkajúce sa európskych strategických investícií vrátane aktualizovaného NPE;

1.  zdôrazňuje, že investície do dopravnej infraštruktúry sú investíciami do dlhodobého rastu, súdržnosti, konkurencieschopnosti a zamestnanosti, pri ktorých musí EÚ prinášať občanom skutočnú pridanú hodnotu;

2.  zdôrazňuje, že investície do energetickej infraštruktúry majú zásadný význam pre realizáciu energetickej únie, a preto je NPE hlavným politickým nástrojom na riešenie investičnej medzery v energetickom sektore a zabezpečuje rast a zamestnanosť;

3.  je presvedčený, že v odvetví dopravy by sa mali uprednostniť projekty, ktoré vytvárajú alebo zlepšujú cezhraničné prepojenia, vypĺňajú chýbajúce prepojenia a odstraňujú úzke miesta; domnieva sa preto, že v rámci tohto scenára by NPE predstavoval konkrétny prínos k cieľu vytvorenia jednotného európskeho dopravného priestoru;

4.  zdôrazňuje, že NPE bol, je a musí zostať efektívnym a cieleným nástrojom na investovanie do transeurópskej infraštruktúry (TEN) v oblasti dopravy, energetiky a digitálneho sektora a prispievať k prioritám EÚ v oblasti zamestnanosti, rastu a investícií, vnútornému trhu, energetickej únii a klíme a digitálnemu jednotnému trhu;

5.  okrem toho trvá na tom, že NEP by mal byť zameraný na poskytovanie pridanej hodnoty EÚ pre rozvoj prepojenia v oblasti dopravy, najmä tým, že sa zameria na projekty na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré by inak nebolo možné vykonávať bez podpory EÚ;

6.  nabáda Komisiu, aby naďalej prideľovala finančné prostriedky z NPE vo forme grantov, keďže veľká väčšina financovania sa týka projektov, ktoré predstavujú širší regionálny a európsky prínos, no nemajú prístup dostatočnému financovaniu na národnej úrovni alebo trhovému financovaniu;

7.  vyzýva Komisiu, aby zvážila ďalšie spôsoby, ako podporovať NPE ako nástroj politiky so špecifickými sektorovými cieľmi, ktorý je zameraný na komplexné projekty s cezhraničným rozmerom alebo rozmerom interoperability v celej EÚ;

8.  zdôrazňuje význam priameho riadenia, ktoré prináša rýchle prideľovanie finančných prostriedkov a veľmi dobré plnenie rozpočtu, a skutočnosť, že priame riadenie grantov z NPE sa ukazuje ako veľmi efektívne, so širokou databázou projektov a súťaživým výberovým konaním, zameraním na politické ciele EÚ, koordinovaným vykonávaním a plným zapojením členských štátov; zdôrazňuje že Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA) má veľmi dobré výsledky v oblasti finančného riadenia NPE, a to najmä vďaka svojej pružnosti pri rýchlom presmerovávaní finančných prostriedkov, ktoré neboli vynaložené na financovanie akcií, na nové akcie; preto trvá na posilnení INEA, aby sa zabezpečilo, že finančné prostriedky EÚ budú primerane vynaložené;

9.  zdôrazňuje, že dokončenie mnohých rozsiahlych projektov infraštruktúry TEN-T, ktoré sa v súčasnosti realizujú, si vyžaduje významné investície, z ktorých časť závisí od pokračujúcej podpory EÚ, lebo inak existuje riziko ich zastavenia;

10.  poukazuje na výhody komplementárnosti NPE, Horizontu 2020, európskych štrukturálnych investičných fondov (ESIF) a EFSI; poukazuje na to, že Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohézny fond majú silný regionálny rozmer, ktorým reagujú na miestny dopyt a zameriavajú finančnú podporu na menej rozvinuté regióny a tie členské štáty, ktoré sú oprávnené na podporu z Kohézneho fondu;

11.  zdôrazňuje, že je ďalej potrebné vyčleňovať určitú sumu z Kohézneho fondu v nasledujúcom VFR na roky 2021 – 2027 na projekty v oblasti dopravy v rámci NPE s maximálnou mierou financovania, ktorá sa uplatňuje na Kohézny fond; zdôrazňuje, že suma vyčlenená z Kohézneho fondu v nasledujúcom viacročnom finančnom rámci 2021 – 2027 sa musí udržiavať aspoň na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020 a v každom prípade musí byť dostatočná na to, aby sa počas nasledujúceho viacročného finančného rámca 2021 – 2027 dokončili projekty financované z takto pridelených prostriedkov z Kohézneho fondu;

12.  víta iniciatívy, na základe ktorých sa časť rozpočtu z Kohézneho fondu (11,3 miliardy EUR - doprava) plnila prostredníctvom priameho riadenia v rámci NPE; poznamenáva, že investície do dopravnej infraštruktúry EÚ by mali zostať vyváženým systémom centrálne riadených a zdieľaných zdrojov riadenia;

13.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa naďalej angažovali v hlavných politických cieľoch NPE:

a)  pokiaľ ide o dopravu – dobudovanie základnej siete TEN-T do roku 2030 vrátane zavádzania systémov SESAR a ERTMS a dobudovanie komplexnej siete TEN-T do roku 2050;

b)  pokiaľ ide o energetiku - dobudovanie prioritných koridorov TEN-E do roku 2030, a to zdokonalenie a digitalizácia sietí, dosiahnutie cieľov v oblasti vzájomného prepojenia do roku 2030 (vrátane okrajových členských štátov), ​​rozvíjanie príbrežných energetických rozvodných sietí a zabezpečenie dodávok energie, a to aj prostredníctvom synchronizácie;

c)  pokiaľ ide o digitalizáciu - maximalizácia prínosov jednotného digitálneho trhu pre všetkých občanov a podniky do roku 2030, dosiahnutie bezpečnej gigabitovej spoločnosti do roku 2025, príprava na terabitovú konektivitu do roku 2030 a zavedenie celoeurópskej dátovej a digitálnej infraštruktúry;

14.  domnieva sa, že je potrebný aktualizovaný NPE, ktorý pokrýva všetky druhy dopravy vrátane cestnej infraštruktúry a vnútrozemských vodných ciest a ktorý sa zameriava na prepojenia a dobudovanie sietí v okrajových oblastiach a na pokrytie všetkých dopravných potrieb vrátane digitálnych riešení, prechod na iné dopravné modality a udržateľnejšiu dopravu; domnieva sa, že tento aktualizovaný NPE by mal tiež uprednostňovať priamejšie prepojenia medzi základnými a komplexnými sieťami vrátane napríklad horizontálnych priorít, ako sú námorné diaľnice; je presvedčený, že uvedený zámer by sa mal odzrkadľovať v zoznamoch vopred určených projektov, ktoré budú zahrnuté do budúceho nariadenia o NPE;

15.  pripomína, že výzva na predloženie návrhov v rámci kombinovaného financovania v roku 2017, ktorá zlučuje granty NPE s trhovým financovaním, najmä finančnými nástrojmi dostupnými v rámci EFSI, je určená na posilnenie komplementárnosti medzi týmito dvoma systémami pomoci tam, kde je to možné, a zároveň využíva ďalšie zdroje financovania, najmä z EFSI, od súkromných investorov alebo národných podporných bánk;

16.  pripomína, že v telekomunikačnom sektore dvojité zameranie NPE na digitálne cezhraničné služby verejného záujmu a komunikačnú a výpočtovú infraštruktúru ukázalo, že program má významný vplyv na dosiahnutie cieľov jednotného digitálneho trhu EÚ a pomáha rozvíjať a vykonávať spoločné politiky zamerané na riešenie spoločenských problémov vrátane digitálnej transformácie zdravotnej starostlivosti, kybernetickej bezpečnosti, pokrytia 5G koridorov TEN-T a digitalizácie vlád;

17.  pripomína, že návrh Komisie na VFR na rok 2011 zaviedol finančný nástroj s celkovým rozpočtom 50 miliárd EUR, rozdelený na 9,1 miliardy EUR na energetické projekty, 9,2 miliardy EUR na telekomunikačné/digitálne projekty a 21,7 miliardy EUR na dopravné projekty s dodatočnou sumou v objeme 10 miliárd EUR vyčlenenou v Kohéznom fonde na projekty v oblasti dopravy, čím sa celková suma pre dopravný sektor zvýšila na 31,7 miliardy EUR; poukazuje na to, že pri rokovaniach o VFR na roky 2014 – 2020 a EFSI bola suma výrazne znížená;

18.   víta zavedenie medziodvetvových synergií v NPE; očakáva, že budúce usmernenia sektorových politík a nástroj NPE sa stanú pružnejšími a budú uľahčovať synergie a lepšie reagovať na nový technologický vývoj a priority, ako je digitalizácia, pričom urýchlia vytváranie hospodárstva s nízkymi emisiami a budú riešiť spoločné spoločenské výzvy, ako je kybernetická bezpečnosť;

19.  vyzýva Komisiu, aby využila rámec NPE na dosiahnutie cieľov uvedených v Akčnom pláne v oblasti vojenskej mobility: EÚ kráča smerom k obrannej únii;

20.  domnieva sa, že úroveň navrhovaných pridelených finančných prostriedkov pre NPE (ako sa uvádza v oznámení o rozpočte EÚ pre budúcnosť) a najmä nízka úroveň pridelenia prostriedkov pre dopravu je neuspokojivá, a poznamenáva, že táto alokácia je nižšia ako predtým v rámci VFR na roky 2014 – 2020; vyzýva preto Komisiu, aby do návrhu nariadenia o NPE zahrnula vyššiu sumu a prinajmenšom zachovala úroveň financovania nástroja NPE ako v predchádzajúcom VFR v súlade s potrebami a prínosmi dopravnej, energetickej a telekomunikačnej infraštruktúry;

21.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a členským štátom.

 

(1)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

Ú. v. EÚ L 163, 24.6.2017, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

Posledná úprava: 18. septembra 2018Právne oznámenie