Postup : 2018/2718(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0247/2018

Předložené texty :

B8-0247/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 31/05/2018 - 7.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 173kWORD 47k
28.5.2018
PE621.631v01-00
 
B8-0247/2018

předložený na základě prohlášení Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o Nástroji pro propojení Evropy po roce 2020 (2018/2718(RSP))


Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o Nástroji pro propojení Evropy po roce 2020 (2018/2718(RSP))  
B8‑0247/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 311, 312 a 323 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) 2017/1123 ze dne 20. června 2017, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(1),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(2),

–  s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2016 o přípravě povolební revize VFR na období 2014–2020: náměty Parlamentu předcházející návrhu Komise(3),

–  s ohledem na Komisí předložený návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020, ze dne 14. září 2016 (COM(2016)0604) a k němu připojený dokument útvarů Komise (SWD(2016)0299),

–  s ohledem na Komisí předložený návrh změny interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení ze dne 14. září 2016 (COM(2016)0606),

–  s ohledem na ratifikaci Pařížské dohody Evropským parlamentem ze dne 4. října 2016 a Radou ze dne 5. října 2016,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 26. října 2016 o revizi VFR na období 2014–2020 v polovině období(4),

–  s ohledem na stanovisko Evropského výboru regionů ze dne 15. června 2016 o přezkumu víceletého finančního rámce v polovině období (VFR)(5),

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že odvětví dopravy a s ním související infrastruktura jsou zásadní pro rozvoj zemí a pro dobré životní podmínky obyvatel členských států a přispívají k růstu, sociálnímu a hospodářskému začlenění a rozvoji tím, že zvyšují hospodářský potenciál všech regionů EU;

B.  vzhledem k tomu, že Nástroj pro propojení Evropy byl navržen jako společný a ústředně řízený program pro financování dopravní, energetické a telekomunikační infrastruktury coby součást strategie Evropa 2020 pro inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst a cílů EU „20-20-20“ v oblasti energetické a klimatické politiky;

C.  vzhledem k tomu, že Nástroj pro propojení Evropy poskytuje významný podíl financování EU určeného na projekty v oblasti dopravy a energetiky a významně přispívá k dekarbonizaci evropského hospodářství, čímž napomáhá splnit cíle EU týkající se snížení emisí stanovené v rámci Pařížské dohody;

D.  vzhledem k tomu, že projekty spolufinancované z Nástroje pro propojení Evropy by měly odpovídat ambicím EU zvýšit konektivitu v evropském měřítku a soustředit podporu na veřejné statky evropského rozměru; vzhledem k tomu, že Nástroj pro propojení Evropy přispívá k prioritám Komise v oblasti dekarbonizace Evropy v souladu s cíli Pařížské dohody ratifikované všemi členskými státy;

E.  vzhledem k tomu, že pokud jde o evropské strategické investice, Komise již zveřejnila svůj návrh nařízení o zefektivnění opatření pro dosažení pokroku při provádění transevropské dopravní sítě (TEN-T) a očekává se, že do 6. června 2018 zveřejní svůj legislativní návrh Nástroje pro propojení Evropy po roce 2020;

1.  je přesvědčen, že v odvětví dopravy by měly být upřednostněny projekty, které podporují rozvoj způsobů dopravy šetrných k životnímu prostředí, zlepšují přeshraniční propojení, dokončují chybějící články a odstraňují úzká místa tam, kde je to zapotřebí; domnívá se tedy, že v tomto scénáři bude Nástroj pro propojení Evropy schopen konkrétním způsobem přispět k ambici dosáhnout harmonizované a udržitelné evropské dopravní oblasti; zdůrazňuje, že kritéria pro přidělení finančních prostředků EU musí zahrnovat podmínku, že příjemce doloží, jak dotčený projekt přispěje k plnění klimatických cílů;

2.  trvá kromě toho na tom, aby se Nástroj pro propojení Evropy soustředil na poskytování přidané hodnoty EU pro rozvoj konektivity v dopravě, zejména tím, že se zaměří na projekty na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni, které by bez podpory EU nebyly dokončeny; má tedy za to, že Komise by v případě nedostatečného vnitrostátního financování měla nadále přidělovat financování Nástroje pro propojení Evropy v podobě grantů na projekty s širšími regionálními přínosy a přínosy na úrovni EU;

3.  zdůrazňuje přínosy komplementarity Nástroje pro propojení Evropy, programu Horizont 2020 a evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondů); poukazuje na to, že Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) a Fond soudržnosti mají silný regionální rozměr, který reaguje na místní požadavky a soustředí finanční podporu na méně rozvinuté regiony a 15 členských států, které jsou k podpoře z Fondu soudržnosti způsobilé; podotýká kromě toho, že Nástroj pro propojení Evropy se snaží ústředním způsobem řešit prioritu pro celou EU v podobě hlavní sítě TEN-T tím, že se zaměří na integraci EU prostřednictvím přeshraničních spojení a propojení, odstranění úzkých míst a projektů interoperability;

4.  zdůrazňuje, že investice do dopravní infrastruktury EU by při provádění pomocí příspěvku na dopravu z Fondu soudržnosti ve výši 11,3 miliardy EUR měly nadále být vyváženým systémem ústředně řízených zdrojů se sdíleným řízením;

5.  považuje za nezbytné aktualizovat Nástroj pro propojení Evropy tím, že se zaměří na propojení a dokončení sítí v okrajových oblastech a pokrytí všech potřeb v oblasti dopravy, včetně digitálních řešení, modálního přechodu a udržitelnější dopravy; domnívá se, že by tento aktualizovaný Nástroj pro propojení Evropy měl také upřednostnit přímější propojení hlavních a globálních sítí, včetně například horizontálních priorit, jako jsou mořské dálnice a vnitrozemské vodní cesty; je přesvědčen, že to by se mělo promítnout v seznamu předběžně vybraných projektů, který bude obsažen v příštím nařízení o Nástroji pro propojení Evropy;

6.  připomíná, že má-li být hlavní síť dokončena do roku 2030, aktualizovaný Nástroj pro propojení Evropy bude vyžadovat větší účast dotčených občanů na rozhodování, transparentnost při posuzování a sledování environmentálního a finančního provádění finančních prostředků, zlepšení modální integrace a prosazování komodálního provozu;

7.  vítá zavedení meziodvětvové součinnosti v rámci Nástroje pro propojení Evropy; očekává, že budoucí odvětvové politické pokyny a Nástroj pro propojení Evropy budou flexibilnější, aby se usnadnila součinnost, a budou lépe reagovat na nový technologický vývoj a priority, jako je digitalizace, přičemž současně urychlí dekarbonizaci a řešení obecných společenských výzev;

8.  zdůrazňuje, že Nástroj pro propojení Evropy musí zůstat účinným a zacíleným nástrojem pro investice do transevropské infrastruktury (TEN) v dopravním, energetickém a digitálním odvětví a za účelem přispění k prioritám EU ohledně udržitelných pracovních míst, růstu a investic, přičemž současně se musí zabývat změnou klimatu v souladu se všemi souvisejícími horizontálními politikami EU s cílem dosáhnout do roku 2050 dekarbonizace EU;

9.  odmítá, aby byl Nástroj pro propojení Evropy jakkoli využit nebo zapojen do plnění cílů akčního plánu EU o vojenské mobilitě, a domnívá se, že toto využití nespadá do oblasti působnosti nařízení (EU) č. 1315/2013 (o TEN-T) ani nařízení (EU) č. 1316/2013 (o Nástroji pro propojení Evropy);

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi a členským státům.

 

 

(1)

Úř. věst. L 163, 24.6.2017, s. 1.

(2)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0309.

(4)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0412.

(5)

Úř. věst. C 17, 18.1.2017, s. 20.

Poslední aktualizace: 18. září 2018Právní upozornění