Процедура : 2018/2711(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0248/2018

Внесени текстове :

B8-0248/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 31/05/2018 - 7.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0238

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 478kWORD 48k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0244/2018
28.5.2018
PE621.632v01-00
 
B8-0248/2018

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Никарагуа (2018/2711(RSP))


Елена Валенсиано, Рамон Хауреги Атондо, Франсишку Асиш от името на групата S&D

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Никарагуа (2018/2711(RSP))  
B8‑0248/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предишни резолюции относно Никарагуа, и по-специално тези от 18 декември 2008 г.(1), от 26 ноември 2009 г.(2) и 16 февруари 2017 г.(3) относно положението с правата на човека и демокрацията в Никарагуа – случаят на Франсиска Рамирес,

–  като взе предвид изявлението на говорителя на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) от името на ЕС относно 22 април 2018 г. и 15 май 2018 г. относно установяването на национален диалог в Никарагуа,

–  като взе предвид съобщението за медиите на генералния секретариат на Организацията на американските държави (ОАД) от 22 април 2018 г., в което се осъжда насилието в Никарагуа,

–  като взе предвид изявлението, приписвано на говорителя на генералния секретар на ООН, от 23 април 2018 г. относно последните събития в Никарагуа,

–  като взе предвид съвместното изявление на организациите на гражданското общество относно жестоките репресии срещу демонстрациите в Никарагуа,

–  като взе предвид докладите на Никарагуанския център за правата на човека от 4 и 17 май 2018 г.,

–  като взе предвид комюникетата на Конференцията на архиепископите на Никарагуа, и по-специално последното от тях от 23 май 2018 г.,

–  като взе предвид доклада предварителните наблюдения на Междуамериканската комисия по правата на човека от 21 май 2018 г.,

–  като взе предвид сключеното през 2012 г. споразумение за асоцииране между Европейския съюз и държавите от Централна Америка, което влезе в сила през август 2013 г., включително неговите клаузи относно правата на човека,

–  като взе предвид Насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека от юни 2004 г., актуализирани през 2008 г.,

–  като взе предвид Американската конвенция за правата на човека от 1969 г.,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че според Междуамериканската комисия по правата на човека, 76 души са убити, 868 – ранени, пет от които тежко, а 438 – задържани по време на неотдавнашните протести в Никарагуа, започнали на 18 април, след като правителството на президента Даниел Ортега въведе някои промени в системата за социално осигуряване на страната, с които бяха увеличени вноските от наетите лица и работодателите и бяха намалени осигуровките на пенсионерите; като има предвид, че предложението за реформа беше оттеглено на 23 април;

Б.  като има предвид, че на 20 април 2018 г. 600 студенти бяха нападнати в катедралата в Манагуа от силите за борба с безредиците; като има предвид, че Междуамериканската комисия по правата на човека e документирала нападения над четири университетски обекта (Централноамериканския университет на Никарагуа (UCA), Политехническия университет (UPOLI), Националния аграрен университет (UNA) и Автономния национален университет на Никарагуа (UNAN));

В.  като има предвид, че свободата на изразяване и свободата на медиите са сериозно подкопани със спирането и блокирането на четири телевизионни канала, осигуряващи покритие на протестите — Канал 12, Канал де нотисиас де Никарагуа, Теленорте и Канал 51, последният от които принадлежи на Епископалната конференция на Никарагуа; като има предвид, че този акт на държавна цензура беше осъден от Междуамериканската комисия по правата на човека на 24 април; като има предвид, че каналът „100 % Нотисиас“ беше заглушавана и не беше в състояние да излъчва в продължение на шест дни; като има предвид, че журналистът Анхел Едуардо Гаона беше сред убитите по време на протестите; като има предвид, че убийството – случило се по време на предаване на живо – предизвика още по-разгорещени протести и бунтове;

Г.  като има предвид, че Междуамериканската комисия по правата на човека докладва също така за случаи на произволно задържане, изтезания, нечовешко третиране, цензура, широко разпространени нападения срещу медиите и сплашване на журналисти, както и нападенията, имащи за цел да попречат на демонстрантите да упражняват своето право на мирен протест; като има предвид, че Междуамериканската комисия по правата на човека потвърждава липсата на неутралност и прекомерното използване на сила от страна на държавните сили за сигурност;

Д.  като има предвид, че правозащитни организации регистрират голям брой твърдения за отказ за оказване на помощ и лечение на ранени демонстранти в обществените болници;

Е.  като има предвид, че на 6 май беше създадена Комисия за истината, а на 19 май започна и национален диалог, в който никарагуанските епископи играят ролята на посредници; като има предвид, че на 23 май епископите обявиха временното прекратяване на националния диалог, до второ нареждане, поради липсата на консенсус; като има предвид, че те предложиха създаването на съвместна комисия, състояща се от шестима души, трима представители на правителството и трима от платформата „Граждански алианс за справедливост и демокрация“;

1.  поднася своите съболезнования на семействата на жертвите; категорично осъжда насилието, избухнало в Никарагуа, и факта, че то беше причина за смъртта на най-малко 76 души; изразява съжаление по повод използването на прекомерна сила от страна на властите за разпръскване на протестите; призовава правителството незабавно да прекрати всякакви репресии и произволни арести и да разпусне всякакви групи, използващи насилие;

2.  отправя искане към правителството да закриля правото на демонстрации, като гарантира безопасността на всички мирни демонстранти; призовава правителството да прилага международните стандарти за употреба на сила от страна на държавните сили за сигурност и да приеме независим международен механизъм за разследване да разследва смъртта на убитите по време на протестите; призовава също така демонстрантите и организациите на гражданското общество, които оглавяват протестите, да се въздържат от използването на насилие при упражняването на своите права;

3.  призовава правителството да направи всичко, което е по силите му, за да гарантира, че няма да бъде допусната безнаказаност за извършителите на престъпленията и да осигури по-добър достъп до механизми за защита за свидетелите и лицата, сигнализиращи за нередности; отправя искане за създаването на публичен регистър за приема на лица в болниците, както беше поискано от Междуамериканската комисия по правата на човека;

4.  изразява съжаление по повод на нарушенията на свободата на медиите в Никарагуа, както преди, така и по време на протестите; счита, че изземването на медийни инсталации от страна на органите по време на протестите е неприемливо; призовава правителството да възстанови изцяло свободата на медиите и свободата на изразяване в страната и да преустанови тормоза срещу журналисти;

5.  изразява дълбока загриженост във връзка с влошаващото се положение с правата на човека в Никарагуа и постоянното подкопаване на никарагуанската демокрация и гражданските и политически права на никарагуанските граждани; потвърждава, че демонстрациите показват недоволството на гражданите по отношение на политическата власт в Никарагуа; припомня, че към първоначалните протести срещу реформата на системата за социално осигуряване бяха добавени нови въпроси относно функционирането на демокрацията и принципите на правовата държава; подчертава, че националният диалог следва да включва и политически реформи в страната, по-специално реформа на избирателната система и евентуално постигане на съгласие относно график на изборите;

6.  приветства създадените неотдавна национален диалог и Комисия за истината; припомня, че единственият изход от кризата е по пътя на диалога и преговорите; призовава, като въпрос с неотложен характер, за създаването на съвместен комитет и за възобновяване на преговорите; подчертава, че този диалог следва да се провежда в отсъствието на насилие и репресии, при зачитане на закона и конституцията на страната и на принципа, че всяка промяна в закона следва да се извършва в съответствие с предвидените в него процедури;

7.  призовава Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да продължи да си сътрудничи с Никарагуа за постигане на мирно и постигнато чрез преговори решение на кризата и да предостави, при поискване, посредничество и консултации;

8.  изтъква, че в светлината на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и страните от Централна Америка на Никарагуа трябва да се припомни необходимостта от зачитане на принципите на правовата държава, демокрацията и правата на човека, които се подкрепят и насърчават от Европейския съюз; настоятелно призовава ЕС да наблюдава ситуацията и ако е необходимо, да извърши оценка на възможни мерки, които да бъдат предприети;

9.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки, на генералния секретар на Организацията на американските държави, на Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, на Централноамериканския парламент и на правителството и парламента на Република Никарагуа.

 

(1)

ОВ C 45E, 23.2.2010 г., стр. 89.

(2)

ОВ C 285E, 21.10.2010 г., стр. 74.

(3)

Приети текстове, P8_TA(2017)0043.

Последно осъвременяване: 30 май 2018 г.Правна информация