Menettely : 2018/2711(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0248/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0248/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 31/05/2018 - 7.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0238

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 168kWORD 46k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0244/2018
28.5.2018
PE621.632v01-00
 
B8-0248/2018

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Nicaraguan tilanteesta (2018/2711(RSP))


Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis S&D-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Nicaraguan tilanteesta (2018/2711(RSP))  
B8‑0248/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Nicaraguasta ja erityisesti 18. joulukuuta 2008(1), 26. marraskuuta 2009(2) ja 16. helmikuuta 2017(3) antamansa päätöslauselmat ihmisoikeus- ja demokratiatilanteesta Nicaraguassa ja Francisca Ramírezin tapauksesta,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan tiedottajan EU:n puolesta 15. toukokuuta 2018 antaman julkilausuman kansallisen vuoropuhelun edistämisestä Nicaraguassa,

–  ottaa huomioon Amerikan valtioiden järjestön pääsihteeristön 22. huhtikuuta 2018 antaman lehdistötiedotteen, jossa tuomittiin väkivaltaisuudet Nicaraguassa,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin tiedottajan 23. huhtikuuta 2018 antaman julkilausuman Nicaraguan viimeaikaisista tapahtumista,

–  ottaa huomioon kansalaisyhteiskunnan järjestöjen yhteisen lausunnon mielenosoitusten väkivaltaisesta tukahduttamisesta Nicaraguassa,

–  ottaa huomioon Nicaraguan ihmisoikeuskeskuksen (CENIDH) 4. ja 17. toukokuuta 2018 julkaisemat raportit,

–  ottaa huomioon Nicaraguan episkopaalisen konferenssin laatimat tiedonannot ja erityisesti viimeisimmän niistä, joka annettiin 23. toukokuuta 2018,

–  ottaa huomioon Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunnan (IACHR) 21. toukokuuta 2018 antaman alustavan tarkkailuraportin,

–  ottaa huomioon vuonna 2012 tehdyn Euroopan unionin ja Keski-Amerikan maiden välisen assosiaatiosopimuksen, joka tuli voimaan elokuussa 2013, ja sen ihmisoikeuslausekkeet,

–  ottaa huomioon kesäkuussa 2004 määritellyt ja vuonna 2008 päivitetyt ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat,

–  ottaa huomioon vuonna 1969 tehdyn Amerikan ihmisoikeussopimuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että IACHR:n mukaan 76 ihmistä on saanut surmansa, 868 on loukkaantunut, joista viisi vakavasti, ja 438 ihmistä on pidätetty Nicaraguan viimeaikaisissa mielenosoituksissa, jotka alkoivat 18. huhtikuuta, sen jälkeen kun presidentti Daniel Ortegan hallitus oli tehnyt maan sosiaaliturvajärjestelmään muutoksia, joilla nostettiin työntekijöiden ja työnantajien maksuja ja leikattiin eläke-etuuksia; ottaa huomioon, että uudistusehdotus peruutettiin 23. huhtikuuta;

B.  ottaa huomioon, että 20. huhtikuuta 2018 mellakkapoliisi hyökkäsi 600 opiskelijan kimppuun Managuan katedraalissa; ottaa huomioon, että IACHR on raportoinut hyökkäyksistä neljään yliopistoon (UCA, UPOLL, UNA ja UNAN);

C.  ottaa huomioon, että sananvapautta ja tiedotusvälineiden vapautta on vakavasti heikennetty, kun neljä tv-kanavaa, jotka ovat uutisoineet mielenosoituksista – Canal 12, Canal de Noticias de Nicaragua (CDNN23), Telenorte ja Canal 51, on suljettu ja niiden lähetykset on estetty, viimeksi mainittu kuuluu Nicaraguan episkopaaliselle konferenssille; ottaa huomioon, että IACHR tuomitsi tämän valtiollisen sensuurin 24. huhtikuuta; ottaa huomioon, että 100 % Noticias -uutiskanavan lähetyksiä häirittiin eikä se voinut lähettää ohjelmaa kuuteen päivään; ottaa huomioon, että toimittaja Ángel Eduardo Gahona oli yksi protesteissa surmansa saaneista; ottaa huomioon, että murha, joka tapahtui suoran lähetyksen aikana, lietsoi vielä suurempia protesteja ja mellakoita;

D.  ottaa huomioon, että IACHR on myös raportoinut mielivaltaisista pidätyksistä, kidutuksesta, epäinhimillisestä kohtelusta, sensuurista, laajalle levinneistä hyökkäyksistä tiedotusvälineitä vastaan ja toimittajien pelottelusta sekä mielenosoittajia vastaan tehdyistä hyökkäyksistä, joilla pyritään estämään heitä käyttämästä oikeuttaan osoittaa mieltään rauhanomaisesti; ottaa huomioon, että IACHR on todennut valtion turvallisuusjoukkojen puolueellisuuden ja liiallisen voimankäytön;

E.  ottaa huomioon, että ihmisoikeusjärjestöt ovat saaneet runsaasti valituksia, että loukkaantuneet mielenosoittajat eivät saa apua tai hoitoa julkisissa sairaaloissa;

F.  ottaa huomioon, että 6. toukokuuta perustettiin totuuskomissio ja 19. toukokuuta käynnistettiin kansallinen vuoropuhelu, jossa Nicaraguan piispat toimivat välittäjinä; ottaa huomioon, että 23. toukokuuta piispat ilmoittivat kansallisen vuoropuhelun keskeyttämisestä toistaiseksi, koska yksimielisyyteen ei ollut päästy; ottaa huomioon, että piispat ehdottivat yhteisen komitean perustamista, johon kuuluisi kuusi henkilöä, joista kolme edustaa hallitusta ja kolme kansalaisliikettä ”Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia”;

1.  ilmaisee osanottonsa uhrien perheille; tuomitsee jyrkästi Nicaraguassa puhjenneet väkivaltaisuudet, joiden seurauksena ainakin 76 ihmistä on kuollut; pitää valitettavana viranomaisten liiallista voimankäyttöä mielenosoitusten hajottamiseen; kehottaa hallitusta lopettamaan välittömästi kaikki tukahduttamistoimet ja mielivaltaiset pidätykset sekä lakkauttamaan kaikki väkivaltaiset ryhmät;

2.  kehottaa hallitusta suojelemaan mielenosoitusoikeutta varmistamalla kaikkien rauhanomaisiin mielenosoituksiin osallistuvien turvallisuus; kehottaa hallitusta soveltamaan kansainvälisiä normeja, jotka koskevat valtion turvallisuusjoukkojen voimankäyttöä, ja hyväksymään kansainvälisen riippumattoman tutkimusmekanismin mielenosoituksissa surmattujen tapausten tutkimiseksi; pyytää lisäksi mielenosoittajia ja kansalaisjärjestöjä, jotka johtavat protesteja, pidättäytymään väkivallasta käyttäessään oikeuksiaan;

3.  kehottaa hallitusta tekemään kaikkensa varmistaakseen, että rikoksiin syyllistyneitä ei jätetä rankaisematta, ja helpottaakseen todistajien ja väärinkäytösten paljastajien pääsyä suojelumekanismeihin; pyytää perustamaan julkisen rekisterin sairaalahoitoon otetuista henkilöistä, kuten Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunta on vaatinut;

4.  pitää valitettavana tiedotusvälineiden vapauden rikkomista Nicaraguassa sekä ennen mielenosoituksia että niiden aikana; katsoo, että viranomaisten tekemää tiedotusvälineiden takavarikointia mielenosoitusten aikana ei voida hyväksyä; kehottaa hallitusta palauttamaan maahan tiedotusvälineiden täydellisen vapauden ja sananvapauden ja lopettamaan toimittajien häirinnän;

5.  on syvästi huolestunut ihmisoikeustilanteen heikkenemisestä Nicaraguassa ja Nicaraguan demokratian ja kansalaisoikeuksien sekä poliittisten oikeuksien vähittäisestä rapautumisesta; toteaa, että mielenosoitukset ovat osoittaneet kansalaisten tyytymättömyyden poliittiseen valtaan Nicaraguassa; muistuttaa, että alkuperäisiin sosiaaliturvajärjestelmän uudistamista vastustaviin protesteihin on tullut mukaan myös laajempia kysymyksiä demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen toimivuudesta; korostaa, että kansalliseen vuoropuheluun olisi myös sisällytettävä poliittiset uudistukset maassa, erityisesti vaalijärjestelmän uudistus ja mahdollisesti sopimus vaalien aikataulusta;

6.  panee tyytyväisenä merkille kansallisen vuoropuhelu- ja totuuskomission perustamisen; muistuttaa, että ainoa keino selviytyä kriisistä on vuoropuhelu ja neuvottelut; vaatii kiireellisesti yhteisen komitean perustamista ja neuvottelujen käynnistämistä uudelleen; korostaa, että vuoropuhelua olisi käytävä väkivallattomasti ja ilman tukahduttamista, kunnioittaen lakeja ja perustuslakia sekä periaatetta, jonka mukaan lakimuutokset olisi tehtävä laillisten menettelyjen mukaisesti;

7.  pyytää Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) jatkamaan yhteistyötä Nicaraguan kanssa rauhanomaisen ja neuvotellun ratkaisun löytämiseksi kriisiin ja tarjoamaan pyydettäessä sovittelua ja neuvontaa;

8.  muistuttaa, että Euroopan unionin ja Keski-Amerikan maiden välisen assosiaatiosopimuksen mukaisesti Nicaraguaa on muistutettava tarpeesta noudattaa oikeusvaltion, demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen periaatteita, joita EU puolustaa ja edistää; kehottaa EU:ta valvomaan tilannetta ja arvioimaan tarpeen mukaan, mihin toimiin olisi mahdollisesti ryhdyttävä;

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille, EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle, Keski-Amerikan parlamentille ja Nicaraguan tasavallan hallitukselle ja parlamentille.

(1)

EUVL C 45E, 23.2.2010, s. 89.

(2)

EUVL C 285E, 21.10.2010, s. 74.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0043.

Päivitetty viimeksi: 30. toukokuuta 2018Oikeudellinen huomautus