PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 152kWORD 48k
29.5.2018
PE621.659v01-00
 
B8-0272/2018

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


lypsylehmien hyvinvoinnista Euroopan unionissa


Dominique Bilde, Philippe Loiseau

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys lypsylehmien hyvinvoinnista Euroopan unionissa  
B8‑0272/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 13 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että Euroopan unionissa kasvatetaan 23,5 miljoonaa lypsylehmää, jotka tuottavat vuosittain 168 miljoonaa tonnia maitoa, että maidon osuus unionin maataloustuotannosta on 15 prosenttia ja että geneettisen valinnan tuloksena lehmäkohtainen tuotanto on tasaisesti noussut viime vuosikymmenien aikana;

B.  ottaa huomioon, että erityissäännösten puuttuessa tämä tuotanto kuuluu direktiivin 98/68/EY soveltamisalaan, mutta että Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) suosituksen G-2006-113 ja terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston kertomuksen (2017) mukaan lypsylehmien elinympäristössä ja ravinnossa on puutteita ja niihin kohdistuu liiallista geneettistä valintaa;

C.  korostaa erityisesti, että niittoruokintajärjestelmillä on merkittävä vaikutus nautojen hyvinvointiin;

1.  kehottaa komissiota antamaan lypsylehmien kasvatuksesta suosituksia, joissa käytetään mallina erityisesti Maailman eläintautijärjestön normeja ja jotka perustuvat yhdenmukaistettuihin hyvinvointi-indikaattoreihin;

2.  kehottaa komissiota tukemaan kansallisia strategioita ja eläinlääkärien yhdistyksiä laatimaan ohjeellisia hyviä käytäntöjä koskevia oppaita.

 

Päivitetty viimeksi: 18. kesäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus