Menettely : 2018/2741(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0275/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0275/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/06/2018 - 7.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0266

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 264kWORD 52k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0275/2018
11.6.2018
PE621.673v01-00
 
B8-0275/2018

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Georgian miehitetyistä alueista kymmenen vuotta Venäjän hyökkäyksen jälkeen (2018/2741(RSP))


Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová, Željana Zovko PPE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Georgian miehitetyistä alueista kymmenen vuotta Venäjän hyökkäyksen jälkeen (2018/2741(RSP))  
B8‑0275/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 12. elokuuta 2008 tehdyn tulitaukosopimuksen, jonka välittäjänä toimi EU ja jonka Georgia ja Venäjän federaatio ovat allekirjoittaneet, sekä 8. syyskuuta 2008 tehdyn täytäntöönpanosopimuksen,

–  ottaa huomioon 21. tammikuuta 2016 antamansa päätöslauselman Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa tehdyistä assosiaatiosopimuksista / pitkälle menevistä ja laaja-alaisista vapaakauppa-alueista(1),

–  ottaa huomioon 13. joulukuuta 2017 antamansa päätöslauselman yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskevasta vuosittaisesta kertomuksesta(2),

–  ottaa huomioon itäisen kumppanuuden huippukokousten yhteiset julkilausumat ja erityisesti Brysselissä vuonna 2017 annetun yhteisen julkilausuman,

–  ottaa huomioon komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon yhteiset tiedonannot Euroopan naapuruuspolitiikasta (ENP), erityisesti 18. toukokuuta 2017 annetun kertomuksen tarkistetun Euroopan naapuruuspolitiikan täytäntöönpanosta (JOIN(2017)0018) ja 9. kesäkuuta 2017 julkaistun yhteisen valmisteluasiakirjan ”Eastern Partnership – 20 Deliverables for 2020: Focusing on key priorities and tangible results” (SWD(2017)0300), sekä vuonna 2016 annetun tiedonannon ”Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspoliittinen globaalistrategia”,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa itäisen naapuruston tilanteesta ja erityisesti 15. marraskuuta 2017 antamansa suosituksen neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle itäisestä kumppanuudesta ennen marraskuussa 2017 pidettävää huippukokousta(3),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että unioni tukee vahvasti Georgian itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä;

B.  toteaa unionin olevan edelleen sitoutunut Venäjän ja Georgian konfliktin rauhanomaiseen ratkaisuun, jossa sovelletaan kaikilta osin kansainvälisen oikeuden perusnormeja ja -periaatteita;

C.  toteaa, että kymmenen vuotta sen jälkeen kun Venäjä hyökkäsi Georgiaan ja miehitti sen alueita elokuun 2008 sodassa, se jatkaa edelleen laitonta miehitystä ja toteuttaa toimia liittääkseen käytännössä itseensä Georgialle kuuluvat Abhasian ja Tshinvalin alueen / Etelä-Ossetian, mikä rapauttaa kansainvälistä oikeutta ja sääntöihin perustuvaa kansainvälistä järjestelmää;

D.  toteaa, että kymmenen vuotta Venäjän ja Georgian sodan jälkeen Venäjä rikkoo edelleen kansainvälisiä velvoitteitaan ja kieltäytyy panemasta täytäntöön EU:n välityksellä 12. elokuuta 2008 tehtyä tulitaukosopimusta;

E.  toteaa, että Venäjä vahvistaa edelleen laitonta sotilaallista läsnäoloaan Georgian miehitetyillä alueilla ja kasvattaa edelleen sotilaallista voimaansa ja lisää sotaharjoituksiaan, mikä horjuttaa vakavasti paikallista turvallisuustilannetta;

F.  toteaa, että Venäjä jatkaa Abhasian ja Tshinvalin alueen / Etelä-Ossetian eristämistä muusta maasta, sillä se sulkee niin kutsuttuja ylityspisteitä, pystyttää piikkilanka-aitoja ja muita keinotekoisia esteitä ja pidentää entisestään hallinnollista rajalinjaa;

G.  toteaa, että sadoiltatuhansilta maan sisällä siirtymään joutuneilta ja pakolaisilta evätään edelleen heidän perusoikeutensa turvalliseen ja arvokkaaseen kotiinpaluuseen;

H.  toteaa, että Georgian miehitetyillä alueilla ilmenee edelleen räikeitä ihmisoikeusloukkauksia, joiden kohteena ovat muun muassa liikkumisen ja asuinpaikan vapaus, oikeus omaisuuteen ja oikeus saada opetusta omalla kielellään, sekä laittomia pidätyksiä ja sieppauksia;

I.  toteaa, että koska Georgialle kuuluvat Abhasia ja Tshinvalin alue / Etelä-Ossetia ovat käytännössä Venäjän valvonnassa, Venäjä kantaa täyden vastuun vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja paikallisesta erittäin huolestuttavasta humanitaarisesta tilanteesta;

1.  tukee edelleen vahvasti Georgian itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä;

2.  vaatii Venäjää lopettamaan Georgialle kuuluvien Abhasian ja Tshinvalin alueen / Etelä-Ossetian miehityksen ja kunnioittamaan täysimääräisesti Georgian itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta sekä sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen loukkaamattomuutta kansainvälisen oikeuden, YK:n peruskirjan, vuoden 1975 Helsingin päätösasiakirjan, Etykin vuoden 1990 uutta Eurooppaa koskevan Pariisin peruskirjan ja asiaa koskevien YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien mukaisesti;

3.  vaatii Venäjää kumoamaan päätöksensä Georgialle kuuluvien Abhasian ja Tshinvalin alueen / Etelä-Ossetian niin kutsutun itsenäisyyden tunnustamisesta;

4.  korostaa, että Venäjän on noudatettava ehdoitta kaikkia 12. elokuuta 2008 tehdyn tulitaukosopimuksen määräyksiä, eritoten sitoumusta vetää pois kaikki joukkonsa, ja että sen on taattava EU:n tarkkailuoperaatiolle rajoittamaton pääsy kaikille miehitetyille alueille;

5.  kehottaa Venäjää noudattamaan rauhanomaisen konfliktinratkaisun periaatetta ja vastaamaan samalla eleellä Georgian yksipuoliseen voimankäytöstä pidättymistä koskevaan sitoumukseen, jonka Georgian presidentti antoi Euroopan parlamentille 23. marraskuuta 2010 pitämässään puheessa;

6.  kehottaa Venäjää lopettamaan hallinnollisella rajalinjalla jatkuvan rajanmääritystoiminnan ja pidättäytymään piikkilanka-aitojen ja muiden keinotekoisten esteiden asentamisesta; kehottaa Venäjää myös lopettamaan Georgian hallituksen valvonnassa olevien alueiden valtaamisen ja hallinnollisen rajalinjan jatkamisen; toteaa, että näillä toimilla pyritään estämään ihmisten välisiä yhteyksiä ja eristämään kummankin miehitetyn alueen väestöt;

7.  kehottaa Venäjää, jonka valvonnassa nämä alueet käytännössä ovat, lopettamaan ihmisoikeusloukkaukset, liikkumista ja asuinpaikkaa koskevan vapauden rajoittamisen, etnisyyteen perustuvan syrjinnän sekä omaisuutta koskevan oikeuden ja omalla kielellä annettavaa opetusta koskevan oikeuden loukkaamisen Georgian miehitetyillä alueilla;

8.  kehottaa Venäjää sallimaan maan sisällä siirtymään joutuneiden ja pakolaisten turvallisen ja arvokkaan kotiinpaluun ja varmistamaan kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen esteettömän pääsyn paikan päälle;

9.  vahvistaa EU:n olevan vahvasti sitoutunut Venäjän ja Georgian välisen konfliktin rauhanomaisessa ratkaisussa avustamiseen sekä tunnustamattomuus- ja lähentymispolitiikkaan; toteaa EU:n hyödyntävän kaikkia käytettävissään olevia välineitä osana laaja-alaista lähestymistapaa, johon kuuluvat Etelä-Kaukasiaan ja Georgian kriisiä varten nimitetty erityisedustaja, toimiminen yhtenä Geneven kansainvälisten neuvottelujen puheenjohtajista ja EU:n tarkkailuoperaatio Georgiassa;

10.  korostaa, että Georgian konflikti ja muut meneillään olevat pitkittyneet konfliktit entisen Neuvostoliiton alueella voidaan ratkaista rauhanomaisesti vain siten, että kansainvälinen yhteisö vastustaa yhtenäisesti ja päättäväisesti Venäjän miehityspolitiikkaa ja muiden alueiden itseensä liittämistä;

11.  tuo julki syvän kiitollisuutensa EU:n tarkkailuoperaatiossa palvelleille miehille ja naisille; huomauttaa, että EU:n tarkkailuoperaatio on ainut pysyvästi paikalla oleva kansainvälinen toimija ja tarjoaa puolueetonta tietoa tilanteesta hallinnollisella rajalinjalla;

12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Georgian presidentille, hallitukselle ja parlamentille.

 

(1)

EUVL C 11, 12.1.2018, s. 82.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0493.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0440.

Päivitetty viimeksi: 13. kesäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus