Förfarande : 2018/2741(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0275/2018

Ingivna texter :

B8-0275/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/06/2018 - 7.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0266

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 340kWORD 52k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0275/2018
11.6.2018
PE621.673v01-00
 
B8-0275/2018

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om georgiska ockuperade territorier tio år efter den ryska invasionen (2018/2741(RSP))


Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová, Željana Zovko för PPE-gruppen

Europaparlamentets resolution om georgiska ockuperade territorier tio år efter den ryska invasionen (2018/2741(RSP))  
B8‑0275/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av det avtal om eldupphör av den 12 augusti 2008 som undertecknades av Georgien och Ryssland efter medling av EU samt genomförandeavtalet av den 8 september 2008,

–  med beaktande av sin resolution av den 21 januari 2016 om associeringsavtalen/de djupgående och omfattande frihandelsområdena med Georgien, Moldavien och Ukraina(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 13 december 2017 om årsrapporten om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken(2),

–  med beaktande av de gemensamma förklaringarna från toppmötena inom det östliga partnerskapet, särskilt den som man enades om i Bryssel 2017,

–  med beaktande av kommissionens och Europeiska utrikestjänstens gemensamma meddelanden om den europeiska grannskapspolitiken, särskilt rapporten av den 18 maj 2017 om genomförandet av översynen av den europeiska grannskapspolitiken (JOIN(2017)0018) och det gemensamma arbetsdokumentet av den 9 juni 2017 Eastern Partnership – 20 Deliverables for 2020: Focusing on key priorities and tangible results (SWD(2017)0300) samt 2016 års meddelande En global strategi för Europeiska unionens utrikes- och säkerhetspolitik,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i det östra grannskapet, särskilt sin rekommendation av den 15 november 2017 till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten om det östliga partnerskapet inför toppmötet i november 2017(3),

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU stöder helhjärtat Georgiens suveränitet och territoriella integritet inom landets internationellt erkända gränser.

B.  EU står fast vid att nå en fredlig lösning på konflikten mellan Ryssland och Georgien med full respekt för de grundläggande folkrättsliga normerna och principerna.

C.  Efter tio år av militära angrepp, och sedan invasionen av Georgien under kriget i augusti 2008, fortsätter Ryssland sin olagliga ockupation och sina åtgärder i riktning mot en faktisk annektering av de georgiska regionerna Abchazien och Tschinvaliregionen/Sydossetien, och undergräver därmed folkrätten och det regelbaserade internationella systemet.

D.  Tio år efter kriget mellan Ryssland och Georgien fortsätter Ryssland att bryta mot sina internationella förpliktelser och vägrar att genomföra det EU-frammedlade avtalet om eldupphör av den 12 augusti 2008.

E.  Ryssland förstärker sin olagliga militära närvaro ytterligare i Georgiens ockuperade territorier samt ökar den militära upptrappningen och militärövningarna, vilket allvarligt destabiliserar säkerhetsläget på plats.

F.  Ryssland fortsätter att isolera Abchazien och Tschinvaliregionen/Sydossetien och dess invånare från resten av landet genom att stänga de så kallade gränsövergångarna och resa taggtrådsstängsel och andra konstgjorda hinder och genom att förlänga den administrativa gränslinjen ytterligare.

G.  Hundratusentals internflyktingar och flyktingar som utvisats med tvång är fortfarande berövade sin grundläggande rättighet att på ett säkert och värdigt sätt återvända till sina hem.

H.  De grova kränkningarna av de mänskliga rättigheterna, såsom rätten till rörelse- och uppehållsfrihet, rätten till egendom och rätten till tillgång till utbildning på modersmålet, olagliga frihetsberövanden och kidnappningar fortsätter att äga rum i de ockuperade områdena i Georgien.

I.  Ryssland, som utövar faktisk kontroll över de georgiska regionerna Abchazien och Tschinvaliregionen/Sydossetien, bär hela ansvaret för de allvarliga människorättskränkningarna och den humanitära situationen på plats.

1.  Europaparlamentet upprepar sitt starka stöd för principen om suveränitet och Georgiens territoriella integritet inom landets internationellt erkända gränser.

2.  Europaparlamentet kräver att Ryssland upphör med sin ockupation av de georgiska territorierna Abchazien och Tschinvaliregionen/Sydossetien och fullt ut respekterar Georgiens suveränitet och territoriella integritet samt okränkbarheten av landets internationellt erkända gränser, i enlighet med folkrätten, FN-stadgan, Helsingforsslutakten från 1975, 1990 års OSSE-stadga från Paris för ett nytt Europa och relevanta resolutioner från FN:s säkerhetsråd.

3.  Europaparlamentet kräver att Ryssland upphäver sitt beslut om erkännandet av det så kallade oberoendet för de georgiska territorierna Abchazien och Tschinvaliregionen/Sydossetien.

4.  Europaparlamentet framhåller behovet av att Ryssland villkorslöst uppfyller alla bestämmelser i avtalet om eldupphör av den 12 augusti 2008, framför allt åtagandet om att dra tillbaka alla sina militära styrkor och garantera EU:s övervakningsuppdrag (EUMM) fullständigt och obegränsat tillträde till de ockuperade territorierna.

5.  Europaparlamentet uppmanar Ryssland att respektera principen om fredlig konfliktlösning, och Georgiens ensidiga åtagande att inte använda våld, i enlighet med vad som bekräftades av Georgiens president i hans tal till Europaparlamentet den 23 november 2010.

6.  Europaparlamentet uppmanar Ryssland att upphöra med gränsuppbyggnaden utmed de administrativa gränslinjerna genom att avstå från att resa taggtrådsstängsel och andra konstgjorda hinder, och upphöra med att inkräkta på områden som kontrolleras av den georgiska regeringen och inte utöka den administrativa gränslinjen ytterligare, det vill säga avstå från åtgärder som är utformade för att hindra direkta personkontakter och isolera befolkningsgrupperna i båda de ockuperade regionerna.

7.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Ryssland, som är den makt som utövar den faktiska kontrollen, att upphöra med sina kränkningar av de mänskliga rättigheterna, begränsningar av rörelse- och uppehållsfriheten, diskriminering på grund av etniskt ursprung, och åsidosättande av rätten till egendom och tillgång till utbildning på modersmålet i de ockuperade territorierna i Georgien.

8.  Europaparlamentet vädjar till Ryssland att göra det möjligt för internflyktingar och flyktingar att på ett säkert och värdigt sätt återvända till sina hem och säkerställa ett obehindrat tillträde på plats för internationella människorättsorganisationer.

9.  Europaparlamentet bekräftar EU:s starka åtagande att bidra till en fredlig lösning på konflikten mellan Ryssland och Georgien genom att använda alla de instrument som den har till sitt förfogande som ett led i en övergripande strategi, däribland EU:s särskilda representant för Sydkaukasien och krisen i Georgien, sitt medordförandeskap vid de internationella diskussionerna i Genève, EUMM i Georgien och politiken om icke-erkännande och dialog.

10.  Europaparlamentet betonar att endast en enhetlig och bestämd hållning från det internationella samfundet mot Rysslands ockupations- och annekteringspolitik kan leda till en fredlig lösning på konflikten i Georgien och andra pågående utdragna konflikter i det forna Sovjetunionen.

11.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa tacksamhet till de män och kvinnor som har tjänstgjort i EUMM. Parlamentet påminner om att EUMM utgör den enda permanenta internationella närvaron på plats och tillhandahåller opartisk information om situationen utmed den administrativa gränslinjen.

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament samt Georgiens president, regering och parlament.

(1)

EUT C 11, 12.1.2018, s. 82.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2017)0493.

(3)

Antagna texter, P8_TA(2017)0440.

Senaste uppdatering: 13 juni 2018Rättsligt meddelande