Postup : 2018/2741(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0276/2018

Předložené texty :

B8-0276/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/06/2018 - 7.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0266

NÁVRH USNESENÍ
PDF 345kWORD 49k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0275/2018
11.6.2018
PE621.674v01-00
 
B8-0276/2018

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,


o okupovaných územích Gruzie 10 let po ruské invazi (2018/2741(RSP))


Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Jan Zahradil za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o okupovaných územích Gruzie deset let po ruské invazi (2018/2741(RSP))  
B8‑0276/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na dohodu o příměří ze dne 12. srpna 2008, kterou zprostředkovala EU a kterou podepsaly Gruzie a Ruská federace, a na prováděcí dohodu ze dne 8. září 2008,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 21. ledna 2016 o dohodách o přidružení a prohloubených a komplexních zónách volného obchodu s Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 13. prosince 2017 o výroční zprávě o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky(2),

–  s ohledem na společná prohlášení přijatá na summitech Východního partnerství, zejména s ohledem na prohlášení dohodnuté v Bruselu v roce 2017,

–  s ohledem na společná sdělení Komise a Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) o evropské politice sousedství (EPS), zejména na zprávu ze dne 18. května 2017 o provádění přezkumu EPS (JOIN(2017)0018) a společný pracovní dokument ze dne 9. června 2017 nazvaný „“ Eastern Partnership – 20 Deliverables for 2020: Focusing on key priorities and tangible results (Východní partnerství – 20 výstupů do roku 2020: Zaměření se na hlavní priority a hmatatelné výsledky) (SWD(2017)0300), jakož i sdělení z roku 2016 o globální strategii zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie,

–  s ohledem na svá dřívější usnesení o situaci ve východním sousedství, zvláště pak na své doporučení ze dne 15. listopadu 2017 Radě, Komisi a ESVČ k Východnímu partnerství před summitem konaným v listopadu 2017(3),

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že 10 let po ruské vojenské invazi do Gruzie, k níž došlo v srpnu 2008, Ruská federace pokračuje i nadále v nezákonné okupaci gruzínských území Abcházie a Cchinvali/Jižní Osetie, čímž podrývá mezinárodní právo a mezinárodní systém založený na dodržování pravidel, a že podniká aktivní kroky, jejichž cílem je úplná anexe obou území;

B.  vzhledem k tomu, že Rusko trvale posiluje svou nezákonnou vojenskou přítomnost na okupovaných gruzínských územích tím, že na nich buduje nové základny, dopravuje na ně nové vojenské jednotky a vybavení a provádí na nich vojenská cvičení;

C.  vzhledem k tomu, že Rusko i nadále porušuje své mezinárodní závazky a odmítá plnit dohodu o příměří ze dne 12. srpna 2008, kterou zprostředkovala EU;

D.  vzhledem k tomu, že Rusko se i nadále zasazuje o oddělení obou regionů od zbytku země a uzavírá za tímto účelem další hraniční přechody, vytváří fyzické bariéry podél administrativních hranic (ABL) a vede kampaň zaměřenou na zničení gruzínské kultury;

E.  vzhledem k tomu, že tyto hranice se postupem známým pod označením „posouvání hranic“ pomalu, ale setrvale posouvají stále hlouběji na území spadající pod správu v Tbilisi a na některých místech se nacházejí v těsné blízkosti kriticky významných částí infrastruktury, jako je plynovod;

F.  vzhledem k tomu, že stovky tisíc vysídlených osob nacházejících se na tomto území i uprchlíků násilně vyhnaných z gruzínských území Abcházie a Cchinvali/Jižní Osetie následkem několika vln etnických čistek jsou i nadále zbaveny svého základního práva na bezpečný a důstojný návrat do svých domovů;

G.  vzhledem k tomu, že na okupovaných územích Gruzie jsou porušována základní lidská práva, včetně práva na svobodu pohybu a pobytu, na vlastnictví a na přístup ke vzdělání v rodném jazyce; vzhledem k tomu, že i nadále dochází k nezákonnému zadržování osob a k únosům;

H.  vzhledem k tomu, že Ruská federace jakožto mocnost, která na území Abcházie a Cchinvali/Jižní Osetie vykonává faktickou správu, nese plnou odpovědnost za závažné porušování lidských práv a humanitární situaci v této oblasti;

I.  vzhledem k tomu, že invaze v roce 2008 byla prvním ruským významným a otevřeným útokem proti evropskému řádu; vzhledem k tomu, že po něm následovaly další útoky, včetně anexe Krymu a války na východní Ukrajině;

J.  vzhledem k tomu, že jedním z cílů ruské invaze bylo dosáhnout změny v regionu a zmařit členství Gruzie v NATO, přislíbené o rok dříve na summitu v Bukurešti; vzhledem k tomu, že zdráhavý postoj NATO k přijetí Gruzie a Ukrajiny si Rusko vyložilo jako zelenou pro svou agresi;

K.  vzhledem k tomu, že společná jednorázová návštěva Gruzie, která se konala dne 12. srpna 2008 za účasti východoevropských představitelů Lecha Kaczyńského, prezidenta Polska, Toomasa Hendrika Ilvese, prezidenta Estonska, Valdase Adamkuse, prezidenta Litvy, Ivarse Godmanise, předsedy vlády Lotyšska, a Viktora Juščenka, prezidenta Ukrajiny, je obecně považována za hlavní faktor, který zabránil ruskému postupu na Tbilisi a usnadnil vyjednání příměří ze strany francouzského předsednictví Rady EU;

L.  vzhledem k tomu, že Ruská federace i nadále odmítá v rozporu s dohodou o příměří ze dne 12. srpna 2008, kterou zprostředkovala Evropská unie, umožnit monitorovací misi EU (EUMM) přístup na gruzínská území Abcházie a Cchinvali/Jižní Osetie, čímž této misi brání plně uskutečňovat svůj mandát;

1.  opětovně potvrzuje svou jednoznačnou podporu svrchovanosti a územní celistvosti Gruzie;

2.  vyjadřuje soustrast rodinám všech obětí konfliktu;

3.  oceňuje roli, kterou EU sehrála při vyjednání příměří a poskytování podpory gruzínské straně, zejména zřízením monitorovací mise EU (EUMM); žádá nicméně, aby EU měla ještě aktivnější roli a nadále se aktivně zasazovala o vyřešení sporu prostřednictvím zvláštního zástupce EU pro jižní Kavkaz a krizi v Gruzii jako spolupředsedající ženevským mezinárodním jednáním a prostřednictvím monitorovací mise EU (EUMM);

4.  vysoce oceňuje rozhodné jednání východoevropských představitelů, kteří navštívili Tbilisi v srpnu 2008, kdy se ruské jednotky nacházely pouhých 50 km od gruzínského hlavního města;

5.  opětovně vyzývá Rusko, aby plně respektovalo státní svrchovanost a územní celistvost Gruzie a nedotknutelnost jejích mezinárodně uznávaných hranic, odvolalo uznání oddělení Abcházie a regionu Cchinvali / Jižní Osetie a ukončilo okupaci těchto území, a žádá je o reciproční dodržování závazku nepoužívat vůči Gruzii sílu;

6.  odsuzuje Rusko, Venezuelu, Nikaraguu, Sýrii a Nauru za uznání Abcházie a Jižní Osetie a vyzývá je k tomu, aby své uznání vzaly zpět;

7.  ostře odsuzuje soustavné porušování lidských práv občanů Gruzie ze strany představitelů okupačních sil Ruské federace, včetně vražd, mučení a únosů; vítá v této souvislosti, že gruzínský parlament přijal dvoustranné usnesení, které obsahuje černou listinu osob odpovědných za tyto násilnosti nebo za jejich krytí (Otchozorijův–Tatunašviliho seznam), a vyzývá členské státy a Radu, aby v rámci členského státu nebo v rámci celé EU zařadily na černou listinu osoby, které jsou zařazeny nebo mohou být zařazeny na Otchozorijův–Tatunašviliho seznam, a uvalily na ně sankce;

8.  vyzývá Ruskou federaci, aby v celém rozsahu plnila dohodu o příměří ze dne 12. srpna 2008 a aby s okamžitou platností ukončila proces „posouvání hranic“ a posilování své vojenské přítomnosti na obou okupovaných územích;

9.  připomíná Ruské federaci, že jako okupační síla má vůči obyvatelstvu závazky a že na okupovaných územích Gruzie musí ukončit porušování lidských práv, omezování svobody pohybu a pobytu, diskriminaci na základě národnosti a porušování práva na vlastnictví a přístup ke vzdělání v rodném jazyce;

10.  vyzývá Ruskou federace, aby monitorovací misi EU (EUMM) v souladu s jejím mandátem umožnila bezpodmínečný přístup na gruzínská území Abcházie a Cchinvali/Jižní Osetie;

11.  odsuzuje v této souvislosti veškeré kroky, které Rusko podniká ve snaze dosáhnout úplné anexe území Abcházie a Cchinvali/Jižní Osetie;

12.  konstatuje, že nedostatečná reakce na ruskou agresi proti Gruzii v roce 2008 podnítila Rusko k tomu, aby ve svých agresivních a politických kampaních pokračovalo, a to nejen ve svém sousedství, ale i v jiných částech světa, a aby tímto způsobem oslabovalo a podrývalo mezinárodní řád založený na dodržování pravidel a stabilitu v Evropě i jinde;

13.  zdůrazňuje, že mezinárodní společenství musí zaujmout vůči ruské politice okupací a anexí důsledný, koordinovaný, jednotný a pevný postoj, neboť jedině tak lze zajistit mírové řešení konfliktu v Gruzii a zabránit podobným konfliktům v sousedních oblastech;

14.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, prezidentovi a parlamentu Gruzie a vládě a parlamentu Ruské federace.

 

(1)

Úř. věst. C 11, 12.1.2018, s. 82.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0493.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0440.

Poslední aktualizace: 13. června 2018Právní upozornění