Procedure : 2018/2741(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0276/2018

Indgivne tekster :

B8-0276/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/06/2018 - 7.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0266

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 265kWORD 48k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0275/2018
11.6.2018
PE621.674v01-00
 
B8-0276/2018

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om besatte georgiske områder ti år efter den russiske invasion (2018/2741(RSP))


Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Jan Zahradil for ECR-Gruppen

B8‑­0276/2018 Europa-Parlamentets beslutning om besatte georgiske områder ti år efter den russiske invasion (2018/2741(RSP))  

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til våbenhvileaftalen af 12. august 2008, der er blevet formidlet af EU og undertegnet af Georgien og Den Russiske Føderation, samt til gennemførelsesaftalen af 8. september 2008,

–  der henviser til sin beslutning af 21. januar 2016 om associeringsaftaler/vidtgående og brede frihandelsområder med Georgien, Moldova og Ukraine(1),

–  der henviser til sin beslutning af 13. december 2017 om årsrapporten om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik(2),

–  der henviser til de fælles erklæringer fra Det Østlige Partnerskabs topmøder, navnlig den erklæring, der blev vedtaget i 2017 i Bruxelles,

–  der henviser til de fælles meddelelser fra Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) om den europæiske naboskabspolitik (ENP), navnlig rapporten af 18. maj 2017 om gennemførelsen af revisionen af ENP (JOIN(2017)0018), det fælles arbejdsdokument af 9. juni 2017 med titlen "Eastern Partnership – 20 Deliverables for 2020: Focusing on key priorities and tangible results" (SWD(2017)0300) og meddelelsen fra 2016 med titlen "En global strategi for Den Europæiske Unions udenrigs- og sikkerhedspolitik";

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i de østlige nabolande og navnlig sin henstilling af 15. november 2017 til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om Det Østlige Partnerskab forud for topmødet i november 2017(3),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Den Russiske Føderation ti år efter den russiske militære aggression mod Georgien i august 2008 stadig fortsætter sin ulovlige besættelse af de georgiske områder Abkhasien og Sydossetien og herved underminerer folkeretten og det regelbaserede internationale system, og at Den Russiske Føderation aktivt tager skridt i retning af en de facto-annektering af begge regioner;

B.  der henviser til, at Rusland konstant styrker sin ulovlige militære tilstedeværelse i Georgiens besatte områder ved at bygge nye baser, bringe nye tropper og nyt udstyr ind og gennemføre militære øvelser;

C.  der henviser til, at Rusland fortsat tilsidesætter sine internationale forpligtelser og nægter at gennemføre våbenhvileaftalen af 12. august 2008, der blev formidlet af EU;

D.  der henviser til, at Rusland fortsætter med at isolere begge regioner fra resten af landet ved at lukke flere grænseovergange, opsætte fysiske barrierer langs den administrative grænselinje (ABL) og føre en kampagne, der har til formål at udrydde den georgiske kultur;

E.  der henviser til, at denne linje støt og roligt bliver flyttet længere ind i det af Tbilisi kontrollerede område i en proces, der bliver kaldt "grænsedragning", således at linjen nogle steder kommer meget tæt på kritisk infrastruktur som gasrørledninger;

F.  der henviser til, at hundredtusindvis af internt fordrevne personer og flygtninge, der er blevet tvangsmæssigt fordrevet fra de georgiske regioner Abkhasien og Sydossetien som følge af flere bølger af etnisk udrensning, fortsat er frataget den grundlæggende ret til en sikker og værdig tilbagevenden til deres hjem;

G.  der henviser til, at de grundlæggende menneskerettigheder, herunder retten til fri bevægelighed og opholdsretten, ejendomsretten og retten til adgang til uddannelse på modersmålet bliver krænket i de besatte områder i Georgien; der henviser til, at der fortsat foregår ulovlige tilbageholdelser og bortførelser;

H.  der henviser til, at Den Russiske Føderation som en magt, der udøver reel kontrol over de georgiske territorier Abkhasien og Sydossetien, bærer det fulde ansvar for de alvorlige brud på menneskerettighederne og for den humanitære situation på stedet;

I.  der henviser til, at invasionen i 2008 var Ruslands første store og åbenlyse angreb på den europæiske orden; der henviser til, at dette angreb senere blev fulgt op af andre, herunder annekteringen af Krim og krigen i det østlige Ukraine;

J.  der henviser til, at et af formålene med den russiske invasion var at ændre situationen på stedet og modarbejde Georgiens NATO-medlemskab, som der var givet tilsagn om på topmødet i Bukarest tidligere samme år; der henviser til, at Rusland har tolket NATO’s tøvende holdning til medlemskab for Georgien og Ukraine som et grønt lys for aggression;

K.  der henviser til, at det fælles ad hoc-besøg, som de østeuropæiske ledere Lech Kaczyński, Polens præsident, Toomas Hendrik Ilves, Estlands præsident, Valdas Adamkus, Litauens præsident, Ivars Godmanis, Letlands premierminister, og Victor Yushchenko, Ukraines præsident, aflagde i Georgien den 12. august 2008, i brede kredse betragtes som en vigtig faktor, der bidrog til at forhindre en russisk fremrykning mod Tbilisi og gjorde det lettere for det franske EU-rådsformandskab at formidle en våbenhvile;

L.  der henviser til, at Den Russiske Føderation fortsat nægter Den Europæiske Unions observatørmission (EUMM) adgang til de georgiske territorier Abkhasien og Sydossetien i modstrid med den EU-formidlede våbenhvileaftale af 12. august 2008 og således modarbejder observatørmissionens muligheder for fuldt ud at varetage sit mandat;

1.  bekræfter sin uforbeholdne støtte til Georgiens suverænitet og territoriale integritet;

2.  udtrykker sin medfølelse over for familierne til alle ofre for konflikten;

3.  anerkender den rolle, som EU har spillet ved at forhandle en våbenhvile på plads og støtte den georgiske side, navnlig via etablering af EUMM; opfordrer imidlertid EU til at spille en endnu mere aktiv rolle og til fortsat at engagere sig aktivt i konfliktløsning via Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Sydkaukasus og krisen i Georgien, i sin egenskab af medformand for de internationale drøftelser i Genève og via EUMM;

4.  hylder de østeuropæiske ledere for deres beslutsomme indsats, da de besøgte Tbilisi i august 2008 på et tidspunkt, hvor russiske tropper kun var 50 km fra den georgiske hovedstad;

5.  opfordrer Rusland til fuldt ud at respektere Georgiens suverænitet og territoriale integritet samt ukrænkeligheden af dets internationalt anerkendte grænser, til at omgøre sin beslutning om at anerkende Abkhasiens og Sydossetiens løsrivelse, til at afslutte sin besættelse heraf og til for sit vedkommende at forpligte sig til ikke at anvende magt over for Georgien;

6.  fordømmer Rusland, Venezuela, Nicaragua, Syrien og Nauru for deres anerkendelse af Abkhasien og Sydossetien og opfordrer dem til at tilbagekalde denne anerkendelse;

7.  fordømmer på det skarpeste de systematiske krænkelser af menneskerettighederne, som repræsentanter for Den Russiske Føderations besættelsestropper har begået over for borgerne i Georgien, herunder mord, tortur og bortførelser; støtter i denne forbindelse den partineutrale beslutning, som det georgiske parlamentet har vedtaget, om udarbejdelse af en sortliste over de personer, der har gjort sig skyld i sådanne krænkelser eller har dækket over dem (Otkhozoria-Tatunashvili-listen), og opfordrer medlemsstaterne og Rådet til at sortliste de personer, som er anført på eller kan blive anført på Otkhozoria-Tatunashvili-listen, og pålægge dem nationale eller EU-dækkende sanktioner;

8.  opfordrer Den Russiske Føderation til fuldt ud at implementere våbenhvileaftalen af 12. august 2008 og omgående sætte en stopper for processen med "grænsedragning" og styrkelse af sin militære tilstedeværelse i begge besatte regioner;

9.  minder Den Russiske Føderation om, at den i sin egenskab af besættelsesmagt har forpligtelser over for befolkningen, og at krænkelser af menneskerettighederne, begrænsning af den frie bevægelighed og opholdsretten, forskelsbehandling på grundlag af etnicitet og tilsidesættelse af ejendomsretten og adgangen til uddannelse på modersmålet i de besatte områder i Georgien må bringes til ophør;

10.  opfordrer Den Russiske Føderation til at give EUMM betingelsesløs adgang til de georgiske territorier Abkhasien og Sydossetien i overensstemmelse med missionens mandat;

11.  fordømmer i denne forbindelse alle de foranstaltninger, Rusland har truffet i retning af fuldstændig annektering af territorierne Abkhasien og Sydossetien;

12.  erkender, at der ikke blev reageret fyldestgørende på den russiske aggression over for Georgien i 2008, og at dette har inspireret Rusland til at fortsætte med sine aggressive militære og politiske kampagner, både inden for og uden for sit nærområde, og til således at svække og undergrave den regelbaserede internationale orden og stabilitet i Europa og andetsteds;

13.  understreger, at det internationale samfund må indtage en konsekvent, koordineret, forenet og fast holdning over for Ruslands besættelses- og annekteringspolitik, hvilket er det eneste middel til at sikre en fredelig konfliktløsning i Georgien og forhindre tilsvarende konflikter i naboskabsområdet;

14.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Georgiens regering og parlament samt Den Russiske Føderations regering og parlament.

 

(1)

EUT C 11 af 12.1.2018, s. 82.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0493.

(3)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0440.

Seneste opdatering: 13. juni 2018Juridisk meddelelse