Διαδικασία : 2018/2741(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0276/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0276/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/06/2018 - 7.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0266

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 491kWORD 50k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0275/2018
11.6.2018
PE621.674v01-00
 
B8-0276/2018

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τα κατεχόμενα εδάφη στη Γεωργία δέκα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή (2018/2741(RSP))


Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Jan Zahradil εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας δέκα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή (2018/2741(RSP))  
B8‑0276/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, της 12ης Αυγούστου 2008, η οποία επιτεύχθηκε μετά από διαμεσολάβηση της ΕΕ και υπογράφηκε από τη Γεωργία και τη Ρωσική Ομοσπονδία, και τη συμφωνία υλοποίησής της, της 8ης Σεπτεμβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 21ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τις συμφωνίες σύνδεσης και τις ζώνες σφαιρικών και σε βάθος ελεύθερων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με την ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας(2),

–  έχοντας υπόψη τις κοινές δηλώσεις των συνόδων κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, ιδίως αυτές που συμφωνήθηκαν το 2017 στις Βρυξέλλες,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας (ΕΠΓ), και ιδίως την έκθεση της 18ης Μαΐου 2017 για την εφαρμογή της αναθεώρησης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (JOIN(2017)0018) και το κοινό υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας, της 9ης Ιουνίου 2017, με τίτλο «Ανατολική Εταιρική Σχέση – 20 παραδοτέα για το 2020: Επικέντρωση σε βασικές προτεραιότητες και απτά αποτελέσματα» (SWD(2017)0300), καθώς και την ανακοίνωση του 2016 με τίτλο «Μια συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας»,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας και, ειδικότερα, τη σύστασή του, της 15ης Νοεμβρίου 2017, προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ σχετικά με την Ανατολική Εταιρική Σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Νοεμβρίου 2017(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δέκα χρόνια μετά τη ρωσική στρατιωτική επίθεση στη Γεωργία τον Αύγουστο του 2008, η Ρωσική Ομοσπονδία συνεχίζει την παράνομη κατοχή των γεωργιανών περιοχών της Αμπχαζίας και του Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας, υπονομεύοντας το διεθνές δίκαιο και το διεθνές σύστημα το οποίο βασίζεται σε κανόνες, ενώ αναλαμβάνει ενεργό δράση προς την κατεύθυνση της πλήρους προσάρτησης και των δύο αυτών περιοχών·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία ενισχύει διαρκώς την παράνομη στρατιωτική παρουσία της στα κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας κατασκευάζοντας νέες στρατιωτικές βάσεις, μεταφέροντας νέα στρατεύματα και εξοπλισμό και διεξάγοντας στρατιωτικές ασκήσεις·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία εξακολουθεί να παραβιάζει τις διεθνείς της υποχρεώσεις και αρνείται να εφαρμόσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός της 12ης Αυγούστου 2008, η οποία πραγματοποιήθηκε κατόπιν διαμεσολαβήσεως της ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία συνεχίζει να απομονώνει και τις δύο περιοχές από την υπόλοιπη χώρα κλείνοντας επιπλέον σημεία διέλευσης, εγκαθιστώντας φυσικούς φραγμούς κατά μήκος των διοικητικών συνοριακών γραμμών και διενεργεί εκστρατεία με στόχο την εξάλειψη της γεωργιανής κουλτούρας·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γραμμή αυτή μετακινείται αργά, αλλά σταθερά, βαθύτερα στο έδαφος που ελέγχει η Τιφλίδα, σε μια διαδικασία γνωστή ως «μεθοριοποίηση», ενώ σε ορισμένες περιοχές προσεγγίζει πολύ κρίσιμες υποδομές όπως αγωγούς φυσικού αερίου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατοντάδες χιλιάδες εσωτερικά εκτοπισθέντες και πρόσφυγες που εκδιώχθηκαν βίαια από τα γεωργιανά εδάφη της Αμπχαζίας και της περιοχής Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας ως συνέπεια των διαφόρων κυμάτων εθνοκάθαρσης εξακολουθούν να στερούνται του θεμελιώδους δικαιώματος για ασφαλή και αξιοπρεπή επιστροφή στα σπίτια τους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις κατεχόμενες περιοχές της Γεωργίας διαπράττονται παραβιάσεις βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ελευθερία κυκλοφορίας και διαμονής, στην ιδιοκτησία και στην πρόσβαση στην εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίζουν να πραγματοποιούνται παράνομες κρατήσεις και απαγωγές·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία, ως δύναμη που ασκεί πραγματικό έλεγχο επί των γεωργιανών περιοχών της Αμπχαζίας και Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας φέρει την πλήρη ευθύνη για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ανθρωπιστική κατάσταση επιτόπου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εισβολή του 2008 ήταν η πρώτη μεγάλη ανοιχτή επίθεση της Ρωσίας στην ευρωπαϊκή τάξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλες, συμπεριλαμβανομένης της προσάρτησης της Κριμαίας και του πολέμου στην ανατολική Ουκρανία·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους στόχους της ρωσικής εισβολής ήταν να αλλάξει την κατάσταση στο έδαφος και να εμποδίσει την ένταξη της Γεωργίας στο ΝΑΤΟ, που είχε αποτελέσει αντικείμενο υπόσχεσης στη σύνοδο κορυφής του Βουκουρεστίου νωρίτερα στο ίδιο έτος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απροθυμία που επέδειξε το ΝΑΤΟ να κάνει δεκτές τη Γεωργία και την Ουκρανία ερμηνεύθηκε από τη Ρωσία ως πράσινο φως για την επίθεση·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή, ad-hoc επίσκεψη των ηγετών της ανατολικής Ευρώπης Lech Kaczyński, προέδρου της Πολωνίας, Toomas Hendrik Ilves, προέδρου της Εσθονίας, Valdas Adamkus, προέδρου της Λιθουανίας, Ivars Godmanis, πρωθυπουργού της Λετονίας, και Victor Yushchenko, προέδρου της Ουκρανίας, στις 12 Αυγούστου 2008, θεωρείται ευρέως σημαντικός παράγοντας που απέτρεψε τη ρωσική προέλαση προς την Τιφλίδα και διευκόλυνε τη διαμεσολάβηση της γαλλικής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ για κατάπαυση του πυρός·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία εξακολουθεί να αρνείται την πρόσβαση της αποστολής επιτήρησης της ΕΕ (EUMM) στα γεωργιανά εδάφη της Αμπχαζίας και της περιοχής Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας, κατά παράβαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που επετεύχθη με τη διαμεσολάβηση της ΕΕ, στις 12 Αυγούστου 2008, εμποδίζοντας έτσι την αποστολή να υλοποιήσει πλήρως την εντολή της·

1.  επαναλαμβάνει ότι στηρίζει αμέριστα την κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας·

2.  εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες όλων των θυμάτων της σύγκρουσης·

3.  αναγνωρίζει τον ρόλο που διαδραματίζει η ΕΕ στις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός και στην υποστήριξη της γεωργιανής πλευράς, ιδίως μέσω της σύστασης της EUMM· ζητεί, ωστόσο, η ΕΕ να διαδραματίσει ακόμα ενεργότερο ρόλο και να εξακολουθήσει να δραστηριοποιείται για την επίλυση της σύγκρουσης μέσω του έργου του Ειδικού Εντεταλμένου της για τον Νότιο Καύκασο και την κρίση στη Γεωργία, ως συμπροέδρου στις διεθνείς συνομιλίες της Γενεύης, και της EUMM·

4.  επαινεί την αποφασιστική δράση που ανέλαβαν οι ηγέτες της ανατολικής Ευρώπης οι οποίοι πραγματοποίησαν επίσκεψη στην Τιφλίδα τον Αύγουστο του 2008 όταν τα ρωσικά στρατεύματα απείχαν μόλις 50 χλμ. από την γεωργιανή πρωτεύουσα·

5.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του στη Ρωσία να σεβαστεί πλήρως την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας και το απαραβίαστο των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της, να ανακαλέσει την εκ μέρους της αναγνώριση της απόσχισης της περιοχής της Αμπχαζίας και της περιοχής Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας, να θέσει τέλος στην κατοχή αυτών των περιοχών και να δεσμευθεί, όπως έχει πράξει και η άλλη πλευρά, στη μη χρήση βίας απέναντι στη Γεωργία·

6.  καταδικάζει τη Ρωσία, τη Βενεζουέλα, τη Νικαράγουα, τη Συρία και το Ναουρού για την αναγνώριση της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας, και ζητεί την ανάκληση αυτής της αναγνώρισης·

7.  καταδικάζει απερίφραστα τις συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών της Γεωργίας από τους αντιπροσώπους των δυνάμεων κατοχής της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που συμπεριλαμβάνουν φόνους, βασανιστήρια και απαγωγές· χαιρετίζει, σε αυτό το πλαίσιο, την έγκριση νόμου με δικομματική στήριξη, με τον οποίο δημιουργείται μια μαύρη λίστα για τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τέτοιου είδους παραβιάσεις ή για τη συγκάλυψή τους («νόμος Otkhozoria-Tatunashvili») και καλεί τα κράτη μέλη και το Συμβούλιο να αποκλείσουν και να επιβάλλουν κυρώσεις σε εθνικό ή σε ενωσιακό επίπεδο σε όσους εμφανίζονται ή ενδέχεται να εμφανιστούν στην λίστα Otkhozoria-Tatunashvili·

8.  καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να εφαρμόσει πλήρως τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός της 12ης Αυγούστου 2008, θέτοντας άμεσο τέλος στη διαδικασία της «μεθοριοποίησης» και της ενίσχυσης της στρατιωτικής της παρουσίας και στις δύο κατεχόμενες περιοχές·

9.  υπενθυμίζει στη Ρωσική Ομοσπονδία τις υποχρεώσεις της ως δύναμης κατοχής απέναντι στον πληθυσμό και ότι οφείλει να παύσει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τον περιορισμό στην ελευθερία κυκλοφορίας και διαμονής, τις διακρίσεις λόγω εθνοτικής καταγωγής και την παραβίαση του δικαιώματος στην ιδιοκτησία και στην πρόσβαση στην εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα στα κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας·

10.  καλεί την Ρωσική Ομοσπονδία να επιτρέψει την άνευ όρων πρόσβαση της EUMM στις γεωργιανές περιοχές της Αμπχαζίας και του Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας, σύμφωνα με την εντολή της·

11.  καταδικάζει, εν προκειμένω, όλα τα βήματα στα οποία έχει προβεί η Ρωσία προς την κατεύθυνση της πλήρους προσάρτησης των περιοχών της Αμπχαζίας και του Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας·

12.  αναγνωρίζει ότι η έλλειψη κατάλληλης αντίδρασης στη ρωσική επιθετικότητα εναντίον της Γεωργίας το 2008 προέτρεψε τη Ρωσία να συνεχίσει τις επιθετικές στρατιωτικές και πολιτικές εκστρατείες της, τόσο στην εγγύς περιοχή γειτονίας της όσο και πέραν από αυτή, υπονομεύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το διεθνές σύστημα το οποίο βασίζεται σε κανόνες και τη σταθερότητα στην Ευρώπη και αλλού·

13.  τονίζει ότι η διεθνής κοινότητα οφείλει να επιδείξει μια συνεπή, συντονισμένη, ενωμένη και σταθερή στάση απέναντι στην πολιτική κατοχής και προσάρτησης που ακολουθεί η Ρωσία, ως μοναδικό τρόπο με τον οποίο μπορεί να διασφαλιστεί η ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων στη Γεωργία και η πρόληψη παρόμοιων συγκρούσεων στις γειτονικές χώρες·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Γεωργίας και στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

 

(1)

ΕΕ C 11 της 12.1.2018, σ. 82.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0493.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0440.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου