Menettely : 2018/2741(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0276/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0276/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/06/2018 - 7.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0266

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 262kWORD 49k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0275/2018
11.6.2018
PE621.674v01-00
 
B8-0276/2018

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Georgian miehitetyistä alueista kymmenen vuotta Venäjän hyökkäyksen jälkeen (2018/2741(RSP))


Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Jan Zahradil ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Georgian miehitetyistä alueista kymmenen vuotta Venäjän hyökkäyksen jälkeen (2018/2741(RSP))  
B8‑0276/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 12. elokuuta 2008 tehdyn tulitaukosopimuksen, jonka välittäjänä toimi EU ja jonka Georgia ja Venäjän federaatio ovat allekirjoittaneet, ja 8. syyskuuta 2008 tehdyn täytäntöönpanosopimuksen,

–  ottaa huomioon 21. tammikuuta 2016 antamansa päätöslauselman Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa tehdyistä assosiaatiosopimuksista / pitkälle menevistä ja laaja-alaisista vapaakauppa-alueista(1),

–  ottaa huomioon 13. joulukuuta 2017 antamansa päätöslauselman yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskevasta vuosittaisesta kertomuksesta(2),

–  ottaa huomioon itäisen kumppanuuden huippukokousten yhteiset julkilausumat ja erityisesti Brysselissä vuonna 2017 annetun yhteisen julkilausuman,

–  ottaa huomioon komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon yhteiset tiedonannot Euroopan naapuruuspolitiikasta (ENP), erityisesti 18. toukokuuta 2017 julkaistun kertomuksen tarkistetun Euroopan naapuruuspolitiikan täytäntöönpanosta (JOIN(2017)0018) ja 9. kesäkuuta 2017 julkaistun yhteisen valmisteluasiakirjan ”Eastern Partnership – 20 Deliverables for 2020: Focusing on key priorities and tangible results” (SWD(2017)0300), sekä vuonna 2016 julkaistun tiedonannon ”Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspoliittinen globaalistrategia”,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa itäisen kumppanuuden tilanteesta ja erityisesti 15. marraskuuta 2017 antamansa suosituksen neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle itäisestä kumppanuudesta ennen marraskuussa 2017 pidettävää huippukokousta(3),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että kymmenen vuoden kuluttua siitä, kun Venäjän joukot hyökkäsivät Georgiaan elokuussa 2008, Venäjän federaatio jatkaa edelleen laitonta miehitystään Georgiaan kuuluvilla Abhasian ja Tshinvalin alueilla /Etelä-Ossetiassa; toteaa, että tämä on vastoin kansainvälistä oikeutta ja sääntöihin perustuvaa kansainvälistä järjestelmää ja että Venäjä pyrkii aktiivisesti liittämään molemmat näistä alueista täysin itseensä;

B.  toteaa, että Venäjä vahvistaa jatkuvasti laitonta sotilaallista läsnäoloaan Georgian miehitetyillä alueilla rakentamalla uusia tukikohtia, tuomalla alueelle uusia joukkoja ja kalustoa sekä järjestämällä sotaharjoituksia;

C.  toteaa, että Venäjä jatkaa kansainvälisten velvoitteidensa rikkomista ja kieltäytyy panemasta täytäntöön EU:n välityksellä 12. elokuuta 2008 tehtyä tulitaukosopimusta;

D.  toteaa, että Venäjä jatkaa molempien alueiden eristämistä muusta maasta sulkemalla lisää rajanylityspaikkoja, asettamalla fyysisiä esteitä hallinnolliselle rajalinjalle ja käymällä Georgian kulttuurin kitkemiseen tähtäävää kampanjaa;

E.  toteaa, että kyseistä rajaa siirretään hitaasti mutta vääjäämättä yhä syvemmälle Tbilisin hallitsemalle alueelle; toteaa, että tämä ”rajanmääritystoimintana” tunnettu prosessi on paikoin tullut hyvin lähelle kriittistä infrastruktuuria, kuten kaasuputkia;

F.  toteaa, että sadat tuhannet maan sisällä siirtymään joutuneet ja pakolaiset on häädetty Georgialle kuuluvilta Abhasian ja Tshinvalin alueilta/Etelä-Ossetiasta useiden etnisten puhdistusten seurauksena; toteaa, että näiltä ihmisiltä on riistetty heidän perusoikeutensa palata koteihinsa turvallisesti ja ihmisarvoisesti;

G.  toteaa, että Georgian miehitetyillä alueilla ilmenee edelleen perusihmisoikeuksien loukkauksia, jotka koskevat myös oikeutta vapaaseen liikkumiseen ja asuinpaikan valintaan, oikeutta omaisuuteen ja oikeutta saada opetusta omalla kielellään; toteaa, että laittomia pidätyksiä ja sieppauksia tapahtuu edelleen;

H.  toteaa, että koska Georgialle kuuluvat Abhasian ja Tshinvalin alueet /Etelä-Ossetia ovat käytännössä Venäjän federaation valvonnassa, Venäjän federaatio kantaa täyden vastuun vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja paikallisesta humanitaarisesta tilanteesta;

I.  toteaa, että vuoden 2008 hyökkäys oli Venäjän ensimmäinen merkittävä ja avoin eurooppalaiseen järjestykseen kohdistunut hyökkäys; toteaa, että sitä seurasivat muut hyökkäykset, kuten Krimin liittäminen Venäjään ja Itä-Ukrainan sota,

J.  toteaa, että yhtenä Venäjän hyökkäyksen tavoitteista oli muuttaa alueen tilannetta ja estää Georgian NATO-jäsenyys, jota oli luvattu aiemmin tuona vuonna pidetyssä Bukarestin huippukokouksessa; toteaa, että Venäjä on tulkinnut NATOn haluttomuuden ottaa Georgia ja Ukraina jäseniksi vihreäksi valoksi voimatoimille;

K.  toteaa, että Itä-Euroopan johtajien Puolan presidentin Lech Kaczyńskin, Viron presidentin Toomas Hendrik Ilvesin, Liettuan presidentin Valdas Adamkusin, Latvian pääministerin Ivars Godmanisin ja Ukrainan presidentin Viktor Juštšenkon Georgiaan 12. elokuuta 2008 tekemää yhteistä tapauskohtaista käyntiä pidetään yleisesti merkittävänä tekijänä, joka on estänyt Venäjän etenemisen kohti Tbilisiä ja auttanut unionin neuvoston puheenjohtajavaltiota Ranskaa toimimaan välittäjänä tulitaukoneuvotteluissa;

L.  toteaa, että Venäjän federaatio epää yhä Euroopan unionin tarkkailuoperaatiolta EUMM:ltä pääsyn Georgialle kuuluville Abhasian ja Tshinvalin alueille/Etelä-Ossetiaan ja loukkaa siten EU:n välityksellä 12. elokuuta 2008 tehtyä tulitaukosopimusta, mikä haittaa operaation mahdollisuuksia hoitaa tehtäväänsä;

1.  vahvistaa tukevansa yksiselitteisesti Georgian itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta;

2.  ilmaisee osanottonsa konfliktin kaikkien uhrien perheille;

3.  panee merkille unionin roolin tulitaukoneuvotteluissa ja Georgian tukemisessa varsinkin EUMM:n käynnistämisen avulla; kehottaa kuitenkin unionia toimimaan vielä aktiivisemmin ja jatkamaan aktiivista toimintaansa konfliktin ratkaisussa Etelä‑Kaukasusta ja Georgian kriisiä käsittelevän EU:n erityisedustajan, joka toimii Geneven kansainvälisiä neuvottelujen yhteispuheenjohtajana, ja EUMM:n avulla;

4.  antaa tunnustuksen Itä-Euroopan johtajien päättäväisille toimille heidän käytyään Tbilisissä elokuussa 2008, jolloin Venäjän joukot olivat vain 50 kilometrin päässä Georgian pääkaupungista;

5.  kehottaa jälleen Venäjää kunnioittamaan täysin Georgian itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta sekä sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen loukkaamattomuutta, kehottaa sitä peruuttamaan Abhasian ja Tshinvalin alueen/Etelä‑Ossetian tunnustamisen, lopettamaan niiden miehityksen ja noudattamaan sitoumusta, jonka mukaan Georgiaa vastaan ei käytetä voimaa;

6.  tuomitsee sen, että Venäjä, Venezuela, Nicaragua, Syyria ja Nauru ovat tunnustaneet Abhasian ja Etelä-Ossetian, ja kehottaa niitä peruuttamaan tunnustamisen;

7.  tuomitsee jyrkästi Georgian kansalaisten ihmisoikeuksien järjestelmälliset loukkaukset, joihin Venäjän federaation miehitysjoukot ovat syyllistyneet ja joihin kuuluu murhia, kidutusta ja sieppauksia; pitää tähän liittyen myönteisenä, että Georgian parlamentti on hyväksynyt kahden puolueen kannattaman päätöslauselman, joka käsittää luettelon tällaisista rikoksista ja niiden peittelystä vastaavien henkilöiden nimiä (Othozoria‑Tatunašvili-lista); kehottaa jäsenvaltioita ja neuvostoa laatimaan luettelon Othozoria‑Tatunašvili-listalla nyt olevista ja listalle mahdollisesti myöhemmin lisättävistä henkilöistä ja kehottaa asettamaan heille kansallisia tai unionin laajuisia pakotteita;

8.  kehottaa Venäjän federaatiota noudattamaan täysin 12. elokuuta 2008 tehtyä tulitaukosopimusta sekä lopettamaan välittömästi ”rajanmääritystoiminnan” ja sotilaallisen läsnäolonsa vahvistamisen kummallakin näistä miehitetyistä alueista;

9.  muistuttaa Venäjän federaatiota sen velvoitteista väestöä kohtaan miehittäjänä sekä siitä, että sen on lopetettava ihmisoikeusloukkaukset, liikkumista ja asuinpaikkaa koskevien vapauksien rajoittaminen, etnisyyteen perustuva syrjintä sekä omaisuutta koskevan oikeuden ja omalla kielellä annettavaa opetusta koskevan oikeuden loukkaaminen Georgian miehitetyillä alueilla;

10.  kehottaa Venäjän federaatiota sallimaan EUMM:lle ehdoitta pääsyn Georgialle kuuluvalle Abhasian ja Tshinvalin alueelle/Etelä-Ossetiaan EUMM:n tehtävän mukaisesti;

11.  tuomitsee tässä yhteydessä kaikki toimet, joita Venäjä on toteuttanut liittääkseen Abhasian ja Tshinvalin alueen/Etelä-Ossetian täysin itseensä;

12.  toteaa, että koska Venäjän hyökkäykseen Georgiaan vuonna 2008 ei vastattu asianmukaisesti, se sai Venäjän jatkamaan aggressiivista sotilaallista ja poliittista kampanjointiaan sekä naapurustossaan että sen ulkopuolella ja heikentämään näin sääntöihin perustuvaa kansainvälistä järjestystä ja vakautta Euroopassa ja muualla;

13.  korostaa, että kansainvälisen yhteisön on suhtauduttava Venäjän miehityspolitiikkaan ja muiden alueiden itseensä liittämisenpolitiikkaan johdonmukaisesti, koordinoidusti, yhtenäisesti ja tiukasti, sillä se on ainoa keino varmistaa konfliktin rauhanomainen ratkaisu Georgiassa ja ehkäistä vastaavia konflikteja naapurustossa;

14.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Georgian hallitukselle ja parlamentille sekä Venäjän federaation hallitukselle ja parlamentille.

(1)

EUVL C 11, 12.1.2018, s. 82.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0493.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0440.

Päivitetty viimeksi: 13. kesäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus