Förfarande : 2018/2741(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0276/2018

Ingivna texter :

B8-0276/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/06/2018 - 7.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0266

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 339kWORD 49k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0275/2018
11.6.2018
PE621.674v01-00
 
B8-0276/2018

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om georgiska ockuperade territorier tio år efter den ryska invasionen (2018/2741(RSP))


Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Jan Zahradil för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om georgiska ockuperade territorier tio år efter den ryska invasionen (2018/2741(RSP))  
B8‑0276/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av det avtal om eldupphör som efter medling av EU undertecknades av Georgien och Ryssland den 12 augusti 2008 samt genomförandeavtalet av den 8 september 2008,

–  med beaktande av sin resolution av den 21 januari 2016 om associeringsavtalen/de djupgående och omfattande frihandelsområdena med Georgien, Moldavien och Ukraina(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 13 december 2017 om årsrapporten om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken(2),

–  med beaktande av de gemensamma förklaringarna från toppmötena inom det östliga partnerskapet, särskilt det som man enades om i Bryssel 2017,

–  med beaktande av kommissionens och Europeiska utrikestjänstens gemensamma meddelanden om den europeiska grannskapspolitiken (EGP), särskilt rapporten av den 18 maj 2017 om genomförandet av översynen av den europeiska grannskapspolitiken (JOIN(2017)0018) och det gemensamma arbetsdokumentet av den 9 juni 2017 Eastern Partnership – 20 Deliverables for 2020: Focusing on key priorities and tangible results (SWD(2017)0300) samt 2016 års meddelande En global strategi för Europeiska unionens utrikes- och säkerhetspolitik,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i det östra grannskapet, särskilt sin rekommendation av den 15 november 2017 till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten om det östliga partnerskapet inför toppmötet i november 2017(3),

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Tio år efter Rysslands militära angrepp på Georgien i augusti 2008, fortsätter Ryssland att olagligen ockupera de georgiska territorierna Abchazien och Tschinvali/Sydossetien, vilket undergräver internationell rätt och det regelbaserade internationella systemet, och att vidta aktiva åtgärder för en fullständig annektering av de båda regionerna.

B.  Ryssland ökar ständigt sin olagliga militära närvaro i Georgiens ockuperade territorier genom att bygga nya baser, föra in nya styrkor och ny utrustning, samt genomföra militärövningar.

C.  Ryssland fortsätter att brista i fullgörandet av sina internationella skyldigheter och vägrar att genomföra det avtal om eldupphör som efter medling av EU undertecknades den 12 augusti 2008.

D.  Ryssland fortsätter att isolera de båda regionerna från resten av landet genom att stänga ännu flera gränsövergångar, inrätta fysiska hinder längs den administrativa gränsen (ABL) och genomföra en kampanj som syftar till att utrota georgisk kultur.

E.  Denna linje flyttas sakta men säkert längre in i det Tbilisikontrollerade territoriet genom en process som kallas ”gränsuppbyggnad”, och på vissa ställen kommer man mycket nära kritisk infrastruktur såsom gasledningar.

F.  Hundratusentals internflyktingar och flyktingar, som utvisats med tvång från de georgiska territorierna Abchazien och Tschinvaliregionen/Sydossetien på grund av ett antal vågor av etnisk rensning, är fortfarande berövade sin grundläggande rätt att på ett säkert och värdigt sätt återvända till sina hem.

G.  I de ockuperade områdena i Georgien sker kränkningar av de grundläggande mänskliga rättigheterna, bland annat av rätten till rörelse- och uppehållsfrihet, till egendom och till utbildning på modersmålet. Olagliga frihetsberövanden och kidnappningar fortsätter.

H.  Ryssland, som utövar faktisk kontroll över de georgiska territorierna Abchazien och Tschinvaliregionen/Sydossetien, bär hela ansvaret för de allvarliga människorättskränkningarna och den humanitära situationen på plats.

I.  Invasionen 2008 var Rysslands första större öppna angrepp på den europeiska ordningen. Den följdes senare av andra, bland annat annekteringen av Krim och kriget i östra Ukraina.

J.  Ett av målen med den ryska invasionen var att förändra situationen på marken och att motarbeta det löfte om Natomedlemskap som Georgien fick på toppmötet i Bukarest tidigare det året. Ryssland har tolkat Natos ovilja att låta Georgien och Ukraina ansluta sig som ett grönt ljus för angrepp.

K.  Det gemensamma ad hoc-besök som de östeuropeiska ledarna Lech Kaczyński, Polens president, Toomas Hendrik Ilves, Estlands president, Valdas Adamkus, Litauens president, Ivars Godmanis, Lettlands premiärminister och Viktor Jusjtjenko, Ukrainas president, gjorde i Georgien den 12 augusti 2008 anses allmänt som en viktig faktor för att hejda de ryska trupprörelserna i riktning mot Tbilisi och göra det lättare för det franska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd att medla fram en vapenvila.

L.  Ryssland fortsätter att neka EU:s övervakningsuppdrag (EUMM) tillträde till de georgiska territorierna Abchazien och Tschinvali/Sydossetien, i strid med avtalet om eldupphör som efter medling av EU undertecknades den 12 augusti 2008, vilket hindrar EUMM från att utföra sitt uppdrag.

1.  Europaparlamentet bekräftar sitt otvetydiga stöd för Georgiens suveränitet och territoriella integritet.

2.  Europaparlamentet uttrycker sitt deltagande med de anhöriga till konfliktens offer.

3.  Europaparlamentet erkänner den roll som EU spelade i förhandlingarna om eldupphör och stödjer den georgiska sidan, framför allt genom inrättandet av EUMM. Parlamentet uppmanar dock EU att vara ännu mer aktivt och att fortsätta arbeta på en lösning på konflikten via EU:s särskilda representant för Sydkaukasien och krisen i Georgien, som medordförande i de internationella Genèvediskussionerna och EUMM.

4.  Europaparlamentet hyllar de beslutsamma åtgärder som vidtogs av de östeuropeiska ledarna som besökte Tbilisi i augusti 2008 när de ryska trupperna endast var 50 km från Georgiens huvudstad.

5.  Europaparlamentet uppmanar än en gång Ryssland att fullt ut respektera Georgiens suveränitet och territoriella integritet och okränkbarheten av landets internationellt erkända gränser, och att återkalla sitt erkännande av Abchaziens och regionen Tschinvali/Sydossetiens utbrytning, och att upphöra med ockupationen av dessa territorier. Ryssland uppmanas slutligen att i sin tur åta sig att inte använda våld mot Georgien.

6.  Europaparlamentet fördömer Ryssland, Venezuela, Nicaragua, Syrien och Nauru för sitt erkännande av Abchazien och Sydossetien och vill att detta erkännande ska återkallas.

7.  Europaparlamentet fördömer i kraftiga ordalag att företrädare för Rysslands ockupationsstyrkor systematiskt kränker georgiska medborgares mänskliga rättigheter, genom bland annat mord, tortyr och kidnappningar. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang det georgiska parlamentets antagande av den partiövergripande resolution som upprättar en förteckning över personer som har gjort sig skyldiga till sådana överträdelser eller till mörkläggning av dem (Otkhozoria–Tatunashvili–förteckningen) och uppmanar medlemsstaterna och rådet att svartlista och införa nationella eller EU‑omfattande sanktioner mot dem som finns med eller som kanske läggs till på Otkhozoria-Tatunashvili-förteckningen.

8.  Europaparlamentet uppmanar Ryssland att fullt ut tillämpa avtalet om eldupphör från den 12 augusti 2008, som innebär ett omedelbart stopp för ”gränsuppbyggnad” och en ökad militär närvaro i de båda ockuperade regionerna.

9.  Europaparlamentet erinrar Ryssland, som ockupationsmakt, om att fullgöra sina skyldigheter gentemot befolkningen och om att den måste upphöra med människorättskränkningar, begränsningar av rörelse- och uppehållsfriheten, diskriminering på grund av etniskt ursprung, och åsidosättande av rätten till egendom och utbildning på modersmålet i de ockuperade territorierna i Georgien.

10.  Europaparlamentet uppmanar Ryssland att bevilja EUMM villkorslöst tillträde till de georgiska territorierna Abchazien och Tschinvali/Sydossetien, i enlighet med sitt mandat.

11.  Europaparlamentet fördömer i detta avseende alla åtgärder från Rysslands sida för en fullständig annektering av Abchazien och Tschinvaliregionen/Sydossetien.

12.  Europaparlamentet erkänner att oförmågan att på ett tillfredsställande sätt svara på de ryska angreppen på Georgien 2008 gjorde att Ryssland fortsatte sina aggressiva militära och politiska kampanjer, både inom och utanför sitt närområde, vilket försvagade och undergrävde den regelbaserade internationella ordningen och stabiliteten i Europa och på andra håll.

13.  Europaparlamentet betonar att det internationella samfundet måste inta en konsekvent, enhetlig och bestämd hållning mot Rysslands ockupations- och annekteringspolitik eftersom det är det enda sättet att säkerställa en fredlig lösning på konflikten i Georgien och förebygga konflikter i grannskapet.

14.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Georgiens regering och parlament samt Rysslands regering och parlament.

(1)

EUT C 11, 12.1.2018, s. 82.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2017)0493.

(3)

Antagna texter, P8_TA(2017)0440.

Senaste uppdatering: 13 juni 2018Rättsligt meddelande