Procedūra : 2018/2741(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0279/2018

Pateikti tekstai :

B8-0279/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/06/2018 - 7.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0266

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 407kWORD 47k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0275/2018
11.6.2018
PE621.677v01-00
 
B8-0279/2018

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl okupuotų Gruzijos teritorijų praėjus 10 metų nuo Rusijos invazijos (2018/2741(RSP))


Heidi Hautala, Rebecca Harms, Jordi Solé, Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl okupuotų Gruzijos teritorijų praėjus 10 metų nuo Rusijos invazijos (2018/2741(RSP))  
B8-0279/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. rugpjūčio 12 d. ugnies nutraukimo susitarimą, sudarytą tarpininkaujant ES ir pasirašytą Gruzijos ir Rusijos Federacijos bei į 2008 m. rugsėjo 8 d. įgyvendinimo susitarimą,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. Nepriklausomos tarptautinės faktų nustatymo misijos, tyrusios konfliktą Gruzijoje, ataskaitą (H. Tagliavini ataskaita),

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. sausio 21 d. rezoliuciją dėl asociacijos susitarimų bei išsamių ir visapusiškų laisvosios prekybos erdvių su Gruzija, Moldova ir Ukraina(1),

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. gruodžio 13 d. rezoliuciją dėl metinės bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo ataskaitos(2),

–  atsižvelgdamas į Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimų bendras deklaracijas, ypač į susitikimo, vykusio 2017 m. Briuselyje susitarimus,

–  atsižvelgdamas į bendrus Europos Komisijos ir Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) komunikatus dėl Europos kaimynystės politikos (EKP), ypač į 2017 m. gegužės 18 d. ataskaitą dėl Europos kaimynystės politikos peržiūros įgyvendinimo (JOIN(2017) 0018) ir bendrą 2017 m. birželio 9 d. tarnybų darbinį dokumentą „Rytų partnerystė – 20 tikslų iki 2020 m.: svarbiausia pagrindiniai prioritetai ir apčiuopiami rezultatai“ (SWD(2017) 0300), taip pat į 2016 m. komunikatą dėl Visuotinės Europos Sąjungos užsienio ir saugumo politikos strategijos,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Rytų kaimynystės šalyse ir ypač į savo 2017 m. lapkričio 15 d. rekomendaciją Tarybai, Komisijai ir EIVT dėl Rytų partnerystės, rengiantis 2017 m. lapkričio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimui(3),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi ES tvirtai palaiko Gruzijos suverenumą ir teritorinį vientisumą su jos tarptautiniu mastu pripažintomis sienomis;

B.  kadangi ES atliko pagrindinį vaidmenį 2008 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėn. paliaubų susitarimuose ir tebėra tvirtai įsipareigojusi taikiai išspręsti Rusijos ir Gruzijos konfliktą, visapusiškai gerbiant pagrindines tarptautinės teisės normas ir principus;

C.  kadangi praėjus 10 metų nuo Rusijos ir Gruzijos konflikto ir vėliau sekusios Rusijos invazijos į Gruzijos teritoriją, Rusijos Federacija tęsia neteisėtą veiklą ir imasi žingsnių de facto aneksuodama Gruzijai priklausančias Abchazijos ir Cchinvalio (Pietų Osetija) teritorijas, taip pažeisdama tarptautinę teisę ir taisyklėmis grindžiamą tarptautinę sistemą;

D.  kadangi praėjus 10 metų nuo Rusijos ir Gruzijos karo, Rusijos Federacija vis dar pažeidžia savo tarptautinius įsipareigojimus ir atsisako visiškai įgyvendinti ES tarpininkaujant pasiektą 2008 m. rugpjūčio 12 d. susitarimą dėl ugnies nutraukimo;

E.  kadangi Rusijos Federacija dar labiau stiprina savo neteisėtą karinių pajėgų dislokaciją okupuotose teritorijose Gruzijoje ir stiprina šias pajėgas bei vykdo karines pratybas, tuo labai destabilizuojant saugumą vietoje;

F.  kadangi Rusijos Federacija toliau izoliuoja Abchazijos ir Cchinvalio (Pietų Osetijos) regioną ir jų gyventojus nuo likusios šalies dalies gyventojų, uždarydami vadinamuosius perėjimo punktus, įrengdami spygliuotos vielos tvoras ir kitus dirbtinius barjerus, toliau plėsdami administracines sienos ribas;

G.  kadangi šimtams tūkstančių šalies viduje perkeltųjų asmenų ir pabėgėlių, kurie buvo išsiųsti iš Gruzijos Abchazijos ir Cchinvalio (Pietų Osetija) regionų, dėl keleto etninių valymo bangų ir toliau atimta pagrindinė teisė į saugų bei orų grįžimą į savo namus;

H.  kadangi grubūs žmogaus teisių pažeidimai, įskaitant judėjimo ir apsigyvenimo laisvę, teisę į nuosavybę ir teisę į švietimą savo gimtąja kalba, taip pat neteisėti sulaikymai ir pagrobimai ir toliau vykdomi okupuotose Gruzijos regionuose;

I.  kadangi Gruzijos Abchazijos ir Cchinvalio (Pietų Osetija) regionuose gyvenantys Gruzijos gyventojai ir toliau aktyviai diskriminuojami etniniu pagrindu;

J.  kadangi Gruzijos šalies viduje perkeltieji asmenys Archil Tatunashvili, Giga Otkhozoria ir Davit Basharuli buvo nužudyti kaip žiaurių veiksmų pasekmė, kuriuos vykdo Rusijos režimas Suchumyje ir Cchinvalyje;

K.  kadangi Rusijos Federacija, kaip Gruzijos Abchazijos ir Chinvalio (Pietų Osetija) regionus visiškai kontroliuojanti jėga, yra visapusiškai atsakinga už sunkius žmogaus teisių pažeidimus ir humanitarinę padėtį vietoje.

1.  pabrėžia, kad suverenumas, nepriklausomybė ir taikaus ginčų sprendimas yra pagrindiniai principai, kuriais vadovaujasi Europos saugumo tvarka; pabrėžia, kad konfliktų sprendimas Gruzijoje yra labai svarbus didinant viso Europos žemyno saugumą ir stabilumą; mano, kad šie konfliktai ir tolimesnė Gruzijos teritorijų okupacija išlieka potencialia grėsme visų Europos šalių suverenumui;

2.  pakartoja savo tvirtą paramą Gruzijos teritoriniam vientisumui, laikantis jos tarptautiniu mastu pripažintų sienų ir kiekvienos šalies suvereniai teisei laisvai spręsti dėl savo ateities; pripažįsta, kad JT chartijoje, 1975 m. Helsinkio baigiamajame akte ir 1990 m. Paryžiaus ESBO chartijoje įtvirtinti principai yra kertiniai taikaus Europos žemyno akmenys;

3.  remia Gruzijos politiką, kuria siekiama taikaus konfliktų sprendimo, be kita ko, laikantis 2008 m. rugpjūčio 12 d. susitarimo dėl ugnies nutraukimo, vienašališko įsipareigojimo nenaudoti jėgos, dalyvaujant Ženevos tarptautiniame dialoge ir dedant pastangas pasiekti susitaikymo bei stiprinant pasitikėjimą susiskaldžiusių bendruomenių tarpe;

4.  reikalauja, kad Rusijos Federacija nutrauktų Gruzijos Abchazijos ir Cchinvalio (Pietų Osetija) regionų okupaciją ir visapusiškai gerbtų Gruzijos suverenitetą ir teritorinį vientisumą bei jos tarptautiniu mastu pripažintų sienų neliečiamumą;

5.  ragina siekti apčiuopiamų rezultatų sprendžiant pagrindinius Ženevos tarptautinio dialogo klausimus, be kita ko, patvirtinant ir įgyvendinant įsipareigojimą nenaudoti jėgą, taikant tarptautinius apsaugos mechanizmus Gruzijos Abchazijos ir Cchinvalio (Pietų Osetijoje) regionuose ir grąžinant šalies viduje perkeltus asmenis ir pabėgėlius, siekiant užtikrinti ilgalaikę taiką ir saugumą vietoje;

6.  primygtinai ragina Gruzijos vyriausybę toliau bendradarbiauti su Tarptautiniu baudžiamuoju teismu (TBT) palengvinant Tarptautinio baudžiamojo teismo prokuroro biuro vykdomus tyrimus, taip pat užtikrinant, kad TBT registras galėtų vykdyti savo įgaliojimus ryšių su visuomene ir nukentėjusiųjų dalyvavimo procese;

7.  palankiai vertina naują Gruzijos vyriausybės taikos iniciatyvą „Žingsnis geresnės ateities link“, taip pat visas kitas iniciatyvas, kuriomis siekiama gerinti asmenų, gyvenančių Gruzijos Abchazijos ir Cchinvalio (Pietų Osetija) regionuose, humanitarines ir socialines bei ekonomines sąlygas, taip pat skatinti žmonių tarpusavio ryšius ir stiprinti pasitikėjimą susiskaldžiusių bendruomenių tarpe;

8.  primygtinai ragina Rusijos Federaciją laikytis savo tarptautinių įsipareigojimų, visiškai įgyvendinti ES tarpininkaujant pasirašytą 2008 m. rugpjūčio 12 d. susitarimą dėl paliaubų ir atšaukti savo karines pajėgas iš Gruzijos teritorijos;

9.  ragina Rusijos Federaciją nebestatyti spygliuotų tvorų ir kitų dirbtinių barjerų išilgai okupacinės linijos, kuriais tyčia trukdoma žmonių tarpusavio ryšiams ir atskiriami abiejuose regionuose gyvenantys žmonės;

10.  ragina Rusijos Federaciją, kaip kontroliuojančią jėgą, panaikinti nebaudžiamumą ir etniniu pagrindu vykdomus nusikaltimus Gruzijos Abchazijos ir Cchinvalio (Pietų Osetija) teritorijose, taip pat pašalinti visas kliūtis, siekiant užtikrinti, kad Gruzijos šalies viduje perkeltų asmenų Archil Tatunashvili, Giga Otkhozoria ir David Basharuli žudikai sulauktų teisingumo;

11.  ragina Rusijos Federaciją, kaip kontroliuojančią jėgą, nutraukti žmogaus teisių pažeidimus, judėjimo laisvės ir gyvenamosios vietos apribojimus, diskriminaciją etniniu pagrindu ir teisės į nuosavybę pažeidimus bei teisės į švietimą gimtąją kalba pažeidimus okupuotose Gruzijos teritorijose;

12.  ragina Rusijos Federaciją sudaryti sąlygas saugiam ir oriam viduje perkeltų asmenų ir pabėgėlių grįžimui į jų namus ir užtikrinti nevaržomą prieigą tarptautiniams žmogaus teisių stebėsenos mechanizmams ir nevyriausybinės organizacijoms vietoje;

13.  ragina Rusijos Federaciją leisti ES stebėsenos misijai (ESSM) vykdant savo įgaliojimus patekti į Gruzijos Abchazijos ir Cchinvalio (Pietų Osetija) teritorijas;

14.  patvirtina ES įsipareigojimą toliau stiprinti savo vaidmenį taikiai sprendžiant Rusijos ir Gruzijos konfliktą, pasinaudojant visomis turimomis priemonėmis laikantis visaapimančio požiūrio, įskaitant savo specialų atstovą Pietų Kaukaze ir krizės Gruzijoje klausimais, patvirtina savo kaip vienos iš Ženevos tarptautinio dialogo pirmininkų poziciją, pabrėžia ESSM Gruzijoje svarbą ir nepripažinimo bei nedalyvavimo politiką;

15.  ragina ES institucijas kartu su Gruzijos valdžios institucijomis apsvarstyti galimybes toliau stiprinti ES vaidmenį taikaus konfliktų sprendimo ir gebėjimų stiprinimo srityje ir didinti atsparumą, be kita ko, kovos su terorizmu, strateginės komunikacijos, kibernetinio saugumo ir saugumo sektoriaus reformos srityse; ragina būsimų derybų dėl ES kaimynystės politikai skirtų ES finansinių priemonių po 2020 m. metu tinkamai atsižvelgti į šios srities poreikius;

16.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Europos išorės veiksmų tarnybai (EIVT) ir Komisijai, Gruzijos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui ir Rusijos Federacijos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui.

 

(1)

OL L 11, 2018 1 12, p. 82.

(2)

Priimti tekstai, P8_TA(2017)0493.

(3)

Priimti tekstai, P8_TA(2017)0440.

Atnaujinta: 2018 m. birželio 13 d.Teisinis pranešimas