Procedura : 2018/2741(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0285/2018

Teksty złożone :

B8-0285/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/06/2018 - 7.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0266

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 338kWORD 83k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0275/2018
11.6.2018
PE621.683v01-00
 
B8-0285/2018

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie okupowanych terytoriów Gruzji dziesięć lat po rosyjskiej inwazji (2018/2741(RSP))


Victor Boştinaru, Clare Moody w imieniu grupy S&D

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie okupowanych terytoriów Gruzji dziesięć lat po rosyjskiej inwazji (2018/2741(RSP))  
B8-0285/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Gruzji i sytuacji we wschodnim sąsiedztwie,

–  uwzględniając porozumienie w sprawie zawieszenia broni z dnia 12 sierpnia 2008 r., w którym rolę mediatora pełniła UE i które podpisały Gruzja i Federacja Rosyjska, a także porozumienie wykonawcze z dnia 8 września 2008 r.,

–  uwzględniając rozmieszczenie misji obserwacyjnej UE (EUMM) w Gruzji w dniu 15 września 2008 r.,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie układów o stowarzyszeniu / pogłębionych i kompleksowych stref wolnego handlu z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą(1),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa(2),

–  uwzględniając wspólne deklaracje ze szczytów Partnerstwa Wschodniego, w szczególności deklarację uzgodnioną w 2017 r. w Brukseli,

–  uwzględniając wspólne komunikaty Komisji i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) w sprawie europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS), w szczególności sprawozdanie z wdrażania przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa z dnia 18 maja 2017 r. (JOIN(2017)0018) oraz wspólny dokument roboczy służb z dnia 9 czerwca 2017 r. pt. „Partnerstwo Wschodnie – 20 wyników do 2020 r.: orientacja na kluczowe priorytety i wymierne wyniki” (SWD(2017)0300), a także komunikat z 2016 r. pt. „Globalna strategia na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej”,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje dotyczące sytuacji we wschodnim sąsiedztwie, a w szczególności zalecenie z dnia 15 listopada 2017 r. dla Rady, Komisji i ESDZ w sprawie Partnerstwa Wschodniego w perspektywie szczytu w listopadzie 2017 r.(3),

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że UE zdecydowanie popiera suwerenność i integralność terytorialną Gruzji w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową;

B.  mając na uwadze, że UE pozostaje zdecydowanie zaangażowana w poszukiwanie pokojowego rozwiązania konfliktu między Rosją a Gruzją z pełnym poszanowaniem podstawowych norm i zasad prawa międzynarodowego;

C.  mając na uwadze, że 10 lat po rosyjskiej agresji wojskowej i napaści na Gruzję podczas wojny w sierpniu 2008 r. Federacja Rosyjska kontynuuje nielegalną okupację oraz podejmuje kroki zmierzające de facto do aneksji gruzińskich terytoriów Abchazji i Regionu Cchinwali / Osetii Południowej, naruszając prawo międzynarodowe i oparty na zasadach system międzynarodowy;

D.  mając na uwadze, że 10 lat po wojnie między Rosją a Gruzją Federacja Rosyjska nadal narusza swoje zobowiązania międzynarodowe i odmawia wprowadzenia w życie wynegocjowanego przy wsparciu UE porozumienia o zawieszeniu broni z dnia 12 sierpnia 2008 r.;

E.  mając na uwadze, że Federacja Rosyjska nadal wzmacnia bezprawną obecność wojskową na okupowanych terytoriach Gruzji oraz rozbudowuje potencjał wojskowy i intensyfikuje manewry wojskowe, co poważnie destabilizuje sytuację w zakresie bezpieczeństwa w tym regionie;

F.  mając na uwadze, że Federacja Rosyjska nadal izoluje gruzińskie terytoria Abchazji i Regionu Cchinwali / Osetii Południowej od pozostałej części kraju, zamykając tzw. przejścia graniczne i montując ogrodzenia z drutu kolczastego i inne sztuczne przeszkody wzdłuż linii okupacyjnej lub „granicy administracyjnej”;

G.  mając na uwadze, że linia ta w procesie znanym jako „borderyzacja” powoli, ale stale przesuwana jest w głąb terytorium kontrolowanego przez Tbilisi, i w niektórych miejscach bardzo zbliża się do infrastruktury krytycznej takiej jak autostrady i gazociągi;

H.  mając na uwadze, że setki tysięcy osób wewnętrznie przesiedlonych (IDP) i uchodźców przymusowo wydalonych z gruzińskich terytoriów Abchazji i Regionu Cchinwali / Osetii Południowej w wyniku kilku fal czystek etnicznych nadal pozbawione są przysługującego im podstawowego prawa do bezpiecznego i godnego powrotu do domu;

I.  mając na uwadze, że w okupowanych regionach Gruzji nadal dochodzi do rażących naruszeń praw człowieka, w tym prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu, prawa własności i dostępu do nauki w rodzimym języku, oraz nadal mają miejsce porwania i bezprawne przetrzymywanie;

J.  mając na uwadze, że ludność gruzińska zamieszkała na gruzińskich terytoriach Abchazji i Regionu Cchinwali / Osetii Południowej w dalszym ciągu jest narażona na dotkliwą dyskryminację ze względu na pochodzenie etniczne;

K.  mając na uwadze, że gruzińscy IDP Archil Tatunaszwili, Giga Otchozoria i Davit Baszaruli ponieśli śmierć w wyniku nielegalnych brutalnych działań ze strony okupacyjnego reżimu rosyjskiego w Suchumi i Cchinwali;

L.  mając na uwadze, że Federacja Rosyjska jako mocarstwo sprawujące faktyczną kontrolę nad gruzińskimi terytoriami Abchazji i Regionu Cchinwali / Osetii Południowej ponosi pełną odpowiedzialność za poważne łamanie praw człowieka i niezwykle niepokojącą sytuację humanitarną w tym regionie;

M.  mając na uwadze, że Federacja Rosyjska – z pogwałceniem wynegocjowanego przy wsparciu UE porozumienia o zawieszeniu broni z dnia 12 sierpnia 2008 r. – nadal odmawia międzynarodowym obserwatorom praw człowieka i EUMM wjazdu na gruzińskie terytoria Abchazji i Regionu Cchinwali / Południowej Osetii, co ogranicza zdolność misji do wykonania w pełni jej mandatu;

N.  mając na uwadze, że w dniu 21 marca 2018 r. parlament Gruzji przy poparciu obu partii przyjął rezolucję w sprawie rażącego łamania praw człowieka przez Federację Rosyjską na okupowanych terytoriach Abchazji i Regionu Cchinwali oraz akt Otchozoria-Tatunaszwili, upoważniające do przyjęcia listy Otchozoria-Tatunaszwili przewidującej sankcje wobec osób oskarżonych i skazanych za zabójstwa, porwania, tortury i nieludzkie traktowanie obywateli Gruzji, a także osób udzielających schronienia sprawcom tych czynów w okupowanych regionach;

1.  ponownie stwierdza, że suwerenność, niepodległość i pokojowe rozwiązywanie sporów to kluczowe zasady porządku, na którym opiera się bezpieczeństwo w Europie; podkreśla, że rozwiązanie konfliktów w Gruzji ma decydujące znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa i dla stabilności na całym kontynencie europejskim; uważa, że te konflikty oraz nieustająca okupacja gruzińskich terytoriów to w dalszym ciągu potencjalne zagrożenie dla suwerenności pozostałych krajów europejskich;

2.  nadal zdecydowanie popiera zasadę suwerenności i integralności terytorialnej Gruzji w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową; uznaje, że zasady zapisane w Karcie Narodów Zjednoczonych, akcie końcowym z Helsinek z 1975 r. i w przyjętej przez OBWE w 1990 r. Karcie paryskiej stanowią fundament pokoju na kontynencie europejskim;

3.  popiera politykę rządu Gruzji, który dąży do pokojowego rozwiązania konfliktu, między innymi przestrzegając postanowień porozumienia o zawieszeniu broni z dnia 12 sierpnia 2008 r., jednostronnie zobowiązując się do niestosowania siły, biorąc udział w międzynarodowych rozmowach w Genewie oraz angażując się w wysiłki zmierzające do pojednania i budowy zaufania między podzielonymi wspólnotami;

4.  apeluje o przezwyciężenie obecnego impasu i poczynienie postępów na drodze do osiągnięcia konkretnych wyników w najważniejszych kwestiach poruszanych w międzynarodowych rozmowach w Genewie, obejmujących uznanie i wykonanie zobowiązania do niestosowania siły, ustanowienie międzynarodowych mechanizmów bezpieczeństwa na gruzińskich terytoriach Abchazji i Regionu Cchinwali / Osetii Południowej oraz powrót IDP i uchodźców, w celu osiągnięcia trwałego pokoju i bezpieczeństwa w tym regionie;

5.  z zadowoleniem przyjmuje nową inicjatywę pokojową rządu Gruzji pod hasłem „krok ku lepszej przyszłości” zmierzającą do poprawy warunków humanitarnych i społeczno-gospodarczych ludności zamieszkującej na gruzińskich terytoriach Abchazji i Regionu Cchinwali / Osetii Południowej, a także mającą zachęcać do kontaktów międzyludzkich i budowy zaufania między podzielonymi społecznościami, a jednocześnie potępiającą stwarzające podziały inicjatywy, które są sprzeczne z tymi celami, takie jak tzw. referendum z 2017 r. zatwierdzające zmianę nazwy Regionu Cchinwali / Osetii Południowej;

6.  apeluje do Federacji Rosyjskiej o poszanowanie suwerenności i integralności terytorialnej Gruzji w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową oraz o uchylenie decyzji w sprawie uznania tzw. niepodległości gruzińskich terytoriów Abchazji i Regionu Cchinwali / Osetii Południowej i de facto włączenia obydwu regionów do rosyjskiego jednolitego obszaru celnego;

7.  stanowczo wzywa Federację Rosyjską, aby wywiązała się ze swoich zobowiązań międzynarodowych, w pełni wprowadziła w życie wynegocjowane przy wsparciu UE porozumienie o zawieszeniu broni z dnia 12 sierpnia 2008 r., wycofując swoje siły zbrojne z terytorium Gruzji, a także aby umożliwiła EUMM wjazd na gruzińskie terytoria Abchazji i Regionu Cchinwali / Osetii Południowej zgodnie z mandatem misji;

8.  apeluje do Federacji Rosyjskiej, aby zaprzestała wznoszenia ogrodzeń z drutu kolczastego i innych sztucznych barier wzdłuż linii okupacyjnej, celowo utrudniających kontakty międzyludzkie i izolujących ludność obydwu okupowanych regionów;

9.  apeluje do Federacji Rosyjskiej jako mocarstwa sprawującego rzeczywistą kontrolę o położenie kresu bezkarności i przestępstwom o podłożu etnicznym na gruzińskich terytoriach Abchazji i Regionu Cchinwali / Osetii Południowej, a także o usunięcie wszelkich przeszkód, tak aby sprawcy, z których rąk w wyniku nielegalnych działań ponieśli śmierć gruzińscy IDP Archil Tatunaszwili, Giga Otchozoria i Davit Baszaruli, zostali pociągnięci do odpowiedzialności;

10.  wzywa Federację Rosyjską jako mocarstwo sprawujące rzeczywistą kontrolę do zaprzestania łamania praw człowieka, ograniczania swobody przemieszczania się i pobytu, dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne oraz naruszania prawa własności i prawa do nauki w rodzimym języku na okupowanych terytoriach Gruzji;

11.  apeluje do Federacji Rosyjskiej, aby zezwoliła na bezpieczny i godny powrót IDP i uchodźców do ich domostw, a także aby zapewniła międzynarodowym strukturom monitorującym prawa człowieka niezakłócony dostęp do tego regionu;

12.  potwierdza, że UE jest zdecydowana odgrywać jeszcze donioślejszą rolę w pokojowym rozwiązaniu konfliktu między Rosją a Gruzją, wykorzystując wszystkie dostępne instrumenty w ramach kompleksowego podejścia, obejmujące specjalnego przedstawiciela UE ds. Kaukazu Południowego i kryzysu w Gruzji, współprzewodnictwo międzynarodowych rozmów w Genewie, EUMM w Gruzji oraz politykę nieuznawania i zaangażowania, a także wzywa do rozważenia możliwości dalszego zwiększenia roli UE poprzez wspieranie władz gruzińskich w procesie wdrażania sankcji karnych wobec sprawców naruszeń praw człowieka na terytoriach okupowanych;

13.  podkreśla, że konsekwentne i zdecydowane stanowisko społeczności międzynarodowej przeciwko rosyjskiej polityce okupacji i aneksji to jedyna metoda, aby zapewnić pokojowe rozwiązanie konfliktu w Gruzji i zapobiec podobnym konfliktom w sąsiedztwie; podkreśla konieczność zwiększenia zbiorowego nacisku na Rosję, aby wprowadziła w życie wynegocjowane przy wsparciu UE porozumienie o zawieszeniu broni z dnia 12 sierpnia 2008 r., w szczególności jeśli chodzi o wycofanie rosyjskich sił okupacyjnych i powrót IDP i uchodźców;

14.  wzywa instytucje UE, by przyjęły podejście spójne z podejściem Parlamentu Europejskiego i polityką parlamentów narodowych państw członkowskich i stosowały jaśniejsze i bardziej precyzyjne słowa, określając rosyjską napaść na Gruzję jako okupację gruzińskich terytoriów Abchazji i Regionu Cchinwali / Osetii Południowej przez Federację Rosyjską;

15.  zdecydowanie popiera unijną pomoc dla Gruzji przeznaczoną na budowanie potencjału i zwiększanie odporności, w tym w dziedzinie walki z terroryzmem, komunikacji strategicznej, cyberobrony i reformy sektora bezpieczeństwa; apeluje, aby podczas zbliżających się negocjacji w sprawie instrumentów finansowych UE na okres po 2020 r. przeznaczonych na europejską politykę sąsiedztwa należycie uwzględnić potrzeby w tym zakresie;

16.  ponownie potępia wywrotową politykę propagandy, dezinformacji i infiltracji mediów społecznościowych mającą na celu osłabienie demokracji i społeczeństwa w Gruzji przez dyskredytowanie instytucji, manipulowanie opinią publiczną, rozpowszechnianie fałszywych relacji, podsycanie napięć społecznych i wzbudzanie ogólnego braku zaufania do mediów; potępia w związku z tym walkę informacyjną prowadzoną przez Rosję z wykorzystaniem kontrolowanych przez państwo mediów do celowego rozsiewania nieprawdziwych wiadomości, aby wpływać na politykę wewnętrzną i osłabiać proces integracji europejskiej.

17.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, rządowi i parlamentowi Gruzji oraz rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej.

 

(1)

Dz.U. C 11 z 12.1.2018, s. 82.

(2)

Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0493.

(3)

Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0440.

Ostatnia aktualizacja: 13 czerwca 2018Informacja prawna