PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 234kWORD 48k
15.6.2018
PE621.699v01-00
 
B8-0301/2018

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


hyökkäyksistä toimittajia ja tiedotusvälineiden vapautta kohtaan EU:n ehdokasmaissa ja mahdollisissa ehdokasmaissa sekä itäisen kumppanuuden maissa


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys hyökkäyksistä toimittajia ja tiedotusvälineiden vapautta kohtaan EU:n ehdokasmaissa ja mahdollisissa ehdokasmaissa sekä itäisen kumppanuuden maissa  
B8‑0301/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 20 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus ovat jokaisen demokraattisen yhteiskunnan ehdottomia vaatimuksia;

B.  ottaa huomioon, että huolimatta EU:n liittymisprosessissa saavutetusta edistyksestä ja institutionaalisen kehyksen asteittaisesta yhdenmukaistamisesta alaa koskevan unionin säännöstön ja normien kanssa, tiedotusvälineiden vapaus ei edelleenkään ole tyydyttävällä tasolla EU:n ehdokasmaissa ja mahdollisissa ehdokasmaissa sekä itäisen kumppanuuden maissa;

C.  ottaa huomioon, että tiedotusvälineiden vapaudelle on annettava suurempi merkitys EU:n liittymisprosessissa;

1.  kehottaa EU:n toimielimiä keskittymään tiedotusvälineisiin liittyvän lainsäädännön täytäntöönpanoon ja tiettyjen edellytysten toteutumiseen samalla tavoin kuin seurataan edistystä luvuissa 23 ja 24;

2.  kehottaa komissiota luomaan pysyvän rahoitustukijärjestelmän ja sille oman talousarvion kohdentamalla nykyisiä resursseja uudelleen riippumattoman tutkivan journalismin tukemiseksi;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

Päivitetty viimeksi: 26. kesäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus