Menetlus : 2018/2646(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0306/2018

Esitatud tekstid :

B8-0306/2018

Arutelud :

PV 04/07/2018 - 22
CRE 04/07/2018 - 22

Hääletused :

PV 05/07/2018 - 6.16
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0316

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 176kWORD 55k
26.6.2018
PE621.714v01-00
 
B8-0306/2018

suuliselt vastatavate küsimuste B8-0033/2018 ja B8-0032/2018 alusel

vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5


USA välismaiste kontode maksukuulekuse seaduse (FATCA) kahjuliku mõju kohta ELi kodanikele ja eelkõige nn juhuslikele ameeriklastele (2018/2646(RSP))


Cecilia Wikström petitsioonikomisjoni nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon USA välismaiste kontode maksukuulekuse seaduse (FATCA) kahjuliku mõju kohta ELi kodanikele ja eelkõige nn juhuslikele ameeriklastele (2018/2646(RSP))  
B8-0306/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 7, 8 ja 21,

–  võttes arvesse Euroopa inimõiguste konventsiooni artikleid 8 ja 14,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrust (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta(1),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta direktiivi 2014/92/EL maksekontoga seotud tasude võrreldavuse, maksekonto vahetamise ja põhimaksekontole juurdepääsu kohta(2),

–  võttes arvesse nõukogu 9. detsembri 2014. aasta direktiivi 2014/107/EL, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas(3),

–  võttes arvesse nõukogu 11. oktoobri 2016. aasta järeldusi maksustamise läbipaistvuse kohta,

–  võttes arvesse komisjoni 5. juuli 2016. aasta teatist läbipaistvuse suurendamiseks ning maksudest kõrvalehoidmise ja maksustamise vältimise vastu võitlemiseks võetavate lisameetmete kohta (COM(2016)0451),

–  võttes arvesse oma 13. detsembri 2017. aasta soovitust nõukogule ja komisjonile rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva uurimise järel(4),

–  võttes arvesse oma 6. juuli 2016. aasta resolutsiooni maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete kohta(5),

–  võttes arvesse OECD ühist aruandlusstandardit, mille OECD nõukogu kiitis heaks 15. juulil 2014,

–  võttes arvesse komisjonile ja nõukogule esitatud küsimusi USA välismaiste kontode maksukuulekuse seaduse (FATCA) kahjuliku mõju kohta ELi kodanikele ja eelkõige nn juhuslikele ameeriklastele (O-000052/2018 – B8-0033/2018 ja O-000053/2018 – B8-0032/2018),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjon on saanud mitmelt Euroopa kodanikult ühispetitsiooni, milles väljendatakse muret FATCA ja sellega seotud valitsustevaheliste rakenduskokkulepete kahjulike mõjude ning kodakondsusepõhise maksustamise eksterritoriaalse mõju pärast;

B.  arvestades, et alates FATCA ja sellega seotud, liikmesriikide ja USA vahel sõlmitud valitsustevaheliste kokkulepete jõustumisest peavad ELi finantsasutused USA frantsiisilepinguid katkestavate sanktsioonide, sealhulgas 30 % kinnipeetava maksu ähvardusel avaldama USA maksuametile (IRS) oma liikmesriigi valitsuse kaudu üksikasjaliku teabe eeldatavate „USA isikute“ pangakontode kohta; arvestades, et see võib endast kujutada ELi andmekaitse-eeskirjade ja põhiõiguste rikkumist;

C.  arvestades, et FATCA eesmärk on vältida maksudest kõrvalehoidumist „USA isikute“ poolt, ning arvestades, et selles nõutakse, et välisriikide finantsasutused otsiksid „USA isikuid“, vaadeldes mitmesuguseid näitajaid, nagu sünnikoht USAs, USA telefoninumber ja volitus USA aadressiga isiku arve kohta, mille vastu isik peab tõendama, et ta ei ole „USA isik“;

D.  arvestades, et see FATCAga peale sunnitud näitajate kasutamine võib tuua kaasa selliste isikute meelevaldse ohtu seadmise ja karistamise, kellel tegelikkuses ei ole olulisi sidemeid USAga; arvestades, et FATCA hõlmab tegelikult suurt isikute rühma, nagu ELi ja USA topeltkodakondsusega isikud ja nende pereliikmed, kes ei ole USA kodanikud, ning eriti nn „juhuslikud ameeriklased“, kes on sündides saanud USA kodakondsuse, kuid kellel puuduvad sidemed USAga, kes ei ole kunagi USAs elanud, töötanud ega õppinud ning kellel ei ole USA sotsiaalkindlustusnumbrit;

E.  arvestades, et komisjon on möönnud, et FATCA ja sellega seotud valitsustevaheliste kokkulepete soovimatu tagajärg on, et see takistab juurdepääsu ELi finantsteenustele USA kodanike ja kõigi selliste isikute puhul, kelle kohta on kaudseid tunnuseid, et nad võivad kuuluda FATCA alla („USA isikud“);

F.  arvestades, et FATCA mõjutab väga tõsiselt tuhandete seaduskuulekate ELi kodanike ja nende ELi perekondade igapäevaelu ja sissetulekut, kuna „USA isikute“ mõiste alla kuuluvate inimeste säästukontod külmutatakse ning neile ei võimaldata juurdepääsu pangateenustele, nagu elukindlustus, pensionid ja hüpoteegid, kuna finantsasutused ei taha täita FATCA kulukaid teatamisnõudeid; arvestades, et lisaks jagatakse USAga ka nende isikute ELi pereliikmete isikuandmeid ja piiratakse nende juurdepääsu ELi pangateenustele (nt ühised kontod ja/või hüpoteegid);

G.  arvestades, et „juhuslikud ameeriklased“, kes ei soovi, et FATCA neid mõjutab, on sunnitud USA kodakondsusest ametlikult loobuma, mis on väga vaevaline protsess, milleks on vaja USA sotsiaalkindlustusnumbrit või USA rahvusvahelist maksukohustuslasena registreerimise numbrit, mida muu hulgas enamikul „juhuslikel ameeriklastel“ ei ole;

H.  arvestades, et USA internetiplatvormid, nagu AirBnB, Tripadvisor ja Amazon, peavad koguma maksumaksjaid puudutavat teavet kõigilt ELi kodanikelt, kes neid internetipõhiseid teenuseid kasutavad, ning edastama selle USA föderaalsele maksuhaldurile (IRSile); arvestades, et sellise tegevuse eesmärk on tuvastada, kas kasutaja on USA kodanik, ning seega määrata kindlaks, kas nende platvormide kaudu teenitud tulu suhtes kehtib FATCA kontekstis USA maksuaruandlus; arvestades, et selline tava on selgelt vastuolus ELi andmekaitse-eeskirjadega;

I.  arvestades, et direktiiv 2014/92/EL (maksekontode direktiiv) kohustab liikmesriike tagama, et krediidiasutused ei diskrimineeriks tarbijaid nende kodakondsuse ega elukoha alusel;

J.  arvestades, et liikmesriikidele määratud tähtaeg maksekontode direktiivi ülevõtmiseks oli 18. september 2016;

K.  arvestades, et Euroopa Parlament märkis oma 6. juuli 2016. aasta resolutsioonis maksualaste eelotsuste ja muude sarnaste meetmete kohta, et USA ja ELi koostöö valitsustevahelise FATCA kokkuleppe raamistikus ei ole vastastikune;

L.  arvestades, et FATCA ning OECD ühine aruandlusstandard (CRS) automaatse teabevahetuse kohta maksustamise valdkonnas on olulised vahendid võitluseks korruptsiooni, piiriülese maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidumise vastu;

M.  arvestades, et pärast kahe erakonna osavõtul toimunud teabekogumislähetust, mille eesmärk oli uurida teatavate USA seaduste, sealhulgas FATCA eksterritoriaalset mõju, avaldas Prantsusmaa Rahvuskogu 2016. aasta oktoobris aruande, milles soovitas Prantsusmaa valitsusel pidada läbirääkimisi USAga sõlmitud maksulepingu muutmiseks või paluda USA seadusandjatel muuta USA õigusakte nii, et prantslastest „juhuslikel ameeriklastel“ oleks võimalik väljuda USA süsteemist ja loobuda soovimatust USA kodakondsusest ilma lõivude, täiendavate tõendite ja karistusteta; arvestades, et hiljuti moodustati Prantsusmaa „juhuslike ameeriklaste“ eksterritoriaalse maksustamise uurimiseks erikomisjon ning 2017. aasta novembris esitati selle konkreetse küsimuse kohta resolutsiooniettepanekud nii Prantsusmaa Senatile kui ka Rahvuskogule; arvestades, et 15. mail 2018 võttis Prantsusmaa Senat ühehäälselt vastu resolutsiooni, milles palutakse valitsusel võtta viivitamata meetmeid selle tagamiseks, et austataks Prantsusmaa „juhuslike ameeriklaste“ õigust pangakontole, lõpetataks Prantsusmaa pankade poolt FATCA tõttu kasutusele võetud diskrimineerivad tavad ning alustataks kohe teavituskampaaniat USAs elavate Prantsusmaa kodanike teavitamiseks USA kodakondsuse ja maksuseaduste mõjust; arvestades, et lisaks nõutakse resolutsioonis tugevaid diplomaatilisi püüdlusi Prantsusmaa „juhuslike ameeriklaste“ jaoks sellise lahenduse leidmiseks, mis võimaldaks neil soovimatust USA kodakondsusest loobuda ilma lõivude, täiendavate tõendite ja karistusteta, ning et USA täidaks oma lubaduse seoses vastastikkusega, mille alusel Prantsusmaa nõustus valitsustevahelist kokkulepet allkirjastama;

N.  arvestades, et USA ja Eritrea on ainsad riigid maailmas, kes kohaldavad kodakondsusepõhist maksustamist, ning ÜRO on Eritrea „diasporaamaksu“ jõustamise püüdlused hukka mõistnud;

O.  arvestades, et USA võttis 2017. aastal vastu märkimisväärse maksureformi, millega siiski ei kaotatud üksikisikute kodakondsusepõhise maksustamise põhimõtet, küll aga võeti USA hargmaiste ettevõtjate jaoks kasutusele territooriumipõhine maksustamine;

1.  kutsub liikmesriike ja komisjoni üles tagama, et kõigi kodanike, eelkõige „juhuslike ameeriklaste“ põhiõigused oleks tagatud, eriti õigus era- ja pereelule, õigus eraelu puutumatusele ja mittediskrimineerimise põhimõte, mis on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ja Euroopa inimõiguste konventsioonis;

2.  kutsub liikmesriike üles tagama maksekontode direktiivi, eelkõige selle artiklite 15 ja 16 täieliku ja nõuetekohase ülevõtmise ning tagama, et kõigil ELi kodanikel oleks juurdepääs põhimaksekontole, olenemata nende kodakondsusest;

3.  kutsub komisjoni üles kiirendama oma maksekontode direktiivi siseriiklikke ülevõtmismeetmeid käsitleva analüüsi valmimist ning vaatlema oma hinnangus ka „juhuslike ameeriklaste“, topeltkodakondsusega isikute ja seaduslikult ELis elavate USA kodanike olukorda, pöörates nõuetekohaselt tähelepanu finantsasutuste mis tahes diskrimineerivale käitumisele nende ELis seaduslikult elavate maksumaksjate suhtes, kes kuuluvad FATCA tähenduses „USA isikute“ mõiste alla;

4.  nõuab, et komisjon algataks viivitamata rikkumismenetlused, kui tuvastatakse rikkumisi maksekontode direktiivi rakendamises, ning esitaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande nimetatud direktiivi nõuetekohase rakendamise tagamiseks võetud meetmete kohta;

5.  rõhutab, et tähtis on tagada FATCA alusel USA-le edastatavate isikuandmete piisav kaitse, järgides täielikult siseriiklikku ja ELi andmekaitseõigust; kutsub liikmesriike üles oma valitsustevahelisi kokkuleppeid läbi vaatama ja vajaduse korral muutma, et viia need kooskõlla isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud õiguste ja põhimõtetega; nõuab tungivalt, et komisjon ja Euroopa Andmekaitsenõukogu uuriksid viivitamata mis tahes ELi andmekaitse-eeskirjade rikkumisi nende liikmesriikide poolt, kelle õigusaktide kohaselt on lubatud edastada IRSile isikuandmeid seoses FATCA sätetega, ning algatada rikkumismenetlused nende liikmesriikide vastu, kes ei ole nõuetekohaselt rakendanud ELi andmekaitse-eeskirju;

6.  kutsub komisjoni üles hindama täielikult FATCA ja USA kodakondsusepõhise eksterritoriaalse maksustamispraktika mõju ELi kodanikele, ELi finantsasutustele ja ELi majandusele, võttes arvesse Prantsusmaal ja teistes liikmesriikides tehtavaid jõupingutusi, ning selgitama välja, kas on olemas olulisi lahknevusi ELi kodanike ja/või eri liikmesriikide residentide vahel, eelkõige ELi andmekaitse-eeskirjade ja põhiõiguste standardite osas, tulenevalt FATCAst ja „USA-le viitavatest tunnustest“; kutsub komisjoni üles hindama igakülgselt FATCA vastastikkust või selle puudumist kõikjal ELis ning seda, kas USA täidab oma kohustusi, mis tulenevad liikmesriikidega allkirjastatud mitmetest valitsustevahelistest kokkulepetest;

7.  kutsub komisjoni üles andma oma hinnangu ja vajaduse korral võtma meetmeid tagamaks, et FATCA ning USAga maksuteabe automaatse vahetamise raames järgitaks põhiõiguste hartas ja Euroopa inimõiguste konventsioonis sätestatud ELi põhiõigusi ja väärtusi, nagu õigus eraelu puutumatusele ja mittediskrimineerimise põhimõte, ning ELi andmekaitse-eeskirju;

8.  peab kahetsusväärseks liikmesriikide poolt allkirjastatud valitsustevaheliste kokkulepete ebapiisavat vastastikkust, eriti seoses vahetatava teabe ulatusega, mis on liikmesriikide puhul suurem kui USA puhul; kutsub kõiki liikmesriike üles ühiselt peatama oma valitsustevaheliste kokkulepete kohaldamine (või igasugune teabe jagamine, kui see ei ole seotud kontodega, mis on USAs elavatel USA kodanikel ELis), kuni USA nõustub mitmepoolse lähenemisega automaatsele teabevahetusele, tühistades selleks FATCA ja liitudes ühise aruandlusstandardiga või pidades FATCA üle uuesti läbirääkimisi ELi-üleselt ja ühesuguste vastastikuste jagamiskohustustega mõlemal pool Atlandi ookeani;

9.  kutsub komisjoni ja nõukogu üles esitama FACTA kohta ELi ühise lähenemisviisi, et nõuetekohaselt kaitsta Euroopa kodanike (eelkõige „juhuslike ameeriklaste“) õigusi ja parandada vastastikkuse põhimõtte rakendamist automaatse teabevahetuse valdkonnas USAga;

10.  kutsub nõukogu üles andma komisjonile volitused alustada USAga läbirääkimisi ELi ja USA FATCA lepingu üle, et tagada täielik vastastikune teabevahetus, järgida ELi õiguse aluspõhimõtteid ja maksekontode direktiivi ning võimaldada ELi „juhuslikel ameeriklastel“ loobuda soovimatust USA kodakondsusest ilma lõivude, täiendavate tõendite ja karistusteta;

11.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

 

(1)

ELT L 119, 4.5.2016, lk 1.

(2)

ELT L 257, 28.8.2014, lk 214.

(3)

ELT L 359, 16.12.2014, lk 1.

(4)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0491.

(5)

ELT C 101, 16.3.2018, lk 79.

Viimane päevakajastamine: 29. juuni 2018Õigusalane teave