Procedūra : 2018/2646(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0306/2018

Pateikti tekstai :

B8-0306/2018

Debatai :

PV 04/07/2018 - 22
CRE 04/07/2018 - 22

Balsavimas :

PV 05/07/2018 - 6.16
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0316

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 417kWORD 55k
26.6.2018
PE621.714v01-00
 
B8-0306/2018

pateiktas uždavus klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu, B8‑0033/2018 ir B8‑0032/2018

pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį


dėl neigiamo JAV užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto (FATCA) poveikio ES piliečiams, ypač „atsitiktiniams“ amerikiečiams (2018/2646(RSP))


Cecilia Wikström Peticijų komiteto vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl neigiamo JAV užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto (FATCA) poveikio ES piliečiams, ypač „atsitiktiniams“ amerikiečiams (2018/2646(RSP))  
B8‑0306/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7, 8 ir 21straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių konvencijos 8 ir 14 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo(1),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/92/ES dėl mokesčių, susijusių su mokėjimo sąskaitomis, palyginamumo, mokėjimo sąskaitų perkėlimo ir galimybės naudotis būtiniausias savybes turinčiomis mokėjimo sąskaitomis(2),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 9 d. Tarybos direktyvą 2014/107/ES, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2011/16/ES nuostatos, susijusios su privalomais automatiniais apmokestinimo srities informacijos mainais(3),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 11 d. Tarybos išvadas dėl mokesčių skaidrumo,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. liepos 5 d. Komisijos komunikatą dėl papildomų priemonių siekiant didesnio skaidrumo ir ryžtingesnės kovos su mokesčių slėpimu ir vengimu (COM(2016) 0451),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gruodžio 13 d. savo rekomendaciją Tarybai ir Komisijai dėl pinigų plovimo, mokesčių vengimo ir slėpimo(4),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. liepos 6 d. savo rezoliuciją dėl sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių(5),

–  atsižvelgdamas į EBPO bendrą duomenų teikimo standartą (angl. CRS), kurį 2014 m. liepos 15 d. patvirtino EBPO taryba,

–  atsižvelgdamas į klausimus Komisijai ir Tarybai dėl neigiamo JAV užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto (FATCA) poveikio ES piliečiams, ypač „atsitiktiniams amerikiečiams“ (O-000052/2018 – B8-0033/2018 ir O-000053/2018 – B8-0032/2018),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi jo Peticijų komitetas gavo Europos Sąjungos piliečių grupės peticiją, kurioje reiškiamas susirūpinimas dėl neigiamo FATCA poveikio, tarpvyriausybinių jo įgyvendinimo susitarimų (angl. IGA) ir eksteritorinio pilietybe grindžiamo apmokestinimo (angl. CBT) poveikio;

B.  kadangi, įsigaliojus FATCA ir susijusiems valstybių narių ir JAV sudarytiems tarpvyriausybiniams susitarimams, ES finansų įstaigos, baimindamosi JAV franšizę naikinančių sankcijų, įskaitant 30 proc. dydžio išskaičiuojamąjį mokestį, dabar per nacionalinę vyriausybę turi atskleisti JAV vidaus mokesčių tarnybai (angl. IRS) išsamią informaciją apie sąskaitas, kurios priklauso tariamiems vadinamiesiems JAV asmenims; kadangi taip galėtų būti pažeidžiamos ES duomenų apsaugos taisyklės ir pagrindinės teisės;

C.  kadangi FATCA tikslas – užtikrinti, kad JAV asmenys neslėptų mokesčių, ir kadangi, norint pasiekti šį tikslą, užsienio finansų įstaigos turi ieškoti vadinamųjų JAV asmenų įvertindamos įvairius rodiklius, pavyzdžiui, tai, kad asmuo yra gimęs JAV arba turi JAV telefono numerį, taip pat požymius, kad JAV adresą turinčiam asmeniui buvo suteikti įgaliojimai naudotis sąskaita, dėl kurių asmuo turi įrodyti, kad jis ar ji nėra JAV asmuo;

D.  kadangi taip naudojantis FATCA įtvirtintais rodikliais gali būti savavališkai atskleidžiama asmenų, kurių su JAV galbūt nesieja jokie esminiai ryšiai, tapatybė ir jie gali nukentėti; kadangi į FATCA praktiškai įtraukta didelė asmenų grupė, pavyzdžiui, dvigubą ES ir JAV pilietybę turintys asmenys ir jų šeimos nariai, neturintys JAV pilietybės, visų pirma vadinamieji atsitiktiniai amerikiečiai, kurie gimdami įgijo JAV pilietybę, tačiau neturi jokių ryšių su JAV, niekada ten negyveno, nedirbo ir nesimokė ir neturi JAV socialinio draudimo numerio;‑

E.  kadangi Komisija pripažino, kad FATCA ir susiję tarpvyriausybiniai susitarimai daro nenumatytą poveikį – trukdo JAV piliečiams ir bet kuriems kitiems asmenims, kuriems dėl tam tikrų požymių gali būti taikomos FATCA nuostatos (toliau – JAV asmenys), Europos Sąjungoje naudotis finansinėmis paslaugomis;

F.  kadangi FATCA kasdien daro labai didelį poveikį tūkstančių įstatymų besilaikančių ES piliečių ir jų šeimos narių gyvenimui ir pragyvenimui, nes dėl finansų įstaigų nenoro teikti informaciją pagal FATCA, mat tai brangiai kainuoja, įšaldomos JAV asmenų apibrėžtį atitinkančių asmenų taupomosios sąskaitos, jiems neleidžiama naudotis visomis banko paslaugomis, įskaitant gyvybės draudimą, pensijos kaupimą ir hipotekos paskolas; kadangi, be to, tokių asmenų šeimos narių, turinčių ES pilietybę, asmens duomenimis dalijamasi su JAV ir ribojamos jų galimybės naudotis ES banko paslaugomis (pvz., bendromis sąskaitomis ir (arba) hipotekos paskolomis);

G.  kadangi „atsitiktiniai amerikiečiai“, nenorėdami nukentėti nuo FATCA, turi oficialiai atsisakyti JAV pilietybės, o tai yra labai sudėtingas procesas, kuriam reikia turėti JAV socialinio draudimo numerį arba JAV tarptautinį mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį, kurių, inter alia, dauguma „atsitiktinių amerikiečių“ neturi;

H.  kadangi tokios Amerikos interneto platformos kaip „AirBnB“, „Tripadvisor“ ir „Amazon“ turi rinkti informaciją apie visų ES piliečių, besinaudojančių šiomis internetinėmis paslaugomis, sumokamus mokesčius ir ją perduoti JAV federalinei mokesčių inspekcijai – Vidaus mokesčių tarnybai (angl. IRS); kadangi šios praktikos tikslas – patikrinti, ar naudotojas yra JAV pilietis, taigi nustatyti, ar pagal, FATCA per šias platformas gaunamos pajamos turi būti deklaruojamos JAV mokesčių tarnybai; kadangi akivaizdu, kad ši praktika neatitinka ES duomenų apsaugos taisyklių;

I.  kadangi Direktyva 2014/92/ES (Mokėjimo sąskaitų direktyva) valstybės narės įpareigojamos užtikrinti, kad kredito įstaigos nediskriminuotų vartotojų dėl jų pilietybės ar gyvenamosios vietos;

J.  kadangi valstybės narės iki 2016 m. rugsėjo 18 d. turėjo perkelti Mokėjimo sąskaitų direktyvą į nacionalinę teisę;

K.  kadangi Parlamentas savo 2016 m. liepos 6 d. rezoliucijoje dėl sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių atkreipė dėmesį į tai, kad, įgyvendinant FATCA susitarimą, itin trūksta JAV ir ES veiksmų abipusiškumo;

L.  kadangi FATCA ir EBPO bendras duomenų teikimo standartas (angl. CRS), susijęs su automatiniais informacijos mokesčių klausimais mainais, yra esminės kovos su korupcija, tarpvalstybiniu mokesčių slėpimu ir mokestiniu sukčiavimu priemonės;

M.  kadangi Prancūzijos Nacionalinė Asamblėja po savo dvišalės faktų nustatymo misijos, kurios metu buvo siekiama ištirti eksteritorinį tam tikrų JAV teisės aktų, įskaitant FATCA, poveikį, 2016 m. spalio mėn. paskelbė ataskaitą, kurioje Prancūzijos vyriausybei rekomenduojama arba derėtis dėl savo mokesčių sutarties su JAV dalinio pakeitimo, arba prašyti JAV teisės aktų leidėjų iš dalies pakeisti JAV teisės aktus, kad Prancūzijos „atsitiktiniai amerikiečiai‘ galėtų pasitraukti iš JAV sistemos ir atsisakyti nepageidaujamos JAV pilietybės be jokių mokesčių, bylų ar sankcijų;‑‑ kadangi neseniai buvo sudaryta komisija, kuriai konkrečiai pavesta išnagrinėti JAV taikomo eksteritorinio Prancūzijos „atsitiktinių amerikiečių“ apmokestinimo klausimą, ir 2017 m. lapkričio mėn. tiek Senate, tiek Nacionalinėje Asamblėjoje buvo pateiktos rezoliucijos šiuo konkrečiu klausimu; kadangi 2018 m. gegužės 15 d. Prancūzijos Senatas vienbalsiai patvirtino rezoliuciją, kuria Prancūzijos vyriausybė raginama nedelsiant imtis priemonių ir užtikrinti, kad būtų paisoma Prancūzijos „atsitiktinių amerikiečių“ teisės turėti banko sąskaitą, kad būtų nutraukta Prancūzijos bankų dėl FATCA taikoma diskriminacinė praktika ir kad būtų nedelsiant pradedama informacinė kampanija, kuria JAV gyvenantys Prancūzijos piliečiai būtų informuojami apie JAV pilietybės ir mokesčių įstatymų pasekmes; kadangi šioje rezoliucijoje taip pat reikalaujama imtis tvirtų diplomatinių pastangų ir surasti Prancūzijos „atsitiktiniams amerikiečiams“ skirtą sprendimą, kuriuo remdamiesi jie galėtų atsisakyti nepageidaujamos JAV pilietybės be jokių mokesčių, bylų ar sankcijų, o JAV vykdytų savo pažadą vadovautis abipusiškumo principu, kuriuo remdamasi Prancūzija sutiko pasirašyti savo tarpvyriausybinį susitarimą;‑‑‑

N.  kadangi JAV ir Eritrėja yra dvi vienintelės šalys pasaulyje, taikančios pilietybe grindžiamą apmokestinimą o JT pasmerkė Eritrėjos pastangas taikyti vadinamąjį diasporos mokestį;

O.  kadangi 2017 m. JAV patvirtinta svarbi mokesčių sistemos reforma, kuria vis dėlto nepanaikintas pilietybe grindžiamo asmenų apmokestinimo principas, tačiau daugiašalėms JAV įmonėms pradedami taikyti teritoriniai mokesčiai;‑

1.  ragina valstybes nares ir Komisiją užtikrinti visų piliečių, visų pirma „atsitiktinių amerikiečių“, pagrindines teises, ypač teisę į privatų ir šeimos gyvenimą, teisę į privatumą ir nediskriminavimo principą, kaip nustatyta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje ir Europos žmogaus teisių konvencijoje;‑

2.  ragina valstybes nares užtikrinti, kad Mokėjimo sąskaitų direktyva, visų pirma jos 15 ir 16 straipsniai, būtų visapusiškai ir teisingai perkelti į nacionalinę teisę, taip pat kad visi ES piliečiai, neatsižvelgiant į jų pilietybę, turėtų galimybę naudotis būtiniausias savybes turinčiomis mokėjimo sąskaitomis;

3.  ragina Komisiją sparčiau atlikti nacionalinių Mokėjimo sąskaitų direktyvos įgyvendinimo priemonių analizę ir į savo vertinimą įtraukti „atsitiktinių amerikiečių“ dvigubą pilietybę turinčių asmenų ir JAV piliečių, teisėtai gyvenančių ES, padėties klausimą, deramą dėmesį skiriant atvejams, kai finansų įstaigos, taikydamos FATCA, bet kokiais būdais diskriminuoja ES teisėtai gyvenančius ir JAV asmenų kriterijus atitinkančius mokesčių mokėtojus;

4.  primygtinai ragina Komisiją, nustačius Mokėjimo sąskaitų direktyvos įgyvendinimo pažeidimo atvejus, nedelsiant pradėti pažeidimų nagrinėjimo procedūras ir pateikti ataskaitą Parlamentui ir Tarybai dėl priemonių, kurių buvo imtasi tinkamam minėtos direktyvos įgyvendinimui užtikrinti;

5.  pabrėžia, kaip svarbu užtikrinti tinkamo lygio Jungtinėms Amerikos Valstijoms pagal FATCA perduodamų asmens duomenų apsaugą, visapusiškai laikantis nacionalinių ir ES duomenų apsaugos teisės aktų; ragina valstybes nares peržiūrėti savo tarpvyriausybinius susitarimus ir prireikus juos iš dalies pakeisti, siekiant juos suderinti su Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytomis teisėmis ir principais; primygtinai ragina Komisiją ir Europos duomenų apsaugos valdybą nedelsiant ištirti visus atvejus, kai valstybės narės, pagal kurių teisės aktus FATCA taikymo tikslais leidžiama perduoti asmens duomenis JAV vidaus mokesčių tarnybai, pažeidė ES duomenų apsaugos taisykles, ir prieš valstybes nares, kurios tinkamai neįgyvendina ES duomenų apsaugos taisyklių, pradėti pažeidimų nagrinėjimo procedūras;

6.  ragina Komisiją, atsižvelgiant į Prancūzijoje ir kitose valstybėse narėse dedamas pastangas, atlikti visapusišką FATCA ir JAV eksteritorinės pilietybe grindžiamo apmokestinimo praktikos poveikio ES piliečiams, ES finansų įstaigoms ir ES ekonomikai vertinimą ir išsiaiškinti, ar dėl FATCA ir vadinamųjų JAV asmens požymių įvairiose ES valstybėse narėse esama didelių ES piliečių ir (arba) gyventojų skirtumų, ypač susijusių su ES duomenų apsaugos taisyklėmis ir pagrindinių teisių standartais; ragina Komisiją atlikti visapusišką FATCA abipusiškumo padėties arba jo trūkumo visoje ES vertinimą ir nustatyti, ar JAV laikosi pagal įvairius su valstybėmis narėmis pasirašytus tarpvyriausybinius susitarimus prisiimtų įsipareigojimų;

7.  ragina Komisiją įvertinti ir prireikus imtis priemonių, siekiant užtikrinti, kad, taikant FATCA ir su JAV automatiškai keičiantis informacija mokesčių klausimais, būtų gerbiamos ES pagrindinių teisių chartijoje ir Europos žmogaus teisių konvencijoje įtvirtintos ES pagrindinės teisės ir vertybės, pavyzdžiui, teisė į privatumą ir nediskriminavimo principas, taip pat ES duomenų apsaugos taisyklės;

8.  apgailestauja dėl valstybių narių pasirašytų tarpvyriausybinių susitarimų abipusiškumo trūkumo, ypač kalbant apie informacijos, kuria turi būti keičiamasi, apimtį, nes valstybės narės turi pateikti daugiau duomenų negu JAV; ragina visas valstybes nares kartu stabdyti taikomus tarpvyriausybinius susitarimus (arba visos informacijos, išskyrus informaciją apie JAV piliečių, gyvenančių JAV, ES atidarytas sąskaitas, mainus), kol JAV pritars daugiašaliam požiūriui į automatinį keitimąsi informacija (angl. AEOI) arba panaikindama FATCA ir pradėdama taikyti bendrą duomenų teikimo standartą, arba persvarstydama FATCA taikymą visos ES mastu, abiejose Atlanto vandenyno pusėse nustatant vienodus abipusius informacijos mainų įpareigojimus;

9.  ragina Komisiją ir Tarybą pristatyti bendrą ES požiūrį į FATCA, siekiant tinkamai apsaugoti Europos Sąjungos piliečių (visų pirma „atsitiktinių amerikiečių‘) teises ir didinti automatinių informacijos mainų su JAV abipusiškumą;

10.  ragina Tarybą įgalioti Komisiją pradėti derybas su JAV dėl ES ir JAV FATCA susitarimo, siekiant užtikrinti visiškai abipusiškus informacijos mainus, laikytis pagrindinių ES teisės principų ir Mokėjimo sąskaitų direktyvos nuostatų, taip pat suteikti galimybę ES „atsitiktiniams amerikiečiams‘ atsisakyti nepageidaujamos JAV pilietybės be jokių mokesčių, bylų ar sankcijų;

11.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

 

(1)

OL L 119, 2016 5 4, p. 1.

(2)

OL L 257, 2014 8 28, p. 214.

(3)

OL L 359, 2014 12 16, p. 1.

(4)

Priimti tekstai, P8_TA(2017)0491.

(5)

OL C 101, 2018 3 16, p. 79.

Atnaujinta: 2018 m. liepos 5 d.Teisinis pranešimas