Postup : 2018/2752(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0308/2018

Předložené texty :

B8-0308/2018

Rozpravy :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Hlasování :

PV 12/09/2018 - 6.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0341

NÁVRH USNESENÍ
PDF 263kWORD 50k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0308/2018
5.9.2018
PE621.719v01-00
 
B8-0308/2018

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o autonomních zbraňových systémech (2018/2752(RSP))


Reinhard Bütikofer, Bodil Valero, Max Andersson, Barbara Lochbihler, Monika Vana, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Usnesení Evropského parlamentu o autonomních zbraňových systémech (2018/2752(RSP))  
B8-0308/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na svou studii s názvem „Dopad používání bezpilotních letounů a robotů ve válečných konfliktech na lidská práva“ ze dne 3. května 2013,

–  s ohledem na své různé postoje, doporučení a usnesení, které vyzývají k zákazu autonomních zbraňových systémů, jako je například mandát pro zahájení jednání přijatý na plenárním zasedání dne 13. března 2018 za účelem přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Program rozvoje evropského obranného průmyslu, usnesení ze dne 13. prosince 2017 o výroční zprávě o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2016 a o politice Evropské unie v této oblasti(1), doporučení Radě ze dne 7. července 2016 k 71. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů(2) a usnesení ze dne 27. února 2014 o používání bezpilotních letounů vybavených zbraněmi(3),

–  s ohledem na příslušné zprávy OSN, a zejména na zprávu zvláštního zpravodaje OSN pro otázky mimosoudních, hromadných a svévolných poprav Christofa Heynse ze dne 9. dubna 2013 (UN A/HRC/23/47),

–  s ohledem na prohlášení EU o smrtících autonomních zbraňových systémech (LAWS) v rámci skupiny vládních expertů stran, které podepsaly Úmluvu o některých konvenčních zbraních, učiněné v Ženevě ve dnech 13.–17. listopadu 2017 a 9.–13. dubna 2018,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 31. května 2017, v němž výbor vyzývá k takovému přístupu k umělé inteligenci, při němž bude ve velení člověk, a k zákazu autonomních zbraní,

–  s ohledem na příspěvky různých států včetně členských států EU před schůzemi skupiny vládních expertů v roce 2017 a 2018,

–  s ohledem na otevřený dopis z července 2015, který podepsalo více než 3 000 výzkumných pracovníků v oblasti umělé inteligence a robotiky a ze dne 21. srpna 2017, který podepsalo 116 zakladatelů předních společností působících v oblasti robotiky a umělé inteligence,

–  s ohledem na příslušná prohlášení Mezinárodního výboru Červeného kříže, a iniciativy občanské společnosti, jako je kampaň Zastavte roboty zabijáky (Stop Killer Robots), která zastupuje 70 organizací ze 30 zemí včetně organizací Human Rights Watch, Article 36 a Amnesty International,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že podle neověřených zpráv některé země a průmyslové podniky vyvíjejí zbraňové systémy s autonomními schopnostmi;

B.  vzhledem k tomu, že smrtící autonomní zbraňové systémy mají potenciál zásadně změnit způsob vedení válek, drasticky zvýšit rychlost a snížit čas nepřátelských vojenských střetů a odstartovat bezprecedentní závody ve zbrojení;

C.  vzhledem k tomu, že smrtící autonomní zbraňové systémy vyvolávají základní etické a právní otázky týkající se kontroly prováděné člověkem, zejména pokud jde o zásadní rozhodnutí, jako je výběr cíle a útok na něj;

D.  vzhledem k tomu, že používání smrtících autonomních zbraňových systémů vyvolává klíčové otázky týkající se použitelnosti mezinárodního práva v oblasti lidských práv, mezinárodního humanitárního práva a evropských norem a hodnot, pokud jde o budoucí vojenské akce;

E.  vzhledem k tomu, že v srpnu 2017 poslalo 116 zakladatelů předních mezinárodních podniků působících v oblasti robotiky a umělé inteligence otevřený dopis organizaci OSN, v němž vyzývají vlády, aby „zabránily závodu ve zbrojení souvisejícímu s tímto druhem zbraní“ a aby „se vyhnuly destabilizačním účinkům těchto technologií“; vzhledem k tomu, že se v tomto dopise rovněž uvádí, že „smrtící autonomní zbraně se mohou stát třetí revolucí ve válečnictví“, jež „umožní, aby se ozbrojené konflikty odehrávaly ve větším měřítku než kdykoli předtím a rychleji, než si mohou lidé představit“;

1.  zdůrazňuje, že je naléhavě nutné jednat s cílem zabránit šíření smrtících autonomních zbraňových systémů; poukazuje na to, že společná akce na úrovni EU potenciálně posílí EU jakožto mezinárodního aktéra tím, že bude mít vliv na klíčovou výzvu v oblasti vojenské bezpečnosti;

2.  vyzývá vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Komise, členské státy a Evropskou radu, aby neprodleně a před letošním listopadovým zasedáním vysokých smluvních stran Úmluvy o některých konvenčních zbraních vypracovaly a přijaly společný postoj k autonomním zbraňovým systémům, který zajistí lidskou kontrolu nad zásadními funkcemi při nasazení, a aby v příslušných fórech vystupovaly jednotně a rovněž tak jednaly;

3.  naléhavě vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, členské státy a Radu, aby usilovaly o mezinárodní zákaz zbraňových systémů, jejichž zásadní funkce výběru cíle a útoku na něj není významně kontrolována člověkem, jak požadoval Parlament při různých příležitostech; zdůrazňuje, že je velmi důležité rovněž předcházet výzkumu, vývoji a výrobě zbraňových systémů, které nejsou kontrolovány člověkem, zejména v souvislosti se zásadními funkcemi, jako je výběr cíle a útok na něj;

4.  připomíná svůj postoj ze dne 13. března 2018 k nařízení o programu rozvoje evropského obranného průmyslu, zejména k článku 6 (způsobilá opatření), a zdůrazňuje svou ochotu přijmout podobný postoj v souvislosti s připravovaným programem pro výzkum v oblasti obrany, programem rozvoje obranného průmyslu a dalšími relevantními skutečnostmi Evropského obranného fondu v období po roce 2020;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, parlamentům a vládám členských států a generálnímu tajemníkovi OSN.

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0494.

(2)

Úř. věst C 101, 16.3.2018, s. 166.

(3)

Úř. věst C 285, 29.8.2017, s. 110.

Poslední aktualizace: 7. září 2018Právní upozornění