Процедура : 2018/2758(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0313/2018

Внесени текстове :

B8-0313/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/07/2018 - 6.12

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 479kWORD 53k
28.6.2018
PE621.730v01-00
 
B8-0313/2018

внесено съгласно член 105, параграф 3 от Правилника за дейността


относно Делегирано решение (ЕС) .../... на Комисията от 6 юни 2018 г. за изменение на приложение III към Решение № 466/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза, що се отнася до Иран (C(2018)03730 – 2018/2758(DEA))


Джонатан Булък от името на групата EFDD

Резолюция на Европейския парламент относно Делегирано решение (EС) …/… на Комисията от 6 юни 2018 г. за изменение на приложение III към Решение № 466/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза, що се отнася до Иран (C(2018)03730 – 2018/2758(DEA))  
B8‑0313/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид Делегираното решение на Комисията (C(2018)03730),

–  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Решение № 466/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза(1), и по-специално член 4, параграф 2 и член 18, параграф 5 от него,

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по бюджети,

–  като взе предвид член 105, параграф 3 от своя правилник,

А.  като има предвид, че влизането в сила на Делегираното решение на Комисията от 6 юни 2018 г. за изменение на приложение III към Решение № 466/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза, що се отнася до Иран, би изложило Европейския съюз на значителен финансов риск, като в същото време би довело само до изключително ограничена оперативна дейност от страна на ЕИБ поради много малкия марж, останал във финансовите пакети на външните мандати, нужното квалифицирано мнозинство в Съвета на гуверньорите, необходимостта от договаряне на рамково споразумение с Иран, за да се определят финансовите и законовите права и имунитети, необходими на ЕИБ, за да може да извършва тази оперативна дейност, и факта, че Иран в момента е сред високорисковите трети държави, които имат стратегически слабости в националните уредби за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма;

Б.  като има предвид, че Иран продължава да бъде държава, спонсорираща в значителна степен тероризма;

В.  като има предвид, че Иран е забранена юрисдикция (заедно със Северна Корея) в списъка на ЕИБ на неспазващите правилата юрисдикции;

Г.  като има предвид, че предоставянето на ЕИБ на възможност да отпуска заеми на Иран в нарушение на санкциите, наложени от Съединените щати, е вероятно да доведе до подкопаване на доверието на инвеститорите в ЕИБ;

Д.  като има предвид, че това решение би увеличило очакванията сред международните финансови институции и инвеститори ЕИБ да се превърне в потенциален обект на санкции от страна на САЩ (първични и вторични санкции) и по този начин би увеличило не само риска за репутацията на ЕИБ, но би и подтикнало инвеститори, които са под юрисдикцията на САЩ, да спрат да купуват облигации на ЕИБ и да ликвидират всички рискове, произтичащи от ЕИБ, в своите баланси; като има предвид, че финансовите средства в щатски долари представляват за ЕИБ важен източник на диверсифициране на финансирането и достъпа до пазара (една трета от общия обем на финансирането през 2017 г.), докато базираните в САЩ инвеститори купуват около една четвърт от облигациите на ЕИБ (около 15 милиарда евро финансиране/програми на стойност 60 милиарда годишно);

Е.  като има предвид, че отпускането на заеми на Иран би затруднило набирането от ЕИБ на средства на международните финансови пазари, тъй като санкциите от страна на САЩ за поддържането на търговски отношения с Иран (които предстоят да влязат в сила на 6 август 2018 г.) биха ограничили възможностите на ЕИБ да използва платежната система на щатския долар, а това би могло да доведе до неизпълнения от страна на ЕИБ на финансови задължения за плащане на инвеститори и кредитори в чуждестранна валута, които на свой ред биха задействали общите разпоредби при неизпълнение, съдържащи се в други механизми за финансиране от ЕИБ;

Ж.  като има предвид, че само перспективата за неизпълнение от страна на ЕИБ е достатъчна да направи някои инвеститори по-малко склонни да финансират ЕИБ и следователно ще повиши цената на заемите за ЕИБ, като по този начин ще намали способността на ЕИБ да отпуска заеми;

З.  като има предвид, че след обявяването на това решение на Комисията, ЕИБ вече беше възпрепятствана да отпусне заем в долари и към днешна дата пазарният прозорец за отпускане на този заем остава затворен;

И.  като има предвид, че одобряването на Делегираното решение в настоящия момент вероятно ще доведе до политически и дипломатически санкции от страна Съединените щати;

Й.  като има предвид, че ЕИБ и Европейският съюз биха могли да станат обект на ответни действия от страна на органите на САЩ;

К.  като има предвид, че ако след съответно решение на Съвета на гуверньорите на ЕИБ, ЕИБ участва ефективно в операции по отпускане на заеми, насочени към Иран (включително чрез инструменти извън Иран), ЕИБ би загубила достъпа си до финансовата система на САЩ и санкциите, наложени от САЩ на ЕИБ, биха могли да имат много сериозни последствия, като например неизпълнение на задълженията по облигации в щатски долари, което би задействало неизпълнение на задълженията на ЕИБ по други подлежащи на изплащане облигации, включително в евро, и значително би намалило способността ѝ да продължи да взема и отпуска заеми в рамките на законоустановената ѝ мисия;

Л.  като има предвид, че съгласно член 4 от Решение № 466/2014/EС решенията на Комисията следва „да се основават на цялостна оценка, включително на икономическите, социалните, екологичните и политическите аспекти, по-специално тези, отнасящи се до демокрацията, правата на човека и основните свободи, както и на съответните резолюции на Европейския парламент и съответните решения и заключения на Съвета“; като има предвид, че в своето делегирано решение Комисията посочва, че „положението с правата на човека и с демокрацията в Иран продължава да буди загриженост в ЕС, и по-специално използването на смъртно наказание, правата на религиозните и етническите малцинства и правата на жените и момичетата“, и че „Иран е задържал няколко европейци с двойно гражданство и им отказва достъп до консулски услуги, защото не признава двойното гражданство“;

М.  като има предвид, че нарушенията на правата на човека са все още широко разпространени и системни в Иран и че основни граждански свободи са силно ограничени от държавата;

Н.  като има предвид, че Иран е теократична и централизирана държава, в която най-големи правомощия имат институции, които не са изборни;

О.  като има предвид, че Иран непрекъснато нарушава международните си задължения по отношение на своя ядрен арсенал и че се твърди, че се готви за провал на Съвместния всеобхватен план за действие (СВПД);

П.  като има предвид, че Иран следва агресивна външна политика, която подкопава мира и сигурността в Близкия изток и която противоречи на западните интереси;

Р.  като има предвид, че ЕС следва най-малкото да изчака, за да види какви ще бъдат политическите и практическите резултати от възстановяването на санкциите от страна на САЩ, преди да взема каквито и да било по-нататъшни решения по този въпрос;

С.  като има предвид, че предоставянето на гаранция от ЕС за заеми от ЕИБ в Иран без цялостна оценка на риска от потенциалните последици за вземането и отпускането на заеми в рамките на законоустановената мисия на ЕИБ, би било неразумно и би нанесло вреди;

1.  възразява срещу Делегираното решение на Комисията;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и да я уведоми, че Делегираното решение не може да влезе в сила;

3.  призовава за оценка на въздействието, за да се оценят рисковете, които биха могли да възникнат за ЕИБ и бюджета на Съюза;

4.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1)

  OВ L 135, 8.5.2014 г, стр. 1.

Последно осъвременяване: 29 юни 2018 г.Правна информация