Menetlus : 2018/2758(DEA)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0313/2018

Esitatud tekstid :

B8-0313/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 04/07/2018 - 6.12

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 255kWORD 52k
28.6.2018
PE621.730v01-00
 
B8-0313/2018

vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 3


komisjoni 6. juuni 2018. aasta delegeeritud otsuse (EL) .../... kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 466/2014/EL (millega antakse Euroopa Investeerimispangale ELi tagatis liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantseerimistehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks) III lisa seoses Iraaniga (C(2018)03730 – 2018/2758(DEA))


Jonathan Bullock fraktsiooni EFDD nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon komisjoni 6. juuni 2018. aasta delegeeritud otsuse (EL) .../... kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 466/2014/EL (millega antakse Euroopa Investeerimispangale ELi tagatis liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantseerimistehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks) III lisa seoses Iraaniga (C(2018)03730 – 2018/2758(DEA))  
B8‑0313/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni delegeeritud otsust (C(2018)03730),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta otsust nr 466/2014/EL, millega antakse Euroopa Investeerimispangale ELi tagatis liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantseerimistehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks(1), eriti selle artikli 4 lõiget 2 ja artikli 18 lõiget 5,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni resolutsiooni ettepanekut,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõiget 3,

A.  arvestades, et komisjoni 6. juuni 2018. aasta delegeeritud otsuse, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 466/2014/EL (millega antakse Euroopa Investeerimispangale ELi tagatis liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantseerimistehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks) III lisa seoses Iraaniga, jõustumine seaks Euroopa Liidu märkimisväärsesse finantsohtu ning tooks samal ajal kaasa Euroopa Investeerimispanga (EIP) äärmiselt piiratud tegevuse, kuna välislaenude andmise volituse täitmiseks eraldatud rahastamispakettide varu on väga väike, juhatajate nõukogus nõutakse kvalifitseeritud häälteenamust, Iraaniga tuleb läbi rääkida raamkokkuleppe üle, et määrata kindlaks finants- ja seaduslikud õigused ja immuniteedid, mida EIP-l on nendeks tehinguteks vaja, ning Iraan on praegu selliste suure riskiga kolmandate riikide loetelus, kellel on rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitlusega seoses strateegilised puudujäägid;

B.  arvestades, et Iraan on endiselt suur riiklik terrorismi rahastaja;

C.  arvestades, et Iraan on EIP nõudeid mittejärgivate jurisdiktsioonide nimekirjas keelatud jurisdiktsioonide hulgas (koos Põhja-Koreaga);

D.  arvestades, et kui anda EIP-le võimalus USA sanktsioone rikkudes Iraanile laenu anda, vähendab see tõenäoliselt investorite usaldust EIP vastu;

E.  arvestades, et see otsus suurendaks rahvusvaheliste finantseerimisasutuste ja investorite ootusi, et EIPst saab USA sanktsioonide (esmaste ja teiseste sanktsioonide) sihtmärk, ning seega see mitte ainult ei suurendaks EIP maineriski, vaid motiveeriks samuti USA jurisdiktsiooni kuuluvaid investoreid lõpetama EIP võlakirjade ostmist ja likvideerima oma bilansist EIPga seotud riske; arvestades, et USA dollarites rahastamine on EIP jaoks oluline rahastamise mitmekesistamise ja turulepääsu allikas (2017. aastal 1/3 kogu rahastamismahust), samal ajal kui USAs asuvad investorid teevad umbes neljandiku EIP võlakirjade ostudest (ligikaudu 15 miljardit eurot programmide 60 miljardist eurost aastas);

F.  arvestades, et laenutegevus Iraanis teeks rahvusvahelistel finantsturgudel raha hankimise EIP jaoks raskemaks, kuna USA sanktsioonid Iraaniga äri ajamise eest (mis jõustuvad 6. augustil 2018) piiraksid EIP võimalust kasutada USA dollari maksesüsteemi, mistõttu EIP tõenäoliselt ei suudaks täita rahalisi kohustusi maksta investoritele ja võlausaldajatele välisvaluutas, mis omakorda tooks kaasa EIP muudes rahastamiskokkulepetes sisalduva makseviivituse sätte kohaldamise;

G.  arvestades, et kõigest EIP makseviivituse võimalus on piisav selleks, et teatavad investorid ei sooviks EIPd rahastada, see aga suurendaks EIP laenuvõtmise kulu ja vähendaks seeläbi laenuandmisvõimet;

H.  arvestades, et pärast seda, kui komisjon teatas kõnealusest otsusest, on EIP-l juba takistatud dollarites laenu andmist ja tänaseni ei ole kõnealuse laenu andmise võimalust uuesti avatud;

I.  arvestades, et delegeeritud otsuse heakskiitmine tooks praegu tõenäoliselt kaasa USA poliitilise ja diplomaatilise reaktsiooni;

J.  arvestades, et EIP ja Euroopa Liit võivad muutuda USA ametiasutuste vastumeetmete sihtmärgiks;

K.  arvestades, et kui EIP peaks EIP juhatajate nõukogu otsuse alusel tegelema Iraanis laenude andmisega (sh väljaspool Iraani asuvate instrumentide kaudu), oleks välistatud EIP juurdepääs USA finantssüsteemile ning USA poolt EIP-le kehtestatavatel sanktsioonidel võiksid olla väga rasked tagajärjed, näiteks makseviivitus USA dollarites nomineeritud võlakirjade puhul, mis tooks kaasa EIP makseviivituse muude lunastamata võlakirjade, sh eurodes nomineeritud võlakirjade osas, ja seega vähendaks oluliselt võimet jätkata laenude võtmist ja andmist põhikirjajärgsete ülesannete kohaselt;

L.  arvestades, et otsuse nr 466/2014/EL artiklis 4 on nõutud, et komisjoni otsused tugineksid „üldisele hinnangule, mis hõlmab majanduslikke, sotsiaalseid, keskkonnaalaseid ja poliitilisi ning eelkõige demokraatia, inimõiguste ja põhivabadustega seotud aspekte, ning lisaks ka asjakohastele Euroopa Parlamendi resolutsioonidele ning nõukogu otsustele ja järeldustele“; arvestades, et komisjon märgib oma delegeeritud otsuses, et inimõiguste ja demokraatia olukord Iraanis valmistab ELile jätkuvalt muret, eelkõige surmanuhtluse kasutamine ning usu- ja etniliste vähemuste ning naiste ja tüdrukute õigused, ning et Iraanis viibib vangistuses mitu topeltkodakondsusega ELi kodanikku, kellel puudub juurdepääs konsulaarteenustele, sest Iraan ei tunnista topeltkodakondsust;

M.  arvestades, et inimõiguste rikkumine Iraanis on endiselt väga levinud ja süsteemne ning riik piirab tõsiselt põhilisi kodanikuvabadusi;

N.  arvestades, et Iraan on teokraatlik ja tsentraliseeritud riik, kus võim on suuremalt jaolt koondunud valimata institutsioonidesse;

O.  arvestades, et Iraan on järjepidevalt rikkunud oma rahvusvahelisi kohustusi seoses tuumaprogrammiga ning valmistub teadete kohaselt ühise laiaulatusliku tegevuskava läbikukkumiseks;

P.  arvestades, et Iraan ajab agressiivset välispoliitikat, mis õõnestab Lähis-Ida rahu ja julgeolekut ning on vastuolus lääneriikide huvidega;

Q.  arvestades, et EL peaks vähemalt ära ootama, millised on USA sanktsioonide taaskehtestamise poliitilised ja praktilised tagajärjed, enne kui selles küsimuses edasisi otsuseid teha;

R.  arvestades, et EIP poolt Iraanis antavatele laenudele ELi tagatise andmine, ilma et oleks läbi viidud põhjalik riskihindamine võimalike tagajärgede kohta EIP laenutegevusele tema põhikirjajärgsete ülesannete raames, oleks ettevaatamatu ja kahjustav;

1.  esitab komisjoni delegeeritud otsusele vastuväiteid;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ning teatada talle, et delegeeritud otsus ei saa jõustuda;

3.  palub teostada mõjuhindamise, et hinnata võimalikke riske EIP-le ja liidu eelarvele;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

 

(1)

  ELT L 135, 8.5.2014, lk 1.

Viimane päevakajastamine: 9. juuli 2018Õigusalane teave