Procedure : 2018/2770(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0316/2018

Indgivne tekster :

B8-0316/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 05/07/2018 - 6.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0313

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 178kWORD 49k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0315/2018
2.7.2018
PE621.744v01-00
 
B8-0316/2018

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og ved landets grænser (2018/2770(RSP))


Elena Valenciano, Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo for S&D-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og ved landets grænser (2018/2770(RSP))  
B8-0316/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Venezuela, navnlig af 27. februar 2014 om situationen i Venezuela(1), af 18. december 2014 om forfølgelse af den demokratiske opposition i Venezuela(2), af 12. marts 2015 om situationen i Venezuela(3), af 8. juni 2016 om situationen i Venezuela(4), af 27. april 2017 om situationen i Venezuela(5), af 8. februar 2018 om situationen i Venezuela(6) og af 3. maj 2018 om valget i Venezuela(7),

–  der henviser til erklæringerne af 26. januar, 19. april og 22. maj 2018 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) om den seneste udvikling i Venezuela,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 13. november 2017, 22. januar, 28. maj og 25. juni 2018,

–  der henviser til det officielle besøg af EU's kommissær med ansvar for humanitær bistand og krisestyring, Christos Stylianides, i Colombia i marts 2018,

–  der henviser til erklæringen af 23. april 2018 fra sin Gruppe for Demokratistøtte og Valgkoordinering,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

–  der henviser til Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol,

–  der henviser til erklæringen af 8. februar 2018 fra Den Internationale Straffedomstols anklager, Fatou Bensouda,

–  der henviser til erklæringen fra FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder om Venezuela af 31. marts 2017,

–  der henviser til rapporten fra FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder med titlen "Menneskerettighedskrænkelser i Den Bolivariske Republik Venezuela" af 22. juni 2018,

–  der henviser til den fælles erklæring af 28. april 2017 fra FN's særlige rapportør om udenretlige, summariske eller vilkårlige henrettelser, FN's særlige rapportør om retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger og til foreningsfrihed, FN's særlige rapportør om situationen for menneskerettighedsforkæmpere og FN's arbejdsgruppe om vilkårlig tilbageholdelse,

–  der henviser til G7-ledernes erklæring af 23. maj 2018,

–  der henviser til erklæringerne fra Limagruppen af 23. januar 2018, 14. februar 2018, 21. maj 2018 og 2. juni 2018,

–  der henviser til erklæringen af 20. april 2018 fra Organisationen af Amerikanske Stater (OAS) om den forværrede humanitære situation i Venezuela,

–  der henviser til den rapport, der blev offentliggjort af Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder den 12. februar 2018, med titlen "Demokratiske institutioner, retsstatsprincippet og menneskerettighederne i Venezuela" og til IACHR's beslutning af 14. marts 2018,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at situationen vedrørende menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet i Venezuela fortsat forværres; der henviser til, at et stigende antal mennesker stadig forlader Venezuela af forskellige grunde, herunder usikkerhed og vold, menneskerettighedskrænkelser og forringelse af retsstatsprincippet, mangel på fødevarer, lægemidler eller adgang til grundlæggende sociale tjenester, tab af indtægter og stigende fattigdom;

B.  der henviser til, at 87 % af befolkningen i Venezuela ifølge FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR) er ramt af fattigdom, og 61,2 % lever i ekstrem fattigdom; der henviser til, at mødredødeligheden er steget med 60 % og børnedødeligheden med 30 %, og landet mangler 80 % af de grundlæggende lægemidler og hospitalsudstyr; der henviser til, at antallet af malariatilfælde i 2017 steg med 69 % sammenlignet med det foregående år, hvilket ifølge WHO er den største stigning på verdensplan; der henviser til, at andre sygdomme som f.eks. tuberkulose og mæslinger er tæt på at blive til epidemier; der henviser til, at den venezuelanske regering på trods af de alarmerende tal fortsat benægter eksistensen af en humanitær krise og afviser international bistand;

C.  der henviser til, at den økonomiske situation er blevet væsentligt forværret; der henviser til, at Den Internationale Valutafond har anslået, at hyperinflationen i Venezuela vil stige til 13 000 % i 2018, hvilket er en stigning fra ca. 2 400 % i 2017, som medfører prisstigninger på i gennemsnit næsten 1,5 procent hver time;

D.  der henviser til, at der i OHCHR's rapport, der blev offentliggjort den 22. juni 2018, gøres opmærksom på, at de venezuelanske myndigheder ikke har stillet gerningsmændene bag alvorlige menneskerettighedskrænkelser, herunder drab, overdreven magtanvendelse over for demonstranter, vilkårlige anholdelser, mishandling og tortur, til ansvar; der henviser til, at straffrihed for sikkerhedsfolk, der mistænkes for udenretslige drab på demonstranter, også synes at være udbredt; der henviser til, at sådanne konstateringer er tegn på en yderligere optrapning af den spændte situation i landet;

E.  der henviser til, at den aktuelle menneskeskabte krise i Venezuela med alle sine mange forskellige aspekter genererer de største befolkningsbevægelser, regionen nogensinde har oplevet; der henviser til, at ifølge konservative officielle tal fra Den Internationale Organisation for Migration (IOM) har over to millioner venezuelanske statsborgere forladt landet siden 2014 og næsten en million af dem mellem 2015 og 2017; der henviser til, at langt størstedelen af de venezuelanere, der er flygtet fra landet – 84 % ifølge IOM – er flyttet til andre latinamerikanske lande;

F.  der henviser til, at Colombia ifølge IOM huser det største antal venezuelanere, og at over 820 000 opholder sig på landets område, efterfulgt af Peru med næsten 350 000, Argentina med 95 000 og Brasilien med 50 000; der henviser til, at 520 000 venezuelanere i regionen har fået adgang til alternative opholdstilladelser; der henviser til, at mere end 280 000 venezuelanere har søgt om flygtningestatus på verdensplan; der henviser til, at det skønnes, at mere end 60 % af alle venezuelanere befinder sig i en irregulær situation; der henviser til, at ruter ad søvejen bliver stadig vigtigere, navnlig til caribiske øer såsom Aruba, Curaçao, Bonaire og Trinidad og Tobago; der henviser til, at værtslandene er under stigende pres med hensyn til at yde bistand til de nyankomne;

G.  der henviser til, at UNHCR har iværksat en appel om supplerende støtte på 46,1 mio. USD til at levere et første svar bestående af ni operationer under ledelse af UNHCR med fokus på de vigtigste værtslande: Brasilien, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Panama, Peru og det sydlige Caribien; der henviser til, at appellen også omfatter interventioner i Venezuela; der henviser til, at kun 44 % af dette beløb (20,5 mio. USD) pr. 13. juni 2018 er blevet udbetalt, hvilket betyder, at der i øjeblikket er et finansieringsunderskud på 56 %;

H.  der henviser til, at Kommissionen den 7. juni 2018 bebudede en pakke på 35,1 mio. EUR i nødhjælp og udviklingsbistand til støtte for det venezuelanske folk og de nabolande, der er berørt af krisen; der henviser til, at dette finansielle bidrag skal lægges til de 37 mio. EUR, som EU allerede har bevilget til humanitær bistand og samarbejdsprojekter i landet;

I.  der henviser til, at valget i Venezuela den 20. maj 2018 hverken var frit eller retfærdigt, og at resultatet manglede enhver troværdighed, fordi valgprocessen ikke sikrede de nødvendige garantier for at være inklusiv og demokratisk;

J.  der henviser til, at over 12 000 venezuelanere hver måned rejser ind i den brasilianske delstat Roraima, hvoraf ca. 2 700 opholder sig i byen Boa Vista; der henviser til, at venezuelanere allerede udgør mere end 7 % af befolkningen i denne by, og at der med den nuværende migrationshastighed ved udgangen af året vil være mere end 60 000 venezuelanere i byen; der henviser til, at denne demografiske tilstrømning lægger et enormt pres på byens offentlige tjenesteydelser, navnlig sundhed og uddannelse; der henviser til, at Roraima er en af de fattigste delstater i Brasilien med et meget lille arbejdsmarked og en begrænset økonomi, hvilket udgør endnu en hindring for integrationen af migranter og flygtninge;

K.  der henviser til, at Parlamentet sendte en ad hoc-delegation til Venezuelas grænse med Columbia og Brasilien fra den 25. til den 30. juni 2018 for at vurdere følgerne af krisen på stedet;

1.  udtrykker sin solidaritet med alle de venezuelanere, der er tvunget til at flygte fra deres land for at få adgang til helt basale levevilkår såsom adgang til mad, sundhedsydelser og lægemidler; er dybt foruroliget over den katastrofale humanitære situation i Venezuela, som har resulteret i en hidtil uset tilstrømning af flygtninge til nabolandene og til lande længere borte;

2.  opfordrer til, at der omgående opnås enighed om en plan for adgang til humanitær nødhjælp, og opfordrer de venezuelanske myndigheder til straks at tillade, at humanitær bistand uhindret kan komme ind i landet, og til at give adgang for internationale organisationer, der ønsker at hjælpe; opfordrer til en hurtig gennemførelse af en indsats på kort sigt for at bekæmpe underernæring blandt de mest sårbare befolkningsgrupper;

3.  anerkender og roser betydningen af de foranstaltninger, som flere lande i regionen har truffet for at afhjælpe situationen, især legaliseringen af migranternes status ved hjælp af visa og opholdstilladelser, og anerkendelsen af flygtninge i henhold til Cartagena-erklæringen om flygtninge fra 1984; opfordrer EU's medlemsstater til at yde øjeblikkelig beskyttelsesorienteret hjælp til venezuelanske migranter og flygtninge på deres område såsom udstedelse af humanitære visa, særlige opholdstilladelser eller andre regionale migrationsrammer med de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger;

4.  opfordrer det internationale samfund til at fastlægge en koordineret, samlet og regional reaktion på krisen og til at øge deres finansielle og materielle støtte til modtagerlandene ved at opfylde deres forpligtelser; minder om, at der er et finansieringsunderskud på 25,6 mio. USD i UNHCR's appel om supplerende støtte;

5.  opfordrer EU til at fortsætte sin økonomiske støtte og til om nødvendigt at øge den i betragtning af den forværrede situation og dens indvirkning på flygtningestrømme;

6.  gentager, at den nuværende humanitære krise har sit udspring i en politisk krise; minder om, at den eneste vej ud af krisen går gennem dialog og forhandling; udtrykker sin støtte til en forhandlet politisk løsning som den eneste mulighed for at bringe varig stabilitet til landet og til at gøre det i stand til at tackle den dybe krise og imødekomme befolkningens presserende behov;

7.  opfordrer Tjenesten for EU's Optræden Udadtil til at gøre sit yderste for at fremme de internationale mæglingsbestræbelser, der er nødvendige for at åbne op for indledningen af en mulig politisk dialog;

8.  opfordrer de venezuelanske myndigheder til at sætte en øjeblikkelig stopper for alle menneskerettighedskrænkelser, herunder overgreb mod civile, og til fuldt ud at respektere alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, herunder ytringsfrihed, pressefrihed og forsamlingsfrihed; opfordrer indtrængende de venezuelanske myndigheder til at genoprette demokratiet, da det er en nødvendig forudsætning for at sætte en stopper for den eskalerende krise;

9.  opfordrer til afholdelse af et nyt præsidentvalg i overensstemmelse med internationalt anerkendte demokratiske standarder og den venezuelanske forfatning; minder om behovet for at respektere alle demokratisk valgte institutioner, navnlig Nationalforsamlingen, at løslade alle politiske fanger og at overholde demokratiske principper, retsstatsprincippet og menneskerettighederne;

10.  påpeger, at formålet med kravet om udskrivelse af nyvalg er at vælge kandidater til landets vigtigste institutioner, nemlig præsidentposten og medlemmer af Nationalforsamlingen; minder om, at betingelserne for dette valg bør aftales mellem regeringen og oppositionen inden for en gennemsigtig, ligeværdig og retfærdig ramme, der indeholder bestemmelser om international valgobservation, og uden nogen begrænsninger af politiske partier eller kandidater og under fuld overholdelse af alle venezuelaneres politiske rettigheder;

11.  støtter opfordringen fra FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder til at etablere en undersøgelseskommission om situationen i Venezuela og at styrke inddragelsen af Den Internationale Straffedomstol; opfordrer EU til at spille en aktiv rolle i denne henseende;

12.  gentager sin opfordring til, at der sendes en delegation fra Europa-Parlamentet til Venezuela, og at der så snart som muligt afholdes en dialog med alle aktører, der er involveret i konflikten;

13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Bolivariske Republik Venezuelas regering og Nationalforsamling, Republikken Colombias regering og kongres, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater.

 

(1)

EUT L 285 af 29.8.2017, s. 145.

(2)

EUT L 294 af 12.8.2016, s. 21.

(3)

EUT L 316 af 30.8.2016, s. 190.

(4)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0269.

(5)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0200.

(6)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0041.

(7)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0199.

Seneste opdatering: 4. juli 2018Juridisk meddelelse