Menettely : 2018/2770(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0316/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0316/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 05/07/2018 - 6.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0313

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 177kWORD 49k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0315/2018
2.7.2018
PE621.744v01-00
 
B8-0316/2018

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


muuttoliikekriisistä ja humanitaarisesta tilanteesta Venezuelassa ja sen rajoilla (2018/2770(RSP))


Elena Valenciano, Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo S&D-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma muuttoliikekriisistä ja humanitaarisesta tilanteesta Venezuelassa ja sen rajoilla (2018/2770(RSP))  
B8-0316/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venezuelasta, erityisesti päätöslauselmat 27. helmikuuta 2014 Venezuelan tilanteesta(1), 18. joulukuuta 2014 Venezuelan demokraattisen opposition vainoamisesta(2), 12. maaliskuuta 2015 Venezuelan tilanteesta(3), 8. kesäkuuta 2016 Venezuelan tilanteesta(4), 27. huhtikuuta 2017 Venezuelan tilanteesta(5), 8. helmikuuta 2018 Venezuelan tilanteesta(6) ja 3. toukokuuta 2018 Venezuelan vaaleista(7),

–  ottaa huomioon 26. tammikuuta, 19. huhtikuuta ja 22. toukokuuta 2018 annetut komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausumat Venezuelan viimeaikaisista tapahtumista,

–  ottaa huomioon 13. marraskuuta 2017 sekä 22. tammikuuta, 28. toukokuuta ja 25. kesäkuuta 2018 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon humanitaarisesta avusta ja kriisinhallinnasta vastaavan komission jäsenen Christos Stylianidesin virkamatkan Kolumbiaan maaliskuussa 2018,

–  ottaa huomioon 23. huhtikuuta 2018 annetun parlamentin demokratiatuki- ja vaalikoordinointiryhmän lausunnon,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjän Fatou Bensoudan 8. helmikuuta 2018 antaman lausunnon,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun 31. maaliskuuta 2017 antaman julkilausuman Venezuelasta,

–  ottaa huomioon 22. kesäkuuta 2018 annetun YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston raportin Venezuelan bolivariaanisessa tasavallassa tapahtuneista ihmisoikeusloukkauksista,

–  ottaa huomioon 28. huhtikuuta 2017 annetun laittomia ja mielivaltaisia teloituksia käsittelevän YK:n erityisraportoijan, kokoontumis- ja yhdistymisvapautta käsittelevän YK:n erityisraportoijan, ihmisoikeuksien puolustajien tilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan sekä mielivaltaista vangitsemista käsittelevän YK:n työryhmän yhteisen julkilausuman,

–  ottaa huomioon 23. toukokuuta 2018 annetun G7-ryhmän valtionpäämiesten lausunnon,

–  ottaa huomioon 23. tammikuuta 2018, 14. helmikuuta 2018, 21. toukokuuta 2018 ja 2. kesäkuuta 2018 annetut Liman ryhmän julistukset,

–  ottaa huomioon 20. huhtikuuta 2018 annetun Amerikan valtioiden järjestön (OAS) julkilausuman Venezuelan pahenevasta humanitaarisesta tilanteesta,

–  ottaa huomioon Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunnan 12. helmikuuta 2018 julkaiseman raportin ”Democratic Institutions, the Rule of Law and Human Rights in Venezuela” sekä sen 14. maaliskuuta 2018 antaman päätöslauselman,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion tilanne heikkenee jatkuvasti Venezuelassa; ottaa huomioon, että Venezuelasta eri syistä lähtevien henkilöiden määrä kasvaa jatkuvasti, ja toteaa, että lähdön syitä ovat esimerkiksi turvattomuus ja väkivalta, ihmisoikeusrikkomukset ja oikeusvaltion rapautuminen, elintarvike- ja lääkepula, keskeisten sosiaaliturvapalveluiden puuttuminen sekä tulotason heikentyminen ja köyhyyden lisääntyminen;

B.  toteaa, että YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston mukaan 87 prosenttia Venezuelan väestöstä kärsii köyhyydestä ja äärimmäisestä köyhyydestä kärsii 61,2 prosenttia väestöstä; ottaa huomioon, että äitiyskuolleisuus on lisääntynyt 60 prosentilla ja imeväiskuolleisuus 30 prosentilla ja että maassa tarvittavista perushoitotarvikkeista ja lääketieteellisistä laitteista 80 prosenttia ei ole saatavilla; ottaa huomioon, että vuonna 2017 malariaa sairastavien määrä oli 69 prosenttia suurempi kuin edellisvuonna ja että WHO:n mukaan missään muualla maailmassa tapausten määrä ei lisääntynyt yhtä paljon; toteaa, että muiden tautien, kuten tuberkuloosin ja tuhkarokon, esiintyvyys on jo lähes epidemian tasolla; toteaa, että hälyttävistä luvuista huolimatta Venezuelan hallitus ei edelleenkään myönnä humanitaarisen kriisin olemassaoloa ja torjuu kansainvälisen avun toimittamisen;

C.  ottaa huomioon, että taloudellinen tilanne on huonontunut merkittävästi; toteaa Kansainvälisen valuuttarahaston arvioineen, että Venezuelan hyperinflaatio nousee tänä vuonna 13 000 prosenttiin viime vuoden arvioidusta 2 400 prosentista, mikä tarkoittaa, että hinnat nousevat keskimäärin liki puolitoista prosenttia tunnissa;

D.  ottaa huomioon, että 22. kesäkuuta 2018 julkaistussa YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston raportissa korostetaan, että Venezuelan viranomaiset eivät saata vastuuseen vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneitä, ja toteaa, että ihmisoikeusloukkaukset pitävät sisällään muun muassa tappamisia, kohtuutonta voimankäyttöä mielenosoittajia vastaan, mielivaltaisia pidätyksiä, kaltoinkohtelua ja kidutusta; ottaa huomioon, että rankaisemattomuus näyttää hyödyttävän laajasti myös turvallisuudesta vastaavia virkamiehiä, joiden epäillään teloittaneen mielenosoittajia laittomasti; ottaa huomioon, että tällaiset havainnot osoittavat maan muutenkin jännittyneen tilanteen kiristyneen entisestään;

E.  ottaa huomioon, että nykyinen ihmisten aiheuttama moniulotteinen Venezuelan kriisi on saanut aikaan suurimman alueella koskaan nähdyn väestön siirtymisen; ottaa huomioon, että Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) antaman varovaisen, viranomaisille toimitetun arvion mukaan maasta on poistunut vuoden 2014 jälkeen yli kaksi miljoonaa Venezuelan kansalaista, joista melkein miljoona poistui vuosina 2015–2017; toteaa, että IOM:n mukaan valtaosa (84 prosenttia) maasta paenneista Venezuelan kansalaisista on siirtynyt johonkin toiseen Latinalaisen Amerikan maahan;

F.  ottaa huomioon, että IOM:n mukaan Kolumbia on ottanut vastaan eniten pakolaisia ja maassa elää yli 820 000 venezuelalaista ja että toisella sijalla on Peru (liki 350 000), kolmannella Argentiina (95 000) ja neljännellä Brasilia (50 000); ottaa huomioon, että 520 000 venezuelalaista on turvautunut alueella muuhun lainmukaisen oleskelun muotoon; ottaa huomioon, että yli 280 000 Venezuelan kansalaista on hakenut pakolaisasemaa eri puolilla maailmaa; toteaa, että arvioiden mukaan yli 60 prosentilla venezuelalaisista ei edelleenkään ole oleskelulupaa; ottaa huomioon, että merireitit ovat yhä merkittävämpiä, erityisesti reitit Karibian saarille, kuten Arubaan, Curaçaoon, Bonaireen sekä Trinidad ja Tobagoon; toteaa, että vastaanottavien maiden on yhä vaikeampaa tarjota apua uusille tulijoille;

G.  toteaa, että YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun virasto (UNHCR) on käynnistänyt lisävetoomuksen (Supplementary Appeal) kerätäkseen 46,1 miljoonaa dollaria, joilla on tarkoitus kattaa yhdeksän UNHCR:n operaation alustavat avustusmenot pääasiallisissa vastaanottajamaissa, eli Brasiliassa, Kolumbiassa, Costa Ricassa, Ecuadorissa, Meksikossa, Panamassa, Perussa ja Etelä-Karibian alueella; toteaa, että vetoomus kattaa myös Venezuelassa toteutettavat toimet; toteaa, että 13. kesäkuuta 2018 mennessä tavoitteesta oli vastaanotettu vain 44 prosenttia (20,5 miljoonaa dollaria), eli rahoitusvajeen suuruus on 56 prosenttia;

H.  ottaa huomioon, että EU ilmoitti 7. kesäkuuta 2018 myöntävänsä 35,1 miljoonaa euroa hätäapua ja kehitysapua tukeakseen Venezuelan kansaa sekä kriisistä kärsiviä naapurimaita; toteaa, että tämä taloudellinen apu lisätään siihen 37 miljoonan euron summaan, jonka EU on jo luvannut humanitaarista apua ja maassa toteutettavia yhteistyöhankkeita varten;

I.  toteaa, että Venezuelassa 20. toukokuuta 2018 järjestetyt vaalit eivät olleet vapaat eivätkä oikeudenmukaiset eikä niiden tuloksilla ole mitään uskottavuutta, koska vaaliprosessi ei varmistanut riittäviä takuita osallistaville ja demokraattisille vaaleille;

J.  toteaa, että joka kuukausi yli 12 000 venezuelalaista saapuu Brasilian Roraiman osavaltioon ja että heistä noin 2 700 jää Boa Vistan kaupunkiin; ottaa huomioon, että venezuelalaisten osuus kaupungin väestöstä on jo yli 7 prosenttia ja että tällä tahdilla heitä asuu kaupungissa vuoden loppuun mennessä jo yli 60 000; ottaa huomioon, että tämä väestömäärän äkillinen lisääntyminen asettaa kaupungin julkiset palvelut, kuten julkiset terveys- ja koulutuspalvelut, valtavan paineen alle; toteaa, että Roraima on yksi Brasilian köyhimmistä osavaltioista ja että sen työmarkkinat ja talous ovat hyvin heikosti kehittyneet, mikä muodostaa lisäesteen muuttajien ja pakolaisten kotoutumiselle;

K.  ottaa huomioon, että parlamentti lähetti tilapäisen valtuuskunnan vierailemaan 25.–30. kesäkuuta 2018 Kolumbian ja Brasilian vastaisilla Venezuelan rajoilla ja arvioimaan kriisin vaikutuksia paikalla;

1.  ilmaisee solidaarisuutensa kaikille niille venezuelalaisille, jotka joutuvat pakenemaan maastaan puutteellisten peruselinolojen ja elintarvikkeiden, terveyspalveluiden ja lääkkeiden puuttumisen takia; on myös syvästi huolissaan Venezuelan tuhoisasta humanitaarisesta tilanteesta, joka on aiheuttanut ennennäkemättömän pakolaisvirran naapurimaihin ja laajemmalle;

2.  kehottaa sopimaan välittömästi humanitaariseen hätätilanteeseen liittyvästä suunnitelmasta, joka koskee pääsyä koko maahan, ja kehottaa Venezuelan viranomaisia sallimaan kiireesti humanitaarisen avun esteettömän toimittamisen ja myöntämään auttamishaluisille kansainvälisille järjestöille luvan toimia maassa; kehottaa panemaan nopeasti täytäntöön lyhyen aikavälin toimia, joilla torjutaan aliravitsemusta kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ryhmien keskuudessa;

3.  panee merkille useiden alueen maiden käyttöön ottamat toimet tilanteeseen puuttumiseksi, erityisesti muuttajien aseman laillistaminen myöntämällä viisumeja ja väliaikaisia oleskelulupia ja tunnustamalla heidät pakolaisiksi vuonna 1984 annetun Cartagenan pakolaisjulistuksen mukaisesti, ja tunnustaa toimien merkityksen ja antaa kyseisille maille niistä tunnustusta; kehottaa EU:n jäsenvaltioita vastaamaan niiden alueelle saapuneiden venezuelalaisten muuttajien tai pakolaisten välittömään suojeluntarpeeseen esimerkiksi myöntämällä humanitaarisia viisumeja tai ottamalla käyttöön erityisiä oleskelujärjestelyjä tai muita alueellisia kehyksiä muuttoliikkeen hallitsemiseksi asiaan liittyvine suojatoimineen;

4.  kehottaa kansainvälistä yhteisöä laatimaan kriisiin koordinoidun, kattavan ja alueellisen vastauksen ja lisäämään taloudellista ja aineellista apuaan vastaanottajamaille lunastamalla lupauksensa; palauttaa mieliin, että UNHCR:n lisävetoomuksen keräystavoitteesta uupuu 25,6 miljoonaa dollaria;

5.  kehottaa EU:ta jatkamaan taloudellista tukeaan ja tarvittaessa lisäämään sitä tilanteen heikkenemisen ja siitä pakolaisvirtoihin aiheutuvien vaikutusten huomioon ottamiseksi;

6.  muistuttaa, että humanitaarinen kriisi on seurausta poliittisesta kriisistä; muistuttaa, että ainoa keino selviytyä kriisistä on vuoropuhelu ja neuvottelut; ilmaisee tukensa neuvotteluihin perustuvalle poliittiselle ratkaisulle ainoana keinona saada maahan kestävä vakaus ja antaa sille mahdollisuus käsitellä vakavaa kriisiä ja väestön kiireellisiä tarpeita;

7.  kehottaa EUH:ta tekemään parhaansa edistääkseen kansainvälisiä sovitteluponnisteluja, joita tarvitaan sellaisen tilan luomiseksi, jolla varmistetaan uskottavan poliittisen vuoropuhelun käynnistyminen;

8.  vaatii Venezuelan viranomaisia lopettamaan kaikki ihmisoikeusloukkaukset, lopettamaan mahdolliset siviileihin kohdistuvat rikkomukset ja kunnioittamaan täysimääräisesti kaikkia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, myös sanan-, lehdistön- ja kokoontumisvapautta; vaatii Venezuelan viranomaisia palauttamaan demokraattisen järjestyksen, mikä on välttämätön edellytys kärjistyvän kriisin ratkaisemiseksi;

9.  kehottaa järjestämään uudet presidentinvaalit kansainvälisesti tunnustettujen demokraattisten normien ja Venezuelan perustuslaillisen järjestyksen mukaisesti; muistuttaa tarpeesta kunnioittaa kaikkia demokraattisesti valittuja elimiä ja etenkin kansalliskokousta, vapauttaa kaikki poliittiset vangit ja noudattaa demokraattisia periaatteita, oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksia;

10.  huomauttaa, että tämä kehotus järjestää uudet vaalit koskee maan tärkeimpien instituutioiden, eli presidentin viran ja kansalliskokouksen, uusintavaaleja; muistuttaa, että hallituksen ja opposition olisi sovittava vaaleille asetettavista ehdoista avoimissa, tasapuolisissa ja oikeudenmukaisissa puitteissa, joissa sovitaan kansainvälisestä tarkkailuoperaatiosta, ja toteaa, että vaaleissa ei saa rajoittaa minkään poliittisen puolueen tai ehdokkaan osallistumista ja että niissä on kunnioitettava täysin kaikkien venezuelalaisten poliittisia oikeuksia;

11.  tukee YK:n ihmisoikeusvaltuutetun kehotusta, että olisi asetettava tutkintalautakunta tutkimaan Venezuelan tilannetta ja Kansainvälisen rikostuomioistuimen olisi oltava tiiviimmin mukana siinä; kehottaa EU:ta osallistumaan siihen aktiivisesti;

12.  esittää uudelleen pyyntönsä, joka koskee Euroopan parlamentin valtuuskunnan lähettämistä Venezuelaan ja vuoropuhelun käymistä kaikkien konfliktin osapuolten kanssa mahdollisimman pikaisesti;

13.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Venezuelan bolivariaanisen tasavallan hallitukselle ja kansalliskokoukselle, Kolumbian tasavallan hallitukselle ja kongressille, Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle ja Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille.

 

(1)

EUVL C 285, 29.8.2017, s. 145.

(2)

EUVL C 294, 12.8.2016, s. 21.

(3)

EUVL C 316, 30.8.2016, s. 190.

(4)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0269.

(5)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0200.

(6)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0041.

(7)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0199.

Päivitetty viimeksi: 4. heinäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus