Postup : 2018/2770(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0316/2018

Predkladané texty :

B8-0316/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 05/07/2018 - 6.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0313

NÁVRH UZNESENIA
PDF 273kWORD 50k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0315/2018
2.7.2018
PE621.744v01-00
 
B8-0316/2018

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o migračnej kríze a humanitárnej situácii vo Venezuele a na jej hraniciach (2018/2770(RSP))


Elena Valenciano, Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo v mene skupiny S&D

Uznesenie Európskeho parlamentu o migračnej kríze a humanitárnej situácii vo Venezuele a na jej hraniciach (2018/2770(RSP))  
B8‑0316/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Venezuele, najmä na uznesenia z 27. februára 2014 o situácii vo Venezuele(1), z 18. decembra 2014 o prenasledovaní demokratickej opozície vo Venezuele(2), z 12. marca 2015 o situácii vo Venezuele(3), z 8. júna 2016 o situácii vo Venezuele(4), z 27. apríla 2017 o situácii vo Venezuele(5), z 8. februára 2018 o situácii vo Venezuele(6) a z 3. mája 2018 o voľbách vo Venezuele(7),

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) o najnovšom vývoji vo Venezuele z 26. januára 2018, 19. apríla 2018 a 22. mája 2018,

–  so zreteľom na závery Rady z 13. novembra 2017 a 22. januára, 28. mája a 25. júna 2018,

–  so zreteľom na oficiálnu misiu európskeho komisára pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie Christosa Stylianidesa v Kolumbii v marci 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenie jeho skupiny na podporu demokracie a koordináciu volieb z 23. apríla 2018,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

–  so zreteľom na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu,

–  so zreteľom na vyhlásenie prokurátorky Medzinárodného trestného súdu Fatou Bensoudovej z 8. februára 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokého komisára OSN pre ľudské práva o Venezuele z 31. marca 2017,

–  so zreteľom na správu Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva s názvom Porušovanie ľudských práv vo Venezuelskej bolívarovskej republike z 22. júna 2018,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie osobitnej spravodajkyne OSN pre mimosúdne popravy, popravy bez riadneho konania alebo svojvoľné popravy, osobitného spravodajcu OSN pre slobodu pokojného zhromažďovania a združovania, osobitného spravodajcu OSN pre situáciu obhajcov ľudských práv a pracovnej skupiny OSN pre svojvoľné zadržiavanie z 28. apríla 2017,

–  so zreteľom na vyhlásenie lídrov skupiny G7 z 23. mája 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenia skupiny z Limy z 23. januára 2018, 14. februára 2018, 21. mája 2018 a 2. júna 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenie Organizácie amerických štátov (OAS) z 20. apríla 2018 o zhoršujúcej sa humanitárnej situácii vo Venezuele,

–  so zreteľom na správu, ktorú uverejnila Medziamerická komisia pre ľudské práva (IACHR) 12. februára 2018 s názvom Demokratické inštitúcie, právny štát a ľudské práva vo Venezuele, a na rezolúciu IACHR zo 14. marca 2018,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže situácia v oblasti ľudských práv, demokracie a právneho štátu sa vo Venezuele naďalej zhoršuje; keďže Venezuelu opúšťa stále viac obyvateľov z rôznych dôvodov, medzi ktoré patria neistota a násilie, porušovanie ľudských práv a zhoršenie situácie v oblasti právneho štátu, nedostatok potravín a liekov alebo nedostatočný prístup k základným sociálnym službám, strata príjmu a zvyšovanie miery chudoby;

B.  keďže podľa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) trpí 87 % populácie Venezuely chudobou, pričom 61,2 % trpí extrémnou chudobou; keďže úmrtnosť matiek vzrástla o 60 % a úmrtnosť detí o 30 % a krajine chýba 80 % základného zdravotníckeho materiálu a vybavenia; keďže v roku 2017 vzrástol počet prípadov malárie o 69 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom, čo je podľa WHO celosvetovo najväčší nárast; keďže iné choroby ako tuberkulóza a osýpky už sú na prahu epidémie; keďže napriek týmto alarmujúcim číslam venezuelská vláda naďalej popiera existenciu humanitárnej krízy a odmieta medzinárodnú pomoc;

C.  keďže hospodárska situácia sa výrazne zhoršila; keďže Medzinárodný menový fond predpovedal, že vo Venezuele v roku 2018 vzrastie hyperinflácia z odhadovaných 2 400 % v roku 2017 na 13 000 %, čo bude mať za následok nárast cien v priemere o takmer 1,5 % každú hodinu;

D.  keďže v správe OHCHR uverejnenej 22. júna 2018 sa poukazuje na skutočnosť, že venezuelské orgány nevzali na zodpovednosť páchateľov vážneho porušovania ľudských práv, medzi ktoré patrilo zabíjanie, používanie neprimeranej sily proti demonštrantom, svojvoľné zadržiavanie osôb, zlé zaobchádzanie a mučenie; keďže sa zdá, že je rozšírená aj beztrestnosť v prípade bezpečnostných dôstojníkov podozrivých z mimosúdnych vrážd demonštrantov; keďže tieto zistenia sú dôkazom o ďalšej eskalácii napätia v krajine;

E.  keďže súčasná kríza vo Venezuele spôsobená človekom je vo všetkých svojich nespočetných aspektoch príčinou najväčšieho vysídľovania obyvateľstva v histórii tohto regiónu; keďže podľa konzervatívnych údajov vlády, ktoré poskytla Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), opustili Venezuelu od roku 2014 viac ako dva milióny štátnych príslušníkov, z ktorých približne jeden milión z krajiny odišiel v rokoch 2015 až 2017; keďže veľká väčšina Venezuelčanov, ktorí opustili krajinu (84 % podľa IOM), sa presťahovala do iných krajín Latinskej Ameriky;

F.  keďže podľa organizácie IOM poskytla najväčšiemu počtu Venezuelčanov útočisko Kolumbia, na ktorej území ich žije viac než 820 000, za ňou nasleduje Peru s takmer 350 000 Venezuelčanov, Argentína, kde ich počet dosahuje 95 000 a Brazília, v ktorej žije 50 000 Venezuelčanov; keďže v regióne získalo 520 000 Venezuelčanov alternatívne legálne povolenie na pobyt; keďže celosvetovo žiada viac ako 280 000 Venezuelčanov o postavenie utečenca; keďže sa odhaduje, že viac ako 60 % Venezuelčanov je stále v pozícii nelegálnych migrantov; keďže námorné trasy sú čoraz dôležitejšie, najmä trasy vedúce na ostrovy Karibiku, ako sú Aruba, Curaçao, Bonaire a Trinidad a Tobago; keďže hostiteľské krajiny sa dostávajú pod čoraz väčší tlak, pokiaľ ide o poskytovanie pomoci ďalším prichádzajúcim;

G.  keďže Úrad Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) vydal dodatočnú výzvu na poskytnutie 46,1 milióna USD na prvú reakciu v rámci deviatich operácií UNHCR so zameraním na hlavné hostiteľské krajiny: Brazíliu, Kolumbiu, Kostariku, Ekvádor, Mexiko, Panamu, Peru a južný Karibik; keďže táto výzva sa vzťahuje aj na zásahy vo Venezuele; keďže k 13. júnu 2018 bolo vyplatených iba 44 % tejto sumy (20,5 milióna USD), čo znamená, že likvidná medzera v súčasnosti dosahuje 56 %;

H.  keďže 7. júna 2018 Komisia ohlásila balík vo výške 35,1 milióna EUR v podobe núdzovej pomoci a rozvojovej pomoci na podporu venezuelského ľudu a susedných krajín postihnutých krízou; keďže tento finančný príspevok bude pridaný k 37 miliónom EUR, ktoré už EÚ vyčlenila na humanitárnu pomoc a projekty spolupráce v krajine;

I.  keďže voľby, ktoré sa konali vo Venezuele 20. mája 2018, neboli ani slobodné ani spravodlivé a ich výsledky sú nedôveryhodné, keďže volebný proces nezabezpečil potrebné záruky, aby boli inkluzívne a demokratické;

J.  keďže každý mesiac viac ako 12 000 Venezuelčanov vstupuje do brazílskeho štátu Roraima, pričom približne 2 700 z nich žije v meste Boa Vista; keďže Venezuelčania momentálne tvoria viac než 7 % obyvateľstva tohto mesta a pri zachovaní súčasného trendu tu bude do konca roka žiť 60 000 Venezuelčanov; keďže tento demografický príliv vytvára obrovský tlak na verejné služby mesta, konkrétne na verejné zdravie a vzdelávanie; keďže Roraima je jedným z najchudobnejších štátov Brazílie, ktorého trh práce je úzky a hospodárstvo obmedzené, čo je ďalšou prekážkou integrácie migrantov a utečencov;

K.  keďže Parlament vyslal v období od 25. do 30. júna 2018 delegáciu ad hoc na hranice Venezuely s Kolumbiou a Brazíliou s cieľom posúdiť vplyv krízy na mieste;

1.  vyjadruje solidaritu so všetkými Venezuelčanmi, ktorí sú nútení utiecť zo svojej krajiny, lebo neposkytuje úplne základné podmienky pre život, ako je prístup k potravinám, zdravotným službám a liekom; vyjadruje tiež hlboké znepokojenie nad katastrofálnou humanitárnou situáciou vo Venezuele, ktorá má za následok nebývalý prílev utečencov do susedných krajín i vzdialenejšieho zahraničia;

2.  požaduje bezodkladné dosiahnutie dohody o pláne prístupu núdzovej humanitárnej pomoci do krajiny a vyzýva venezuelské orgány, aby čo najskôr umožnili nerušený prísun humanitárnej pomoci a povolili vstup medzinárodným organizáciám, ktoré si želajú pomáhať verejnosti; vyzýva na urýchlené zavedenie krátkodobej odozvy v rámci boja proti podvýžive najzraniteľnejších skupín;

3.  uznáva a oceňuje význam opatrení prijatých viacerými krajinami v regióne s cieľom riešiť túto situáciu, najmä legalizáciu postavenia migrantov prostredníctvom víz a povolení na prechodný pobyt a uznanie utečencov podľa Cartagenského dohovoru o utečencoch z roku 1984; vyzýva členské štáty EÚ, aby urýchlene reagovali na situáciu venezuelských migrantov a utečencov na svojom území v snahe chrániť ich prostredníctvom príslušných mechanizmov, a to humanitárnych víz, osobitných podmienok pre pobyt alebo iných regionálnych rámcov pre migráciu;

4.  vyzýva medzinárodné spoločenstvo na koordinovanú, komplexnú a regionálnu reakciu na krízu a na zvýšenie finančnej a materiálnej pomoci prijímajúcim krajinám splnením svojich záväzkov; pripomína, že dodatočná výzva UNHCR vykazuje likvidnú medzeru vo výške 25,6 milióna USD;

5.  vyzýva EÚ, aby pokračovala vo svojej finančnej podpore a aby ju v prípade potreby zvýšila vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu a jej vplyv na toky utečencov;

6.  zdôrazňuje, že súčasná humanitárna kríza je dôsledkom politickej krízy; pripomína, že jediný spôsob, ako sa vymaniť z krízy, je prostredníctvom dialógu a rokovaní; vyjadruje svoju podporu politického riešenia dosiahnutého prostredníctvom rokovaní, keďže je to jediný spôsob, ako krajine priniesť udržateľnú stabilitu a umožniť jej vyriešiť hlboko zakorenenú krízu a naliehavé potreby obyvateľstva;

7.  vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby urobila všetko, čo je v jej silách, aby uľahčila medzinárodné sprostredkovateľské úsilie, ktoré je potrebné na vytvorenie priestoru na začatie uskutočniteľného politického dialógu;

8.  vyzýva venezuelské orgány, aby okamžite ukončili porušovanie ľudských práv vrátane porušovania práv civilných občanov a aby plne rešpektovali všetky ľudské práva a základné slobody vrátane slobody prejavu, slobody tlače a slobody zhromažďovania; naliehavo žiada venezuelské orgány, aby obnovili demokratický poriadok, ktorý je nevyhnutnou podmienkou na ukončenie stupňujúcej sa krízy;

9.  vyzýva na usporiadanie nových prezidentských volieb v súlade s medzinárodne uznávanými demokratickými normami a ústavným poriadkom Venezuely; pripomína potrebu rešpektovať všetky demokraticky volené inštitúcie, najmä Národné zhromaždenie, prepustiť všetkých politických väzňov a dodržiavať demokratické zásady, zásady právneho štátu a ľudské práva;

10.  poukazuje na to, že cieľom tejto výzvy na uskutočnenie nových volieb musí byť opätovné zvolenie hlavných inštitúcií krajiny, najmä prezidenta a Národného zhromaždenia; pripomína, že podmienky konania týchto volieb by mali byť výsledkom rokovaní vlády a opozície v rámci transparentnosti, rovnosti a spravodlivosti, pričom sa zabezpečí, že volieb sa zúčastnia medzinárodní pozorovatelia, že politické strany ani kandidáti nebudú žiadnym spôsobom obmedzovaní a pri voľbách budú v plnej miere dodržiavané politické práva všetkých Venezuelčanov;

11.  podporuje výzvu vysokého komisára OSN pre ľudské práva zriadiť vyšetrovací výbor pre situáciu vo Venezuele a prehĺbiť zapojenie MTS; vyzýva EÚ, aby v tomto ohľade zohrávala aktívnu úlohu;

12.  opakuje svoju požiadavku, aby Európsky parlament vyslal do Venezuely delegáciu, ktorá by čo najskôr začala dialóg so všetkými stranami, ktorých sa konflikt týka;

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vláde a Národnému zhromaždeniu Venezuelskej bolívarovskej republiky, vláde a kongresu Kolumbijskej republiky, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov.

 

(1)

Ú. v. EÚ C 285, 29.8.2017, s. 145.

(2)

Ú. v. EÚ C 294, 12.8.2016, s. 21.

(3)

Ú. v. EÚ C 316, 30.8.2016, s. 190.

(4)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0269.

(5)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0200.

(6)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0041.

(7)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0199.

Posledná úprava: 4. júla 2018Právne oznámenie