Процедура : 2018/2770(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0317/2018

Внесени текстове :

B8-0317/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/07/2018 - 6.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0313

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 490kWORD 51k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0315/2018
2.7.2018
PE621.745v01-00
 
B8-0317/2018

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните граници (2018/2770(RSP))


Чарлз Танък, Карол Карски, Анна Елжбета Фотига, Ришард Чарнецки, Моника Маковей, Ружа Томашич, Ангел Джамбазки, Джефри Ван Орден, Пирко Руохонен-Лернер, Яна Житнянска, Ян Захрадил, Рафаеле Фито от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните граници  (2018/2770(RSP))  
B8-0317/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предишни резолюции относно Венесуела, и по-специално резолюциите от 27 февруари 2014 г. относно положението във Венесуела(1), от 18 декември 2014 г. относно преследването на демократичната опозиция във Венесуела(2), от 12 март 2015 г. относно положението във Венесуела(3), от 8 юни 2016 г. относно положението във Венецуела(4), от 27 април 2017 г. относно положението във Венесуела(5), от 8 февруари 2018 г. относно положението във Венесуела(6) и от 3 май 2018 г. относно изборите във Венесуела(7),

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права,

–  като взе предвид Римския статут на Международния наказателен съд,

–  като взе предвид изявлението на прокурора на Международния наказателен съд Фату Бенсуда от 8 февруари 2018 г.,

–  като взе предвид изявлението на върховния комисар на ООН по правата на човека относно Венесуела от 31 март 2017 г.,

–  като взе предвид доклада на Службата на Върховния комисар по правата на човека на ООН, озаглавен „Нарушения на правата на човека в Боливарска република Венесуела“, от 22 юни 2018 г.,

–  като взе предвид съвместното изявление от 28 април 2017 г. на специалния докладчик на ООН за извънсъдебните екзекуции, екзекуциите по бързата процедура или произволните екзекуции, специалния докладчик на ООН по правото на свободни мирни събрания и сдружаване, специалния докладчик на ООН за положението на защитниците на правата на човека и на работната група на ООН относно произволното задържане,

–  като взе предвид изявлението на ръководителите на държавите от Г-7 от 23 май 2018 г.,

–  като взе предвид изявленията на групата от Лима от 23 януари 2018 г., 14 февруари 2018 г., 21 май 2018 г. и 15 юни 2018 г.,

–  като взе предвид декларацията от 20 април 2018 г. на Организацията на американските държави (ОАД) относно влошаването на хуманитарната ситуация във Венесуела,

–  като взе предвид доклада на генералния секретариат на ОАД и на групата от независими международни експерти от 29 май 2018 г. относно евентуалното извършване във Венесуела на престъпления против човечеството,

–  като взе предвид доклада, публикуван от Междуамериканската комисия по правата на човека (IACHR) на 12 февруари 2018 г., озаглавен „Демократични институции, принципите на правовата държава и правата на човека във Венесуела“, и резолюцията на IACHR от 14 март 2018 г.,

–  като взе предвид декларациите от 26 януари 2018 г., 19 април 2018 г. и 22 май 2018 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) във връзка с последните събития във Венесуела,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 13 ноември 2017 г., 22 януари 2018 г., 28 май 2018 г. и 25 юни 2018 г.,

–  като взе предвид изявлението на члена на Комисията, отговарящ за хуманитарната помощ и управлението на кризи, Христос Стилианидис, относно официалното посещение в Колумбия през март 2018 г.,

–  като взе предвид изявлението от 23 април 2018 г. на своята Група за подкрепа на демокрацията и координация на избори,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че положението с правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава във Венесуела продължава да се влошава; като има предвид, че Венесуела е изправена пред безпрецедентна политическа, социална, икономическа и хуманитарна криза, която доведе до увеличаване на смъртните случаи и повишаване на броя на бежанците и мигрантите;

Б.  като има предвид, че все по-голям брой хора във Венесуела, особено уязвими групи, като жени, деца и болни хора, страдат от недохранване вследствие на ограничен достъп до качествени здравни услуги, лекарства, храна и вода; като има предвид, че въпреки готовността на международната общност, за съжаление, правителството на Венесуела продължава упорито да отрича проблема и да отказва да приеме открито и да улесни разпространението на международна хуманитарна помощ;

В.  като има предвид, че икономическото положение се е влошило значително; като има предвид, че Международният валутен фонд прогнозира, че хиперинфлацията във Венесуела ще нарасне до 13 000% през 2018 г. от прогнозираните 2 400% през 2017 г., което ще доведе до увеличение на цените средно с почти 1,5% на всеки час;

Г.  като има предвид, че в публикувания на 22 юни 2018 г. доклад на СВКПЧ се подчертава, че органите на Венесуела не търсят отговорност от извършителите на сериозни нарушения на правата на човека, които включват убийства, използване на прекомерна сила срещу демонстранти, произволни задържания, малтретиране и изтезания; като има предвид, че също така изглежда, че се шири безнаказаност спрямо служителите на сигурността, заподозрени в извършването на извънсъдебни екзекуции на участници в демонстрации; като има предвид, че тези констатации са доказателство за по-нататъшното ескалиране на напрегнатата ситуация в страната;

Д.  като има предвид, че изборите, проведени на 20 май 2018 г., бяха организирани без да се съблюдават минималните международни стандарти за надежден процес и не бяха спазени политическият плурализъм, демокрацията, прозрачността и върховенството на закона; като има предвид, че това поставя допълнителни ограничения върху усилията за разрешаване на политическата криза; като има предвид, че ЕС и други демократични органи, не признават изборите и органите, създадени в резултат на този незаконен процес;

Е.  като има предвид, че настоящата криза във Венесуела, във всичките си безброй аспекти, създава най-голямото наблюдавано някога в региона разселване на населението; като има предвид, че по данни на Върховния комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН) и Международната организация по миграция (МОМ) общият брой на гражданите на Венесуела, които са напуснали страната, е нараснал драстично от 437 000 през 2005 г. до над 1,6 милиона през 2017 г.; като има предвид, че между 2015 и 2017 г. близо 945 000 граждани на Венесуела са напуснали страната; като има предвид, че през 2018 г. общият брой на лицата, напуснали страната от 2014 г. насам, надхвърля 2 милиона души; като има предвид, че броят на гражданите на Венесуела, търсещи убежище в световен мащаб, е нараснал от 2014 г. насам с 2 000 %, като до средата на юни 2018 г. достигна повече от 280 000 души;

Ж.  като има предвид, че по данни на Службата на ООН за координация по хуманитарните въпроси (OCHA) Колумбия е приела най-голям дял разселени лица, като над 820 000 граждани на Венесуела живеят на нейна територия; като има предвид, че Кукута и Боа Виста, които са разположени на границата с Венесуела, са засегнати от голям приток на хора, които често са в потресаващо здравословно и хранително състояние; като има предвид, че Перу, Чили, Аржентина, Панама, Бразилия, Еквадор, Мексико, Доминиканската република, Коста Рика, Уругвай, Боливия и Парагвай също се сблъскват с приток на голям брой бежанци и мигранти; като има предвид, че морските маршрути стават все по-важни, особено за Карибските острови, като Аруба, Кюрасао, Бонер и Тринидад и Тобаго; като има предвид, че проблемът засяга все повече европейските страни, и по-специално Испания; като има предвид, че приемащите държави са подложени на все по-голям натиск по отношение на предоставянето на помощ на новопристигналите;

З.  като има предвид, че на 17 март 2018 г. ЕС разпредели пакет в размер на 31 милиона евро за хуманитарна помощ за Латинска Америка и Карибския басейн, от които 6 милиона евро са предназначени за Колумбия и още 2 милиона евро – за засегнатите от кризата във Венесуела; като има предвид, че на 7 юни 2018 г. Комисията обяви пакет от 30,1 милиона евро за спешна помощ и средносрочна помощ за развитие с цел да подкрепи венесуелския народ и съседните държави, засегнати от кризата; като има предвид, че през 2018 г. са отпуснати 5 милиона евро чрез Инструмента, допринасящ за стабилността и мира, за дейности по предотвратяване на конфликти по границите на Бразилия и Колумбия;

1.  изразява силния си потрес и сериозното си безпокойство по повод на катастрофалната хуманитарна ситуация във Венесуела, която доведе до голям брой смъртни случаи и безпрецедентен наплив на бежанци и мигранти към съседните държави и отвъд тях; изразява своята солидарност с всички граждани на Венесуела, които са принудени да бягат от страната си поради липса на най-основните условия на живот, като достъп до храна, питейна вода, здравни услуги и лекарства;

2.  настоятелно призовава органите на Венесуела да признаят продължаващата хуманитарна криза, да предотвратят по-нататъшното ѝ влошаване и да насърчават разработването на политически и икономически решения за гарантиране на безопасността на всички цивилни лица и на стабилността на страната и региона;

3.  призовава органите на Венесуела спешно да разрешат безпрепятствен достъп на хуманитарна помощ в страната, за да се предотврати влошаването на хуманитарната криза и на кризата, засягаща общественото здравеопазване, и по-конкретно появата отново на болести като морбили, малария, дифтерия и шап, както и да осигурят свободен достъп на международните организации, които желаят да подпомагат всички засегнати сектори на обществото; призовава за своевременно прилагане на краткосрочни мерки за борба с недохранването сред най-уязвимите групи, например жени, деца и болни хора;

4.  приветства колумбийското правителство за неговата бърза реакция и за подкрепата, предоставена от него на всички пристигащи граждани на Венесуела; също така отправя похвала към Бразилия и други държави в региона, по-специално Перу, както и към регионални и международни организации, частноправни или публичноправни субекти, католическата църква и обикновените граждани в региона като цяло за тяхната активна помощ и солидарност спрямо бежанците и мигрантите от Венесуела;

5.  призовава международната общност да разработи координирана, всеобхватна и регионална реакция на кризата и да изпълни ангажиментите си, като увеличи предназначената за приемащите държави финансова и материална помощ; горещо приветства предоставената досега от страна на ЕС хуманитарна помощ и спешно призовава за отпускане на допълнителна хуманитарна помощ от извънредни фондове, така че да се отговори бързо на нарастващите нужди на хората, засегнати от кризата на Венесуела в съседните държави;

6.  настоятелно призовава органите на Венесуела да прекратят незабавно всички нарушения на правата на човека, включително нарушенията срещу цивилни лица, и да зачитат изцяло всички права на човека и основни свободи, включително свободата на словото, свободата на печата и свободата на събиранията; освен това призовава настоятелно органите на Венесуела да възстановят демократичния ред, тъй като това е абсолютно необходимо условие за прекратяване на ескалиращата криза;

7.  призовава за провеждане на нови президентски избори в съответствие с международно признатите демократични стандарти и конституционния ред на Венесуела; подчертава, че законното правителство, формирано в резултат от тези избори, трябва спешно да разреши настоящата икономическа и социална криза във Венесуела и да работи за национално помирение;

8.  приветства бързото приемане на допълнителни целенасочени и отменими санкции, които не се отразяват отрицателно на населението на Венесуела, наложени във връзка с провеждането на нелегитимните избори на 20 май 2018 г., които не получиха международно признание и които бяха проведени без споразумение относно датата или условията и при обстоятелства, които не позволяваха равностойното участие на всички политически партии; припомня възможността за налагане на нови санкции на лицата, отговорни за задълбочаването на политическата, социална, икономическа и хуманитарна криза, по-специално на президента Николас Мадуро;

9.  изцяло подкрепя разследванията от страна на Международния наказателен съд (МНС) на многобройните престъпления и репресивни действия, извършени от венесуелския режим, и призовава ЕС да изпълнява активна роля в това отношение; подкрепя призива на Върховния комисар на ООН за правата на човека за създаване на анкетна комисия за положението във Венесуела и за засилване на участието на Международния наказателен съд;

10.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката за сигурност, правителството и Националното събрание на Боливарска република Венесуела, на правителствата и парламентите на Република Колумбия, Република Бразилия и Република Перу, Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, на генералния секретар на Организацията на американските държави и на Групата от Лима.

(1)

ОВ С 285, 29.8.2017 г., стр. 145.

(2)

ОВ C 294, 12.8.2016 г., стр. 21.

(3)

ОВ C 316, 30.8.2016 г., стр. 190.

(4)

Приети текстове, P8_TA(2016)0269.

(5)

Приети текстове, P8_TA(2017)0200.

(6)

Приети текстове, P8_TA(2018)0041.

(7)

Приети текстове, P8_TA(2018)0199.

Последно осъвременяване: 4 юли 2018 г.Правна информация