Διαδικασία : 2018/2770(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0318/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0318/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2018 - 6.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 476kWORD 53k
2.7.2018
PE621.746v01-00
 
B8-0318/2018

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τη μεταναστευτική κρίση και την ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και τα σύνορά της (2018/2770(RSP))


Molly Scott Cato, Judith Sargentini, Ernest Urtasun εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη μεταναστευτική κρίση και την ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και τα σύνορά της (2018/2770(RSP))  
B8‑0318/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αποστολή που πραγματοποιήθηκε από τις 25 έως τις 30 Ιουνίου 2018 από αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα σύνορα της Κολομβίας και της Βραζιλίας με τη Βενεζουέλα και την εκεί κατάσταση των προσφύγων και των μεταναστών από τη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη την τελευταία έκθεση για τη Βενεζουέλα του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, της 22ας Ιουνίου 2018,

–  έχοντας υπόψη το Καθοδηγητικό Σημείωμα της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες σχετικά με τη φυγή πολιτών της Βενεζουέλας, του Μαρτίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Διαμεσολαβητή του Κουρασάο σχετικά με την πολιτική για τους πρόσφυγες, του Ιουνίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 25ης Ιουνίου 2018 για την προσθήκη 11 αξιωματούχων της Βενεζουέλας στον κατάλογο κυρώσεων,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Νέας Υόρκης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, η οποία υιοθετήθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 19 Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα ανθρωπιστική και οικονομική κρίση στη Βενεζουέλα έχει οδηγήσει σε πρωτοφανή αριθμό μεταναστών, καθώς και σε φυγή κεφαλαίων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός πολιτών της Βενεζουέλας που ζουν με και χωρίς έγγραφα σε γειτονικές χώρες διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα και ανάλογα με την πηγή, αλλά εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά υψηλός, ανεξάρτητα από την πηγή ή τη χώρα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το World Fact Βook της CIA, ο καθαρός ρυθμός μετανάστευσης στη Βενεζουέλα εκτιμήθηκε σε -1,2 άτομα ανά 1 000 κατοίκους το 2017·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άφιξη μεταναστών από τη Βενεζουέλα δημιουργεί προκλήσεις όσον αφορά την υποδοχή και την πρόσβαση σε άδειες διαμονής και στην αγορά εργασίας για τις γειτονικές της χώρες, συμπεριλαμβανομένων ευρωπαϊκών εξόχως απόκεντρων περιοχών όπως τα ολλανδικά εδάφη της Αρούμπα, του Μπονέρ και του Κουρασάο, και ακόμη και τις γαλλικές περιοχές της Γουαδελούπης, της Μαρτινίκας και της Γουιάνας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη επίσης γίνεται όλο και περισσότερο προορισμός για υπηκόους της Βενεζουέλας που εγκαταλείπουν τη χώρα·

Ε  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Διαμεσολαβητή του Κουρασάο του Ιουνίου του 2018, η τρέχουσα πολιτική απέλασης πολιτών της Βενεζουέλας που φθάνουν στο Κουρασάο με πλοίο ή αεροπλάνο παραβιάζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια κατάλληλη πολιτική μετανάστευσης, ασύλου και υποδοχής συνεπάγεται μέτρα που προωθούν την ένταξη, την πρόσβαση σε άδειες διαμονής και την πρόσβαση σε συνθήκες υποδοχής όπως η βραχυπρόθεσμη παροχή καταλύματος και η μακροπρόθεσμη στέγαση, η τροφή, οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και εκπαίδευσης, καθώς και η πρόσβαση στην αγορά εργασίας, όχι μόνο κοντά στις παραμεθόριες περιοχές, αλλά και στις αστικές περιοχές των χωρών υποδοχής·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ισπανία κατατάσσεται τρίτη στον κατάλογο των χωρών που υποδέχονται πολίτες της Βενεζουέλας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, το 2017 η Ισπανία χορήγησε το καθεστώς του πρόσφυγα σε μόλις 15 πολίτες της Βενεζουέλας, ήτοι στο 1 % εκείνων που υπέβαλαν αίτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ισπανία έλαβε 10.350 αιτήσεις διεθνούς προστασίας από πρόσωπα προερχόμενα από τη Βενεζουέλα, αλλά απέρριψε το 99 % εξ αυτών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παράλληλα, η Μαδρίτη καθίσταται ένας από τους κύριους προορισμούς για εύπορους πολίτες της Βενεζουέλας που επενδύουν σε ακίνητα και επιχειρηματικές δραστηριότητες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επιβολή κυρώσεων σε αξιωματούχους της Βενεζουέλας πρέπει να συμπληρωθούν με ταχείες και μη περίπλοκες διαδικασίες θεώρησης και ασύλου για άτομα που εγκαταλείπουν τη χώρα με στόχο την επίτευξη ασφάλειας σε ευρωπαϊκό έδαφος·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα στάση και πολιτική έρχονται σε αντίθεση με το καθοδηγητικό σημείωμα της UNHCR σχετικά με τη φυγή πολιτών της Βενεζουέλας, του Μαρτίου 2018, το οποίο καλεί τις χώρες προορισμού και διέλευσης να επιτρέπουν στους πολίτες της Βενεζουέλας ασφαλή και νόμιμη πρόσβαση στην επικράτειά τους, και να συνεχίσουν να λαμβάνουν κατάλληλα και ρεαλιστικά μέτρα προστασίας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι διάχυτος ο φόβος ότι η αντιπαράθεση των δύο πλευρών εμποδίζει την υιοθέτηση μιας σταθεροποιητικής λύσης που να έχει λάβει δημοκρατική νομιμοποίηση από τη χώρα, ενώ η ΕΕ δεν παρέχει ασφαλή και νόμιμη πρόσβαση και προστασία στο έδαφός της για όσους εγκαταλείπουν τη χώρα·

1.  είναι πεπεισμένο ότι το μέλλον της Βενεζουέλας είναι στα χέρια του λαού της Βενεζουέλας και ότι η επίλυση της υφιστάμενης πολλαπλής κρίσης και η επίτευξη πολιτικής σταθερότητας μπορούν να επιτευχθούν μόνο με ειρηνικές διαπραγματεύσεις·

2.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει σθεναρά τις γειτονικές χώρες της Βενεζουέλας στην προσπάθειά τους να προσφέρουν κατάλληλη υποδοχή στους μετανάστες και τους πρόσφυγες από τη Βενεζουέλα, να ανταποκριθεί δεόντως σε όλα τα αιτήματα βοήθειας που αυτές ενδέχεται να υποβάλουν και, ταυτόχρονα, να δημιουργήσει διαύλους για την ασφαλή και νόμιμη πρόσβαση όσων ζητούν προστασία στην ΕΕ·

3.  εφιστά την προσοχή στην απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβάλει κυρώσεις σε αξιωματούχους της Βενεζουέλας, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η Ισπανία, το κράτος μέλος της ΕΕ που λαμβάνει επί του παρόντος τις περισσότερες αιτήσεις χορήγησης ασύλου από πολίτες της Βενεζουέλας, απορρίπτει το 99 % εξ αυτών· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ευθυγραμμίσουν σύντομα τις εξωτερικές τους πολίτες με τις πολιτικές τους για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες·

4.  συνιστά ένθερμα όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητήσει τρόπους και μέσα για να διασφαλίσει ότι οι αρχές των νησιών της ΕΕ που γειτνιάζουν με τη Βενεζουέλα είναι σε θέση να προσφέρουν μια αξιοπρεπή υποδοχή σε όλους τους πολίτες της Βενεζουέλας που μεταναστεύουν στο έδαφός τους·

5.  καλεί όλους τους παράγοντες εντός και εκτός της Βενεζουέλας να προβούν σε καταγραφή της τρέχουσας κατάστασης στη χώρα και να επιδείξουν σύνεση και υπομονή απέχοντας από οποιεσδήποτε πράξεις βίας ή προτροπές σε βία, πολλώ δε μάλλον από στρατιωτική επέμβαση, που θα μπορούσαν αποσταθεροποιήσουν περαιτέρω και τελικά να εκτροχιάσουν τη χώρα·

6.  ζητεί και πάλι την προώθηση και την καθιέρωση ενός πραγματικά βιώσιμου εθνικού διαλόγου με όλα τα ειρηνικά μέσα, μεταξύ άλλων με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων δυνάμεων, προκειμένου να επιτευχθεί συναινετική λύση για τα αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα στη Βενεζουέλα και να επιλυθούν τυχόν διαφορές μεταξύ των διαφόρων τομέων της δημόσιας εξουσίας, σε πνεύμα εμπιστοσύνης·

7.  συνιστά μετ’ επιτάσεως όπως αυτός ο πολιτικός διάλογος οδηγήσει σε μία εθνική συμφωνία σχετικά με την οικονομική πολιτική για τη σταθεροποίηση της κατάστασης·

8.  καλεί τους πολιτικούς παράγοντες εκτός Βενεζουέλας να αποφύγουν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση στη χώρα για εθνικούς πολιτικούς σκοπούς·

9.  είναι πεπεισμένο ότι η πολιτική και κοινωνική σταθερότητα της Βενεζουέλας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη διαφύλαξη της ειρήνης σε ολόκληρη την περιοχή·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και τις αρχές της Βενεζουέλας και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ-Λατινικής Αμερικής.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Ιουλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου