Menettely : 2018/2770(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0318/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0318/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 05/07/2018 - 6.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 167kWORD 46k
2.7.2018
PE621.746v01-00
 
B8-0318/2018

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


muuttoliikekriisistä ja humanitaarisesta tilanteesta Venezuelassa ja sen rajoilla (2018/2770(RSP))


Molly Scott Cato, Judith Sargentini, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma muuttoliikekriisistä ja humanitaarisesta tilanteesta Venezuelassa ja sen rajoilla (2018/2770(RSP))  
B8-0318/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin valtuuskunnan 25.–30. kesäkuuta 2018 tekemän matkan Venezuelan vastaiselle rajalle Kolumbiaan ja Brasiliaan sekä venezuelalaisten pakolaisten ja muuttajien tilanteen siellä,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun tuoreimman, 22. kesäkuuta 2018 annetun raportin Venezuelasta,

–  ottaa huomioon venezuelalaisten maastamuutosta maaliskuussa 2018 julkaistun YK:n pakolaisjärjestön ohjeasiakirjan ”Guidance Note on the outflow of Venezuelans”,

–  ottaa huomioon Curaçaon oikeusasiamiehen kesäkuussa 2018 antaman raportin pakolaispolitiikasta,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin neuvoston 25. kesäkuuta 2018 tekemän päätöksen lisätä 11 Venezuelan valtion viranhaltijaa pakotelistalle,

–  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 19. syyskuuta 2016 hyväksymän New Yorkin julkilausuman pakolaisista ja muuttajista,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan yleissopimuksen 3 artiklan,

–  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Venezuelasta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Venezuelan nykyinen humanitaarinen ja taloudellinen kriisi on johtanut ennennäkemättömiin maastamuuttajamääriin sekä pääomapakoon;

B.  ottaa huomioon, että naapurimaissa asuvien paperittomien ja muiden venezuelalaisten määrä vaihtelee maan ja lähteen mukaan mutta on kuitenkin poikkeuksellisen suuri lähteestä ja maasta riippumatta;

C.  ottaa huomioon, että CIA:n World Fact Book -julkaisun mukaan Venezuelan nettomuuttoluku tuhatta henkeä kohden oli arviolta -1,2 vuonna 2017;

D.  ottaa huomioon, että Venezuelasta lähtevien muuttajien vastaanotto, oleskelulupien saanti ja pääsy työmarkkinoille aiheuttaa haasteita naapurimaissa, joihin kuuluu myös Euroopan unionin syrjäisimpiä alueita, kuten Alankomaiden alueet Aruba, Bonaire ja Curaçao ja myöskin Ranskan alueet Guadeloupe, Martinique ja Ranskan Guayana; ottaa huomioon, että Venezuelan kansalaisia muuttaa yhä enemmän myös Eurooppaan;

E.  ottaa huomioon, että Curaçaon oikeusasiamiehen tuoreimman, kesäkuussa 2018 annetun raportin mukaan nykyinen Curaçaoon veneellä tai lentäen saapuvien venezuelalaisten karkotuspolitiikka rikkoo ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevaa yleissopimusta;

F.  ottaa huomioon, että asianmukaiseen turvapaikka-, muuttoliike- ja vastaanottopolitiikkaan sisältyy toimenpiteitä, joilla edistetään kotoutumista, oleskelulupien saantia ja sellaisten vastaanotto-olosuhteiden järjestämistä, joihin kuuluvat esimerkiksi lyhytaikainen majoitus ja pidempiaikainen asunto, ravinto, terveydenhuolto- ja koulutuspalvelut sekä pääsy työmarkkinoille sekä vastaanottavien maiden raja-alueiden läheisyydessä että myös niiden kaupunkialueilla;

G.  ottaa huomioon, että Espanja on kolmannella sijalla venezuelalaisia vastaanottavien maiden listalla; ottaa huomioon, että tuoreimpien saatavilla olevien tietojen mukaan Espanja myönsi vuonna 2017 pakolaisaseman vain 15 venezuelalaiselle eli yhdelle prosentille sitä hakeneista; ottaa huomioon, että Espanja vastaanotti 10 350 kansainvälistä suojelua koskevaa pyyntöä Venezuelasta saapuneilta henkilöiltä mutta hylkäsi 99 prosenttia niistä;

H.  ottaa huomioon, että samanaikaisesti Madridista on tulossa yksi kiinteistöihin ja yrityksiin sijoittavien varakkaiden venezuelalaisten pääkohteista;

I.  katsoo, että Venezuelan valtion viranhaltijoihin kohdistettavia pakotteita koskevia Euroopan unionin neuvoston päätöksiä on täydennettävä nopeilla ja yksinkertaisilla viisumi- ja turvapaikkamenettelyillä, joita sovelletaan henkilöihin, jotka lähtevät maasta pyrkimyksenään päästä turvaan Euroopan alueelle;

J.  toteaa, että nykyinen asenne ja politiikka ovat ristiriidassa YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n venezuelalaisten maastamuutosta maaliskuussa 2018 antaman ohjeasiakirjan kanssa (Guidance Note for the Outflow of Venezuelans), sillä siinä kehotettiin kohde- ja kauttakulkumaita sallimaan venezuelalaisille turvallinen ja laillinen pääsy niiden alueelle sekä jatkamaan asianmukaisia ja käytännönläheisiä suojeluun keskittyneitä toimia;

K.  toteaa yleisenä pelkona olevan, että molemminpuolinen vastakkainasettelu estää maata saavuttamasta demokraattisesti legitiimiä vakauttavaa ratkaisua, kun taas EU ei tarjoa maasta pakeneville turvallista ja laillista pääsyä alueelleen eikä suojelua;

1.  on vakuuttunut siitä, että Venezuelan tulevaisuus on Venezuelan kansan käsissä ja että ratkaisu nykyisiin moninaisiin kriiseihin voidaan löytää ja poliittinen vakaus saavuttaa ainoastaan rauhanomaisten neuvottelujen avulla;

2.  pyytää Euroopan unionia tukemaan Venezuelan naapurimaita voimakkaasti niiden pyrkimyksissä tarjota asianmukainen vastaanotto Venezuelasta saapuville muuttajille ja pakolaisille, kunnioittamaan asianmukaisesti kaikkia niiden mahdollisesti esittämiä avunpyyntöjä ja samanaikaisesti luomaan kanavia, joiden kautta suojelua hakevat voivat päästä turvallisesti ja laillisesti EU:n alueelle;

3.  kiinnittää huomiota Euroopan unionin neuvoston päätökseen kohdistaa pakotteita Venezuelan valtion viranhaltijoihin ja panee merkille, että unionin jäsenvaltio Espanja, joka vastaanottaa tällä hetkellä eniten turvapaikkahakemuksia venezuelalaisilta, epää 99 prosenttia niistä; pyytää unionia ja jäsenvaltioita saattamaan ulkopolitiikkansa ripeästi vastaamaan niiden muuttoliike- ja pakolaispolitiikkaa;

4.  suosittaa painokkaasti, että Euroopan unioni pyrkii löytämään keinot ja tavat varmistaa, että Venezuelan läheisyydessä sijaitsevien unionin alueeseen kuuluvien saarten viranomaiset pystyvät tarjoamaan ihmisarvoisen vastaanoton niiden alueelle saapuville venezuelalaisille muuttajille;

5.  kehottaa kaikkia toimijoita sekä Venezuelassa että sen ulkopuolella ottamaan huomioon maan nykytilanteen ja toimimaan varovaisesti ja kärsivällisesti sekä pidättymään kaikista väkivallanteoista tai väkivallan lietsomisesta ja ennen kaikkea sotilaallisesta väliintulosta, joka lisäisi epävakautta entisestään ja lopulta ajaisi maan sekasortoon;

6.  kehottaa jälleen kerran edistämään ja käymään aidosti kestävää kansallista vuoropuhelua kaikin rauhanomaisin keinoin, myös ottamalla siihen mukaan kaikki asianomaiset tahot, jotta risteäviin intresseihin voidaan Venezuelassa löytää yhteisymmärrykseen perustuva ratkaisu ja jotta eri vallankäyttäjien mahdolliset ristiriidat voidaan ratkaista luottamuksellisessa hengessä;

7.  suosittaa painokkaasti, että tämä poliittinen vuoropuhelu johtaa kansalliseen sopimukseen talouspolitiikasta tilanteen vakauttamiseksi;

8.  kehottaa Venezuelan ulkopuolisia poliittisia toimijoita välttämään maan tilanteen hyödyntämistä kansallisiin poliittisiin tarkoituksiin;

9.  on vakuuttunut, että Venezuelan poliittinen ja sosiaalinen vakaus on ratkaiseva tekijä koko alueen rauhan turvaamisen kannalta;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Venezuelan hallitukselle ja viranomaisille sekä Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle.

Päivitetty viimeksi: 4. heinäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus