Förfarande : 2018/2770(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0318/2018

Ingivna texter :

B8-0318/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 05/07/2018 - 6.13
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 170kWORD 52k
2.7.2018
PE621.746v01-00
 
B8-0318/2018

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess gränser (2018/2770(RSP))


Molly Scott Cato, Judith Sargentini, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen

Europaparlamentets resolution om migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess gränser (2018/2770(RSP))  
B8‑0318/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av tjänsteresan för en delegation från Europaparlamentet den 25–30 juni 2018 till Colombias och Brasiliens gränser med Venezuela och av situationen där för venezuelanska flyktingar och migranter,

–  med beaktande av den senaste rapporten av den 22 juni 2018 från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter om Venezuela,

–  med beaktande av UNHCR:s Guidance Note on the Outflow of Venezuelans från mars 2018 om strömmen av venezuelaner ut ur Venezuela,

–  med beaktande av rapporten från juni 2018 från Curaçaos ombudsman om flyktingpolitiken,

–  med beaktande av beslutet av Europeiska unionens råd av den 25 juni 2018 att lägga till elva venezuelanska tjänstemän på sanktionsförteckningen,

–  med beaktande av New York-förklaringen om flyktingar och migranter, som antogs enhälligt av FN:s generalförsamling den 19 september 2016,

–  med beaktande av artikel 3 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Venezuela,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den rådande humanitära och ekonomiska krisen i Venezuela har lett till ett aldrig tidigare skådat antal migranter samt till kapitalflykt.

B.  Antalet venezuelaner som lever med eller utan identitetshandlingar i grannländerna varierar kraftigt från land till land och beroende på källa, men – oberoende av källa och land – är antalet fortfarande extremt högt.

C.  Enligt CIA:s World Factbook uppskattades nettomigrationen i Venezuela till -1,2 personer per 1 000 invånare under 2017.

D.  Tillströmningen av migranter från Venezuela är problematisk, när det gäller mottagande, tillgång till uppehållstillstånd och tillträde till arbetsmarknaden, för Venezuelas grannländer samt även för Europas yttre randområden, exempelvis de nederländska territorierna Aruba, Bonaire och Curaçao och till och med de franska regionerna Guadeloupe, Martinique och Guyana. Europa håller också i allt högre grad på att bli en destination för venezuelanska medborgare som lämnar landet.

E.  Enligt den senaste rapporten från Curaçaos ombudsman från juni 2018 utgör den nuvarande politiken att avvisa venezuelaner som anländer till Curaçao med båt eller flyg ett brott mot den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

F.  En lämplig asyl-, migrations- och mottagandepolitik inbegriper åtgärder som främjar integration, tillgång till uppehållstillstånd och till mottagningsvillkor, t.ex. korttidsboende och långsiktigt boende, mat, hälso- och sjukvård och utbildning samt tillträde till arbetsmarknaden, inte enbart i närheten av gränsområden utan även i tätorter i mottagarländerna.

G.  Spanien är på tredje plats av de länder som tar emot venezuelaner. Enligt de senaste tillgängliga uppgifterna beviljade Spanien endast 15 venezuelaner flyktingstatus under 2017, vilket motsvarar 1 % av dem som ansökte. Spanien tog emot 10 350 ansökningar om internationellt skydd från personer från Venezuela men avslog 99 % av dessa.

H.  Madrid håller samtidigt på att bli en av de viktigaste destinationerna för välbärgade venezuelaner som investerar i fastigheter och företag.

I.  De beslut som fattats av Europeiska unionens råd att införa sanktioner mot venezuelanska tjänstemän måste kompletteras med snabba och okomplicerade viserings- och asylförfaranden för människor som lämnar landet i syfte att ta sig till säkerhet inom europeiskt territorium.

J.  Den nuvarande inställningen och politiken strider mot UNHCR:s Guidance Note on the Outflow of Venezuelans från mars 2018, som uppmanar destinationsländer och transitländer att bevilja venezuelaner säkert och lagligt tillträde till dessa länders territorier och att fortsätta att vidta lämpliga och pragmatiska skyddsinriktade åtgärder.

K.  Det finns en allmänt utbredd rädsla att en situation med konfrontation på båda sidor hindrar antagandet av en stabiliserande lösning som landet kan godta som demokratiskt legitim, samtidigt som EU inte beviljar säkert och lagligt tillträde till och skydd inom dess territorium för människor som flyr landet.

1.  Europaparlamentet är övertygat om att Venezuelas framtid ligger i det venezuelanska folkets händer, och att en lösning på den pågående mångfacetterade krisen och uppnåendet av politisk stabilitet endast kan åstadkommas genom fredliga förhandlingar.

2.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionen att kraftfullt stödja Venezuelas grannländer i deras ansträngningar att erbjuda migranter och flyktingar från Venezuela ett lämpligt mottagande, hantera alla ansökningar om stöd på ett fullgott sätt och samtidigt inrätta kanaler för ett säkert och lagligt tillträde till EU för dem som söker skydd.

3.  Europaparlamentet uppmärksammar beslutet från Europeiska unionens råd att införa sanktioner mot venezuelanska tjänstemän, samtidigt som man noterar att Spanien, dvs. det EU-land som för närvarande tar emot flest asylansökningar från venezuelaner, avslår 99 % av ansökningarna. Parlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att snabbt anpassa sin utrikespolitik till sin migrations- och flyktingpolitik.

4.  Europaparlamentet rekommenderar med eftertryck Europeiska unionen att försöka finna sätt att säkerställa att myndigheterna på EU-öar i närheten av Venezuela kan erbjuda alla venezuelaner som migrerar dit ett värdigt mottagande.

5.  Europaparlamentet uppmanar alla aktörer både inom och utanför Venezuela att utvärdera den nuvarande situationen i landet och visa försiktighet och tålamod samt avstå från alla våldshandlingar och uppmaningar till våld, för att inte tala om militära insatser, som skulle göra landet ännu mindre stabilt och slutligen störta det i kaos.

6.  Europaparlamentet begär återigen att en verkligt varaktig nationell dialog ska främjas och inrättas med alla fredliga medel, också genom att alla relevanta krafter får medverka, för att man ska nå fram till en samförståndslösning på intressekonflikterna i Venezuela och för att tvisterna mellan den offentliga maktens olika grenar ska kunna lösas i en anda av förtroende.

7.  Europaparlamentet rekommenderar kraftfullt att denna politiska dialog ska leda till en nationell överenskommelse om en ekonomisk politik för att stabilisera situationen.

8.  Europaparlamentet uppmanar politiska aktörer utanför Venezuela att inte utnyttja situationen i landet för nationella politiska ändamål.

9.  Europaparlamentet är övertygat om att politisk och social stabilitet i Venezuela är avgörande för att man ska kunna slå vakt om freden i hela regionen.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Venezuelas regering och myndigheter samt Parlamentariska församlingen EU–Latinamerika.

Senaste uppdatering: 4 juli 2018Rättsligt meddelande