Procedure : 2018/2770(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0319/2018

Indgivne tekster :

B8-0319/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 05/07/2018 - 6.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0313

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 279kWORD 56k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0315/2018
2.7.2018
PE621.747v01-00
 
B8-0319/2018

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og ved landets grænser (2018/2770(RSP))


Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og ved landets grænser (2018/2770(RSP))  
B8‑0319

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Venezuela, navnlig af 27. februar 2014 om situationen i Venezuela(1), af 18. december 2014 om forfølgelse af den demokratiske opposition i Venezuela(2), af 12. marts 2015 om situationen i Venezuela(3), af 8. juni 2016 om situationen i Venezuela(4), af 27. april 2017 om situationen i Venezuela(5), af 8. februar 2018 om situationen i Venezuela(6) og af 3. maj 2018 om valget i Venezuela(7),

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

–  der henviser til tiltrædelsen af Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol (ICC),

–  der henviser til erklæringen af 8. februar 2018 fra ICC's anklagemyndighed,

–  der henviser til erklæringer fra EU's kommissær med ansvar for humanitær bistand og krisestyring, Christos Stylianides, under hans officielle besøg i Colombia i marts 2018,

–  der henviser til den rapport, der blev offentliggjort af Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder den 12. februar 2018, med titlen "Demokratiske institutioner, retsstatsprincippet og menneskerettighederne i Venezuela" og til IACHR's beslutning af 14. marts 2018,

–  der henviser til erklæringen fra FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder om Venezuela af 31. marts 2017,

–  der henviser til UNHCR's vejledning om udstrømningen af venezuelanere fra marts 2018,

–  der henviser til erklæringen af 20. april 2018 fra Organisationen af Amerikanske Stater (OAS) om den forværrede humanitære situation i Venezuela,

–  der henviser til erklæringen af 23. april 2018 fra sin Gruppe for Demokratistøtte og Valgkoordinering,

–  der henviser til den fælles erklæring af 28. april 2017 fra FN's særlige rapportør om udenretlige, summariske eller vilkårlige henrettelser, FN's særlige rapportør om retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger og til foreningsfrihed, FN's særlige rapportør om situationen for menneskerettighedsforkæmpere og FN's arbejdsgruppe om vilkårlig tilbageholdelse,

–  der henviser til erklæringerne af 26. januar, 19. april og 22. maj 2018 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) om den seneste udvikling i Venezuela,

–  der henviser til G7-ledernes erklæring af 23. maj 2018,

–  der henviser til den rapport, der blev forelagt den 29. maj 2018 af panelet af uafhængige internationale eksperter, som er udpeget af generalsekretæren for OAS, hvori det fastslås, at der er rimelig grund til at antage, at der er blevet begået forbrydelser mod menneskeheden i Venezuela, der går tilbage til i hvert fald den 12. februar 2014,

–  der henviser til erklæringerne fra Limagruppen af 23. januar 2018, 14. februar 2018, 21. maj 2018 og 15. juni 2018,

–  der henviser til rapporten fra FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR) med titlen "Menneskerettighedskrænkelser i Den Bolivariske Republik Venezuela" af 22. juni 2018,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 13. november 2017, 22. januar 2018, 28. maj 2018 og 25. juni 2018,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at situationen vedrørende menneskerettigheder, demokrati og retsstatsforhold i Venezuela fortsat forværres; der henviser til, at Venezuela står over for en hidtil uset og statsorganiseret politisk, social, økonomisk og humanitær krise, der har resulteret i et voksende dødstal og et stigende antal flygtninge og migranter;

B.  der henviser til, at den aktuelle flerdimensionelle krise i Venezuela genererer de største befolkningsbevægelser, regionen nogensinde har oplevet; der henviser til, at antallet af venezuelanere, der forlader landet, ifølge UNHCR og Den Internationale Organisation for Migration (IOM) er steget dramatisk fra 437 000 i 2005 til over 1,6 millioner i 2017; der henviser til, at omkring 945 000 venezuelanere forlod landet mellem 2015 og 2017; der henviser til, at mere end to millioner mennesker har forladt landet siden 2014; der henviser til, at der kan konstateres en stigning på 2 000 % i antallet af venezuelanske statsborgere, der siden 2014 har søgt asyl i andre lande, og at antallet af venezuelanske asylansøgere i midten af juni 2018 nåede op på mere end 280 000;

C.  der henviser til, at Colombia ifølge FN's Kontor for Koordination af Humanitære Anliggender (OCHA) huser det største antal fordrevne personer, og at over 820 000 venezuelanere opholder sig på landets område; der henviser til, at Cucuta og Boa Vista på grænsen til Venezuela oplever en betydelig tilstrømning af flygtninge, som ofte er i en elendig sundheds- og ernæringsmæssig forfatning; der henviser til, at Brasilien, Chile, Peru, Ecuador, Argentina, Guyana, Mexico, Costa Rica og Panama også modtager et stort antal flygtninge; der henviser til, at ruter ad søvejen bliver stadig vigtigere, navnlig til de caribiske øer såsom Aruba, Curaçao, Bonaire og Trinidad og Tobago; der henviser til, at værtslandene kommer under stigende pres med hensyn til at levere bistand til de nyankomne;

D.  der henviser til, at ifølge den seneste rapport fra Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) er antallet af venezuelanske ansøgere om international beskyttelse i EU steget med over 3 500 % mellem 2014 og 2017 (fra 325 til 11 980), og antallet af venezuelanske asylansøgere i EU er steget fra 150 i februar 2016 til 985 et år senere og nåede i februar 2018 op på næsten 1 400; der henviser til, at det stigende antal asylansøgere fra Venezuela falder sammen med de politiske og økonomiske udfordringer, som landet står over for;

E.  der henviser til, at et stigende antal mennesker i Venezuela, herunder børn, lider af underernæring som følge af begrænset adgang til gode sundhedsydelser, lægemidler og fødevarer; der henviser til, at selv om det internationale samfund står parat med bistand, benægter den venezuelanske regering hårdnakket problemerne og modsætter sig at modtage og lette distributionen af international humanitær bistand;

F.  der henviser til, at den økonomiske situation er blevet væsentligt forværret; der henviser til, at Den Internationale Valutafond har anslået, at hyperinflationen i Venezuela vil stige til 13 000 % i 2018, hvilket er en stigning fra ca. 2 400 % i 2017, som medfører prisstigninger på i gennemsnit næsten 1,5 procent hver time;

G.  der henviser til, at den høje grad af usikkerhed og den omfattende kriminalitet i Venezuela også er blandt hovedårsagerne til migration;

H.  der henviser til, at EU den 17. marts 2018 afsatte 31 mio. EUR til humanitær bistand til Latinamerika og Caribien, herunder 6 mio. EUR til Colombia og yderligere 2 mio. EUR til de mennesker, der er berørt af den politiske, menneskerettighedsrelaterede og socioøkonomiske krise i Venezuela; der henviser til, at Kommissionen den 7. juni 2018 bebudede en pakke på 30,1 mio. EUR i nødhjælp og udviklingsbistand til støtte for det venezuelanske folk og de nabolande, der er berørt af krisen; der henviser til, at der i 2018 blev tildelt 5 mio. EUR via instrumentet, der bidrager til stabilitet og fred (IcSP), til konfliktforebyggelsesaktiviteter på grænsen til Brasilien og Colombia;

I.  der henviser til, at der ifølge den rapport, der blev forelagt den 29. maj 2018 af panelet af uafhængige internationale eksperter, som er udpeget af generalsekretæren for OAS, var blevet begået syv forbrydelser mod menneskeheden i Venezuela, der går tilbage i til hvert fald februar 2014, og til, at regeringen selv har været ansvarlig for værste humanitære krise, regionen nogensinde har oplevet; der henviser til, at disse forbrydelser mod menneskeheden omfatter drab, vilkårlig tilbageholdelse af politiske modstandere, fængsling, frihedsberøvelse, tortur, umenneskelig behandling og straf, voldtægt og andre former for seksuel vold, politisk forfølgelse, tvungne forsvindinger, en statsorganiseret humanitær krise, anvendelse af adgang til sundhedsydelser og fødevarer som et politisk våben samt afvisning af humanitær bistand; der henviser til, at der i den samme rapport gøres opmærksom på de omfattende angreb på retsstatsprincippet fra regeringens side;

J.  der henviser til, at der i OHCHR's rapport af 22. juni 2018 gøres opmærksom på, at de venezuelanske myndigheder ikke har stillet gerningsmændene bag alvorlige menneskerettighedskrænkelser, herunder drab, overdreven magtanvendelse over for demonstranter, vilkårlige anholdelser, mishandling og tortur, til ansvar; der henviser til, at straffrihed for sikkerhedsfolk, der mistænkes for udenretslige drab på demonstranter, også synes at være udbredt; der henviser til, at disse konstateringer er tegn på en yderligere optrapning af den spændte situation i landet; der henviser til, at ICC's anklagemyndighed har annonceret indledningen af en foreløbig undersøgelse af de påståede forbrydelser begået i Venezuela siden april 2017;

K.  der henviser til, at siden 2014, hvor den politiske krise i Venezuela blev forværret, er 12 341 personer blevet fængslet af politiske årsager, og omkring halvdelen (7 285) er fortsat omfattet af restriktioner og sikkerhedsforanstaltninger, som kræver personligt fremmøde ved domstolene; der henviser til, at 237 civile og 79 militære medarbejdere fortsat er fængslet i landet af politiske årsager; der henviser til, at 79 fanger den 6. juni 2018 blev løsladt, men at kun 40 af disse er blandt de 316 registrerede politiske fanger;

L.  der henviser til, at valget den 20. maj 2018 blev gennemført uden overholdelse af de internationale minimumsstandarder for en troværdig valgproces og uden respekt for politisk pluralisme, demokrati, gennemsigtighed og retsstatsprincippet; der henviser til, at dette øger presset på indsatsen for at løse den politiske krise; der henviser til, at EU og andre demokratiske organer ikke anerkender valget eller de myndigheder, som er blevet indsat ved denne ulovlige valgproces;

M.  der henviser til, at Parlamentet i sin beslutning af 8. februar 2018 om situationen i Venezuela nævnte muligheden for at udvide de eksisterende sanktioner til at omfatte dem, der har hovedansvaret for den øgede politiske, sociale, økonomiske og humanitære krise, herunder præsident Nicolás Maduro;

1.  er dybt rystet og foruroliget over den katastrofale humanitære situation i Venezuela, som har resulteret i mange dødsfald og en hidtil uset tilstrømning af flygtninge og migranter til nabolandene og til lande længere borte; udtrykker sin solidaritet med alle de venezuelanere, der er tvunget til at flygte fra deres land for at få adgang til helt basale levevilkår såsom adgang til mad, sundhedsydelser, lægemidler og drikkevand;

2.  opfordrer indtrængende de venezuelanske myndigheder til at anerkende den igangværende humanitære krise, forhindre en yderligere forværring og fremme politiske og økonomiske løsninger for at garantere sikkerheden for alle civile og stabilitet i landet og regionen;

3.  kræver, at de venezuelanske myndigheder straks tillader uhindret humanitær bistand til landet for at forhindre en forværring af den humanitære og folkesundhedsmæssige krise og navnlig for at bekæmpe den fornyede udbredelse af sygdomme som mæslinger, malaria og difteri, og at de giver uhindret adgang for internationale organisationer, der ønsker at hjælpe alle berørte dele af samfundet; opfordrer til en hurtig gennemførelse af en indsats på kort sigt for at bekæmpe underernæring blandt de mest sårbare befolkningsgrupper, bl.a. børn;

4.  udtrykker dyb bekymring over beretningerne om venezuelanere, der flygter fra deres land, navnlig sårbare grupper, der er udsat for forskelsbehandling, social udstødelse, racisme, fremmedhad, tvangsarbejde og ulovligt arbejde (herunder teenagere), menneskehandel, seksuel udnyttelse, smugling af migranter og kønsbaseret vold, som især berører oprindelige folk og de sorte befolkningsgrupper, samt det stigende antal uledsagede mindreårige;

5.  roser den indsats, der gøres af de lande i regionen, som oplever en stor tilstrømning af flygtninge og migranter fra Venezuela; roser den colombianske regering for dens hurtige reaktion og den støtte, den har ydet til alle nyankomne venezuelanere; påskønner ligeledes indsatsen i Brasilien og andre lande i regionen, ikke mindst i Peru, og i regionale og internationale organisationer, private og offentlige enheder og blandt almindelige borgere i regionen som helhed og deres aktive hjælp og solidaritet over for de venezuelanske flygtninge og migranter;

6.  opfordrer det internationale samfund, navnlig EU, OAS og Limagruppen, og nabolandene og -territorierne til at fastlægge en koordineret, samlet og regional reaktion på situationen i Venezuela for at finde en regional løsning på de aspekter af krisen, der vedrører flygtninge og migranter;

7.  glæder sig over EU's intention om at optrappe den humanitære bistand til de mennesker, der flygter fra den humanitære krise i Venezuela, og opfordrer til yderligere finansiel støtte med henblik på at løse denne krise;

8.  opfordrer indtrængende de venezuelanske myndigheder til at sætte en øjeblikkelig stopper for alle menneskerettighedskrænkelser, herunder overgreb mod civile, og til fuldt ud at respektere alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, herunder ytringsfrihed, pressefrihed og forsamlingsfrihed; opfordrer indtrængende de venezuelanske myndigheder til at genoprette demokratiet, da det er en nødvendig forudsætning for at sætte en stopper for den eskalerende krise;

9.  opfordrer de venezuelanske myndigheder til at lette og fremskynde udstedelsen og fornyelsen af identifikationsdokumenter til deres egne statsborgere, uanset om de befinder sig i Venezuela eller i udlandet, med henblik på i sidste ende at forhindre skabelsen af tvungne ulovlige migranter, der ikke er i besiddelse af den korrekte dokumentation;

10.  gentager på det kraftigste sine tidligere opfordringer til de venezuelanske myndigheder om øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af alle resterende politiske fanger og om at respektere demokratisk valgte organer, herunder Nationalforsamlingen;

11.  opfordrer til afholdelse af et nyt præsidentvalg i overensstemmelse med internationalt anerkendte demokratiske standarder, der er i fuld overensstemmelse med OAS' kriterier, og den venezuelanske forfatning; understreger, at den legitime regering, der vil blive indsat som følge af et sådant valg, omgående skal håndtere den nuværende økonomiske og sociale krise i Venezuela og arbejde hen imod national forsoning;

12.  glæder sig over den våbenembargo, der blev indført i november 2017, og den hurtige vedtagelse af yderligere målrettede og reversible sanktioner, som blev indført på den betingelse, at de ikke skader den venezuelanske befolkning, og som kun kan ophæves, hvis de politiske fanger løslades, og hvis den venezuelanske regering viser konkrete fremskridt på områderne demokrati, retsstatsprincippet og menneskerettigheder; gentager, at disse sanktioner er blevet pålagt højtstående embedsmænd for alvorlige menneskerettighedskrænkelser og for underminering af demokratiet og retsstatsprincippet i Venezuela forud for, under og efter det ulovlige og internationalt ikkeanerkendte valg den 20. maj 2018, som fandt sted, uden at der var blevet indgået en aftale om valgdatoen og valgbetingelserne, og under omstændigheder, der ikke gav mulighed for deltagelse af alle politiske partier på lige fod; minder om muligheden for at udvide disse sanktioner til at omfatte dem, der er ansvarlige for den øgede politiske, sociale, økonomiske og humanitære krise, navnlig præsident Nicolás Maduro, i overensstemmelse med sin beslutning af februar 2018;

13.  gentager, at dem, der er ansvarlige for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, skal stilles til ansvar; støtter fuldt ud ICC's efterforskning af den omfattende kriminalitet og den undertrykkelse, der begås af det venezuelanske regime; støtter fuldt ud opfordringen fra panelet af uafhængige internationale eksperter, som er udpeget af generalsekretæren for OAS, og fra FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder til at etablere en undersøgelseskommission om situationen i Venezuela og at styrke inddragelsen af ICC; opfordrer de medlemsstater, der er parter i Romstatutten, til at anmode om indledning af en ICC-undersøgelse af forbrydelser mod menneskeheden begået af den venezuelanske regering; opfordrer EU til at spille en aktiv rolle i denne henseende;

14.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Bolivariske Republik Venezuelas regering og Nationalforsamling, regeringerne og parlamenterne i Republikken Colombia, Den Føderative Republik Brasilien og Republikken Peru, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling, generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater og Limagruppen.

 

 

(1)

EUT L 285 af 29.8.2017, s. 145.

(2)

EUT L 294 af 12.8.2016, s. 21.

(3)

EUT L 316 af 30.8.2016, s. 190.

(4)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0269.

(5)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0200.

(6)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0041.

(7)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0199.

Seneste opdatering: 4. juli 2018Juridisk meddelelse