Procedūra : 2018/2770(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0319/2018

Pateikti tekstai :

B8-0319/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 05/07/2018 - 6.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0313

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 430kWORD 55k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0315/2018
2.7.2018
PE621.747v01-00
 
B8-0319/2018

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl migracijos krizės ir humanitarinės padėties Venesueloje ir prie jos sienų (2018/2770(RSP))


Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl migracijos krizės ir humanitarinės padėties Venesueloje ir prie jos sienų (2018/2770(RSP))  
B8‑0319

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Venesuelos, visų pirma į 2014 m. vasario 27 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(1), 2014 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją dėl demokratinės opozicijos persekiojimo Venesueloje(2), 2015 m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(3), 2016 m. birželio 8 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(4), 2017 m. balandžio 27 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(5), 2018 m. vasario 8 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(6) ir 2018 m. gegužės 3 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(7),

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) Romos statutą,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 8 d. TBT prokuroro pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakingo Komisijos nario Christo Stylianidžio pareiškimus 2018 m. kovo mėn. oficialiai lankantis Kolumbijoje,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 12 d. Amerikos šalių žmogaus teisių komisijos (IACHR) ataskaitą „Demokratinės institucijos, teisinė valstybė ir žmogaus teisės Venesueloje“ ir į 2018 m. kovo 14 d. IACHR rezoliuciją,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 31 d. JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro pareiškimą dėl Venesuelos;

–  atsižvelgdamas į 2018 m. kovo mėn. UNHCR rekomendacijas dėl Venesuelos gyventojų išvykimo,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. balandžio 20 d. Amerikos valstybių organizacijos pareiškimą dėl blogėjančios humanitarinės padėties Venesueloje,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. balandžio 23 d. Paramos demokratijai ir rinkimų koordinavimo grupės pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. balandžio 28 d. JT specialiojo pranešėjo neteisminio, neatidėliotino ir savavališko mirties bausmės vykdymo klausimais, JT specialiojo pranešėjo teisės laisvai rinktis į taikius susirinkimus ir burtis į asociacijas klausimais, JT specialiojo pranešėjo žmogaus teisių gynėjų padėties klausimais ir JT darbo grupės nesankcionuoto sulaikymo klausimais bendrą pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. sausio 26 d., 2018 m. balandžio 19 d. ir 2018 m. gegužės 22 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai deklaracijas dėl paskutinių įvykių Venesueloje,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 23 d. G7 vadovų pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 29 d. OAS generalinio sekretoriaus paskirtos Nepriklausomų tarptautinių ekspertų grupės ataskaitą, kurioje pateikiama pagrįstų priežasčių manyti, jog Venesueloje bent nuo 2014 m. vasario 12 d. buvo daromi nusikaltimai žmoniškumui,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. sausio 23 d., 2018 m. vasario 14 d., 2018 m. gegužės 21 d. ir 2018 m. birželio 15 d. organizacijos „Lima Group“ deklaracijas,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. birželio 22 d. JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro (OHCHR) ataskaitą „Žmogaus teisių pažeidimai Venesuelos Bolivaro Respublikoje“,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 13 d., 2018 m. sausio 22 d., 2018 m. gegužės 28 d. ir 2018 m. birželio 25 d. Tarybos išvadas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės padėtis Venesueloje toliau blogėja; kadangi Venesuelai gresia neregėto masto valstybės išprovokuota politinė, socialinė, ekonominė ir humanitarinė krizė, dėl kurios didėja mirčių ir pabėgėlių ir migrantų skaičiai;

B.  kadangi dėl dabartinės daugelio sričių krizės Venesueloje priversti persikelti tiek gyventojų, kiek dar nėra buvę šiame regione; kadangi, UNHCR ir Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) duomenimis, bendras iš šalies išvykusių venesueliečių skaičius labai padidėjo nuo 437 000 2005 m. iki daugiau nei 1,6 mln. 2017 m.; kadangi 2015–2017 m. iš Venesuelos išvyko maždaug 945 000 šalies gyventojų; kadangi 2018 m. bendras nuo 2014 m. šalį palikusių žmonių skaičius viršijo 2 mln.; kadangi nuo 2014 m. prieglobsčio prašančių Venesuelos gyventojų skaičius visame pasaulyje padidėjo 2 000 proc. ir 2018 m. birželio mėn. viduryje sudarė daugiau nei 280 000;

C.  kadangi, JT humanitarinių reikalų koordinavimo biuro (OCHA) duomenimis, daugiausia perkeltų asmenų priimta Kolumbijoje ir tos šalies teritorijoje gyvena daugiau nei 820 000 venesueliečių; kadangi Kukutoje ir Bua Vistoje prie sienos su Venesuela sulaukiama itin daug atvykstančių žmonių, kurių sveikatos būklė ir mitybos sąlygos yra neretai pasibaisėtinos; kadangi daug pabėgėlių taip pat plūsta į Braziliją, Čilę, Peru, Ekvadorą, Argentiną, Gajaną, Meksiką, Kosta Riką ir Panamą; kadangi jūrų maršrutai tampa vis svarbesni, ypač į Karibų salas, kaip antai Arubą, Kiurasao, Bonerą ir Trinidadą ir Tobagą; kadangi priimančiosios šalys susiduria su didėjančiais sunkumais naujai atvykstantiems teikiant pagalbą;

D.  kadangi, remiantis naujausią Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) ataskaita, 2014–2017 m. Venesuelos piliečių tarptautinės apsaugos prašymų ES padaugėjo daugiau nei 3 500 proc. (nuo 325 iki 11 980), o Venesuelos piliečių prieglobsčio prašymų ES padaugėjo nuo 150 2016 m. vasario mėn. iki 985 metais vėliau ir 2018 m. vasario mėn. jų skaičius sudarė beveik 1 400; kadangi, be didėjančio prieglobsčio prašytojų iš Venesuelos skaičiaus, šalyje susiduriama su politinėmis ir ekonominėmis problemomis;

E.  kadangi Venesueloje daugėja žmonių, įskaitant vaikus, kurie kenčia nuo prastos mitybos, nes turi ribotas galimybes gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, vaistų ir maisto produktų; kadangi, deja, nepaisant tarptautinės bendruomenės pasirengimo, Venesuelos vyriausybė vis dar atkakliai neigia problemą ir atsisako atvirai priimti ir paskirstyti tarptautinę humanitarinę pagalbą;

F.  kadangi ekonominė padėtis gerokai pablogėjo; kadangi Tarptautinis valiutos fondas apskaičiavo, kad 2018 m. hiperinfliacija Venesueloje šoktelės iki 13 000 proc., palyginti su 2 400 proc. 2017 m., o kainos vidutiniškai didės beveik 1,5 proc. per valandą;

G.  kadangi viena iš pagrindinių migracijos priežasčių yra nerimą keliantis nesaugumo ir nusikalstamumo lygis Venesueloje;

H.  kadangi 2018 m. kovo 17 d. ES skyrė Lotynų Amerikai ir Karibų jūros baseino šalims 31 mln. EUR humanitarinės pagalbos paketą, iš kurio 6 mln. EUR skirta Kolumbijai ir dar 2 mln. EUR – asmenims, kuriems padarė poveikį politinė, žmogaus teisių ir socialinė ekonominė krizė Venesueloje; kadangi 2018 m. birželio 7 d. Komisija paskelbė 30,1 mln. EUR neatidėliotinos ir vystomosios pagalbos paketą, kuriuo siekiama paremti Venesuelos gyventojus ir dėl krizės nukentėjusias kaimynines šalis; kadangi 2018 m. 5 mln. EUR buvo paskirstyta pasitelkiant priemonę, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos (IcSP), siekiant užkirsti kelią konfliktams prie Brazilijos ir Kolumbijos sienų;

I.  kadangi, remiantis 2018 m. gegužės 29 d. OAS generalinio sekretoriaus paskirtos Nepriklausomų tarptautinių ekspertų grupės ataskaita, bent nuo 2014 m. vasario mėn. Venesueloje buvo padaryti septyni nusikaltimai žmoniškumui ir už visų laikų blogiausią humanitarinę krizę regione atsako pati vyriausybė; kadangi tie nusikaltimai žmoniškumui yra nužudymas, nesankcionuotas politinių oponentų sulaikymas, įkalinimas, laisvės atėmimas, kankinimas, nežmoniškas elgesys, bausmė, išžaginimas ir kitų formų seksualinis smurtas, politinis persekiojimas, priverstinis dingimas, valstybės išprovokuota humanitarinė krizė, apginklavimas sveikatos ir maisto srityse dėl politinių priežasčių ir atsisakymas priimti humanitarinę pagalbą; kadangi iš tos pačios ataskaitos matyti didžiulį mastą, kuriuo vyriausybė priešinasi teisinei valstybei;

J.  kadangi 2018 m. birželio 22 d. OHCHR ataskaitoje pabrėžiama, kad Venesuelos valdžios institucijos nesugeba patraukti atsakomybėn sunkius žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant nužudymą, perdėtos jėgos naudojimą prieš demonstrantus, nesankcionuotą sulaikymą, netinkamą elgesį ir kankinimą, padarančių asmenų; kadangi paaiškėja, kad neretas yra ir saugumo pareigūnų nebaudžiamumas žudant demonstrantus be teismo sprendimo; kadangi iš tokių nustatytų faktų akivaizdu, kad įtempta padėtis šalyje dar blogės; kadangi TBT prokuroras paskelbė, kad pradedamas preliminarus tyrimas dėl tariamų nusikaltimų, padarytų Venesueloje nuo 2017 m. balandžio mėn.;

K.  kadangi nuo 2014 m., kai Venesueloje pablogėjo politinė krizė, dėl politinių priežasčių įkalinta 12 341 asmuo ir maždaug pusei (7 285) toliau taikomos ribojamosios ir atsargumo priemonės, dėl kurių jie privalo atvykti į teismus; kadangi šalyje dėl politinių priežasčių vis dar įkalinti 237 civiliai ir 79 karinio personalo nariai; kadangi 2018 m. birželio 6 d. 79 kaliniai buvo išleisti, bet iš jų tik 40 yra 316 politinių kalinių sąraše;

L.  kadangi rinkimai 2018 m. gegužės 20 d. buvo surengti nesilaikant būtiniausių tarptautinių patikimo proceso standartų ir politinio pliuralizmo, demokratijos, skaidrumo ir teisinės valstybės principų; kadangi tai dar labiau riboja pastangas išbristi iš politinės krizės; kadangi ES kartu su kitomis demokratinėmis organizacijomis nepripažįsta taikant tokį neteisėtą procesą surengtų rinkimų arba įsteigtų valdžios institucijų;

M.  kadangi 2018 m. vasario 8 d. rezoliucijoje dėl padėties Venesueloje buvo numatyta galimybė išplėsti jau taikomas sankcijas ir skirti jas asmenims, kurie yra iš esmės atsakingi už didesnę politinė, socialinę, ekonominę ir humanitarinę krizę, įskaitant prezidentą Nicolásą Maduro;

1.  jaučia didelį šoką ir nerimą dėl pražūtingos humanitarinės padėties Venesueloje, dėl kurios mirė daug žmonių ir į kaimynines šalis ir kitus plūsta neregėti pabėgėlių ir migrantų skaičiai; reiškia solidarumą su visais venesueliečiais, priverstais bėgti iš savo šalies ieškant būtiniausių gyvenimo sąlygų, kaip antai galimybės gauti maisto, naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, gauti vaistų ir geriamojo vandens;

2.  ragina Venesuelos valdžios institucijas pripažinti dabartinę humanitarinę krizę, užkirsti kelią tolesniam jos blogėjimui ir remti politinius ir ekonominius sprendimus siekiant užtikrinti visų civilių saugą ir šalies ir regiono stabilumą;

3.  reikalauja, kad Venesuelos valdžios institucijos be jokių kliūčių leistų į šalį neatidėliotinai pristatyti humanitarinę pagalbą siekiant užkirsti kelią humanitarinės ir visuomenės sveikatos krizės pablogėjimui ir, visų pirma, kovoti su pakartotiniu ligų, kaip antai tymų, maliarijos ir difterijos, atsiradimu ir kad jos be jokių kliūčių leistų tarptautinėms organizacijoms patekti į šalį ir teikti pagalbą visuose visuomenės srityse, kuriose pasireiškia krizės žala; ragina greitai įgyvendinti trumpalaikes kovos su prasta mityba tarp labiausiai pažeidžiamų grupių, pavyzdžiui, vaikų, priemones;

4.  reiškia didelį susirūpinimą dėl dažnesnių pranešimų apie iš savo šalies bėgančius venesueliečius, visų pirma, pažeidžiamas grupes, kenčiančias dėl diskriminacijos, socialinės atskirties, rasizmo, ksenofobijos, priverstinio ir neteisėto darbo (įskaitant paauglius), prekybos žmonėmis, seksualinio išnaudojimo, migrantų kontrabandos ir smurto dėl lyties, visų pirma, čiabuvių ir Afrikos kilmės gyventojų grupėse ir dėl didėjančių nelydimų nepilnamečių skaičių;

5.  palankiai vertina regiono šalių, sulaukiančių didžiulio iš Venesuelos bėgančių pabėgėlių ir migrantų antplūdžio, pastangas; giria Kolumbijos vyriausybę už greitą reakciją ir paramą visiems atvykstantiems venesueliečiams; taip pat žavisi Brazilijos ir kitų regiono šalių, ypač Peru, ir regioninių ir tarptautinių organizacijų, privačiųjų ir viešųjų subjektų ir paprastų piliečių darbu visame regione aktyviai teikiant pagalbą ir rodant solidarumą Venesuelos pabėgėliams ir migrantams;

6.  ragina tarptautinę bendruomenę, visų pirma, ES, OAS ir organizaciją „Lima Group“, ir kaimynines šalis ir teritorijas užtikrinti koordinuotą ir išsamų regioninį atsaką į padėtį Venesueloje siekiant rasti regioninį sprendimą, susijusį su pabėgėliais ir migrantais tokios krizės akivaizdoje;

7.  palankiai vertina ES ketinimą padidinti humanitarinę pagalbą nuo humanitarinės krizės Venesueloje bėgantiems asmenims ir ragina ir toliau skirti finansinę paramą tos krizės sprendimui;

8.  primygtinai ragina Venesuelos valdžios institucijas nedelsiant nutraukti visus žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant civilių teisių pažeidimus, ir visiškai laikytis visų žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių, įskaitant žodžio laisvę, spaudos laisvę ir susirinkimų laisvę; primygtinai ragina Venesuelos valdžios institucijas atkurti demokratinę tvarką, kuri yra būtinoji sąlyga norint pažaboti didėjančią krizę;

9.  ragina Venesuelos valdžios institucijas palengvinti ir paspartinti piliečių tapatybės dokumentų išdavimą ir pratęsimą Venesueloje ir užsienyje siekiant galiausiai užkirsti kelią priverstiniam tinkamų dokumentų neturinčių migrantų neteisėtumui;

10.  tvirtai pakartoja savo ankstesnius raginimus Venesuelos valdžios institucijoms nedelsiant ir besąlygiškai išleisti visus likusius politinius kalinius ir gerbti demokratiškai išrinktas institucijas, įskaitant Nacionalinę Asamblėją;

11.  ragina surengti naujus prezidento rinkimus visiškai laikantis tarptautiniu lygmeniu pripažintų demokratijos standartų, OAS kriterijų ir Venesuelos konstitucinės tvarkos; pabrėžia, kad po tokių rinkimų suformuota teisėta vyriausybė turi skubiai imtis priemonių dabartinei ekonominei ir socialinei krizei Venesueloje įveikti, taip pat siekti nacionalinio susitaikymo;

12.  palankiai vertina 2017 m. lapkričio mėn. nustatytą ginklų embargą ir greitą papildomų tikslinių ir grįžtamų sankcijų patvirtinimą taikant jas tais atvejais, kai tai nedaro žalos Venesuelos gyventojams, ir numatant, kad jos gali būti panaikintos tik jeigu bus išleisti politiniai kaliniai ir jeigu Venesuelos vyriausybė pademonstruos apčiuopiamą pažangą demokratijos, teisinės valstybės ir žmogaus teisių srityse; pakartoja, kad tos sankcijos yra nustatytos aukšto lygio pareigūnams už sunkius žmogaus teisių pažeidimus ir žalą demokratijai ir teisinei valstybei Venesueloje prieš neteisėtus ir tarptautiniu lygmeniu nepripažintus 2018 m. gegužės 20 d. rinkimus, kurie vyko nesusitarus dėl datos arba sąlygų ir tokiomis aplinkybėmis, kad juose negalėjo vienodai dalyvauti visos politinės partijos, tų rinkimų metu ir po jų; primena apie galimybę išplėsti tas sankcijas ir skirti jas asmenims, kurie yra iš esmės atsakingi už didesnę politinė, socialinę, ekonominę ir humanitarinę krizę, visų pirma, prezidentui Nicolásui Maduro, kaip numatyta jo 2018 m. vasario mėn. rezoliucijoje;

13.  pakartoja, kad už sunkius žmogaus teisių pažeidimus atsakingi asmenys turi būti patraukti atsakomybėn; visiškai remia TBT vykdomus tyrimus dėl Venesuelos režimo padarytų didelio masto nusikaltimų ir represijų; visiškai palaiko OAS generalinio sekretoriaus paskirtos Nepriklausomų tarptautinių ekspertų grupės ir JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro raginimą sukurti padėties Venesueloje tyrimo komisiją ir užtikrinti aktyvesnį TBT dalyvavimą; ragina valstybes nares, kurios yra Romos statuto šalys, paprašyti pradėti TBT tyrimą dėl Venesuelos vyriausybės padarytų nusikaltimų žmoniškumui; ragina ES imtis aktyvaus vaidmens šioje srityje;

14.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisija, Komisijos pirmininko pavaduotojai / Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Venesuelos Bolivaro Respublikos Vyriausybei ir Nacionalinei Asamblėjai, Kolumbijos Respublikos, Brazilijos Respublikos ir Peru Respublikos vyriausybėms ir parlamentams, Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinei asamblėjai, Amerikos valstybių organizacijos generaliniam sekretoriui ir organizacijai „Lima Group“.

 

 

(1)

OL C 285, 2017 8 29, p. 145.

(2)

OL C 294, 2016 8 12, p. 21.

(3)

OL C 316, 2016 8 30, p. 190.

(4)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0269.

(5)

Priimti tekstai, P8_TA(2017)0200.

(6)

Priimti tekstai, P8_TA(2018)0041.

(7)

Priimti tekstai, P8_TA(2018)0199.

Atnaujinta: 2018 m. liepos 4 d.Teisinis pranešimas