Postup : 2018/2770(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0319/2018

Predkladané texty :

B8-0319/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 05/07/2018 - 6.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0313

NÁVRH UZNESENIA
PDF 289kWORD 57k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0315/2018
2.7.2018
PE621.747v01-00
 
B8-0319/2018

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o migračnej kríze a humanitárnej situácii vo Venezuele a na jej hraniciach (2018/2770(RSP))


Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o migračnej kríze a humanitárnej situácii vo Venezuele a na jej hraniciach (2018/2770(RSP))  
B8-0319

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Venezuele, najmä na uznesenia z 27. februára 2014 o situácii vo Venezuele(1), z 18. decembra 2014 o prenasledovaní demokratickej opozície vo Venezuele(2), z 12. marca 2015 o situácii vo Venezuele(3), z 8. júna 2016 o situácii vo Venezuele(4), z 27. apríla 2017 o situácii vo Venezuele(5), z 8. februára 2018 o situácii vo Venezuele(6) a z 3. mája 2018 o voľbách vo Venezuele(7),

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

–  so zreteľom na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu (MTS),

–  so zreteľom na vyhlásenie prokurátorky MTS z 8. februára 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenia európskeho komisára pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie Christosa Stylianidesa počas jeho oficiálnej cesty do Kolumbie v marci 2018,

–  so zreteľom na správu, ktorú uverejnila Medziamerická komisia pre ľudské práva (IACHR) 12. februára 2018 s názvom Democratic Institutions, the Rule of Law and Human Rights in Venezuela (Demokratické inštitúcie, právny štát a ľudské práva vo Venezuele), a na rezolúciu IACHR zo 14. marca 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokého komisára OSN pre ľudské práva o Venezuele z 31. marca 2017,

–  so zreteľom na usmernenie UNHCR z marca 2018 o odchode obyvateľov Venezuely z krajiny,

–  so zreteľom na vyhlásenie Organizácie amerických štátov (OAS) z 20. apríla 2018 o zhoršujúcej sa humanitárnej situácii vo Venezuele,

–  so zreteľom na vyhlásenie svojej skupiny na podporu demokracie a koordináciu volieb z 23. apríla 2018,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie osobitnej spravodajkyne OSN pre mimosúdne popravy, popravy bez riadneho konania alebo svojvoľné popravy, osobitného spravodajcu OSN pre slobodu pokojného zhromažďovania a združovania, osobitného spravodajcu OSN pre situáciu obhajcov ľudských práv a pracovnej skupiny OSN pre svojvoľné zadržiavanie z 28. apríla 2017,

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) z 26. januára 2018, 19. apríla 2018 a 22. mája 2018 o najnovšom vývoji vo Venezuele,

–  so zreteľom na vyhlásenie lídrov skupiny G7 z 23. mája 2018,

–  so zreteľom na správu, ktorú 29. mája 2018 predložila skupina nezávislých medzinárodných odborníkov vymenovaných generálnym tajomníkom OAS, podľa ktorej existujú oprávnené dôvody domnievať sa, že vo Venezuele sa páchajú zločiny proti ľudskosti, a to najneskôr od 12. februára 2014,

–  so zreteľom na vyhlásenia Limskej skupiny z 23. Januára 2018, 14. februára 2018, 21. mája 2018 a 15. júna 2018,

–  so zreteľom na správu Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) s názvom Human Rights violations in the Bolivarian Republic of Venezuela (Porušovanie ľudských práv vo Venezuelskej bolívarovskej republike) z 22. júna 2018,

–  so zreteľom na závery Rady z 13. novembra 2017, 22. januára 2018, 28. mája 2018 a 25. júna 2018,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže situácia v oblasti ľudských práv, demokracie a právneho štátu sa vo Venezuele naďalej zhoršuje; keďže Venezuela čelí bezprecedentnej a štátom inscenovanej politickej, sociálnej, hospodárskej a humanitárnej kríze, ktorá už viedla k mnohým úmrtiam a rastúcemu počtu utečencov a migrantov;

B.  keďže súčasná viacrozmerná kríza vo Venezuele spôsobuje najväčšie vysídľovanie obyvateľstva, k akému kedy v tomto regióne došlo; keďže podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) sa celkový počet Venezuelčanov, ktorí odišli z krajiny, výrazne zvýšil zo 437 000 v roku 2005 na viac ako 1,6 milióna v roku 2017; keďže medzi rokmi 2015 a 2017 krajinu opustilo okolo 945 000 občanov; keďže v roku 2018 presiahol celkový počet osôb, ktoré opustili krajinu od roku 2014, dva milióny; keďže od roku 2014 sa počet venezuelských štátnych príslušníkov, ktorí žiadajú o azyl po celom svete, zvýšil o 2 000 % a v polovici júna 2018 dosiahol viac ako 280 000;

C.  keďže podľa Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) najväčší podiel vysídlených osôb prijala Kolumbia, pričom na jej území žije viac ako 820 000 Venezuelčanov; keďže mestá Cúcuta a Boa Vista, ktoré sa nachádzajú na hranici s Venezuelou, zaznamenávajú výrazný prílev ľudí, ktorí sú často v strašnom zdravotnom stave a trpia podvýživou; keďže Brazília, Čile, Peru, Ekvádor, Argentína, Guyana, Mexiko, Kostarika a Panama takisto čelia prílevu vysokého počtu utečencov; keďže námorné trasy sú čoraz dôležitejšie, najmä trasy vedúce na ostrovy Karibiku, ako sú Aruba, Curaçao, Bonaire a Trinidad a Tobago; keďže hostiteľské krajiny sa ocitajú pod čoraz väčším tlakom, pokiaľ ide o poskytovanie pomoci ďalším prichádzajúcim;

D.  keďže podľa najnovšej správy Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) sa počet venezuelských žiadostí o medzinárodnú ochranu v EÚ zvýšil o viac ako 3 500 % v období 2014 až 2017 (z 325 na 11 980) a počet venezuelských žiadostí o azyl v EÚ sa zvýšil zo 150 vo februári 2016 na 985 o rok neskôr, pričom vo februári 2018 dosiahol takmer 1 400; keďže rastúci počet žiadateľov o azyl z Venezuely zodpovedá politickým a hospodárskym výzvam, ktorým krajina čelí;

E.  keďže čoraz väčší počet ľudí vo Venezuele vrátane detí trpí podvýživou v dôsledku obmedzeného prístupu ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti, liekom a potravinám; keďže venezuelská vláda i napriek pripravenosti medzinárodného spoločenstva, žiaľ, problém naďalej tvrdošijne prehliada a odmieta otvorene prijať a uľahčiť distribúciu medzinárodnej humanitárnej pomoci;

F.  keďže hospodárska situácia sa výrazne zhoršila; keďže Medzinárodný menový fond predpokladá, že hyperinflácia vo Venezuele v roku 2018 prudko stúpne na 13 000 % v porovnaní s 2 400 % v roku 2017, čo bude mať za následok nárast cien v priemere o takmer 1,5 % každú hodinu;

G.  keďže jednou z hlavných príčin migrácie je aj znepokojivá úroveň rizika a kriminality vo Venezuele;

H.  keďže EÚ 17. marca 2018 pridelila Latinskej Amerike a Karibiku balík humanitárnej pomoci vo výške 31 miliónov EUR, pričom 6 miliónov EUR bolo určených pre Kolumbiu a ďalšie 2 milióny EUR ľuďom postihnutým politickou, ľudskoprávnou a socioekonomickou krízou vo Venezuele; keďže Komisia 7. júna 2018 ohlásila balík núdzovej pomoci a rozvojovej pomoci vo výške 30,1 milióna EUR na podporu venezuelského ľudu a susedných krajín postihnutých krízou; keďže v rámci nástroja na podporu stability a mieru bolo v roku 2018 pridelených 5 miliónov EUR na činnosti v oblasti predchádzania konfliktom na hraniciach Brazílie a Kolumbie;

I.  keďže podľa správy, ktorú 29. mája 2018 predložila skupina nezávislých medzinárodných odborníkov vymenovaných generálnym tajomníkom OAS bolo vo Venezuele spáchaných sedem zločinov proti ľudskosti, a to najneskôr vo februári 2014, pričom samotná vláda je zodpovedná za doposiaľ najväčšiu humanitárnu krízu v regióne; keďže tieto zločiny proti ľudskosti zahŕňajú vraždy, svojvoľné zadržiavanie politických oponentov, väznenie, pozbavovanie slobody, mučenie, neľudské zaobchádzanie, trestanie, znásilňovanie a ďalšie formy sexuálneho násilia, politické prenasledovanie, nedobrovoľné zmiznutia, štátom organizovanú humanitárnu krízu, využívanie zdravia a potravín z politických dôvodov na vojenské účely a odmietanie humanitárnej pomoci; keďže tá istá správa poukazuje na obrovské rozmery útoku vlády na právny štát;

J.  keďže v správe OHCHR z 22. júna 2018 sa zdôrazňuje, že venezuelské orgány nevzali na zodpovednosť páchateľov vážneho porušovania ľudských práv, ku ktorému patrilo zabíjanie, používanie neprimeranej sily proti demonštrantom, svojvoľné zadržiavanie osôb, zlé zaobchádzanie a mučenie; keďže sa zdá, že je rozšírená aj beztrestnosť v prípade bezpečnostných dôstojníkov podozrivých z mimosúdnych vrážd demonštrantov; keďže tieto zistenia sú dôkazom o ďalšom vyhrotení napätia v krajine; keďže prokurátorka MTS oznámila začatie predbežného vyšetrovania údajných trestných činov spáchaných vo Venezuele od apríla 2017;

K.  keďže od roku 2014, keď sa zhoršila politická kríza vo Venezuele, bolo z politických dôvodov uväznených 12 341 osôb a približne polovica z nich (7 285) naďalej podlieha obmedzeniam a preventívnym opatreniam, ktoré si od nich vyžadujú prítomnosť na súde; keďže v krajine je z politických dôvodov naďalej väznených 237 civilistov a 79 príslušníkov vojenského personálu; keďže 6. júna 2018 bolo prepustených 79 väzňov, ale iba 40 z nich zodpovedá 316 zaznamenaným politickým väzňom;

L.  keďže voľby, ktoré sa konali 20. mája 2018, sa uskutočnili bez toho, aby spĺňali minimálne medzinárodné normy pre dôveryhodný proces, a bez rešpektovania politickej plurality, demokracie, transparentnosti a zásad právneho štátu; keďže to ďalej obmedzuje úsilie o riešenie politickej krízy; keďže EÚ spolu s ostatnými demokratickými subjektmi neuznáva tieto voľby ani orgány zriadené takýmto nezákonným postupom;

M.  keďže do svojho uznesenia z 8. februára 2018 o situácii vo Venezuele zahrnul možnosť rozšíriť existujúce sankcie na osoby, ktoré sú do veľkej miery zodpovedné za vyhrotenú politickú, sociálnu, hospodársku a humanitárnu krízu, vrátane prezidenta Nicolása Madura;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad katastrofálnou humanitárnou situáciou vo Venezuele, ktorá má za následok vysoký počet úmrtí a nebývalý prílev utečencov a migrantov do susedných i ďalších krajín; vyjadruje solidaritu so všetkými Venezuelčanmi, ktorí sú nútení utiecť zo svojej krajiny, pretože im neposkytuje najzákladnejšie podmienky pre život, ako je prístup k potravinám, zdravotníckym službám, liekom a pitnej vode;

2.  naliehavo žiada venezuelské orgány, aby uznali prebiehajúcu humanitárnu krízu, zabránili jej ďalšiemu zhoršovaniu a presadzovali politické a hospodárske riešenia, ktorými sa zaručí bezpečnosť civilného obyvateľstva a stabilita tejto krajiny aj regiónu;

3.  žiada, aby venezuelské orgány bezodkladne umožnili hladké poskytovanie humanitárnej pomoci krajine s cieľom zabrániť zhoršeniu humanitárnej a zdravotnej krízy a predovšetkým aby riešili opätovný výskyt chorôb, ako sú osýpky, malária a záškrt, a aby zaručili neobmedzený prístup medzinárodným organizáciám, ktoré chcú pomáhať všetkým postihnutým segmentom spoločnosti; vyzýva na urýchlené zavedenie krátkodobej odozvy v rámci boja proti podvýžive najzraniteľnejších skupín, ako sú deti;

4.  vyjadruje vážne obavy, pokiaľ ide o čoraz častejšie správy o Venezuelčanoch utekajúcich zo svojej krajiny, najmä zraniteľných skupín, ktorí sú vystavení diskriminácii, sociálnemu vylúčeniu, rasizmu, xenofóbii, nútenej a nelegálnej práci (vrátane mládeže), obchodovaniu s ľuďmi, sexuálnemu vykorisťovaniu, prevádzačstvu migrantov a rodovo motivovanému násiliu, a to najmä medzi domácim obyvateľstvom a obyvateľstvom afrického pôvodu, a tiež vyjadruje znepokojenie v súvislosti s rastúcimi počtami maloletých osôb bez sprievodu;

5.  vyzdvihuje úsilie krajín v regióne, ktoré čelia obrovskému prílevu utečencov a migrantov utekajúcich z Venezuely; vyjadruje uznanie kolumbijskej vláde za pohotovú reakciu a podporu, ktorú poskytuje všetkým prichádzajúcim Venezuelčanom; takisto vyzdvihuje úsilie Brazílie a ďalších krajín v regióne, v neposlednom rade Peru, a regionálnych a medzinárodných organizácií, súkromných a verejných subjektov a bežných občanov v celom regióne za ich aktívnu pomoc a solidaritu voči venezuelským utečencom a migrantom;

6.  vyzýva medzinárodné spoločenstvo, najmä EÚ, OAS a Limskú skupinu, ako aj susedné krajiny a územia, aby na situáciu vo Venezuele reagovali koordinovaným, komplexným a regionálne orientovaným spôsobom s cieľom dospieť k regionálnemu riešeniu utečeneckého a migračného rozmeru tejto krízy;

7.  víta zámer EÚ zintenzívniť humanitárnu pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred humanitárnou krízou vo Venezuele, a vyzýva na ďalšiu finančnú podporu na riešenie tejto krízy;

8.  naliehavo vyzýva venezuelské orgány, aby okamžite ukončili akékoľvek porušovanie ľudských práv vrátane porušovania práv civilistov a aby plne rešpektovali všetky ľudské práva a základné slobody vrátane slobody prejavu, slobody tlače a slobody zhromažďovania; naliehavo žiada venezuelské orgány, aby obnovili demokratický poriadok, ktorý je nevyhnutnou podmienkou na ukončenie stupňujúcej sa krízy;

9.  vyzýva venezuelské orgány, aby uľahčili a urýchlili vydávanie a obnovovanie preukazov totožnosti vlastným štátnym príslušníkom, či už vo Venezuele alebo v zahraničí, aby nakoniec zamedzili nútenej ilegalite migrantov, ktorí nemajú vlastné doklady;

10.  dôrazne opakuje svoje predošlé výzvy adresované venezuelským orgánom, aby okamžite a bezpodmienečne prepustili všetkých zostávajúcich politických väzňov a rešpektovali demokraticky zvolené orgány vrátane národného zhromaždenia;

11.  vyzýva na usporiadanie nových prezidentských volieb v súlade s medzinárodne uznávanými demokratickými normami úplne podľa kritérií OAS a ústavného poriadku Venezuely; zdôrazňuje, že legitímna vláda, ktorá vzíde z týchto volieb, musí naliehavo riešiť súčasnú hospodársku a sociálnu krízu vo Venezuele a usilovať sa o národné zmierenie;

12.  víta zbrojné embargo uvalené v novembri 2017 a pohotové prijatie dodatočných cielených a vratných sankcií, ktoré boli uložené pod podmienkou, že nepoškodia venezuelské obyvateľstvo a ktoré možno zrušiť iba v prípade, že dôjde k prepusteniu politických väzňov a venezuelská vláda preukáže hmatateľný pokrok v oblasti demokracie, právneho štátu a ľudských práv; opakuje, že tieto sankcie boli uvalené na vysokopostavených úradníkov za závažné porušovanie ľudských práv a za podkopávanie demokracie a právneho štátu vo Venezuele pred neregulárnymi a medzinárodne neuznanými voľbami 20. mája 2018, počas volieb a po voľbách, ktoré sa konali bez dohody o dátume alebo podmienkach a za okolností, ktoré neumožňovali účasť všetkých politických strán za rovnakých podmienok; pripomína možnosť rozšírenia týchto sankcií na osoby zodpovedné za vyostrenú politickú, sociálnu, hospodársku a humanitárnu krízu, najmä na prezidenta Nicolása Madura, v súlade so svojím uznesením z februára 2018;

13.  opätovne zdôrazňuje, že osoby zodpovedné za závažné porušovanie ľudských práv musia byť postavené pred spravodlivosť; plne podporuje MTS pri vyšetrovaní rozsiahlych zločinov proti ľudskosti a aktov represie zo strany venezuelského režimu; plne podporuje výzvu skupiny nezávislých medzinárodných odborníkov vymenovaných generálnym tajomníkom OAS a vysokého komisára OSN pre ľudské práva zriadiť vyšetrovací výbor pre situáciu vo Venezuele a prehĺbiť zapojenie MTS; vyzýva členské štáty, ktoré sú zmluvnými stranami Rímskeho štatútu, aby požiadali, aby MTS začal vyšetrovanie zločinov proti ľudskosti spáchaných venezuelskou vládou; vyzýva EÚ, aby v tomto ohľade zohrávala aktívnu úlohu;

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vláde a Národnému zhromaždeniu Venezuelskej bolívarovskej republiky, vládam a parlamentom Kolumbijskej republiky, Brazílskej republiky a Peruánskej republiky, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu, generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov a Limskej skupine.

 

 

(1)

Ú. v. EÚ C 285, 29.8.2017, s. 145.

(2)

Ú. v. EÚ C 294, 12.8.2016, s. 21.

(3)

Ú. v. EÚ C 316, 30.8.2016, s. 190.

(4)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0269.

(5)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0200.

(6)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0041.

(7)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0199.

Posledná úprava: 4. júla 2018Právne oznámenie