Procedure : 2018/2770(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0320/2018

Indgivne tekster :

B8-0320/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 05/07/2018 - 6.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0313

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 173kWORD 53k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0315/2018
2.7.2018
PE621.748v01-00
 
B8-0320/2018

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og ved landets grænser  (2018/2770(RSP))


Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og ved landets grænser  (2018/2770(RSP))  
B8‑0320/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

–  der henviser til den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder,

–  der henviser til Rom-statutten for Den Internationale Straffedomstol og til erklæringen af 8. februar 2018 fra Straffedomstolens anklager, Fatou Bensouda,

–  der henviser til erklæringen fra FN's højkommissær for menneskerettigheder om Venezuela af 31. marts 2017,

–  der henviser til rapporten fra FN's højkommissær for menneskerettigheder (OHCHR) "Menneskerettighedskrænkelser i Den Bolivariske Republik Venezuela" af 22. juni 2018,

–  der henviser til erklæringen af 20. april 2018 fra Organisationen af Amerikanske Stater (OAS) om den forværrede humanitære situation i Venezuela,

–  der henviser til rapporten fra Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder (IACHR) af 12. februar 2018 om "Demokratiske institutioner, retsstatsprincippet og menneskerettighederne i Venezuela", og til IACHR's resolution af 14. marts 2018,

–  der henviser til erklæringerne af 26. januar, 19. april og 22. maj 2018 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) om de seneste begivenheder i Venezuela,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 13. november 2017, 22. januar 2018, 28. maj 2018 og 25. juni 2018,

–  der henviser til det officielle besøg af EU's kommissær med ansvar for humanitær bistand og krisestyring, Christos Stylianides, i Colombia i marts 2018,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at mere end 2 millioner mennesker har forladt Venezuela i de seneste år;

B.  der henviser til, at det samlede antal venezuelanere, der har forladt landet, ifølge UNHCR og Den Internationale Organisation for Migration (IOM) er steget betydeligt, nemlig fra 437 000 i 2005 til over 1,6 millioner i 2017; der henviser til, at tendensen endvidere peger henimod, at antallet af flygtende fra landet vil stige dramatisk i de kommende uger og måneder;

C.  der henviser til, at denne masseudvandring skyldes en hidtil uset voldsom politisk, social, økonomisk og humanitær krise i Venezuela, hvor statsmagten ikke er i stand til at sikre borgerne deres grundlæggende menneskerettigheder såsom fødevarer, adgang til lægemidler, sundhedspleje eller ordentlig beskæftigelse; der henviser til, at menneskerettighedssituationen i Venezuela fortsat forværres;

D.  der henviser til, at et stigende antal mennesker i Venezuela, herunder børn, følgelig lider af underernæring på grund af begrænset adgang til ordentlig sundhedspleje, lægemidler og fødevarer;

E.  der henviser til, at den venezuelanske regering fortsat pure nægter at anerkende problemet og undgår og forbyder enhver omtale af en "humanitær krise" såvel som afviser at tage imod international humanitær bistand til trods for det det international samfunds villighed til at træde til;

F.  der henviser til, at OHCHR-rapporten af 22. juni 2018 fremhævede, at de venezuelanske myndigheder ikke drager gerningsmændene til alvorlige menneskerettighedskrænkelser til ansvar, herunder for drab, overdreven magtanvendelse mod demonstranter, vilkårlige fængslinger, mishandling og tortur; der henviser til, at straffrihed for sikkerhedsfolk mistænkt for udenretslige drab på demonstranter angiveligt også er udbredt; der henviser til, at disse undersøgelsesresultater er bevis på en yderligere eskalering af den spændte situation i landet;

G.  der henviser til, at den aktuelle krise i Venezuela i alle dens afskygninger er ved at skabe den største befolkningsfordrivelse, regionen nogensinde har oplevet;

H.  der henviser til, at Columbia ifølge FN's Kontor for Koordination af Humanitære Anliggender (OCHA) huser den største andel af de fordrevne mennesker, idet 820 000 venezuelanere nu opholder sig på colombiansk territorium;

I.  der henviser til, at de colombianske nationale og lokale myndigheder gør et prisværdigt arbejde for at sikre de flygtende venezuelanere adgang til grundlæggende menneskerettigheder, uanset status, såsom skolegang og basal sundhedspleje; der henviser til, at de samme myndigheder også bestræber sig på at kaste lys over illegale migranters arbejde og på at integrere disse blandt colombianske arbejdstagere og samtidig udsteder særlige tilladelser til de beboere i grænseområderne, der af arbejdsgrunde pendler mellem Venezuela og Columbia for at gå på arbejde;

J.  der henviser til, at både lokalsamfund, religiøse institutioner og menigmand i Columbia har taget imod de venezuelanske migranter i en broderfolksånd og udviser betydelig modstandskraft og solidaritet; der ikke desto mindre henviser til, at disse lokalsamfund er udsat for at enormt pres og voksende udfordringer som følge af det kæmpemæssige antal mennesker, der er nødsaget til at søge tilflugt i deres land;

K.  der henviser til, at Cucuta, der ligger på grænsen til Venezuela, oplever en betydelig tilstrømning af mennesker, som ofte er i en elendig sundheds- og ernæringsmæssig forfatning; der henviser til, at denne humanitære krise også i varierende grad påvirker alle andre regioner af Columbia, herunder hovedstaden;

L.  der henviser til, at Columbia, til trods for at landet bevæger sig hen imod mere stabile og fredelige tilstande, fortsat har sine egne problemer i form af væbnede grupper, illegal handel, illegal minedrift, smuglerier m.v.; der henviser til, at disse problemer i særlig grad gør sig gældende i grænseområderne; der henviser til, at den humanitære krise blandt de venezuelanske migranter vil kunne forværre og øge disse problemer og således medvirke til at svække menneskerettighedssituationen i disse regioner;

M.  der henviser til, at Brasilien, Chile, Peru, Ecuador, Argentina, og Panama også står over for en stor tilstrømning af flygtninge; der henviser til, at værtslandene er under stigende pres for at kunne yde bistand til de nyankomne;

N.  der henviser til, at EU den 17. marts 2018 afsatte 31 mio. EUR til humanitær bistand til Latinamerika og Caribien, herunder 6 mio. EUR til Colombia og yderligere 2 mio. EUR til de mennesker, der er berørt af krisen i Venezuela; der henviser til, at Kommissionen den 7. juni 2018 bebudede en pakke på 35,1 mio. EUR i nødhjælp og udviklingsbistand til støtte for det venezuelanske folk og de nabolande, der er berørt af krisen; der henviser til, at der i 2018 blev tildelt 5 mio. EUR via instrumentet, der bidrager til stabilitet og fred (IcSP), til konfliktforebyggelsesaktiviteter langs de brasilianske og colombianske grænser;

1.  er dybt chokeret og oprørt over den ødelæggende humanitære situation i Venezuela, der har ført til dødsfald og en hidtil uset strøm af mennesker til både nabolandene and længere væk; udtrykker sin solidaritet med alle de venezuelanere, som har set sig nødsaget til at flygte fra deres hjemland af mangel på basale livsfornødenheder såsom føde, basal sundhedspleje og medicin;

2.  roser den colombianske stat, lokale myndigheder, civilsamfund, religiøse institutioner og alle colombianske folk for deres snarråde reaktion og solidaritet og for deres standhaftige bistand og støtte til alle ankomne venezuelanere; roser den indsats, der er gjort af andre nabolandes regeringer og af regionale og international organisationer;

3.  glæder sig over EU's humanitære hjælpepakke til Latinamerika og Caribien på 31 mio. EUR, herunder de 6 mio. EUR til Columbia og yderligere 2 mio. EUR til dem, der er berørt af krisen i Venezuela, såvel som de 5 mio. EUR, der i 2018 er blevet afsat gennem IcSP til konfliktforebyggelsesaktiviteter langs de brasilianske og colombianske grænser; glæder sig endvidere over, at Kommissionen har bebudet en pakke på 35,1 mio. EUR i nødhjælp og udviklingsbistand til støtte for de venezuelanere og nabolande, der er berørt af krisen;

4.  opfordrer nabolandenes statslige og lokale myndigheder til vedvarende at føre opsyn med situationen med henblik på at foregribe spændinger mellem lokalbefolkningerne og de venezuelanske flygtninge på deres territorier; opfordrer navnlig til, at der holdes et vågent øje med situationen med henblik på at forhindre en eskalering af xenofobi;

5.  er yderst bekymret over det betragtelige antal uledsagede børn, der krydser grænserne, og roser den indsats, der er gjort af de colombianske myndigheder, international organisationer og religiøse lokalsamfund for at skaffe føde og sundhedspleje og for at integrere dem i deres skolesystemer; opfordrer de statslige og lokale myndigheder til at optrappe deres indsats på dette område;

6.  er dybt foruroliget over stigningen i slavearbejde og tvangsprostitution i visse grænseområder, og opfordrer de colombianske myndigheder til at implementere velfungerende foranstaltninger, der kan bringe sådanne praksisser til ophør og give venezuelanske migranter anstændige jobs og fuldstændig integration på arbejdsmarkedet;

7.  opfordrer naboladenes statslige og lokale myndigheder til at træffe særlige foranstaltninger for så vidt angår den særlige situation for de oprindelige folk med dobbelt nationalt tilhørsforhold, der lever ved grænserne;

8.  fordømmer på det kraftigste forværringen af den humanitære krise i Venezuela, genopståen af sygdomme såsom mæslinger, malaria og difteri, den venezuelanske befolknings mangel på basale menneskerettigheder såsom ret til føde, skolegang, adgang til lægemidler og basal sundhedspleje samt manglen på ordentligt arbejde;

9.  opfordrer indtrængende de venezuelanske myndigheder til at anerkende den igangværende humanitære krise, forhindre yderligere forværring heraf og fremme politiske og økonomiske løsninger for at garantere sikkerheden for alle civile og stabilitet i landet og regionen;

10.  opfordrer kraftigt de venezuelanske myndigheder til at tage øjeblikkelige skridt til at sikre menneskerettighederne for den venezuelanske befolkning, navnlig retten til føde, sundhedspleje og anstændige livsvilkår;

11.  opfordrer derfor de venezuelanske myndigheder til hurtigst muligt at tillade uindskrænket tilførsel af nødhjælp til landet og adgang for international nødhjælpsorganisationer, der ønsker at bistå de berørte dele af samfundet med henblik på at forhindre en forværring af den humanitære og sundhedsmæssige krise i befolkningen; opfordrer til en hurtig indsats på kort sigt til at modarbejde underernæring blandt de mest sårbare befolkningsgrupper såsom børn;

12.  minder om, at enhver sanktion pålagt af det internationale samfund bør være målrettet, kunne ophæves og ikke have skadelige virkning for den venezuelanske befolkning;

13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Bolivariske Republik Venezuelas regering og Nationalforsamling, Republikken Colombias regering og kongres, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater.

 

Seneste opdatering: 4. juli 2018Juridisk meddelelse